Ysgol


Ysgol Gynradd Sirol Ddwyieithog ar gyfer disgyblion 3 – 11 oed
yw Ysgol Bontnewydd.


“Mae hon yn ysgol dda gyda nifer fawr o ragoriaethau sydd yn cael eu hamlygu yn holl waith yr ysgol.” ESTYN


 

Ysgol Werdd / Eco-Sgolion

logo

Mae Ysgol Bontnewydd yn ‘Ysgol Werdd’ ac wedi bod yn rhan o’r Cynllun ‘Eco-Sgolion’ ers Mai 2009 a Chynllun ‘Ysgolion Gwyrdd’ ers Medi 2010. ‘Rydym yn ymfalchïo yn y ffaith ein bod yn cydweithio fel tîm i godi ymwybyddiaeth o’r angen i ofalu am yr amgylchedd a chymryd camau gweithredol er mwyn ei ddatblygu.

 

Hyd yn hyn 'rydym wedi derbyn y gwobrau Efydd, Arian a'r Faner Werdd, Eco-Sgolion dwywaith a'r achrediad Efydd, Arian ac Aur Ysgolion Gwyrdd Gwynedd a Môn. Rydym yn y broses o weithredu er mwyn cynnal y safonau a hefyd cyrraedd y graddau sydd eu hangen ar gyfer ennill y gwobrau nesaf.

logo efydd

Ar ddechrau pob blwyddyn ysgol, mae disgyblion blynyddoedd dau i chwech yn ethol dau gynrychiolydd i fod yn aelodau o’r cyngor. Mae’r Cyngor Eco / Grŵp Gwyrdd yna’n cynnal arolwg Amgylcheddol sy’n ymwneud ag:
• Lleihau Gwastraff;
• Arbed ynni ac adnoddau naturiol;
• Lleihau a rhwystro llygredd;
• Edrych ar ôl yr amgylchedd leol a byd eang;
• Teithio yn ddoeth
• Byw’n Iach.
Yn dilyn yr arolwg, maent yn pennu blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn, yn creu cynllun gweithredu a, gyda chymorth holl ddisgyblion, staff, llywodraethwyr a ffrindiau’r ysgol, yn gweithredu arnynt er mwyn cyflawni’r targedau. Mae’r cyngor yn cyfarfod yn rheolaidd iawn er mwyn monitro a myfyrio ar y datblygiadau a phenderfynu ar y camau nesaf.

Y Cyngor Eco yn Garddio Gyda Anna

plantDydd Llun, 7fed o Ragfyr daeth Anna Williams a’i chydweithiwr i’r ysgol i gydweithio gyda chriw y Cyngor Eco. Bu’r aelodau’n brysur iawn yn chwynnu, paratoi ac yn ail blannu planhigion yng Ngardd y Bwthyn bach. Mae’r ardal wedi tacluso ac yn barod ar gyfer y gwanwyn diolch i Anna a’r criw Eco. Rydym yn edrych ymlaen at dymor y gwanwyn rwan.

Garddio gydag Anna

Cafodd y criw Cyngor Eco hwyl garw’n dysgu a datblygu sgiliau garddio gydag Anna Williams. Maent yn edrych ymlaen at gael gwneud eto’n fuan.

garddio anna garddio anna
garddio anna garddio anna

cyngor eco 2020-21

Cyngor Eco – 2020-2021
Dyma nhw Criw Cyngor Eco 2021/21. Llongyfarchiadau mawr am gael eich ethol i gynrychioli’ch dosbarth eleni.

disgyblion

Cyngor Eco - Medi 2019
Dyma nhw, ein criw Cyngor Eco
Llongyfarchiadau

disgyblion

Aelodau Cyngor Eco Ysgol Bontnewydd 2018 - 2019

Llongyfarchiadau i Ffion, Kian, Milly, Rhun, Anna Celyn, Guto, Ela, Leo, Alivia a Noa ar gael eu hethol gan ddisgyblion eu dosbarth i fod yn aelodau o’r Cyngor Eco eleni. Bydd eu gwaith yn cynnwys meddwl am ffyrdd am ofalu a datblygu’r amgylchedd.

disgyblion

Aelodau Cyngor Eco Ysgol Bontnewydd 2017 - 2018

Dosbarth yr Wyddfa
Lois Beaumont Jones
(Cadeirydd)
Megan Grant
(Ysgrifennydd)
Dosbarth yr Wyddfa
Jake Hornby
Cai Bohana
(Trysorydd)
Dosbarth Elidir
Ffion Glyn Jones
(Is-Ysgrifennydd)
Cian Evans
(Is-Drysorydd)
Dosbarth Tryfan
Owain Davies
(Is-Gadeirydd)
Moli Grant
Yr Aran 2
Anna Owen
Efan Roberts
Staff
Mrs Rowena Robert-Evans
(Athrawes Bl. 2)
Mrs Sarah Childes (Cogyddes)
Mr Glyn Roberts (Gofalwr)
Llywodraethwr
Miss Ceri Jones


Rhannu gwybodaeth gyda'r Llywodraethwyr 2018

plantMwynhaodd y Llywodraethwyr wrando ar gyflwyniadau hynod o ddiddorol gan aelodau o’r Cyngor Ysgol, Cyngor Siarter Iaith a’r Cyngor Eco am yr hyn maent wedi bod yn ei wneud yn ystod y flwyddyn addysgol 2017-2018. Mae pob un aelod o’r Cynghorau yn gweithio’n galed iawn, ynghyd â gweddill y disgyblion a’r staff, er mwyn helpu gwneud Ysgol Bontnewydd yn ysgol wych.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

Bags2School- 21ian o Chwefror, 2018

Bags2School- 21ian o Chwefror, 2018
Bags2School- 21ian o Chwefror, 2018

Diolch yn fawr iawn i bawb am fynd ati gasglu dillad ar gyfer y cynllun ‘Bags2School’. Derbyniodd y Cyngor Eco siec o £80. Bydd y dillad yn parhau i gael eu dosbarthu i wledydd megis Dwyrain Ewrop ac Affrica. Rydym yn hynod o ddiolchgar am eich cyfraniadau. Bydd y casgliad nesaf ym mis Mehefin.

Anna Williams a’r Criw Eco - 20/11/2017

Bu criw y Cyngor Eco yn brysur yn helpu Anna Williams a rhai myfyrwyr i baratoi’r ardd ar gyfer tymor y gaeaf. Cafodd y disgyblion gwahanol gyfrifoldebau megis chwynnu, torri a thocio’r tyfiant ac roedd rhaid clirio popeth yn ystod y prynhawn. Edrychai’r ardd a’r ardal tu allan yn daclusach o lawer erbyn diwedd y dydd. Diolch i bawb fu wrthi’n cynorthwyo.

Diwrnod Maint Cymru - 13/10/2017

Diwrnod Maint CymruCafodd y Cyngor Eco ddiwrnod arbennig o brysur dydd Gwener yn casglu arian tuag at elusen Maint Cymru. Elusen yw hon sy’n helpu coedwigoedd glaw o gwmpas y cyhydedd, sy’n cael eu difetha yn ddyddiol oherwydd bod y coed yn cael eu torri ar raddfa eang; gyda chynefinoedd anifeiliad gwyllt yn cael eu dinistro ac yn cael eu rhoi mewn perygl o ddiflannu’n llwyr. Ar ddydd Mercher daeth Mr Guto Dafydd o Maint Cymru i roi cyflwyniad i’r ysgol gyfan, a chynnal gweithdy ar ddatgoedwigo ac effaith hyn ar gynefinoedd anifeiliaid gwyllt gyda disgyblion dosbarth Elidir. Mewn deuddydd aeth y Cyngor Eco ati’n annibynnol i greu gweithgareddau a gwerthu cacennau i godi arian ychwanegol. Trwy gynnal diwrnod o wisgo gwyrdd a chyfrannu punt, yn ogystal â’r gweithgareddau ar y dydd, codwyd £210.10. Mae elusen Maint Cymru yn rhoi £1 am bob £1 a godwyd, a bydd punt yn talu am blannu pedair coeden fach newydd. 840 o goed gan ddisgyblion Bontnewydd, 1,680 yn cynnwys cyfraniad Maint Cymru. Diolch i bawb am gyfrannu a diolch i Guto am ddod atom i roi sgwrs ddifyr. Da iawn, bawb.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

Mae disgyblion blwyddyn 2 i 6 wedi ethol yr aelodau canlynol i gynrychioli eu dosbarthiadau ar y Cyngor Eco/Ysgol Werdd:

children

Dosbarth yr Wyddfa
Elin Williams- Cadeirydd
Tomos Edwards- Ysgrifennydd
Hari Jones- Trysorydd
Rebecca Burdett- Is-ysgrifennydd

Dosbarth Elidir
Elin Davies a Cian Evans

Dosbarth Tryfan
Anna Evans a Tomos Jones

Blwyddyn 2
Natalie Childes, Zack Evans a Beca Jones

Llongyfarchiadau i'r aelodau newydd.
Maent wedi dechrau ar eu gwaith yn barod trwy arfarnu'r Adolygiad Amgylcheddol. Trafodwyd y testunau canlynol.
• Ysbwriel a lleihau gwastraff;
• Ynni a dŵr;
• Trafnidiaeth;
• Dinasyddiaeth Fyd-eang;
• Byw'n iach;
• Tir yr ysgol.

Nodwyd y blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod ac maent eisoes wedi dechrau gweithredu'r materion oedd angen sylw. Mi fydd gweddill o ddigwyddiadau Cyngor Eco ar y gwefan fel mae'r blaenoriaethau'n cael eu gweithredu yn ôl y cynllun.

Cychwynnodd y criw ar eu tasg gyntaf o greu pamffledi Cynllun ‘Bags2school’ ar gyfer eu dosbarthu i'r gymuned. Felly, os oes gennych chi hen ddillad a pharau o esgidiau, dewch â nhw i'r ysgol ar ôl hanner tymor. Rydym yn awyddus i'w derbyn er mwyn helpu'r amgylchedd, ac yn ogystal bydd yr ysgol yn derbyn cyfraniad am bob cilo o ddillad. Diolch yn fawr.

Bags2School - Tachwedd 2il, 2016

plant plant  

Diolch yn fawr iawn i bawb am fynd ati gasglu dillad ar gyfer y cynllun ‘Bags2School’. Derbyniodd y Cyngor Eco siec o £128. Bydd y dillad yn parhau i gael eu dosbarthu i wledydd megis Dwyrain Ewrop ac Affrica. Rydym yn hynod o ddiolchgar am eich cyfraniadau. Bydd y casgliad nesaf ym mis Chwefror.

Rhannu gwybodaeth gyda'r Llywodraethwyr

at the fair at the fair  

yn y ggair hafMwynhaodd y Llywodraethwyr wrando ar gyflwyniadau hynod o ddiddorol gan aelodau o’r Cyngor Ysgol, Cyngor Siarter Iaith a’r Cyngor Eco am yr hyn maent wedi bod yn ei wneud yn ystod y flwyddyn addysgol 2015-2016. Mae pob un aelod o’r Cynghorau yn gweithio’n galed iawn, ynghyd â gweddill y disgyblion a’r staff, er mwyn helpu gwneud Ysgol Bontnewydd yn ysgol wych.

Hau Hadau Blodau Gwyllt - 24/03/16
plantDydd Iau daeth Anna Williams a dau o’i chydweithwyr i’r ysgol i roi help llaw gyda hau hadau blodau gwyllt. Cafodd disgyblion Blwyddyn 2 gyfle i gymysgu hadau blodau gwyllt amrywiol cyn eu hau yn y cylchoedd llystyfiant. Un o flaenoriaethau’r Cyngor Eco yw creu ardal llystyfiant penodol ar dir yr ysgol. Rydym yn edrych ymlaen i weld y blodau gwyllt yn yr haf. Roedd pawb wedi mwynhau y profiad er gwaethaf y glaw mân.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau.

Bags2School - Chwefror 24ain
plant

Diolch yn fawr iawn i chi unwaith eto am fynd ati gasglu dillad ar gyfer y cynllun ‘Bags2School’. Derbyniodd y Cyngor Eco siec o £106.40. Bydd y dillad yn cael eu dosbarthu i wledydd megis Dwyrain Ewrop ac Affrica. Rydym yn hynod o ddiolchgar am eich cyfraniadau. Bydd y casgliad nesaf ym mis Mehefin.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau.

Mae disgyblion blwyddyn 2 i 6 wedi ethol yr aelodau canlynol i gynrychioli eu dosbarthiadau ar y Cyngor Eco/Ysgol Werdd:
plant

 

Cyngor Eco Ysgol Bontnewydd 2015-16

Dosbarthiadau
Cynrychiolwyr
Yr Wyddfa
Efrog Bristow - Cadeirydd
Catrin Jones - Ysgrifennydd
Glyn Porter- Trysorydd
Annabelle Pierce-Jones -
Is-ysgrifennydd
Elidir
Tomos Edwards
Gwen Rawley
Tryfan
Cadi Pierce-Williams
Deian Smith
Blwyddyn 2
Anest Smith
Joe Griffiths
Staff
Mrs Rowena Robert-Evans (Athrawes Bl. 2)
Mrs Magi Johnstone (Cogyddes)
Mr Glynne Brown (Gofalwr)
Governors
Miss Ceri Jones

Llongyfarchiadau i'r aelodau newydd.

Maent wedi dechrau ar eu gwaith yn barod trwy arfarnu'r Adolygiad Amgylcheddol. Trafodwyd y testunau canlynol.
• Ysbwriel a lleihau gwastraff;
• Ynni a dŵr;
• Trafnidiaeth;
• Dinasyddiaeth Fyd-eang;
• Byw'n iach;
• Tir yr ysgol.

plant

Nodwyd y blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod ac maent eisoes wedi dechrau gweithredu'r materion oedd angen sylw. Mi fydd gweddill o ddigwyddiadau Cyngor Eco ar y gwefan fel mae'r blaenoriaethau'n cael eu gweithredu yn ôl y cynllun.

plantCychwynnodd y criw ar eu tasg gyntaf o greu pamffledi Cynllun Rag Bag ar gyfer eu dosbarthu i'r gymuned. Felly, os oes gennych chi hen ddillad a pharau o esgidiau, dewch â nhw i'r ysgol ar ôl hanner tymor. Rydym yn awyddus i'w derbyn er mwyn helpu'r amgylchedd, ac yn ogystal bydd yr ysgol yn derbyn cyfraniad am bob cilo o ddillad. Diolch yn fawr.

Gan ei bod yn ysgol werdd, mae arbed ynni ac arian yn bwysig iawn inni. Mae'r Cyngor Eco wedi dechrau monitro pa mor dda yr ydym am ddiffodd goleuadau, gwresogyddion a chyfrifiaduron na ydym yn eu defnyddio. Bydd y dosbarth gorau am arbed ynni yn cael amser chwarae ychwanegol fel gwobr. Cofiwch, os nad oes ei angen, diffoddwch ef!

 

Bags2School- Tachwedd 26ain
plantDiolch yn fawr iawn i chi gyd am fynd ati’n brysur i gasglu dillad ar gyfer y cynllun ‘Bags2School’. Daeth y fan i gasglu’r bagiau a phwyso’r dillad, a chofnodwyd 416kg ar y glorian. Derbyniodd y Cyngor Eco siec o £166. Bydd y dillad yn cael eu dosbarthu i wledydd megis Dwyrain Ewrop ac Affrica. Rydym yn hynod o ddiolchgar am eich cyfraniadau, rydym wedi helpu eraill a’r amgylchedd trwy ailgylchu.
Cliciwch yma i weld mwy o luniau

Cyflwyno gwybodaeth i’r Llywodraethwyr

Plant
Mwynhaodd y Llywodraethwyr wrando ar gyflwyniadau hynod o ddiddorol gan aelodau o’r Cyngor Ysgol, Cyngor Siarter Iaith a’r Cyngor Eco am yr hyn maent wedi bod yn ei wneud yn ystod y flwyddyn addysgol 2014-2015. Mae pob un aelod o’r Cynghorau yn gweithio’n galed iawn, ynghyd â gweddill y disgyblion a’r staff, er mwyn helpu gwneud Ysgol Bontnewydd yn ysgol wych.

Sbarci a Fflic
plantAr y 12fed o Fawrth bu Ffion Haf Williams a David Lewis, Rheolwr Ynni Cyngor Gwynedd yn ymweld â disgyblion Blwyddyn 1, 2, 5 a 6 yr ysgol. Pwrpas yr ymweliad oedd i godi ymwybyddiaeth y disgyblion o sut y gallwn arbed ynni er mwyn lleihau cost, gwarchod ein hamgylchedd a gofalu am ein planed ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. Cafwyd cyflwyniadau addas ar gyfer y ddau begwn oedran ac roedd y disgyblion yn gwrando’n ofalus ac yn ymateb yn frwdfrydig.

Cliciwch yma i weld ychydig o luniau.

Wythnos yn dechrau 26/01/15 Arolwg Adar
plant

Yn ystod y penwythnos , 24ain a'r 25ain Ionawr, bu pob disgybl o flwyddyn 1 i 6 yn arsylwi adar gwyllt yn eu gerddi. Prif ffocws y gwaith oedd i ddarganfod pa fath o aderyn sy'n boblogaidd a pha fath sy'n brin yn ein hardal. Daeth y daflen arolwg adar yn ôl ar ddydd Llun fel y gall pob dosbarth goladu'r canlyniadau a dadansoddi'r wybodaeth a gasglwyd. Darganfuwyd bod y Jac-do yn boblogaidd iawn ac adar bach megis Llwyd y Berth, Llinos Werdd, Bronfraith a'r Dryw yn brin yn ein gerddi. Diolch i bawb a gymerodd rhan yn yr arolwg gwylio adar.
Y Cyngor-Eco

Gwobr Aur Ysgolion Gwyrdd Gwynedd a Môn
Mae’n bleser mawr gennym gyhoeddi bod Ysgol Bontnewydd wedi derbyn Achrediad Aur, Ysgolion Gwyrdd Gwynedd a Môn. Mae'r Ysgol yn llawn haeddu'r anrhydedd yma am y gwaith parhaus mae'r disgyblion a’r athrawon wedi ei wneud er mwyn gwella ein dealltwriaeth a'n perfformiad amgylcheddol.

Llongyfarchiadau mawr i aelodau'r Cyngor Eco am eu gwaith yn hybu’r disgyblion a’r staff i fod yn fwy 'gwyrdd'. Diolch hefyd i Miss Madine sydd wedi bod yn arwain y Cyngor Eco ers ei sefydlu yn 2009. Bydd Mrs Roberts Evans yn arwain y Cyngor o 2015 ymlaen.

Dyma Lun o Aelodau y Cyngor Eco

Blwyddyn 6 Steffan Element Megan Euros Jones
  Kyle Dunt Ela M Roberts
Blwyddyn 5 Efrog Bristow Annabelle Pierce-Jones
Blwyddyn 4 Reece Hughes Luned Eryl
Blwyddyn 3 Cai Bohana Sara Baines
Blwyddyn2 Spencer Parry Freya Jones
Staff Miss Eirian Madine
(Dirprwy Bennaeth / Athrawes Bl 5)
  Mrs Magi Johnson (Cogyddes)
  Mr Glynne Brown (Gofalwr)
Llywodraethwr Mr Huw Ceiriog

 

Gwobr Eco-SgolionGwobr Eco Ysgol Bontnewydd
Hwre!!!  Mae’n bleser mawr gennym gyhoeddi bod Ysgol Bontnewydd wedi derbyn Gwobr Baner Werdd Eco-Sgolion am yr ail dro. Rhaglen addysg amgylcheddol fwyaf y byd yw Eco-Sgolion ac o ganlyniad cydnabyddir y wobr arbennig hon yn rhyngwladol. Mae'r Ysgol yn llawn haeddu'r anrhydedd yma am y gwaith a’r ymroddiad parhaus mae aelodau'r Cyngor Eco, yr holl ddisgyblion a’r athrawon yn ei wneud er mwyn gwella ein perfformiad amgylcheddol. Daliwch ati, ‘rydych yn gwneud gwaith gwych. Cofiwch moto’r Cyngor Eco - ‘Ein Byd Ni, Eich Dewis Chi’.

Diwrnod Gwyrdd
plantCawsom amser gwych dydd Gwener, Mai 16, yn ystod ein diwrnod Gwyrdd / Eco. Ffocws y diwrnod oedd codi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd ‘ailgylchu’ ar ein byd.

Daeth Aled Roberts, gweithiwr yng Nghaergylchu, Caernarfon, i gynnal gwasanaeth ysgol gyfan ac yna bu’r disgyblion i gyd yn brysur yn gwneud gweithgareddau amrywiol yn y dosbarthiadau er mwyn datblygu eu dealltwriaeth o ‘ailgylchu’ ymhellach.

Daeth nifer o ddisgyblion ag eitemau amrywiol i’r ysgol er mwyn cyfnewid / ailgylchu gyda’u ffrindiau a bu disgyblion blynyddoedd 1 a 2 yn brysur yn creu modelau allan o boteli plastig gwag.

Diolch i bawb am gyfrannu ac i’r cyngor Eco am drefnu’r dydd. Cofiwch moto’r Cyngor Eco ‘Ein Byd Ni, Eich Dewis Chi’.

 

Rag Bag
rag bags

Hoffwn ddiolch unwaith eto i chi am ddod a llond trol o hen ddefnyddiau i’w hailgylchu ar gyfer ein cynllun Rag Bag.

 

rag bags
Nid yn unig ydych yn helpu’r amgylchedd, ond disgyblion Ysgol Bontnewydd oherwydd bydd yr ysgol yn derbyn cyfraniad o arian am bob cilo. Cynllun tebyg gan y cwmni ‘Bag 2 School’ fydd yn cael ei redeg yn ystod y flwyddyn addysgol nesaf.

 

Pythefnos Arbeb Ynni
arbed ynniMae Ysgol Bontnewydd yn ysgol Werdd.

Gan ei fod yn bythefnos Arbed Ynni, mae aelodau’r Cyngor Eco wedi penderfynu i fonitro pa mor dda yw plant a staff Ysgol Bontnewydd am gofio diffodd goleuadau, gwresogyddion a byrddau gwyn rhyngweithiol pan nad oes eu hangen.

Maent wedi creu system wobrwyo a chardiau gweledol arbennig er mwyn atgoffa pawb. Tybed pa ddosbarth fydd, ar ddiwedd y pythefnos, yn cael amser chwarae/aur ychwanegol am eu gwaith da?

Garddio gydag Anna
garddio

Bu disgyblion o flynyddoedd 5 a 6 yn hynod o brysur yn cydweithio gydag Anna Williams, Swyddog Garddio Bywyd Gwyllt. yn tacluso ardd yr Ysgol.

 

Mae bob amser yn bleser croesawu Anna i'r ysgol gan ei bod yn ein addysgu am bob math o bethau yn ymwneud â byd natur gan gynnwys sut i ofalu a datblygu'r ardd bywyd gwyllt.

 

eco god

Blwyddyn 6 Richie Parry (Cadeirydd) Martha Ceiriog (Ysgrifennydd)
  Owain Siôn Evans
(Trysorydd)
Ela Williams
Blwyddyn 5 Jac Parri -Edwards Megan Euros Jones
Blwyddyn 4 Glyn Porter Llio Jones
Blwyddyn 3 Max Element Luned Eryl
Blwyddyn2 Osian Edwards Catrin Hughes – Thomas
Staff Miss Eirian Madine
(Dirprwy Bennaeth / Athrawes Bl 5)
  Mrs Magi Johnson (Cogyddes)
  Mr Glynne Brown (Gofalwr)
Llywodraethwr Mr Huw Ceiriog

 

Blwyddyn 6 Elis Thomas (Cadeirydd) Ceris Lloyd (Ysgrifennydd)
  Siôn Ynyr Thomas (Is-gadeirydd) Ela Davies (Ysgrifennydd)
Blwyddyn 5 Richie Parry (Trysorydd) Martha Ceiriog (Trysorydd)
Blwyddyn 4 Nathan Jones Kelly Davies
Blwyddyn 3 Oliver Szelinski Anest Griffith
Blwyddyn 2 Max Element Tia Jones
Staff Miss Eirian Madine (Dirprwy Bennaeth / Athrawes Bl 5)
  Mrs Magi Johnson (Cogyddes)
  Mr Glynne Brown (Gofalwr)
Llywodraethwr Mr Huw Ceiriog

Diwrnod Amgylcheddol

Penderfynodd y Cyngor Eco / Grŵp Gwyrdd y byddai’n braf cael Diwrnod Amgylcheddol cyn diwedd y flwyddyn addysgol yma. Pwrpas y diwrnod oedd i atgoffa’r disgyblion o’r ffyrdd y gallent hwy ofalu am yr amgylchedd.

Er mwyn lleihau eu ôl troed carbon cerddodd nifer o ddisgyblion i’r ysgol. Daeth rhai eraill ar feic, ar fws a penderfynodd rai rannu ceir. Yn ystod y dydd bu disgyblion Blynyddoedd 1 a 2 yn brysur yn defnyddio deunyddiau ailgylchu i greu gwaith celf. Cawsant hwyl garw.

Bu disgyblion Cyfnod Allweddol 2 yn garddio ac yn creu posteri er mwyn annog pobl i arbed dŵr, trydan a gofalu am yr amgylchedd mewn ffyrdd amrywiol. Cawsant hefyd gyfle i edrych ar safwe Sbarci a Fflic. Roedd y stondin swap yn lwyddiant mawr a bu aelodau’r Cyngor Eco / Grŵp Gwyrdd yn brysur iawn yn sicrhau bod pawb yn hapus gyda’u nwyddau. Dwi’n siwr bydd mwy o ddiwrnodau fel hyn yn ystod y flwyddyn addysgol nesaf.

Gwobr - Y Faner Werdd

baner werdd
Hwre!!!  Mae’n bleser mawr gennym gyhoeddi bod Ysgol Bontnewydd wedi derbyn Gwobr Baner Werdd Eco-Sgolion am y gwaith a’r ymroddiad parhaus mae’r disgyblion a’r athrawon wedi ei roi er mwyn gwella ein perfformiad amgylcheddol.

Rhaglen addysg amgylcheddol fwyaf y byd yw Eco-Sgolion ac o ganlyniad cydnabyddir y wobr arbennig hon yn rhyngwladol.

Mae bod yn rhan o’r cynllun Eco-Sgolion wedi annog gwaith tîm ac wedi ein helpu i ddatblygu ein dealltwriaeth o beth sydd ei angen er mwyn rhedeg ysgol mewn ffordd sy’n parchu ac yn gwella’r amgylchedd. Yn wir mae mynd i’r afael a newid yr hinsawdd yw un o’r heriau mwyaf mae ein cenhedlaeth yn wynebu a drwy addysgu a chefnogi ein plant i weithredu ‘rydym yn gwneud gwahaniaeth mawr rŵan ac ar gyfer y dyfodol. A ellwch chi gredu ein bod wedi lleihau defnydd o ynni Ysgol Bontnewydd o 12.1% eleni yn unig? Mae’r ‘Ditectifs Ynni’ wedi gwneud eu gwaith yn wych, yn sicr maent wedi cadw’r disgyblion a’r athrawon ar eu traed!

Ym mis Hydref derbyniom y wobr Arian ac, o ganlyniad i’r holl waith caled mae’r disgyblion a’r athrawon wedi ei wneud yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, ‘rydym yn awr wedi cyrraedd y brig. Y sialens nesaf yw cadw a datblygu ar y safonau yma. Daliwch ati, ‘rydych yn gwneud gwaith gwych.

 
cyngor eco

Blwyddyn 6 Owain Hughes (Cadeirydd) Elan Jones (Ysgrifennydd)
  Elis Jones (Is-gadeirydd) Llio Bryfdir (Trysorydd)
Blwyddyn 5 Siôn Ynyr (Trysorydd) Ceris Lloyd
Blwyddyn 4 Siôn Evans Megan Armitage
Blwyddyn 3 Dion Morgan Megan Jones
Blwyddyn 2 Sion Jones Isra Smith
Staff Miss Eirian Madine (Dirprwy Bennaeth / Athrawes Bl 5)
  Mrs Magi Johnson (Cogyddes)
  Mr Glynne Brown (Gofalwr)

Prif Flaenoriaethau 2011-2012:
1) Arbed Ynni
2) Datblygu’r Amgylchedd
3) Lleihau a rhwystro gwastraff

 

eco god

Tymor yr Hydref
• Ditectifs Arbed Trydan - Darllen a chadw cofnod o ddarlleniadau trydan a nwy'r ysgol yn wythnosol gan ymweld â dosbarthiadau er mwyn monitro'r defnydd o ynni trydan.
• Datblygu’r Amgylchedd Mewnol
• Datblygu Gardd yr Ysgol - cwblhau’r cylchoedd perlysiau a’r ddrysfa.
• Parhau gyda’r ymgyrch ‘Rag Bag’ (pob tymor).

Tymor y Pasg
• Cynnal Cystadleuaeth ‘Dosbarth Gwyrdd’ – monitro’r defnydd o drydan.
• Parhau i ddatblygu Gardd yr Ysgol - creu cromen helyg, bocsys adar a llecyn o flodau gwyllt.
• Archebu byrddau picnic.

Tymor yr Haf
• Cynnal Arolwg ‘Y Bocs Bendigedig’ – lleihau papur gwastraff.
• Plannu a gwerthu nwyddau a dyfir ym mocsys gerddi’r dosbarthiadau.
• Cynnal diwrnod ‘Datblygu’r Amgylchedd’.

Gwobr Amgylcheddol
gwobr amgylcheddolYn ddiweddar cymrodd Ysgol Bontnewydd ran yng nghystadleuaeth ‘Pa mor Ecogyfeillgar yw eich ysgol?’. Perchnogion Parc Antur Gelli Gyffwrdd oedd yn ei gynnal ac mae’n bleser mawr gennym gyhoeddi bod Ysgol Bontnewydd wedi ennill yr 2il wobr.


gardd gwobr amgylcheddolamgylcheddol

 

 

 

Roeddynt wedi gwirioni gweld y datblygiadau di-ri sydd wedi cael eu gwneud er mwyn gwella’r amgylchedd allanol a chreu cynefinoedd amrywiol i anifeiliaid ar dir yr ysgol. Roeddynt hefyd yn hoffi’r ffaith ein bod, fel ysgol, yn gwneud ein gorau glas i fod yn ‘wyrdd’ drwy ailgylchu, arbed ynni ac, o dan arweiniad aelodau’r Cyngor Eco, yn cynnal arolwg amgylcheddol cyn pennu blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn addysgol.

Daliwch ati blant, athrawon a chymorthyddion, ‘rydych yn gwneud gwaith arbennig.

blwyddyn 2 yn yr ardd
Ar ddydd Gwener, 27ian o Ebrill, bu plant blwyddyn 2 a rhai o ddisgyblion blwyddyn 5 yn brysur iawn yn plannu blodau yng ngardd y Bwthyn Bach Cymreig.

Cafodd y plant bleser a llawer o hwyl yn garddio allan yn yr awyr iach dan oruchwyliaeth Anna Williams ac Anna Budesha, Swyddogion Garddio Bywyd Gwyllt.

 

plant yn garddiogardd
Mae'r ardd yn dod yn ei blaen yn dda a gobeithiwn am dywydd braf er mwyn gwerthfawrogi'r hyn sydd ynddi. Yn wir mae’r disgyblion oll yn mwynhau gweithio yn ein dosbarth allanol.

Ar 27/04/12 daeth Claire Jones, Swyddog Addysg Dŵr Cymru, draw i’r ysgol i gynnal gwasanaeth ysgol gyfan er mwyn rheadru gwybodaeth am y gylchred ddŵr, gwaith Canolfan Alwen a ffyrdd gall y disgyblion arbed dŵr. Yna cafodd disgyblion blynyddoedd 3 a 4 gyfle i gydweithio â Claire er mwyn ymchwilio er mwyn gweld sawl litr o ddŵr a ddefnyddiwn yn ddyddiol. Bu aelodau’r Cyngor Eco / Grŵp Gwrydd yn hefyd brysur yn cynnal arolwg dŵr ac edrych ar y dulliau a’r camau y gallwn gymryd i arbed dŵr yn yr ysgol ac yn y cartref. Dysgodd bawb lawer ac roedd yr holl ddisgyblion yn awyddus iawn er mwyn cymryd rhan yn yr her ‘brwsio dannedd’ a gweld os oedd pawb yn cofio cau’r tap pob bore a nos.

  gardd yr ysgol

Dros y flwyddyn a hanner ddiwethaf mae staff a phlant yr ysgol (yr Adran Iau yn bennaf) wedi bod yn brysur gyda’u prosiect o greu gardd ar dir yr ysgol (Gweler yr Albwm am fwy o ffotograffau). Maent wedi cael profiadau di-ri ac wedi manteisio ar y cyfle i weithio gydag arbenigwyr ac athrawon mewn amgylchedd naturiol braf. Yn sicr mae’r prosiect wedi annog gwaith tîm, mynegi barn a gwneud penderfyniadau real sy’n ymwneud â pharchu a gwella'r amgylchedd. Drwy gydol y prosiect maent yn cael cyfle i gyd-weithio a chael hwyl a sbri wrth ddysgu llawer iawn am natur a gwyddoniaeth a’r byd o’u cwmpas.

Diolch i Mr Ian Sturrock (Coed Enlli) a Mrs Anna Williams, Swyddog Garddio Bywyd Gwyllt am eu cymorth.

Erbyn hyn mae’r llecyn o dir wedi datblygu’n arw a chafodd nifer o’r disgyblion fwynhad wrth greu’r ‘Cromen Helyg’ (Willow Dome). Edrychwn ymlaen at weld y newidiadau fydd yn cymryd lle yn ystod y Gwanwyn.

  arbed ynni

Yn ystod y tymor mae aelodau’r Cyngor Eco/Grŵp Gwyrdd wedi bod yn ‘Dditectifs Ynni’ ac yn monitro’r defnydd a wneir o ynni yn y dosbarthiadau, swyddfa’r Pennaeth ac ystafell yr Athrawon. Penderfynasant wobrwyo disgyblion y dosbarth/dosbarthiadau a oedd yn arbed ynni orau gyda deg munud ychwanegol o amser chwarae. Defnyddiwyd arwyddion goleuadau traffig (coch, melyn a gwyrdd) er mwyn hysbysu’r dosbarthiadau o’u cynnydd ac i’w hatgoffa i ddiffodd y goleuadau, cyfrifiaduron, byrddau gwyn rhyngweithiol a’r gwresogyddion.

Llongyfarchiadau mawr i ddisgyblion y dosbarth Derbyn a Blynyddoedd 5 a 6 am ennill y gystadleuaeth ar gyfer yr hanner tymor yma. Tybed pa ddosbarth fydd yn fuddugol ar ddiwedd Tymor y Pasg?

diolchgarwch diolchgarwch

Yn ystod ein dathliadau Diolchgarwch ac fel rhan o’n ymgyrch i ddatblygu’r amgylchedd mewnol, derbyniwyd rhoddion o blanhigion neu arian i archebu deunyddiau. Erbyn hyn mae gan bob dosbarth a choridor o leiaf un planhigyn i harddu a gwella’r amgylchedd. Hoffwn ddiolch i bawb am eu cefnogaeth.

  hyfforddiant OWL

Er mwyn gwybod sut i wneud defnydd effeithiol o’r monitor ‘Ynni OWL’ derbyniodd aelodau’r Cyngor Eco / Grŵp Gwyrdd hyfforddiant gan Mariel Edwards, Swyddog Cadwraeth Ynni, Gwynedd. Mae’r monitor ‘OWL’ yn ddyfais ddefnyddiol iawn i fonitro’r defnydd o drydan yn yr ysgol. Mae’r Cyngor yn cadw cofnod wythnosol ac yn hysbysu’r ysgol gyfan o’u canfyddiadau. Maent hefyd yn e-bostio’r cwmnïau sy’n gofalu am gyflenwad Nwy a Thrydan yr ysgol gyda’ r darlleniadau.

rag bag Pob tymor mae aelodau o’r Gymdeithas Rhieni ac Athrawon ynghyd â’r Cyngor Eco/Grŵp Gwyrdd yn cydweithio er mwyn rhedeg ymgyrch ‘Rag Bag’.

Yn ogystal â chodi arian i’r ysgol, mae’r cynllun yn codi ymwybyddiaeth o brosiectau ailgylchu dillad.

Mae hefyd yn atgoffa’r disgyblion a ffrindiau’r ysgol sut gallent hwy helpu’r amgylchedd drwy gynyddu’r nifer o ddeunyddiau sy’n cael eu hailgylchu gan leihau’r swm o ddeunyddiau sy’n mynd i dirlenwadau. Fel rhan o’u gwaith Gwyddoniaeth a Daearyddiaeth, bydd disgyblion blwyddyn 3 yn ymweld â Chaergylchu, Caernarfon yn flynyddol er mwyn gweld y broses ailgylchu ar waith.