Plant

 

Croeso i Adran y Plant.

Yma, fe welwch amrywiaeth o dudalennau
i'ch diddanu a'ch cynorthwyo yn eich dysgu.
 

Yr Urdd


urdd


Mae gweithgareddau’r Urdd yn flaenllaw ym mywyd yr ysgol a rhoddir cyfle yn flynyddol i aelodau gymryd rhan mewn amryw gystadlaethau boed mewn Eisteddfodau neu gystadlaethau Celf.


Bydd disgyblion Cyfnod Allweddol 2 yn cymryd rhan yng nghystadlaethau chwaraeon yr Urdd megis pêl-droed, rygbi, pêl-rwyd, nofio, gymnasteg ac athletau.

Bydd disgyblion blwyddyn 6 yn mynychu Gwersyll yr Urdd Glanllyn pob mis Medi.
Am yn ail flwyddyn bydd disgyblion blynyddoedd 5 a 6 yn aros yng Nghanolfan yr Urdd, Caerdydd wrth ymweld â’r brifddinas.

 

Dyddiadau a Gweithgareddau Tymor yr Hydref 2013 - cliciwch yma

Ymweliad blwyddyn 6 â gwersyll yr Urdd Glanllyn
Blwyddyn 6
Cafodd disgyblion blwyddyn 6 dri diwrnod yn llawn antur yng ngweryll yr Urdd Glanllyn. Cawsant hwyl a sbri yn cymryd rhan mewn pob math o weithgareddau megis canwio, adeiladu rafft, nofio, dringo, cyfeiriannu, bowlio deg a’r cwrs rhaffau.

Roedd yn gyfle da i wneud ffrindiau newydd a mwynhaodd pawb y profiad yn fawr. Cliciwch yma i weld mwy o luniau.

Dyddiadau a Gweithgareddau Tymor y Gwanwyn 2013 - cliciwch yma


Cynhelir adran yr Urdd ar gyfer disgyblion blynyddoedd 4 - 6 yn neuadd yr ysgol.

Bydd yr Adran yn cyfarfod unwaith bob hanner tymor rhwng 3:30 a 4:30 y.h.

Rhieni sydd yn gyfrifol am drefnu gweithgareddau'r. Trefnwyr 2012-13 yw Julia Hughes a Tegwen Hughes.

Oherwydd gofynion staffio gofynnir i chi ffonio Julia Hughes ymlaen llaw i gofrestru.

Gallwch gysylltu a Julia ar 01286 831748 i gofrestru neu i gynnig cymorth.

Dyddiadau a Gweithgareddau Tymor yr Hydref 2012 - cliciwch yma

Fel ysgol rydym yn gefnogol iawn i gemau a chystadlaethau chwaraeon yr Urdd.

Miss Siân Pritchard fu'n gyfrifol am yr hyfforddi eleni gyda chymorth Mr Dewi Jones (Rygbi) a hyfforddwyr Peldroed pentref Bontnewydd.

Tîm Gala Nofio
Tîm Pêl Rwyd
Tîm Cyfeiriannu
Tîm Gymnasteg
Tîm Rygbi
Tîm Athletau
Tîm Peldroed


Pel rwyd Rhanbarth Eryri
Llongyfarchiadau mawr i dim pelrwyd yr ysgol ar ddod yn ail agos yn ffeinal Eryri. Gwych genod.


Twrnament Pêl-Rhwyd yr Urdd
tim pel rwyd
Llongyfarchiadau i’r sgwad pêl-rhwyd a ddaeth yn gyntaf yn rownd gyntaf cystadleuaeth pêl-rhwyd yr Urdd. Dymunwn yn dda iddynt yn y rownd nesaf.


Cafwyd llwyddiant ysgubol eto eleni yng nghystadlaethau Celf yr Urdd.
Llongyfarchiadau mawr i'r plant a'r staff fu'n eu cefnogi.

61 o wobrau yn yr Eisteddfod Cylch
38 o wobrau yn yr Eisteddfod Sir

12 o wobrau Cenedlaethol.

Llongyfarchiadau mawr i'r canlynol ar dod i'r brig:

Elin Mai Williams 1af Arlunio 2D bl 2 ac iau

Grwp Jac -1af Serameg bl 3 a 4

Grwp Gruffudd - 3ydd Serameg bl 5 a 6

Ela Davies -1af Argraffu bl 5 a 6

Megan Euros- 2il Tecstiliau 2D bl 3 a 4

Grwp Efa Ceiri - 2il Tecstiliau 2D bl 5 a 6

Nia Glyn - 1af Tecstiliau 3D bl 3 a 4

Grwp Erin Medi - 1af Gwehyddu bl 3 a 4

Grwp Cadi Lloyd - 2il Gwehyddu bl 5 a 6

Elis Thomas - 2il Penwisg Bl 6 ac iau

Ifan Thomas - 3ydd Dylunio a Thechnoleg bl 5 a 6

Grwp Catrin a Max - 3ydd Artefact bl 2 ac iau

Gallwch weld y canlyniadau ar wefan yr Urdd - cliciwch yma


Celf yr Urdd
gwaith celf
Cafwyd llwyddiant ysgubol eto eleni yng nghystadlaethau Celf yr Urdd. Llongyfarchiadau mawr i’r plant a’r staff fu’n eu cefnogi.

61 o wobrau yn yr Eisteddfod Cylch
38 o wobrau yn yr Eisteddfod Sir

Gallwch weld y canlyniadau ar wefan yr Urdd - cliciwch yma

 

Eisteddfod Genedlaethol Sir Benfro
1af - Band Pres
2il - Deio Llyr Davies Hughes Unawd Cerdd Dant dan 12 oed 2il - Deio Llyr Davies Hughes Unawd Pres dan 12 oed

Eisteddfod Sir Eryri
Bu rhai o ddisgyblion yr ysgol yn brysur iawn yn Eisteddfod Sir Eryri. Cafwyd sawl llwyddiant ac ambell siom – ond dyna natur ‘Steddfod.

Llongyfarchiadau i Deio bl 6 ar ennill yr Unawd Cerdd Dant a’r Unawd Pres.
Cyntaf eto eleni i’r Band Pres a hwythau hefyd yn mynd ymlaen i Eisteddfod Sir Benfro.

Canlyniadau:
Deio Llŷr - 1af Unawd Cerdd Dant dan 12 oed
Martha Ceiriog – 4ydd Unawd dan 12 oed
Ynyr Pritchard – 2il Unawd Llinynnol dan 12 oed
Ela Davies – 2il Unawd Telyn dan 12 oed
Deio Llŷr - 1af Unawd Pres dan 12 oed
Ela Williams – 3ydd Unawd Pres dan 12 oed
Parti Cerdd Dant – 2il
Parti Deulais – 4ydd
Y Band – 1af
Da iawn hefyd i Catrin, Luned a Glyn am gystadlu mor dda.


Eisteddfod Cylch yr Urdd
tri plentyn
Bu plant a staff yr ysgol yn hynod o brysur yn Eisteddfod Cylch yr Urdd yn ddiweddar . Cafwyd diwrnod ardderchog o gystadlu ym Mrynrefail a llawer o lwyddiant. Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Dyma rai o’r canlyniadau:
Catrin bl 1 – 2il Unawd dan 8
Luned ac Osian bl 2 – 2il a 3ydd Llefaru dan 8
Martha a Deio - 2il a 3ydd Unawd dan 12
Arwyn ac Ynyr – 3ydd Deuawd dan 12
Deio – 1af Unawd Cerdd Dant dan 12
Glyn bl 3 – 1af Unawd Piano
Ynyr bl 6 – 1af Unawd Llinynnol
Ela a Deio – 1af ac 2il Unawd Pres
Ela bl 6 – 1af Unawd Telyn
Ensemble Offerynnol – 2il
Band Pres – 1af
Parti Deulais – 1af a 3ydd
Parti Cerdd Dant – 1af
Parti Llefaru – 2il
Côr - 3ydd

Pob hwyl gyda’r cystadlu yn Eisteddfod Sir Eryri yn Neuadd PJ Prifysgol Bangor ar 16/3/12

Daeth diwedd i dymor prysur a llwyddiannus iawn yn sgil gweithgareddau’r
Urdd. Cystadlodd dros 70 o blant yr ysgol yn yr Eisteddfod Gylch ym Mrynrefail. Bu nifer yn llwyddiannus a braf oedd gweld pawb yn rhoi o’u gorau.

Ymlaen wedyn i’r Eisteddfod Sir yn Neuadd P.J Bangor a’r Eisteddfod Dawnsio Disgo yn Nyffryn Ogwen a pherfformiadau ardderchog unwaith eto.

Llongyfarchiadau mawr i Deio (Bl.5) ar ennill yr Unawd Cerdd Dant dan 12;
Ynyr (Bl 5) ar ennill yr Unawd Llinynnol dan 12 ; Ela, Lois, Dafydd a Deio ar eu gwobr gyntaf yng nghystadleuaeth yr Ensemble â’r Band ar ennill y gystadleuaeth Band/Cerddorfa Ysgolion Cynradd unwaith eto eleni. Llongyfarchiadau hefyd i Ela (Cofi Clogs) ar ei llwyddiant yn y gystadleuaeth stepio.

Pob lwc i chi gyd yn Eisteddfod Genedlaethol Eryri a’r Fro.

urdd urdd
Rhai o'r plant fu'n llwyddiannus.
ensembl
 

 

Cafodd y plant lwyddiant mawr yn y cystadlu Celf a Chrefft hefyd. Braf yw
dweud fod dros 140 o blant wedi cael cyfle i ddangos eu doniau artistig
mewn rhyw fodd. Cawsant wobrau di-ri gyda 60 o wobrau ar lefel cylch a
30 o wobrau ar lefel rhanbarth. Llawer iawn o ddiolch i’r staff am eu
cefnogaeth a’u gwaith caled.

Bellach mae’r canlyniadau cenedlaethol wedi dod i law gyda nifer o ddisgyblion wedi dod i’r brig. Bydd eu gwaith yn cael ei harddangos ym Mhabell Celf a Crefft yn Eisteddfod Glynllifon.
Llongyfarchiadau mawr i :-
Grŵp Jasmine - Serameg blwyddyn 5 a 6 (3ydd)
Holly a Sion - Tecstilau blwyddyn 2 ac iau (2il)
Grŵp Ffion - Tecstilau 2D blwyddyn 5 a 6 (2il)
Nia Glyn - Tecstilau 3D blwyddyn 3 a 4 (1af)
Siân Elen - Gwehyddu blwyddyn 2 ac iau (3ydd)
Megan Euros – Gwehyddu blwyddyn 3 a 4 (3ydd)
Lois Angharad – Gwehyddu blwyddyn 5 a 6 (1af)
Keryl – Gemwaith blwyddyn 5 a 6 (2il)
Cynan ac Anest – Dylunio a Thechnoleg blwyddyn 2 ac iau (2il)

Cliciwch yma i weld y gwaith

Mae Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd ar ein stepen drws eleni ym Mharc Glynllifon. Yn ogystal â bwrlwm y cystadlu, mae nifer o’r disgyblion yn brysur yn paratoi ar gyfer Pasiant y Plant / Sioe Cynradd. Cynhelir ymarferion yn wythnosol yma ym Montnewydd ac yn Ysgol Llanrug. Trefnydd y sioe eleni yw Mr Ken Hughes. Mae’n argoeli i fod yn sioe arbennig!

ymarfer ymarfer

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

Fel ysgol rydym yn gefnogol iawn i gemau a chystadlaethau chwaraeon yr Urdd.

Miss Siân Pritchard fu’n gyfrifol am yr hyfforddi eleni gyda chymorth Miss Rachel Wills (Pelrwyd), Mr Dewi Jones (Rygbi) a Mr Euros Jones (Peldroed).

Tîm Gala Nofio
Tîm Pêl Rwyd
Tîm Cyfeiriannu
Tîm Gymnasteg
Tîm Rygbi
Tîm Athletau
Tîm Peldroed

Twrnament Pêl-droed yr Urddtim peldroed

Llongyfarchiadau i’r tîm pêl-droed fu’n cystadlu’n frwd yng nghystadleuaeth yr Urdd ar nos Fawrth, 24ain o Ebrill. Chwaraeodd y tîm yn dda iawn gan ennill dwy gêm a dwy gem gyfartal. Diolch yn fawr i Mr Euros Jones am hyfforddi’r tîm.

Bydd disgyblion blwyddyn 6 yn mynychu Gwersyll yr Urdd Glan-llyn pob mis Medi.

Am yn ail flwyddyn bydd disgyblion blynyddoedd 5 a 6 yn aros yng Nghanolfan yr Urdd, Caerdydd wrth ymweld â’r brifddinas

Cliciwch yma i weld y lluniau

urdd

Cynhelir adran yr Urdd yn y Ganolfan, Bontnewydd ar gyfer disgyblion blynyddoedd 2 – 6.

Bydd yr Adran yn cyfarfod unwaith bob hanner tymor rhwng 6:00 a 7:00 y.h.

Rhieni sydd yn gyfrifol am drefnu gweithgareddau’r. Trefnwyr 2011-12 yw Julia Hughes a Tegwen Hughes.


Dyddiadau a gweithgareddau Haf 2012 - cliciwch yma

Dyddiadau a gweithgareddau Gwanwyn 2012 - cliciwch yma

Dyddiadau a gweithgareddau Hydref 2011 - cliciwch yma