Ysgol


Ysgol Gynradd Sirol Ddwyieithog ar gyfer disgyblion 3 – 11 oed
yw Ysgol Bontnewydd.


“Mae hon yn ysgol dda gyda nifer fawr o ragoriaethau sydd yn cael eu hamlygu yn holl waith yr ysgol.” ESTYN


 

Siarter Iaith Gymraeg

 

logo

Ers lansio’r Siarter Iaith Gymraeg yn ysgolion cynradd Gwynedd, mae llawer o waith gwerth chweil wedi digwydd yn ein hysgol. Nod y Cyngor Siarter Iaith yw dylanwadu’n bositif ar ddefnydd cymdeithasol plant o’r Gymraeg. Mewn gair, cael y plant i siarad Cymraeg yn naturiol ymysg ei gilydd. Mae’r Siarter Iaith yn gofyn am gyfranogiad gan bob aelod o gymuned yr ysgol - y cyngor ysgol, y disgyblion, y gweithlu, rhieni, llywodraethwyr a’r gymuned ehangach er mwyn sicrhau perchnogaeth lawn ohoni.

Ar ddechrau pob blwyddyn ysgol, cynhelir pleidlais yn nosbarthiadau CA2 ble mae’r Cyngor Dosbarth yn ethol dau ddisgybl i’w cynrychioli ar y Cyngor Siarter Iaith. Mae’r aelodau hyn yna’n cyfarfod o leiaf dwywaith y tymor er mwyn trafod syniadau’r Cynghorau Dosbarth cyn pennu blaenoriaethau a rhaglen weithredu. Disgwylir i’r cynrychiolwyr adrodd yn ôl i’w dosbarth yn dilyn pob cyfarfod fel eu bod yn deall ac yn gwybod pa benderfyniadau sydd wedi cael eu gwneud.

Mae’r Cynghorau Dosbarth a’r Cyngor Siarter Iaith yn rhoi cyfle i’r disgyblion fynegi barn a chydweithio mewn partneriaeth gyda’r Staff a’r Llywodraethwyr. Mae hefyd yn rhoi cyfle i’r disgyblion ddatblygu sgiliau di-ri gan gynnwys sgiliau llythrennedd, rhifedd a phersonol a chymdeithasol.

Hyd yn hyn ‘rydym wedi derbyn gwobrau Efydd ac Arian Siarter Iaith Gymraeg, Cyngor Gwynedd. Rydym yn y broses o weithredu er mwyn cyrraedd y graddau sydd eu hangen ar gyfer ennill y wobr Aur.

Cymru v. Georgia
poster

Plant yr ysgol yn mwynhau gêm Cymru v. Georgia dros ginio. Be well ynde!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

Apiau Cymraeg
poster

 

Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Aelodau Cyngor Siarter Iaith 2018-19
plant

Llongyfarchiadau i Menai, Dyfan, Ella, Luke, Thia, Poppy, Osian, Anna, Efan, Elain a Mathew ar gael eu hethol eleni i Gyngor y Siarter Iaith. Bydd eu gwaith yn cynnwys hybu'r defnydd o'r iaith Gymraeg.

Rhannu gwybodaeth gyda'r Llywodraethwyr 2018

plantMwynhaodd y Llywodraethwyr wrando ar gyflwyniadau hynod o ddiddorol gan aelodau o’r Cyngor Ysgol, Cyngor Siarter Iaith a’r Cyngor Eco am yr hyn maent wedi bod yn ei wneud yn ystod y flwyddyn addysgol 2017-2018. Mae pob un aelod o’r Cynghorau yn gweithio’n galed iawn, ynghyd â gweddill y disgyblion a’r staff, er mwyn helpu gwneud Ysgol Bontnewydd yn ysgol wych.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Mrs Meilys Smith
Mrs Meilys Smith

Diolch yn fawr i Mrs Meilys Smith am ddod i drafod hefo'r Cyngor Siarter Iaith ar ran y llywodraethwyr Dydd Llun a dewis can yr wythnos : Ail Feiolin gan Caryl Parry Jones.

 

 


Data Cyngor Siarter Iaith

Data Cyngor Siarter Iaith
Data Cyngor Siarter Iaith
Data Cyngor Siarter Iaith

Dyma Heledd a Kyle yn cyflwyno’r data Siarter Iaith yn y gwasanaeth ysgol yn dilyn yr holiaduron ym mis Hydref. Rydym wedi creu targedau a syniadau o sut i wella’n data yn ystod y flwyddyn.

Yr agweddau i wella yw:
- Defnyddio’r Gymraeg ar y we ac wrth tecstio.
- Gwrando ar gerddoriaeth Cymraeg.
- Gwylio rhaglenni/Dvd’s Cymraeg.

Rydym yn gobeithio cael :
- Can yr wythnos.
- Ffair CD’s a DVD’s yn yr ysgol.
- Gwahodd pobl i ddod i mewn yn ystod wythnos Cymru Cŵl.

Gofynnwn yn garedig i chi gefnogi ni fel cyngor a cheisio helpu eich plant gyda’r targedau yma adref.
Diolch
Cyngor Siarter Iaith 2017-2018.


Yr Wobr Aur

Yr Wobr Aur

Llongyfarchiadau mawr i’r cyngor Siarter Iaith 2016-2017 am dderbyn y wobr aur am eich holl waith caled. Dyma Heledd a Kyle o’r cyngor 2017-2018 yn derbyn y wobr yn y gwasanaeth Dydd Gwener.

 


Blaenoriaethau Cyngor Siarter Iaith 2017-18

Blaenoriaethau Cyngor Siarter Iaith 2017-18

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

 

 


Cyngor y Siarter Iaith
Diwrnod Maint CymruLlongyfarchiadau i'r canlynol ar cael eu hethol i Gyngor y Siarter Iaith. Bydd eu gwaith yn cynnwys hybu'r defnydd o'r iaith Gymraeg.

Ava, Heledd, Gwion, Kyle, Carrie, Deian, Jana, Danial, Ela Wyn a Hari

20.01.17 Siarter Iaith - cliciwch yma

I weld yr Cyngor Siarter Iaith 2016-2017 - cliciwch yma

plant

 

 

 

 

 

 

 

 

Aelodau’r Cyngor Siarter Iaith 2015-2016

Dosbarthiadau

Cynrychiolwyr

Yr Wyddfa

Sian Roberts

Sion Jones

 

Angharad Jones

Sion Dafydd

Elidir

Amelia Beattie

Iolo Bremaud-Jones

Tryfan

Freya Jones

Cai Bohana

Staff

Miss Rachel Wills

 

Targedau 2015 - 2016
logo siarter iaith

 

Cliciwch yma i weld ein targedau


 

Testun Trafod Wythnos Yma
This week's Topic

I ble yn y byd y buasech yn hoffi mynd a pham?

Cliciwch yma i weld y poster

 Testun Trafod Wythnos Yma
This week's Topic

Pwy yw eich hoff chwaraewr pêl-droed yn y byd a pham?

Cliciwch yma i weld y poster

 Testun Trafod Wythnos Yma
This week's Topic

Y peth gorau am yr ysgol hon yw…

Cliciwch yma i weld y poster

 Testun Trafod Wythnos Yma
Testun Trafod Wythnos Yma

Pe bae chi'n cael mynd ar wyliau am fis, lle fyddech chi'n mynd a pham?

Anna Celyn Evans - Dosbarth Tryfan

 

Rhannu gwybodaeth gyda'r Llywodraethwyr

at the fair at the fair  

yn y ggair hafMwynhaodd y Llywodraethwyr wrando ar gyflwyniadau hynod o ddiddorol gan aelodau o’r Cyngor Ysgol, Cyngor Siarter Iaith a’r Cyngor Eco am yr hyn maent wedi bod yn ei wneud yn ystod y flwyddyn addysgol 2015-2016. Mae pob un aelod o’r Cynghorau yn gweithio’n galed iawn, ynghyd â gweddill y disgyblion a’r staff, er mwyn helpu gwneud Ysgol Bontnewydd yn ysgol wych.


Ymweliad Siwan Llynor
plantBu disgyblion Bl 1-6 Ysgol Bontnewydd yn hynod o brysur yn cydweithio gyda Siwan Llynor i gyfleu, drwy ddrama, ychydig o hanes archarwyr Cymru megis cymeriadau o’r Mabinogi, Tywysoges Gwenllïan, Dafydd ap Siencyn, Marged arwres Eryri ac Owain Glyndŵr. Cawsom oll hwyl yn trafod y cymeriadau a’u hanes yn ogystal â meddwl sut byddai model Tegan o’r arwyr yn sefyll a beth fyddai eu ‘moto’. Yn ystod y gweithgareddau hyn, datblygom lawer o sgiliau siarad, gwrando a thrafod. Cawsom hefyd lawer o hwyl. Diolch Cyngor Siarter Iaith am drefnu.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau.


Sesiwn Holi a Gwrando
plantAr fore Gwener, Mawrth 4ydd, fel clo i’n wythnos ‘Cymru Cŵl’, daeth Ruth a Kim, Geraint Iwan a Malcom Allen i gynnal sesiwn holi ac ateb yn Neuadd yr ysgol. Braf iawn oedd clywed bod y ffaith eu bod yn gallu siarad Cymraeg wedi eu helpu a’u galluog i wneud y swyddi maent ynddynt nawr. Eglurodd Ruth a Kim sut mae siarad Cymraeg yn eu cynorthwyo i gyfathrebu’n effeithiol yn eu gwaith fel Gweithwyr Cymdeithasol. Mynegodd Geraint Iwan ei fod ef wrth ei fodd yn siarad ar y radio bob dydd drwy’r iaith Gymraeg a chael cyfle i gael hwyl a sbri gyda’r gwesteion. Esboniodd Malcolm Allen sut y mae ef wedi gallu parhau i fyw ei freuddwyd drwy gael cyswllt agos phêl droed a chael siarad mewn Cymraeg am y gêm yn fyw ar y radio neu’r teledu yn rheolaidd. Drwy wrando ar eu sgwrs a chael cyfle i ofyn cwestiynau am eu hanes a’u bywyd gwaith, dysgom lawer am y gwesteion hyn. Roedd yn brofiad gwerthfawr iawn.


Dydd Gŵyl Dewi 2016
Fel rhan o’n dathliadau Dydd Gŵyl Dewi, bu’r disgyblion oll yn gwneud gweithgareddau amrywiol yn ymwneud â’n Nawddsant yn ogystal â dysgu ystyr a chanu’r Anthem Genedlaethol . Cawsom hefyd ginio cig oen hynod o flasus. Diolchwn i’r Cyngor Ysgol am drefnu hyn o flaen llaw gydag Anti Magi a genethod y gegin. Yn ystod cyngerdd nos, bu nifer fawr o’r disgyblion yn diddanu rhieni a ffrindiau’r ysgol. Diolch i bawb a ddaeth i’n cefnogi.


Dydd Gŵyl Dewi
plant

Eleni, cynhaliwyd y gwasanaeth Gŵyl Ddewi yn neuadd yr ysgol ar fore Mawrth 1af. Y dosbarth meithrin a derbyn oedd yn gyfrifol am gynnal y gwasanaeth. Roedd pawb wedi gwisgo’n smart yn eu gwisg draddodiadol neu goch. Diolch yn fawr i’r rhieni a chyfeillion a fynychodd y gwasanaeth i gefnogi’r plant.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau.


Ymweliad Band Fleur de lys
plant

Braint oedd cael gwrando ar fand Cymraeg Band Fleur de lys yn chwarae'n fyw yn neuadd ysgol Bontnewydd. Hoffwn ddiolch i Miss Wills a'r Cyngor Siarter Iaith am drefnu y gig.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau.


Perfformiad gan Alys Williams - Mawrth 2il
plant

Cawsom berfformiad anhygoel gan Alys Williams Dydd Mercher. Roedd y plant wrth eu boddau yn cael gofyn cwestiynau wrth Alys a gwrando ar ei chaneuon newydd.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau.


Pwysigrwydd y Gymraeg - Chwefror 29ain
plant

Diolch i Gwenan Ellis Jones am ddod i drafod pwysigrwydd y Gymraeg gyda'r ysgol.

 

 


Cyngerdd yr Urdd (ysgol) 26/02/16

plant
plant

Cawsom wylio’r disgyblion oedd yn cymryd rhan yn Eisteddfod yr Urdd yn perfformio eu darnau gwych.


Cyflwyno Digwyddiadau Wythnos Cymru Cŵl
plant

Dyma’r disgyblion o’r Cyngor Ysgol a Chyngor y Siarter Iaith yn cyflwyno digwyddiadau’r ‘Wythnos Cymru Cŵl’ i’r disgyblion yn y Gwasanaeth Dydd Gwener.

 


Wythnos Cymru Cŵl
plant

Cliciwch yma fam fwy o wybodaeth

 

 


Disgo Santes Dwynwen
posterCynhelir disgo Santes Dwynwen yn neuadd yr ysgol ar 28/1/16 rhwng 6:00 a 7:00. Eleni, mae Cyngor y Siarter Iaith a Phwyllgor Rhieni Athrawon wedi penderfynu cynnal ‘disgo mygydau’. Bydd y plant yn gwneud mygydau yn yr ysgol. Dim mynediad i blant uwchradd o gwbl oni bai eu bod yng nghwmni oedolyn. Pris mynediad £1. Cŵn poeth £1. Diodydd a theisennau ar werth. Gofynnwn yn garedig am gyfraniad o deisennau bach i’r stondin. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.


Gwobr Arian i Gyngor Siarter Iaith
plantDerbyniodd Cyngor Siarter Iaith Ysgol Bontnewydd wobr arian cynllun Siarter Iaith Gwynedd. Llongyfarchiadau mawr i'r cyngor am eu gwaith caled. Diolch i Miss Rachel Wills am arwain gwaith y CyngorCystadleuaeth Cyngor Siarter Iaith
plantCynhaliodd y Cyngor Siarter Iaith cystadleuaeth lliwio poster Nadolig. Pwrpas y cystadleuaeth oedd hyrwyddo gwaith y Siarter Iaith. Llongyfarchiadau i Ella a Delyth ar ennill.

 


HO,HO, HO….
plant

Dyma becyn digidol ‘dolig i chi ddefnyddio dros yr ŵyl Nod y pecyn yw annog pobl i wneud y PethauBychain yn Gymraeg dros y ‘dolig - cliciwch yma


Mae’r pecyn yn cynnwys:
- Pecyn ‘Dolig#2015
- Sut I ysgrifennu cardyn Nadolig
- Carol
- Facebook header
- Twitter header
- 5 peth i wneud yn Gymraeg dros yr wyl
- Cardyn Nadolig Llawen
- Lliwio mewn
- Rhestr siopa
- Pecyn ychwanegol i dargedu rhieni
- Pecyn Cymraeg I blant
- 5 peth i wneud efo dy blentyn yn Gymraeg
- Facebook header
- Twitter header
- Llun lliwio
- Carol
- Llythyr Siôn corn
- Taith Siôn Corn
- Templed poster