Plant

 

Croeso i Adran y Plant.

Yma, fe welwch amrywiaeth o dudalennau
i'ch diddanu a'ch cynorthwyo yn eich dysgu.
 

Plant ar Waith – Cyfnod Sylfaen


Y Cyfnod Sylfaen

Mae’n bwysig cofio pan fo plentyn yn cyrraedd yr ysgol am y tro cyntaf bod amgylchedd addas ac ysgogus ar ei gyfer, sy’n cynnig amrywiaeth eang o brofiadau. Dylid bob amser sicrhau mai’r plentyn yw’r canolbwynt, a bod ansawdd a natur y ddarpariaeth yn gwneud gwir gyfiawnder ag ef.

Rydym yn ffodus yn Ysgol Bontnewydd fod digon o wagle ar gael ar gyfer plant y Cyfnod Sylfaen. Mae’r ardal dysgu mewnol yn un gofod mawr sy’n cael ei rannu gan y plant dan 5.

Mae’r dosbarth wedi ei rannu yn wahanol Ardaloedd sydd wedi eu diffinio’n eglur. Mae’r plant yn gyfarwydd â’r Ardaloedd ac yn prysur ddysgu yn eu gwahanol tasgau.

Enghreifftiau o Ardaloedd a welir yn y dosbarth:

• Ardal Iaith.

• Ardal Fathemateg.

• Ardal Byd Bach.

• Ardal Adeiladu.

• Ardal Gelf.

• Ardal Chwarae Rôl.

• Ardal Ddarganfod.(Gwybodaeth a Dealltwriaeth o’r Byd.)

• Ardal T.G.CH.

• Caffi.

• Ardal Dywod a Dŵr.

• Ardal Tu Allan.

 

Bydd rhai o’r Ardaloedd yn newid yn achlysurol h.y. i gydfynd â diddordebau’r plant.

Mae carped wedi ei osod o flaen y Bwrdd Gwyn Rhyngweithiol, ac yma bydd y dosbarth yn cofrestru, yn cynnal Amser Cylch neu wneud unrhyw waith torfol. Bydd yr ardal yma yn cael ei defnyddio i wneud jig-sô llawr, neu chwarae gyda teganau llawr hefyd.

Mewn un rhan o’r ystafell mae tŷ bach twt. Bydd hwn yn cael ei droi yn siop, caffi, ysbyty, grotto Siôn Corn, canolfan arddio a.y.y.b. ar wahanol adegau o’r flwyddyn.

Ar y ffordd allan o’r dosbarth rydym wedi lleoli’r caffi, lle bydd y plant yn cael eu llefrith yn ddyddiol, ac os byddwn yn coginio, yna byddwn yn cael profi’r danteithion hyn yn ein caffi.

Bydd y plant yn dod â ffrwyth neu gaws yn ddyddiol i’r ysgol, wedi ei labelu neu ei roi mewn potyn pwrpasol.

 

 

Cliciwch yma i weld y lluniau

 

 

 

Mae dosbarthiadau blwyddyn 1 a 2 eto wedi eu hagor allan i greu un gwagle pwrpasol ar gyfer gofynion y Cyfnod Sylfaen, ac yma eto gwelir ardaloedd pwrpasol wedi eu diffinio ar gyfer y gwahanol weithgareddau. Pan fydd angen, gellir rhannu’r gofod yn ddau ddosbarth drwy gau drws rhwng y ddwy ystafell.

Mae Ardal Tu Allan wedi ei leoli yn y cwad mewnol, a bydd yr Adran gyfan yn gwneud nifer o weithgareddau amrywiol a phwrpasol yn yr ardal yma gan roi profiadau yn yr awyr agored i‘r plant. Gan fod bondo ar ran ohonno, rydym yn cael ei ddefnyddio ran helaeth o’r flwyddyn. Mae’r plant yn cadw pâr o esgidiau glaw yn yr ysgol , ac mae gennym ddillad pwrpasol ar gyfer tywydd gwlyb.

Rydym yn y broses o ddatblygu darn o’r cae fel gardd ac ardal dysgu allanol. Mae’n amgylchfyd braf i ennyn diddordeb y plant yn eu hamgylchfyd, lle byddent yn cael ehangu ar y profiadau o blannu a thyfu gwahanol bethau a datblygu eu sgiliau corfforol a synhwyrol.

 

 

Cliciwch yma i weld y lluniau