Plant

 

Croeso i Adran y Plant.

Yma, fe welwch amrywiaeth o dudalennau
i'ch diddanu a'ch cynorthwyo yn eich dysgu.
 

Plant ar Waith – Adran Iau

Cyfnod Allweddol 2
Yn saith oed mae disgyblion yn trosglwyddo o’r Cyfnod Sylfaen i Gyfnod Allweddol 2. Mae trefniadau mewn lle i bontio un cyfnod allweddol i’r llall. Dilynir Cwricwlwm 2008 yng Nghyfnod Allweddol 2 yn ogystal â’r Fframwaith Sgiliau a’r Fframwaith ABCh. Rhennir y cwricwlwm i bynciau craidd a sylfaen. Rhoddir sylw blaenllaw i’r pynciau craidd.

Pynciau Craidd

 

Pynciau Sylfaen

• Cymraeg

• Hanes

• Daearyddiaeth

• Saesneg

• Addysg Grefyddol

• Celf

• Mathemateg

• Dylunio a Thechnoleg

• Cerdd

• Gwyddoniaeth

• Addysg Gorfforol

• Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu

Dysgir y pynciau craidd mewn pedwar dosbarth oedran ( blynyddoedd 3 – 6). Cyfunir y dosbarthiadau hyn i dri dosbarth ar ambell i brynhawn.

Mae gan bob dosbarth ei lyfrgell bersonol ynghyd ac ardal TGCh. Rhennir ardaloedd Celf a Dylunio rhwng dosbarthiadau. Bydd gwersi Addysg Gorfforol yn cael eu cynnal yn y neuadd, cae neu iard yr ysgol. Bydd grwpiau o ddisgyblion yn mynychu’r pwll nofio yng Nghaernarfon.

Bydd y cwricwlwm yn cael ei gyfoethogi gan ymwelwyr ac ymweliadau ysgogol. e.e Yr Ysgwrn, Classe de Mer, Amgueddfa Lechi, Castell Dolbadarn, Tai Celtaidd Melin Llynnon a Chaergylchu. Caiff disgyblion blynyddoedd 5 a 6 gyfleoedd i fynd ar ymweliadau preswyl ee. Rhyd Ddu, Glan-llyn a Chaerdydd.

Caiff y disgyblion gyfleoedd i weithio yn unigol, mewn parau neu grwpiau gwaith. Bydd ffocws ar ddatblygu sgiliau dysgu annibynnol a medrau meddwl ym mhob agwedd o’r cwricwlwm.

Rydym yn y broses o ddatblygu darn o’r cae fel ardal dysgu allanol. Mae’n amgylchfyd braf i ennyn diddordeb y plant yn eu hamgylchfyd, lle byddent yn cael ehangu eu profiadau dysgu yn yr awyr agored.