Newyddion

 

Mae Ysgol Bontnewydd yn ysgol eithriadol o brysur.

Ein nod yw cynnig profiadau eang i'n disgyblion.

Dyma'r newyddion diweddaraf. 

Newyddion diweddaraf

 

Ymweliad Disgyblion y Cyfnod Sylfaen ậ Chastell Caernarfon ar y 4ydd o Fawrth

Cafodd disgyblion y Cyfnod Sylfaen amser fythgofiadwy yng Nghastell Caernarfon yn ddiweddar. Cawsant gyfle i gyd- ganu’r gận ‘Castell i Ni’ gyda’r cyfansoddwr Elidyr Glyn a disgyblion tair o ysgolion eraill y cylch. Ffilmwyd yr achlysur gan raglen ‘Heno’ ar S4C. Mwynhaodd pawb y profiad gwerthfawr ac unigryw.


Gwyl Rygbi Tag
poster

Gwyl Rygbi Tag ar gaeau Clwb Rygbi Caernarfon gydag Ysgol y Gelli 04.03.2020.
Gwasanaeth Gwyl Dewi
poster

Dosbarth Yr Aran 1 oedd yn gyfrifol am gynnal y Gwasanaeth eleni. Daeth rhieni a ffrindiau’r dosbarth i wrando ar y disgyblion yn canu ac yn llefaru gan ymuno yn y dathlu.


PC Dylan Pritchard

Bu PC Dylan Pritchard yn yr ysgol yn siarad gyda'r plant am ddiogelwch ar y We ac am ddefnyddio ffonau symudol yn ddiogel.


Bore Mercher Ionawr 15, daeth disgyblion blwyddyn 3 a 4 ysgol y Gelli i ymweld â dosbarth Tryfan.
poster

Cafodd plant y ddwy ysgol gyfle i ganu anthemau newydd sbon eu hysgolion i’w gilydd. Cafodd y geiriau eu creu gan Mei Mac a rhai o ddisgyblion y ddwy ysgol. Yna mi gawson nhw ganu ein hanthem genedlaethol ‘Hen Wlad fy Nhadau’ gyda’i gilydd cyn cael ychydig o amser i gymdeithasu.
Bore gwerth chweil yn wir!


Castell Caernarfon - 16eg o Ionawr, 2020

Bu Mr John Dilwyn Williams o’r Gwasanaeth Addysg Archifau ac Amgueddfeydd Cyngor Gwynedd yn ymweld â Ysgol Bontnewydd gan sgwrsio gyda disgyblion Yr Aran 1 a 2. Fel rhan o waith y thema, cawsom gyflwyniad difyr iawn am hanes Castell Caernarfon dros y saith can mlynedd diwethaf. Pwrpas yr ymweliad oedd i godi ymwybyddiaeth y disgyblion o’u treftadaeth a’u diwylliant, a sut le oedd Caernarfon amser maith yn ôl. Bu pawb yn gwrando’n ofalus ac yn ymateb yn frwdfrydig tu hwnt i’r lluniau ar y sgrîn. Da iawn a diolch i chi am ddod atom, Mr Williams.


Tim pelrwyd yr ysgol yn cystadlu yng nghystadleuaeth yr Urdd
poster

Tim pelrwyd yr ysgol yn cystadlu yng nghystadleuaeth yr Urdd ar 14.01.2020 ar gyfer ysgolion Cylch Arfon.


Pwyllgor Siarter Iaith
poster

Cawsom wasanaeth arbennig heddiw, cyflwynodd y Pwyllgor Siarter Iaith anthem i'r Ysgol a gafodd ei chreu llynedd gan ddisgyblion dosbarth Elidir a Mei Mac.


Diwrnod Siwmper Nadolig

Penderfynodd y Cyngor Ysgol, ofyn i bawb yn garedig i wisgo Siwmper Nadolig i’r ysgol ar ddiwrnod Siwmper Nadolig 2019. Gofynnwyd hefyd, os oedd yn bosibl, i’r plant ddod a chyfraniad at fanc bwyd Caernarfon.

Hoffwn ddiolch yn fawr iawn i bawb gan fod llwyth o fwyd wedi cael ei gasglu. Bydd yn helpu llawer o deuluoedd i gael bwyd ar y bwrdd y Nadolig yma.

plant plant plant

Cinio Dolig 2019

Cawsom ginio Nadolig hynod o flasus. Diolch i Anti Maggie a chriw y gegin am ei baratoi.

plant plant


Diwrnod Plant Mewn Angen 2019
poster

Yn ystod diwrnod Plant mewn Angen, bu cynnwrf mawr yn Ysgol Bontnewydd gan fod holl blant ac oedolion yr ysgol wedi gwisgo yn eu pyjamas lliwgar â trainers ar eu traed er mwyn codi arian a chadw eu hunain yn iach ar yr un pryd. Casglwyd £252.87 tuag at yr achos da. Diolch am eich cefnogaeth.

 


Pentre peryglus
poster

Dydd Llun Rhagfyr 2 cafodd disgyblion dosbarth Tryfan fynd ar drip addysgol i ganolfan Pentref Peryglus yn Nhalacre efo Mrs Hughes, Miss Pritchard a Miss Williams. Ar ôl cychwyn braidd yn hwyr oherwydd problem trafnidiaeth, cawsom ddiwrnod gwerth chweil. Buom yn dysgu am beryglon mewn amrywiol lefydd, ar y fferm, ar y trên neu’r bws, yn y siop, ar y lôn, ar y traeth, yn y garej, yn y cae chwarae ac yn y cartref. Wrth gwrs, buom yn dysgu am beryglon ar lein yn ogystal. Wedi adnabod y peryglon, y peth pwysicaf a ddysgom oedd sut i’w hosgoi er mwyn cadw ein hunain yn ddiogel.

Diolch i staff yr ysgol a’r ganolfan.


Gwasanaeth Diolchgarwch
poster

Casglwyd £244.70 tuag at elusen ddewisiol y Cyngor Ysgol sef Awyr Las - Ward y Plant. Diolch o galon i chi gyd am eich haelioni.Gwaith Maes Daearyddiaeth a Gwyddoniaeth Dosbarth Elidir
poster

Fel rhan o’n gwaith ar y thema O’n Cwmpas, aeth disgyblion dosbarth Elidir ar waith maes er mwyn astudio’r Afon Gwyrfai. Mwynhaodd pob un disgybl y cyfle i ymchwilio er mwyn canfod pa greaduriaid sy’n byw yn yr afon. Cawsant hefyd hwyl wrth gydweithio er mwyn canfod lled a dyfnder yr afon mewn gwahanol fannau ac amseru cyflymder llif y dŵr. Hoffwn ddiolch i Mr a Mrs Strello am gydweithio gyda ni.


Gwasanaeth Diolchgarwch
poster

Cynhaliwyd gwasanaeth diolchgarwch yn yr ysgol fore Iau Hydref 24. Disgyblion dosbarth Tryfan oedd yng ngofal y cyflwyniad a gwahoddwyd eu rhieni i ymuno efo ni. Thema’r cyflwyniad oedd diolch am bobeth a gawn gan Dduw gydol y flwyddyn. Diolch yn arbennig ein bod i gyd yn wahanol a dylem fod yn falch mai ni ydi ni.

Gwnaeth y plant eu gwaith yn wych a’r gynulleidfa o blant ac oedolion wedi mwynhau yn arw.


Ddathliadau yr Elusen ‘Greenfingers’

Fel rhan o ddathliadau yr elusen ‘Greenfingers’, bu dosbarthiadau yr Aran 1, 2 a Tryfan yn brysur iawn yn plannu bylbiau cennin Pedr ar gyfer y gwanwyn. Pwrpas y weithgaredd hon oedd i annog chwilfrydedd a diddordeb plant mewn garddio. Daeth Lona Owen a Tess o Ganolfan Arddio Fron Goch i’r ysgol i ddangos sut i blannu bylbiau’n gywir mewn camau syml. Cafodd pob disgybl bot plannu ‘Taylors Bulbs- Little Daffodils’, tri bwlb a chompost. Braf oedd gweld disgyblion yn fyrlymus gan ddefnyddio sgiliau gweithio’n annibynnol, canolbwyntio, dyfalbarhau ac yn rhoi cynnig arni. Gwych.

plant plant plant
plant plant plant

Diwrnod Iechyd Meddwl 2019

Mwynhaodd disgyblion Tryfan, Elidir a’r Wyddfa y cyfle i ddatblygu eu dealltwriaeth o ffyrdd da i hybu eu hechyd meddwl. Cawson hefyd gyfle i drafod materion yn ymwneud a materion iechyd meddwl ac meddylfryd o dwf wrth wylio’r rhaglen fyw ‘BBC Mental Health and Growth Mindset’.

plant plant


Cyngor Ysgol 2019/20
poster

Llongyfarchiadau mawr iawn i’r disgyblion hyn am gael eu hethol i gynrychioli eu dosbarth ar y Cyngor Ysgol. Rydym yn gwybod y byddwch yn gwneud gwaith gwych eleni.Afalau Blasus

Cafodd disgyblion dosbarth Elidir hwyl garw’n casglu afalau yn y berllan. Maent yn awyddus iawn i wneud sudd afal gyda hwy.

plant plant
plant plant


Cyngor Eco – Medi 2019
poster

Dyma ni, y criw Cyngor Eco Newydd.
Llongyfarchiadau iddynt.
Cymru v. Georgia
poster

Plant yr ysgol yn mwynhau gêm Cymru v. Georgia dros ginio. Be well ynde!

 

 


Dosbarth Derbyn 2019-20
poster

Dosbarth Derbyn 2019-20 ar eu diwrnod cyntaf yn yr ysgol.


Adroddiad Blynyddol y Corff Llywodraethol am 2018/19
Cliciwch yma i ddarllen yr adroddiad ar lein. Os am gopi papur cysylltwch a Gill Jones yn Swyddfa'r Ysgol


Gwasanaeth Ffarwel Mrs George a Mrs Farrer
Cawsom wasanaeth hyfryd bore dydd Iau er mwyn ffarwelio â Mrs George a Mrs Farrer. Un teulu mawr ydym ni yma yn Ysgol Bontnewydd ac roedd cydweithio gwych wedi bod er mwyn sicrhau fod pawb yn cymryd rhan yn y gwasanaeth. Dywedodd disgyblion blwyddyn 6 eu diolchiadau personol ac roedd pob un plentyn ac aelod o staff yn morio canu’r caneuon gwreiddiol a oedd wedi cael eu cyfansoddi gan aelodau staff yr ysgol. Cyflwynwyd llun i Mrs George i’w hatgoffa o’r holl wersi celf y mae wedi dysgu ar hyd y blynyddoedd - Roedd pob plentyn ac aelod o staff yr ysgol wedi cael ‘llaw’ yn ei wneud. Cafodd y ddwy gardiau ac anrhegion, gan gynnwys coeden i’w hatgoffa ohonom ni oll.

poster plant

Rydym yn dymuno’r gorau i Mrs Janet George sy’n ymddeol ar ôl 19 mlynedd o wasanaeth i’r ysgol - naw fel Dirprwy a deg fel Pennaeth ffantastig. Rydym yn hynod o ddiolchgar iddi am ei gwaith arbennig iawn dros y blynyddoedd. Rydym hefyd yn dymuno’r gorau i Mrs Amanda Farrer sy’n ymddeol ar ôl 21 mlynedd o wasanaeth fel Clerc yr ysgol. Rydym yn diolch iddi hi hefyd am ei gwaith gwych. Mae’r plant, athrawon a holl staff yr ysgol wedi elwa o’u cwmni, eu cymorth a’u harweiniad ac fe fydd colled fawr ar eu hôl. Mwynhewch eich ymddeoliad a phob lwc i chi’ch dwy ar gyfer y dyfodol. Diolch am bob dim.


Ffarwelio gyda disgyblion Blwyddyn 6
Daeth diwrnod olaf y tymor a diwedd cyfnod i ddisgyblion blwyddyn 6. Cafwyd gwasanaeth arbennig i ffarwelio a hwy. Thema eleni oedd ‘Harry Potter’ a chafodd yr het hud gyfle i son ychydig am bob un o blant blwyddyn 6 . Dymunwn y gorau i chi gyd. Byddwch wych!!

poster plant

Diolch
poster

Llawer o ddiolch i’r plant, rhieni, staff a llywodraethwyr am eu cyfarchion, cardiau ac anrhegion lu ar achlysur ein hymddeoliad. Rhyngom rydym wedi bod yn rhan o Ysgol Bont ers 40 o flynyddoedd hapus a dydy hi ddim wedi bod yn hawdd ffarwelio. Cofion annwyl atoch i gyd.
Janet ac Amanda


Trên Bach Bont
poster


Cadwch y dyddiad mewn cof - cliciwch yma

 Parti Blwyddyn 6
Cafodd disgyblion blwyddyn 6 barti ffarwelio heddiw. Picnic tu allan oedd y dewis eleni a chael cyfle i chwarae gemau. Diolch i'r rhieni am gyfrannu'r bwyd a'r diod. Pnawn gwerth chweil.

plant plant plant
plant plant plant

Llongyfarchiadau mawr a Diolch Evie
Llongyfarchiadau mawr i Evie ar lwyddo yn ei sialens personol a chyrraedd copa Mynydd Mawr, Garn a’r Wyddfa. Tipyn o gamp i unrhyw berson. Ond fe lwyddodd Evie gyda chefnogaeth ei theulu. Diolch i chi gyd.
Roedd Evie a’i theulu wedi penderfynnu ar y sialens er mwyn casglu nawdd ac arian i Ysgol Bontnewydd. Diolch Evie am gasglu £1,250. Dyma’r gliniaduron newydd. Diolch Evie!

poster plant

Gwobr Diogelwch y Ffordd Arfon
poster

Derbyniodd Swyddogion Iau Diogelwch y Ffordd Bontnewydd gwobr ardal Arfon i'r ysgol hyrwyddodd gweithgareddau Diogelwch y Ffordd orau. Daeth Shirley Williams i'r ysgol i gyflwyno'r darian i Freya a Marley am eu gwaith trefnu.

Cynhaliwyd gwasanaeth arbennig ar ddechrau'r flwyddyn i gyflwyno gwaith Swyddogion Diogelwch Iau. Cynhaliodd y Cyngor Ysgol wasanaeth Diolchgarwch arbennig gan gasglu arian tuag at yr Ambiwlans Awyr. Derbyniodd bl. 1 cyfres o wersi Kerbraft. Daeth Carys Ofalus i'r ysgol i rannu arferion da gyda'r plant Meithrin a Derbyn. Cafodd disgyblion blwyddyn 2-6 sesiynnau cwis ar ddiogelwch y ffordd a daeth y tymor i ben gyda gwersi beicio i flwyddyn 6. Llongyfarchiadau.


Ymweliad Gelli Gyffwrdd
Cafodd disgyblion blynyddoedd 3 a 4 amser gwych yn ystod eu hymweliad a Gelli Gyffwrdd ar Orffennaf 15. Roedd cael ymlacio a mwynhau cwmni ffrindiau tra’n mynd ar ambell i reid a gwylio sioe yn ffordd hyfryd o orffen y flwyddyn addysgol.

plant plant plant
plant plant  

Ymweliad Pili Palas
Cafodd disgyblion y Dosbarth Derbyn fynd ar daith ddiddorol iawn i Pili Palas, Porthaethwy ar Orffennaf 11eg. Gwelwyd lawer o drychfilod ac anifeiliaid amrywiol a chafodd y disgyblion gyfle i gyffwrdd mewn rhai ohonynt. Roedd llawer o hwyl i gael yn yr ardaloedd chwarae a mwynhaodd pob un eu picnic amser cinio.

plant plant plant
plant plant plant

Cymrodd y daith adref ychydig yn hirach na’r disgwyl, ond roedd y plant i gyd yn wych ar y bws. Bydd y plant yn dathlu gyda hufen ia yn y dosbarth heddiw.


Negeseuon Diogelwch
poster

Cafodd y disgyblion eu hatgoffa o nifer o negeseuon pwysig yghlyn â diogelwch dros yr haf mewn gwasanaeth gan Miss Madine. Cafwyd trafodaethau hynod o ddiddorol gyda’r disgyblion yn cyfrannu ac yn esbonio beth yw’r peryglon amrywiol o gwmpas safleoedd adeiladu, ger afonydd a llynnoedd, ar lan y môr, wrth wneud gweithgareddau dŵr amrywiol ac wrth gerdded. Atgoffwyd y disgyblion fod gwaith adeiladu ar hyn o bryd ger yr afon ac ar y ffordd osgoi ac nad yw safleoedd adeiladu yn fannau chwarae.

Cafwyd hefyd gyflwyniad gan Swyddogion Diogelwch y ffyrdd yn atgoffa’r disgyblion i gyd o reolau’r ffordd fawr wrth gerdded a beicio. Braf iawn oedd cael cyflwyno tystysgrifau Diogelwch Beicio i ddisgyblion blwyddyn 6 yn dilyn eu cwrs tridiau ac atgoffwyd pawb o bwysigrwydd gwisgo helmed wrth feicio. Rydym wir yn gobeithio y bydd pawb wedi gwrando’n astud ac yn cadw’n saff dros wyliau’r haf.


Ymweld Dosbarth Yr Aran 1 â Sŵ Bae Colwyn
Cafodd disgyblion Yr Aran 1 ddiwrnod gwych ar eu hymweliad â’r sŵ. Mwynhaodd pawb arsylwi a dysgu am yr holl anifeiliaid diddorol oedd yno a chael picnic blasus yn yr haul.

plant plant
plant pc dylan

PC Dylan a Blwyddyn 1 a 2
09/07/19 - Dydd Mawrth, daeth PC Dylan Pritchard i ymweld â Ysgol Bontnewydd. Bu disgyblion Blwyddyn 1 a 2 yn dysgu am bwysigrwydd y pump gwasanaeth argyfwng, sef Yr Heddlu, Gwasanaeth Ambiwlans, Gwasanaeth Tân, Bad Achub a Thîm Achub Mynydd, a pha bryd sydd angen eu galw pan fydd amgylchiadau argyfwng yn codi.

plant plant
plant pc dylan

Cafwyd stori syml am waith pobl sydd yn ein helpu yn y gymuned. Roedd y disgyblion y frwdfrydig gan ofyn cwestiynau synhwyrol ar ddiwedd y cyfnod. Diolch i chi am ddod atom, PC Dylan Pritchard.


PC Dylan a Blwyddyn 3
Bore Dydd Mawrth Gorffennaf 9 daeth PC Dylan Pritchard i ymweld â blwyddyn 3. Cawsom weld cyfres o ffilmiau byr am ddau blentyn yn chwarae gêm gyfrifiadurol ar y wê. Ym mhob rhan o’r gêm roedd yna neges bwysig i ni er mwyn ein cadw yn ddiogel ar y wê

plant pc dylan

Rhaid dewis cyfrinair cryf a peidio ei rannu efo neb heblaw ein rhieni. Dylem fod yn SMART. (Saff, Meddwl, Aros, Rhaid cofio, Teimlo’n annifyr)

Mae’n bwysig dweud wrth oedolyn yr ydym yn ymddiried ynddo os oes rhywbeth y nein poeni pan ydym yn chwarae gemau ar y wê.


Gweithgareddau Criw Celf Bach
poster


Gweithdai Celf I Blant - cliciwch yma

 Hyfforddiant Beicio – blwyddyn 6
Da iawn chi ddisgyblion blwyddyn 6 sydd wedi bod yn brysur yn ymarfer eu sgiliau beicio. Llongyfarchiadau i chi am ennill eich cymhwystyer beicio lefel 2.

plant plant plant
plant plant plant

Ymweliad Dosbarth Meithrin i Barc Coed y Sipsiwn
Cafodd y dosbarth Meithrin drip hyfryd i Barc Coed y Sipsiwn. Roedd llawer i weld a llawer iawn i'w wneud. Yr uchafbwynt oedd y picnic. Llawer o ddiolch i staff y Parc am ein croesawu.

plant plant plant
plant plant  

PC Dylan a Blwyddyn 5
Bore Dydd Mawrth, Mehefin 9fed daeth PC Dylan i drafod ymddygiad gwrthgymdeithasol gyda disgyblion blwyddyn 5. Cafodd y plant gyfle i drafod ymddygiad annerbyniol a sut mae’r ymddygiad yma yn gwneud i eraill deimlo.

plant plant

Roedd y plant wedi rhyfeddu gweld fideo yn cael ei chwarae droeon ond bod y stori yn cael ei adrodd drwy lygid gwahanol gymeriad bob tro. Diolch PC Dylan am ein atgoffa o sut i ymddwyn mewn sefyllfaoedd cymdeithasol.


Gweithgareddau Haf yr Urdd
Cliciwch ar y posteri am fwy o wybodaeth

plant poster poster
poster poster  

Cyngor Eco Ysgol Bontnewydd
poster

Llongyfarchiadau mawr i griw y Cyngor Eco am ein harwain i lwyddiant gwobr Platinwm Eco Ysgolion.

Cliciwch yma i ddarllen mwyFfair Haf 2019
Cafwyd noson hyfryd ar gyfer ein Ffair Haf eto eleni. Roedd stondinau amrywiol ar gyfer hwyl a sbri gan gynnwys barbeciw blasus. Diolch i chi gyd am gefnogi.
Diolch eto i bwyllgor Cyfeillion yr ysgol am drefnu’r ffair ac i’r staff am eu cefnogi.
Codwyd tua £2,000 i goffrau’r Gronfa Ysgol. Bydd yr arian yma yn mynd tuag at gyfoethogi addysg y plant.

plant plant plant
plant plant plant
plant plant plant
plant plant

 


Ras Ieuenctid Yr Wyddfa 2019
poster


Poster Ras Ieuenctid Yr Wyddfa 2019 cliciwch yma
Pellter rasys cliciwch yma

 Ffarwelio a Mrs Alwena Roberts
alwena

Bûm yn ffarwelio a Mrs Alwena Roberts ein hathrawes telyn yr wythnos hon. Mae Mrs Roberts wedi penderfynu ymddeol wedi blynyddoedd o wasanaeth i William Mathias. Dymunwn y gorau iddi.
Byddwn yn croesawu Ms Angharad Wyn Jones ym mis Medi.


Gwasanaeth boreol

Bore Dydd Mawrth Gorffennnaf 2 daeth Mrs Susan Williams i gynnal gwasanaeth boreol efo holl blant yr ysgol. Roedd y plant wrth eu boddau yn canu ac yn gwrando ar storiau.

Diolch Mrs Williams.

plant
plant
plant
plant

Diwrnod Aml-gamp

Roedd criw Blwyddyn 5 wrth eu bodd yn cydweithio gyda phlant ysgolion eraill yn ystod y gweithgareddau aml-gamp yn Ysgol Syr Hugh Owen.

plant plant plant
plant plant plant

Cyngerdd Cor Cofnod

Bu grwp o ddisgyblion yn perfformio nos Wener yng nghyngerdd Cor Cofnod. Roedd hi'n noson hyfryd gyda arlwy amrywiol iawn. Diolch yn fawr i'r Parti ac i Gwenlli, Carlotta, Elain ac Ela am rhoi o'u hamser. Diolch i Mrs Rona Hughes a Mrs Bethan Jacks am eu cefnogi.

poster plant  

Cyngor Eco- 27/06/19

Mae ennill y Wobr Platinwm Eco Ysgolion yn gamp anhygoel. Mae’r ysgol, y staff a’r disgyblion yn teimlo’n falch iawn o’r llwyddiant.
Llongyfarchiadau i’r Cyngor Eco a disgyblion Ysgol Bontnewydd am lwyddo i gael Y Wobr Platinwm Eco-Sgolion. Bu’r aelodau’n hynod o weithgar yn paratoi tystiolaeth ar gyfer y cais. Roedd rhaid sgwrsio am yr holl waith sydd wedi cael ei wneud dros gyfnod o wyth mlynedd ac sy’n parhau i ddatblygu, gyda Mrs Esyllt Williams, Swyddog Addysg Ysgolion Eco. Trafodwyd am amgylchedd yr ysgol, datblygiad yr ardd fach, ardal llystyfiant, ynghyd â’r ailgylchu cyson sy’n mynd ymlaen bob blwyddyn yn yr ysgol. Da iawn bawb am eich gwaith caled.

plant plant plant
plant plant  

Arholiadau Corn
plant

Llongyfarchiadau i’r plant yma are u llwynddiant mewn arholiadau corn diweddar.
Beuno i’r Brig
plant

Derbyniodd Katie a Marley gwobr Beuno am y marciau uchaf yn y Mabolgampau diweddar.
Tystysgrif Nofio
plant

Llongyfarchiadau i’r plant yma ar eu llwyddiant wrth nofio. Pob un wedi derbyn achrediad Cwricwlwm Cenedlaethol.Cyngor Siarter Iaith
plant

Llongyfarchiadau i’r plant sydd wedi derbyn sticr Siarter Iaith yr wythnos hon am geisio cynnal pob sgwrs yn ystod amser chwarae ac amser cinio yn y Gymraeg.


Gwobrau Celf

Llongyfarchiadau i’r plant hyn ar ddod i’r brig yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Caerdydd. Roedd pawb yn falch o dderbyn tystysgrif personol a medal i’r grwp.

plant plant plant
plant plant plant

Band Pres
plant

Llongyfarchiadau i aelodau'r Band Pres cafodd y wobr gyntaf yn Eisteddfod Caerdydd. Tystysgrif i bawb a medalau....... ar y ffordd.Gwobrwyo Wythnosol
plant

Llongyfarchiadau i’r plant hyn ar ddefnyddio eu pwerau dysgu neu charedigrwydd wrth eraill
Cinio Hirddydd Haf

Roedd y disgyblion wedi gwir mwynhau cael eu cinio yn yr awyr agored. Picnic ar fyrddau i’r Cyfnod Sylfaen a phicnic ar y cae i blant CA2. Diolch i staff y gegin am arlwyo ac i staff yr ysgol am gefnogi.

plant plant plant
plant plant plant
plant plant  

Mabolgampau Cyfnod Allweddol 2

Er yn oer, cafwyd pnawn sych ar gyfer Mabolgampau Cyfnod Allweddol 2. Y gamp oedd gwneud ein gorau a dyfalbarhau i’r diwedd. Llongyfarchiadau i bawb am wneud hynny. Ond mewn unrhyw ras mae rhai yn dod i’r brig. Cliciwch ar y linc i weld y lluniau. Ar ddiwedd y prynhawn Beuno oedd ar y brig, Henryd a Gwyrfai yn gydradd ail.

plant plant plant
plant plant plant
plant plant plant
plant plant plant
plant plant plant

Mabolgampau Cyfnod Sylfaen

Daeth yr haul allan i gynhesuu Mabolgampau’r Cyfnod Sylfaen. Y gamp oedd gwneud ein gorau a dyfalbarhau i’r diwedd. Llongyfarchiadau i bawb am wneud hynny. Ond mewn unrhyw ras mae rhai yn dod i’r brig.

plant plant plant
plant plant plant
plant plant plant
plant plant plant
plant plant plant
plant plant plant
plant


Ar ddiwedd y prynhawn Beuno oedd ar y brig, Gwyrfai yn ail a Henryd Trydydd.


Ymweliad Bl 5 a 6 i Gaerdydd, 2019

Yn ystod Mehefin 11-13, aeth criw o 45 disgybl blynyddoedd 5 a 6 ar daith i lawr i aros yng Nghaerdydd gyda Miss Madine, Mrs Hughes a Miss Williams. Ar y ffordd i lawr i’r Brif Ddinas, galwasant ym Mhwll Mawr, Blaenafon ble cawsant ddysgu llawer am fywyd a gwaith y glowyr a phlant yn ystod Oes Fictoria. Tra yng Nghaerdydd, cawsant ymweld â’r Cynulliad, Bae Caerdydd, Sain Ffagan a Techniquest. Cawsant hefyd gyfle i weld ffilm a chwarae gêm bowlio deg gyda'r nos. Gwelwyd a dysgwyd lawer a chafodd pob un llond trol o hwyl a sbri. Gobeithiwn bydd y profiadau di-ri yn aros yng nghof y plant am flynyddoedd maith.

Ymweliad Bl 5 a 6 i Gaerdydd, 2019
Ymweliad Bl 5 a 6 i Gaerdydd, 2019
Ymweliad Bl 5 a 6 i Gaerdydd, 2019
Ymweliad Bl 5 a 6 i Gaerdydd, 2019

Evie yn casglu arian i Ysgol Bontnewydd

Evie

Fy enw yw Evie ac rwyf yn 9 mlwydd oed. Mae gen i ddau gyflwr meddygol sydd yn effeithio fy mywyd bob dydd. Un yw Turners Syndrome a’r llall yw Nystagmus.
Mae fy mywyd gyda’r cyflwr Tuners Syndrome yn golygu bod fy nhyfiant, organau ac organau cenhedlu oll yn cael eu heffeithio. Mae’r cyflwr Nystagmus yn golygu bod gen i lygaid sy’n symud o hyn ac mae fy ngolwg yn cael ei effeithio yn ddyddiol gan y cyflwr hwn. Mae gen i oediad yn fy natblygiad cyffredinol sydd yn golygu na allaf ddysgu mor sydyn a fy ffrindiau ac rwyf yn blino yn hawdd iawn.
Hoffwn godi arian ar gyfer fy ysgol, Ysgol Bontnewydd fel eu bod yn gallu prynu adnoddau i helpu plant eraill fel y maen nhw wedi fy helpu i. Rwyf yn lwcus, mae’r ysgol wedi cyfrannu tuag at brynu offer TGC h i fi ddefnyddio fy hun ond mae fy ffrindiau yn gorfod rhannu’r offer sydd gan yr ysgol.
Rwyf yn mynd i gerdded i ben Yr Wyddfa ar 29ain o Fehefin 2019 gyda Mam, Dad a fy mrodyr mawr gan obeithio casglu o leiaf £500 i Ysgol Bontnewydd. Oes modd i chi fy helpu i gyrraedd fy nharged fel fy mod yn gallu dweud Diolch i’r ysgol?

Gallwch fy noddi ar 'justgiving' drwy ddilyn y ddolen yma:
https://www.justgiving.com/crowdfunding/evieupsnowdon

Diolch yn fawr iawn!

Y Garn Mynydd Mawr Miners Cottages

Y Garn

Mynydd Mawr

Miners Cottages


Gweithgareddau'r Haf

Am fwy o wybodaeth rhowch gliciwch ar y posteri isod:

Poster Camp Pel Rwyd Poster Chwaraeon Bach Arfon Poster Dwr a Dringo
Poster Hoci Poster Taith Cerdded Prentisiaeth
Urdd

Bags2School

Diolch yn fawr i bawb unwaith eto am fynd ati gasglu dillad ar gyfer y cynllun ‘Bags2School’. Derbyniodd y Cyngor Eco siec o £61.00 y tro hwn. Gwych! Bydd y dillad yn parhau i gael eu dosbarthu i wledydd eraill megis yr Ukrain a Nigeria. Rydym yn hynod o ddiolchgar am eich cyfraniadau a’ch cefnogaeth. Campus!

Bags2School
Bags2School
Bags2School
Bags2SchoolYdych chi am ddefnyddio gwasanaeth Meithrin, Meithrin Mwy a Chlwb Ol Ysgol?

Clwb ty wendy
cylch meithrin

Mae'r Cylch Meithrin a Chlwb Ty Wendy yn cynnig gwasanaeth arbennig i deuluoedd Ysgol Bontnewydd. Cysylltwch a'r Cylch neu Clwb Ty Wendy i gofrestru eich plentyn.
Clwb Ty Wendy - am fwy o wybodaeth cliciwch yma
Cylch Meithrin - am fwy o wybodaeth cliciwch yma


Diwrnod Gwyrdd - 06/06/2019

Diwrnod Gwyrdd Diwrnod Gwyrdd Diwrnod Gwyrdd
Diwrnod Gwyrdd Diwrnod Gwyrdd Diwrnod Gwyrdd
Diwrnod Gwyrdd    

Trefnwyd Diwrnod Gwyrdd ddydd Iau diwethaf gan aelodau o’r Cyngor Eco. Bu’r ysgol gyfan yn brysur mewn gwahanol ffyrdd er mwyn codi ymwybyddiaeth o gynhesu byd eang ac ailgylchu. Trwy gynnal diwrnod o wisgo gwyrdd a chyfrannu punt, yn ogystal â’r gweithgareddau ar y dydd megis, twtio’r ardal llystyfiant, gwneud modelau gyda ysbwriel glân ac ailgylchu cardfwrdd i wneud cardiau, codwyd £134.70. Mi fydd yr arian yn mynd tuag at wella’r amgylchedd a thalu am gynnal a chadw’r gwrych. Diolch i bawb am gyfrannu.


Eisteddfod Gadeiriol Y Bontnewydd 2019

Eisteddfod Gadeiriol Y Bontnewydd 2019 Eisteddfod Gadeiriol Y Bontnewydd 2019 Eisteddfod Gadeiriol Y Bontnewydd 2019
Eisteddfod Gadeiriol Y Bontnewydd 2019 Eisteddfod Gadeiriol Y Bontnewydd 2019  

Cafwyd Eisteddfod gwerth chwil. Cyfle gwych i arddangos talentau lleol. Cadeiriwyd Gwenlli Griffiths bl 6 a Meahb le Marie bl 9. Gwobrwywyd Lewys Williams gyda'r darian Celf.

Rhaglen 2019 - cliciwch yma
Adroddiad papur newydd 2019 - cliciwch yma


Gŵyl Gyfeiriannu Arfon – Parc Padarn Llanberis

Cyfeiriannu Pwerau Dysgu – Dal ati a Chanolbwyntio Pwerau Dysgu – Dal ati a Chanolbwyntio
Pwerau Dysgu – Dal ati a Chanolbwyntio Cyfeiriannu  

Cafodd disgyblion dosbarth yr Wyddfa fore prysur yn cymryd rhan yng ngŵyl gyfeiriannu Arfon ym Mharc Padarn, Llanberis. Dymunwn bob lwc i Deian a Cianfydd yn cael mynd ymlaen i’r rownd nesaf yng Nglynllifon.


Sw Môr Môn- 05/06/19

Sw Mor Sw Mor Sw Mor
Sw Mor Sw Mor Sw Mor
Sw Mor    

Bu Blwyddyn 2 yr Aran yn ymweld â Sw Môr Môn dydd Mercher. Roedd y disgyblion wedi mwynhau dysgu am greaduriaid amrywiol y môr. Cawsom gyfle i astudio pysgod, slefrod, cimychiaid, lledod, morfeirch, morgathod, morgwn a llawer mwy. Bu pawb yn hynod o frwdfrydig, gan ddal at i ddarganfod pethau newydd. Mwynhaodd pawb eu picnic er gwaethaf y tywydd llaith. Cawsom ddiwrnod difyr.


Trawsgwlad Y Faenol
Llythyr Codi ymwybyddiaeth i rieni 2019

Dydd Llun, 24.06.2019

Rasys ar gyfer plant o siroedd Conwy, Gwynedd ac Ynys Mon.

Am fwy o wybodaeth cliciwch yma


Llwyddiant i Fand Pres Bontnewydd
Carys Ofalus

Cafodd Fand Pres Bontnewydd lwyddiant ysgubol yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd a’r Fro gan gipio’r wobr gyntaf yn y gystadleuaeth Bandiau/Cerddorfeydd. Gwych blant! Llawer o ddiolch i Mr Dylan Williams am hyfforddi.


Llongyfarchiadau

Pwer Canolbwyntio
Pwer Canolbwyntio

Llongyfarchiadau mawr i Elain ac Ela ar eu llwyddiant yn Eisteddfod Caerdydd a’r Fro. Cipiodd Elain y drydedd wobr yn y gystadleuaeth llefaru blwyddyn 2 ac iau ac enillodd Ela y drydedd wobr yn yr Unawd Cerdd Dant bl 2 ac iau. Gwych genod!


Cinio Ar Lan y Mor

Pwer Canolbwyntio
Pwer Canolbwyntio

Roedd y cinio arbennig o sglodion, pysgodyn a phys yn hynod o flasus. Roedd y loli ia hefyd yn syrpreis neis ar ddiwrnod mor braf. Diolch Anti Maggie a chriw y gegin.


Bryn Seiont Newydd- 21ain a 23ain o Fai, 2019

Pwerau Dysgu – Dal ati a Chanolbwyntio Pwerau Dysgu – Dal ati a Chanolbwyntio Pwerau Dysgu – Dal ati a Chanolbwyntio
Pwerau Dysgu – Dal ati a Chanolbwyntio Pwerau Dysgu – Dal ati a Chanolbwyntio Pwerau Dysgu – Dal ati a Chanolbwyntio
Pwerau Dysgu – Dal ati a Chanolbwyntio Pwerau Dysgu – Dal ati a Chanolbwyntio Pwerau Dysgu – Dal ati a Chanolbwyntio
Pwerau Dysgu – Dal ati a Chanolbwyntio

Bu disgyblion blwyddyn 2 Yr Aran yn cymryd rhan mewn prosiect celf gyda henoed Bryn Seiont Newydd brynhawn dydd Mawrth a dydd Iau. Roedd mulod ‘Snowdonia Donkeys’ yno i gysylltu’r plant ifanc â henoed preswyl Bryn Seiont. Testun siarad cychwynnol da oedd y mulod gyda rhyngweithio bendigedig yn digwydd rhwng y disgyblion a’r henoed, yn ogystal â hyn, buon nhw’n brysur yn creu lluniau yn seiliedig ar thema Glan y Môr yn y gweithdy celf. Roedd y disgyblion wedi mwynhau eu hunain, gan ddangos gofal, parch a chwrteisi yn ystod yr ymweliad. Profiad gwych.


Pwer Cydweithio

Pwer Cydweithio Pwer Cydweithio Pwer Cydweithio

Mae plant yn y Cyfnod Sylfaen wedi bod yn gwella eu pwer cydweithio.
Gwaith par effeithiol - gwych


Pwer Canolbwyntio

Pwer Canolbwyntio
Pwer Canolbwyntio

Mae plant y dosbarth Derbyn wedi bod yn ymarfer eu pwer canolbwyntio.
Pawb yn talu sylw . Gwych


Bore Rhigymau
Bore Rhigymau

Cafwyd sesiwn hyfryd yn yr ysgol yn ddiweddar. Sesiwn Rhigymau gyda phlant y dosbarth Meithrin a Derbyn. Da iawn chi blant am ddysgu'r holl eiriau. Diolch i rieni a theuluoedd am helpu gyda'r noddi ac am ddod draw i'r neuadd i wrando ar y plant.Pêl fasged fach
Llythyr Codi ymwybyddiaeth i rieni 2019Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Canlyniadau Cenedlaethol Celf yr Urdd

Gwaith Celf Gwaith Celf Gwaith Celf
Gwaith Celf Gwaith Celf Gwaith Celf
Gwaith Celf  


Llongyfarchiadau mawr i'r canlynol ar eu llwyddiant yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Caerdydd a'r Fro:

Parti Luke, Rhun a Marley

Parti Rhodd

Parti Thia a Milly

Parti Gwehyddu blwyddyn 3

Parti Gwehyddu genod blwyddyn 6

Parti Ela Non

Parti Alys

Cliciwch yma er mwyn gweld y canlyniadau


lythyr Codi ymwybyddiaeth – Anghenion Dysgu Ychwanegol
Llythyr Codi ymwybyddiaeth i rieni 2019Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

EISTEDDFOD IEUENCTID BONTNEWYDD
EISTEDDFOD IEUENCTID BONTNEWYDD

Dydd Sadwrn Mehefin 8fed 2019

Am fwy o wybodaeth cliciwch ymaGwalltiau Gwirion

Easter Bingo Easter Bingo Easter Bingo

Trefnodd y Cyngor Ysgol ddiwrnod arbennig – Diwrnod Gwalltiau Gwirion. Roedd sawl campwaith a sawl arlliw o liw i weld ar bennau’r plant a rhai o’r staff. Bwriad y diwrnod oedd cael bach o hwyl ar ddiwedd tymor a chasglu ychydig o bres i gronfa’r Cyngor Ysgol. Mae’r Cyngor wedi archebu offer amser chwarae newydd ar gyfer y Cyfnod Sylfaen a CA2. Diolch am drefnu!


Llongyfarchiadau
Carys Ofalus

Llongyfarchiadau i Katie a Luke ar ennill cystadleuaeth yn Sioe Lyfrau Fwya’r Byd. Cafodd y ddau becyn o lyfrau gwerth £50 i’w cadw a gwerth £100 o lyfrau i’r ysgol. Da iawn chi!
Ymweld â Beddgelert - 12/04/19

Ymweld â Beddgelert Ymweld â Beddgelert
Ymweld â Beddgelert Ymweld â Beddgelert

Bu disgyblion blwyddyn 2 dosbarth yr Aran yn ymweld â Beddgelert ddoe. Cawson ddiwrnod hyfryd yn gwneud gwaith creadigol yn yr awyr agored. Perfformiwyd stori Gelert y Ci Ffyddlon yn y murddun, ac fe astudiwyd yr ardal leol drwy wneud gwaith dylunio. Roedd y tywydd yn braf inni fedru mwynhau ein picnic wrth y bed heb rynnu. Roedd pawb wedi ymddwyn yn wych ac wedi mwynhau eu profiad ym Meddgelert. Da iawn bawb.


Ymweliad Carys Ofalus
Carys Ofalus

Daeth Carys Ofalus i’r ysgol heddiw er mwyn cyflwyno medalau i ddosbarth Aran 1 yn dilyn eu gwersi Kerbcraft yn ystod y tymor.
Bingo Pasg

Easter Bingo Easter Bingo Easter Bingo

Hwyl a sbri cawsom yn ein noson Bingo Pasg. Braf iawn oedd gweld llond neuadd o bobl a phlant yn mwynhau edrych am y rhifau i ennill y wyau Pasg blasus. Hoffwn ddiolch yn fawr iawn i Dave am fod y galwr rhifau gwych ac i’r Gymdeithas rhieni ac athrawon am drefnu. Pasg Hapus bawb.


Dosbarth Derbyn
Pwerau Dysgu – Dal ati a Chanolbwyntio

Pwerau Dysgu – Dal ati a Chanolbwyntio Pwerau Dysgu – Dal ati a Chanolbwyntio Pwerau Dysgu – Dal ati a Chanolbwyntio
Pwerau Dysgu – Dal ati a Chanolbwyntio Pwerau Dysgu – Dal ati a Chanolbwyntio Pwerau Dysgu – Dal ati a Chanolbwyntio

Rydym wedi bod yn gweithio’n galed ar ein pwerau dysgu yn ein gwersi ymarfer corff. Y pwerau rydym wedi ffocysu arnynt yw ‘Dal ati’ a ‘Canolbwyntio’.


Gweithgareddau Pasg i'r Teulu
Gweithgareddau Pasg i'r Teulu

Dydd Mawrth - 16/04/19

Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Celf a Chrefft Rhanbarth Eryri

Celf a Chrefft Rhanbarth Eryri
Celf a Chrefft Rhanbarth Eryri

Cynhelir arddangosfa o waith buddugol yn Neuadd Goffa Penygroes heno (10/4/19) rhwng 7:00 ac 8:00.

Llongyfarchiadau mawr i bawb fu'n cystadlu a llongyfarchiadau arbennig i'r canlynol:

Owen (Now) Griffiths - 3ydd Lluniadu bl 2 ac iau (Drawing)
Evie Dunt - 2il Gwaith Creadigol bl 3 a 4 (Creative)
Parti Isabel, Charlotte, Ania a Llyr - 2il Gwaith Creadigol bl 3 a 4 Grwp (Creative)
Parti Luke, Rhun a Marley - 1af Gwaith Creadigol bl 5 a 6 Grwp (Creative)
Gwenlli Griffiths - 3ydd Graffeg Cyfrifiadurol bl 5 a 6 (Computer Graphics)
Anest Seddon - 3ydd Print Lliw bl 2 ac iau (Coloured Photograph)
Anest Seddon - 2il Addurno Ffabrig bl 2 ac iau (Fabric Painting)
Anest Seddon - 3ydd Gwaith Creadigol 2D Tecstiliau bl 2 ac iau (Textiles)
Ella Jones - 3ydd Gwaith Creadigol 2D Tecstiliau bl 5 a 6 (Textiles)
Parti Rhodd - 1af Gwaith Creadigol 2D Tecstiliau bl 2 ac iau Grwp (Textiles)
Parti Moli, Natalie ac Isla - 1af Gwaith Creadigol 2D Tecstiliau bl 3 a 4 Grwp (Creative)
Parti Thia a Milly - 1af 1af Gwaith Creadigol 2D Tecstiliau bl 5 a 6 Grwp (Creative)
Anna Celyn Evans - 1af Gwaith Creadigol 3D Tecstiliau bl 5 a 6 (Creative)
Manon Alaw - 3ydd Gwehyddu bl 5 a 6 (Weaving)
Parti Cet - 1af Gwehyddu bl 2 ac iau Grwp (Weaving)
Parti Bl 3 Bont - 1af Gwehyddu bl 3 a 4 Grwp (Weaving)
Parti Genod Bl 6 - 1af Gwehyddu bl 5 a 6 Grwp (Weaving)
Owain Huw Williams - 1af Pyped bl 2 ac iau (Puppet)
Parti Alivia Lois -1af Pypedau bl 2 ac iau Grwp (Puppets)
Anest Seddon - 2il Arteffact bl 2 ac iau (Artefact)
Parti Ela Non - 1af Arteffact bl 2 ac iau Grwp (Artefact)
Parti Anna Mai ac Anest - 1af Arteffact bl 5 a 6 Grwp (Artefact)
Parti Alys - 1af Serameg bl 2 ac iau (Ceramics)
Parti Tomos a Zack - 2il Serameg bl 3 a 4 Grwp (Ceramics)
Parti Genod Elidir - 2il Serameg bl 5 a 6 Grwp (Ceramics)
Rhodd Lewis - 2il Gemwaith bl 2 ac iau (Jewellry)

Bydd y cyntaf ym mhob cystadleuaeth cynradd yn mynd i'r Eisteddfod Genedlaethol.

I weld y canlyniadau - cliciwch yma


Twrnament Peldroed yr Urdd
Twrnament Peldroed yr Urdd

Cafwyd ddiwrnod llawn hwyl yn nhwrnament yr Urdd ym Mhlas Silyn, Penygroes.
Ennill tair a cholli tair oedd hanes genethod Bontnewydd . Da iawn chi am fod mor ymdrechgar.


Eisteddfod Celf a Chrefft Arfon

Eisteddfod Cylch Celf a Chrefft Eisteddfod Cylch Celf a Chrefft Eisteddfod Cylch Celf a Chrefft
Eisteddfod Cylch Celf a Chrefft    

Bu cystadlu brwd yn yr Eisteddfod Celf a Chrefft unwaith eto eleni. Roedd Neuadd yr eisteddfod yn wledd o liw. Daeth llwyddiant arbennig i sawl un gyda 54 o wobrau yn cael ei ddyfarnu i blant Bontnewydd. Gwych!

Dilynwch y linc er mwyn gweld y canlyniadau - cliciwch yma

Bydd arddangosfa yn dilyn yr Eisteddfod Sir ar 10/4/19 rhwng 7:00 ac 8:00 yn Neuadd Goffa Penygroes


Eisteddfodau Sir
Eisteddfodau Sir

Llongyfarchiadau mawr i holl blant Ysgol Bontnewydd bu’n cystadlu yn yr holl Eisteddfodau Sir ddiweddar. Cawsom wledd yn yr Eisteddfod Bandiau, Sirol a Chyflwyniad Dramatig. Cofiodd pawb y tri peth pwysig sef i fwynhau, i wneud eu gorau ac i fihafio. Daeth llwyddiant mawr i rai a bydden nhw yn cynrychioli’r ysgol yn yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nghaerdydd ym mis Mehefin.

Pob lwc i Elain Williams, Ela Non, Carlotta Thomas a Band Pres yr ysgol.


Dydd Gŵyl Dewi 2019

Dydd Gŵyl Dewi 2019
Dydd Gŵyl Dewi 2019

Eleni, cynhaliwyd ein gwasanaeth Gŵyl Ddewi ar fore Mawrth 5ed gan yr oeddem wyliau ar Fawrth 1af. Dosbarth Elidir oedd yn gyfrifol am gynnal y gwasanaeth a oedd yn ein hatgoffa ni fod neges Dewi ‘Gwnewch y pethau bychain,’ yr un mor bwysig heddiw ac yr oedd yn y chweched ganrif. Hoffwn ddiolch i aelodau o deuluoedd disgyblion Elidir am fynychu’r gwasanaeth er mwyn cefnogi’r plant.

Fel rhan o ddathliadau Dydd Gŵyl Ddewi, roedd Anti Sarah, a gweithwyr y gegin, wedi paratoi cinio o gig oen Cymreig blasus ac roedd pawb wedi gwisgo’n smart naill ai mewn gwisg draddodiadol neu mewn coch. Cawsom oll diwrnod braf.


Sul y Mamau
Clwb Ty Wendy

Sul y Mamau Hapus i chi i gyd

 
Patrobas

Diolch yn fawr i Wil ac Iestyn o fand Patrobas am ddod i berfformio yn yr ysgol Dydd Mercher. Roedd y plant wrth eu boddau yn cael gwrando a pherfformio hefo chi!

Diwrnod y Llyfr
Diwrnod y Llyfr
Diwrnod y Llyfr
Diwrnod y Llyfr

Crempogau

Caffi Cartref Caffi Cartref Caffi Cartref
Caffi Cartref
Caffi Cartref
Caffi Cartref

Cafodd y Dosbarth Derbyn lot o hwyl yn dysgu sut i goginio crempogau. Roedden nhw’n flasus iawn!


Sesiwn Beicio i blant
Sesiwn Beicio i blant


Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Ffarwelio â Mrs Lloyd
Clwb Ty Wendy

Bu plant a staff yr ysgol yn ffarwelio â Mrs Emma Lloyd heddiw. Mae Mrs Lloyd wedi bod yn gymhorthydd ADY a Sgiliau ers sawl blwyddyn. Bydd colled enbyd ar ei hol. Dymunwn yn dda iddi yn ei swydd newydd yn Ysbyty Gwynedd.


Clwb Ty Wendy
Clwb Ty Wendy


Am fwy o wybodaeth cliciwch yma
Bingo Pasg
Bingo Pasg


Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Bags2School - 14eg o Fawrth, 2019
Bags2School

Diolch yn fawr iawn i bawb am fynd ati gasglu dillad ar gyfer y cynllun ‘Bags2School’. Derbyniodd y Cyngor Eco siec o £80. Bydd y dillad yn parhau i gael eu dosbarthu i wledydd megis Dwyrain Ewrop ac Affrica. Rydym yn hynod o ddiolchgar am eich cyfraniadau. Bydd y casgliad nesaf ar Fehefin 11eg. Diolch yn fawr.

Bags2School Bags2School

Eisteddfod Cylch yr Urdd
Eisteddfod Cylch yr Urdd

Llongyfarchiadau mawr i bawb fu'n cystadlu yn Eisteddfod Cylch yr Urdd ym Mrynrefail.
Roedd pawb wedi mwynhau eich perfformiadau yn arw. Dyma gyfle i wrando eto ar y criw buddugol yn ein Cyngerdd ar 14/3/19.
Poster - cliciwch yma

Eisteddfod Cylch yr Urdd Eisteddfod Cylch yr Urdd Eisteddfod Cylch yr Urdd

Sioe Lyfrau Fwyaf y Byd 2019

Caffi Cartref Caffi Cartref Caffi Cartref
Caffi Cartref
Caffi Cartref
 

Fe wnaeth pob un o ddisgyblion Blynyddoedd 5 a 6 wir fwynhau gwrando ar gyflwyniadau hynod o ddiddorol ac yn cael cyfarfod y cartwnydd Huw Aaron a’r awduron Cymraeg Meilyr Sion, Meleri Wyn James ac Anni Llyn yn ystod Sioe Lyfrau Fwyaf Y Byd ym Mhontio, Bangor. Profiad a chyfle gwych oedd a gadawodd sawl plentyn yn ysu i ddarllen eu llyfrau newydd.


Swyddi Cylch Meithrin Bontnewydd ar gael
Storiel - Hwyl Hanner Tymor


Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Crempogau

Storiel - Hwyl Hanner Tymor
Storiel - Hwyl Hanner Tymor
Storiel - Hwyl Hanner Tymor
Storiel - Hwyl Hanner Tymor
Storiel - Hwyl Hanner Tymor
Storiel - Hwyl Hanner Tymor

Cafodd y Dosbarth Derbyn lot o hwyl yn dysgu sut i goginio crempogau. Roedden nhw’n flasus iawn!


Cyngerdd Gŵyl Ddewi
Storiel - Hwyl Hanner Tymor


Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Diwrnod y Llyfr

Roedd cymeriadau o bob lliw a llun yn crwydro coridorau Ysgol Bontnewydd heddiw. Gwelwyd sawl Henry Helynt, Na Nel ac eraill yn brysur wrth eu tasgau.
Diolch i’r Cyngor Llyfrau am y talebau llyfr. Dyma gyfle gwych i brynu llyfr am £1 neu gael £1 oddi ar lyfr drytach.

Diwrnod y Llyfr
Diwrnod y Llyfr
Diwrnod y Llyfr
Diwrnod y Llyfr

Noson Sinema

Cafwyd Noson Sinema llwyddiannus ar gyfer disgyblion Bl 2-6. Daeth criw da o blant yn eu pygamas a 'onesies' i fwynhau swper blasus o cwn poeth a sglodion cyn setlo'n gyffyrddus i wylio'r ffilm. Diolch i bawb a gynorthwyodd i drefnu'r noson ac i’r Cyngor Ysgol am ddewis ffilm gwych.

Aran 2 baking bread
Aran 2 baking bread

Storiel - Hwyl Hanner Tymor
Storiel - Hwyl Hanner Tymor


Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Ymweliad Aran 1 â Chaffi Cartref Bontnewydd

Caffi Cartref
Caffi Cartref
Caffi Cartref

Bu dosbarth Aran 1 ar ymweliad â Chaffi Cartref Bontnewydd heddiw fel rhan o’u thema ‘ Ein Milltir Sgwâr’. Cawsant ddiod a thost blasus yno yn ogystal â’r cyfle i ddiddannu’r henoed. Diolch yn fawr i bawb am eu croeso.


Gwersyll Pêl-fasged Fach
Gwersyll Pêl-fasged Fach


Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Aran 2 yn coginio bara

Mwynhaodd disgyblion Blwyddyn 2 y cyfle i flasu bara amrywiol a mynegi barn cyn mynd ati i gydweithio mewn grwpiau i ddylunio a dilyn rysáit eu hunain. Wrth gwrs, blasu'r cynnyrch terfynol oedd yr uchafbwynt ac yn wir i chi, mae cogyddion gwych yma ym Montnewydd.

Aran 2 yn coginio bara
Aran 2 yn coginio bara
Aran 2 yn coginio bara
Aran 2 yn coginio bara

Clwb Celf

Bwrlwm mawr sydd wedi bod yn y clwb celf wrth i dros 30 o ddisgyblion yr Adran Iau weithio ar eu prosiectau celf dan oruchwyliaeth athrawon a chymorthyddion amrywiol. Braf yw gweld pob un plentyn yn mwynhau’r dysgu wrth ddatblygu eu sgiliau creadigol. Edrychwn ymlaen at weld y gwaith gorffenedig o fewn yr wythnosau nesaf.

Coding in Elidir
Coding in Elidir
Coding in Elidir
Coding in Elidir

Noson Sinema
Cinema Night


Am fwy o wybodaeth cliciwch yma
Cyngerdd Gŵyl Ddewi
poster

 

Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Diwrnod Rhyngwladol Diogelwch y We 2019

Safer Internet Day 2019
Safer Internet Day 2019

Er mwyn rhannu negeseuon pwysig ynghlyn a sut i gadw eich hun ac eraill yn ddiogel wrth ddefnyddio’r We, cawsom wasanaeth Ysgol Gyfan ar y thema Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel. Roedd y stori Zap a Zoom yn sbardun trafod ardderchog i drafodaethau ynghlyn a sut i ddefnyddio’r dechnoleg mewn modd cyfrifol, parchus, gofalus a chreadigol. Cafodd pob disgybl hefyd gyfle i wneud gweithgareddau pellach yn y dosbarth a bu rhai yn creu posteri e-ddiogelwch adref.


Codio dosbarth Elidir

Bu disgyblion Elidir yn ffodus iawn gan y daeth Mr Gruffudd Williams, arbenigwr Codio ac un o Lywodraethwyr yr ysgol, i roi ychydig o wersi Codio iddynt. Erbyn diwedd y sesiynau roedd y dysgwyr wedi datblygu eu dealltwriaeth o’r rhaglen Scratch. Byddwch yn hapus Mr Williams, gan y maen nhw i gyd wedi gallu parhau i ddefnyddio Scratch ac wedi creu stori newydd yn y dosbarth gyda Miss Madine. Diolch yn fawr iawn i chi Mr Williams am ein helpu i ddysgu.

Coding in Elidir
Coding in Elidir
Coding in Elidir
Coding in Elidir

Clwbiau Wyliau Hanner Tymor a Ariennir gan Gyngor Gwynedd
Clwbiau Wyliau Hanner Tymor a Ariennir gan Gyngor Gwynedd

 

Am fwy o wybodaeth cliciwch yma
Mae pawb yn cael hwyl yn gwylio rhaglenni Cymraeg yn y Clwb Cymraeg Cyntaf!

Pêl-rwyd
Pêl-rwyd
Pêl-rwyd
Pêl-rwyd

Clwb Tŷ Wendy
Clwb Tŷ Wendy

Am fwy o wybodaeth cliciwch yma
Blwyddyn Newydd Tsieineaidd 2019

Pêl-rwyd
Pêl-rwyd
Pêl-rwyd

Cawsom ginio Tsieineaidd hynod o flasus heddiw fel rhan o ddathliadau Blwyddyn Newydd Tsieineaidd. Blwyddyn y Mochyn yw eleni ac yn ystod y dydd, cafodd pob disgybl gyfle i drafod a/neu wneud gweithgaredd diddorol er mwyn datblygu eu dealltwriaeth.


Pwerau Dysgu
Pêl-rwyd

Da iawn chi am ddefnyddio eich pwerau dysgu wythnos yma.
Ennill Bathodyn
Pêl-rwyd

Da iawn chi am ennill bathodyn Siarter Iaith.

 

 


Noson Sinema
plant

Tocynnau ar werth

Am fwy o wybodaeth cliciwch yma
Gwybodaeth diogelwch ar lein ar gyfer Rhieni/Gofalwyr
poster

Hwb - Rhieni/gofalwyr - Diogelwch ar-lein - cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Polisi E-ddiogelwch - cliciwch yma am fwy o wybodaeth
Disgo Cymru Cŵl

kerbcraft
kerbcraft
kerbcraft
kerbcraft
kerbcraft
kerbcraft

KerbcraftCafwyd noson braf iawn heno yn ein disgo Cymru Cŵl. Diolch i Non am annog y dawnsio a sicrhau fod cerddoriaeth Cymraeg ar gael. Diolch i rieni’r pwyllgor am drefnu’r cŵn poeth, diodydd a chacennau ar gyfer y noson.


Disgo Cymru Cŵl
poster

 

Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Cystadleuaeth Pêl-rwyd yr Urdd

Pêl-rwyd
Pêl-rwyd

Mae sgiliau pêl-rwyd genethod blwyddyn 6 a’u sgiliau cyd-weithio wedi dod yn eu blaenau gymaint ers y cystadlaethau cyntaf ac o ganlyniad i’r holl waith caled daeth y genethod yn ail yng nghystadleuaeth yr Urdd. Llongyfarchiadau mawr i chi genod.
Llawer o ddiolch i staff yr Urdd am drefnu diwrnod hwyliog dros ben.


Kerbcraft
Kerbcraft

Mwynhaodd Dosbarth Aran 1 eu sesiwn gyntaf o wersi cynllun Kerbcraft heddiw. Trafodwyd y pwysigrwydd o groesi’r ffordd yn ddiogel gydag oedolyn gan edrych i’r dde ac i’r chwith bob amser. Cawsant hwyl yn ogystal yn chwarae gêm lliwiau goleuadau traffig.

kerbcraft
kerbcraft
kerbcraft

Apiau Cymraeg
poster

 

Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Cân yr wythnos
Cân yr wythnos

 

 
Sesiwn Blasu Pêl-rwyd

Sesiwn Blasu Pêl-rwyd
Sesiwn Blasu Pêl-rwyd
Sesiwn Blasu Pêl-rwyd

Diolch Lowri o’r Urdd am ddod atom i roi sesiwn blasu Pêl-rwyd i ddisgyblion CA2. Cawsom hwyl.


Prosiect Creadigon dosbarth Tyfan

Prosiect Creadigon dosbarth Tyfan
Prosiect Creadigon dosbarth Tyfan
Prosiect Creadigon dosbarth Tyfan

Dydd Iau Ionawr 10 cychwynnodd dosbarth Tryfan ar ail hanner eu prosiect creadigol. Roedd Jo Steele wedi do di weithio efo’r plant. Buom yn gweithio allan ar y cae gydol y dydd e rei bod ychydig yn wlyb ac yn oer! Buom yn gweithio’n galed iawn yn creu cylch o goed i eistedd arnynt, yn creu mwclis allan o bren gan ddefnyddio llif a dril. Digon o hwyl a digon o gyfleoedd i ddysgu am fyd natur.


Gwybodaeth ADY
poster

 

Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Rhybudd o Gau Ffordd Dol Beuno

Fel rhan o waith gwella i ddisodli'r prif gyflenwad dwr yng Ngwynedd, mae Dwr Cymru wedi cael eu penodi gan Gartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) a Cyngor Gwynedd i gwblhau'r ailosodiad prif bibell ddwr.

Bydd y gwaith yn cychwyn ar 21/1/19 gyda Cau Ffordd yn dod i rym ar 4/2/19.

Gall hyn effeithio eich gallu i barcio yn Dol Beuno

Gweithdai Rownd a Rownd
plant

11.00 - 12:30 a 1.30 - 3.00
Dydd Sul, 13.01.19
Ystafell Crafnant

cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Diolch

Ar ran holl staff yr ysgol hoffwn ddiolch o galon am y cardiau a’r anrhegion lu.
Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i chi i gyd.


Parti Cyfnod Allweddol 2

Drama gyda Sian Beca
Drama gyda Sian Beca

Cafodd holl blant Cyfnod Allweddol 2 hwyl yn y parti Nadolig. Bu chwarae gemau, bwyd a diod ac anrheg gan yr ysgol.


Parti Nadolig y Cyfnod Sylfaen

Canu Carolau ym Mharc Coed y Sipsiwn
Canu Carolau ym Mharc Coed y Sipsiwn
Canu Carolau ym Mharc Coed y Sipsiwn

Cafodd holl blant y Cyfnod Sylfaen hwyl yn y parti Nadolig. Bu chwarae gemau, bwyd a diod a hyd yn oed ymweliad ac anrheg gan Siôn Corn.


Cyngerdd Nadolig CA2
plant

Cynhaliwyd dau gyngerdd llwyddiannus iawn gan ddisgyblion CA2. Teitl cyngerdd eleni oedd ‘Hiraeth am y Seren’. Cyflwynwyd caneuon a charolau i gyflwyno’r thema fod ein byd angen dynion doeth, angylion a bugeiliaid hyd heddiw. Mewn byd lle mae rhyfel, anghytuno ac anghyfiawnder mae angen seren i’n harwain o hyd. Da iawn chi blant ar eich perfformiad a diolch i’r staff am eu paratoi. Enillwyr y raffl Nadolig oedd Caryl Owen ac Alaw Jones. Bydd cyfle arall i weld a chlywed y plant yn ystod yr wythnos cyn y Nadolig ar y sgrin fawr ar y Maes.


Sioe Nadolig y Cyfnod Sylfaen

Drama gyda Sian Beca
Drama gyda Sian Beca

Cafwyd dau berfformiad gwerth chweil o sioe Nadolig y Cyfnod Sylfaen – Yr Anrheg Orau. Roedd y Ganolfan yn llawn pnawn a nos i weld y plant ieuengaf yn perfformio eu sioe. Da iawn chi blant am eich gwaith caled. Llawer o ddiolch i’r staff am eu paratoi. Enillwyr y raffl pnawn a nos oedd Steffan Huws a Lowri Gwyndaf.


Geifr i Affrica

Drama gyda Sian Beca
Drama gyda Sian Beca

Ers sawl blwyddyn mae plant Ysgol Bontnewydd wedi danfon anrheg i Affrica drwy gynllun Nadolig Oxfam. Bob blwyddyn bydd praidd bach o eifr yn cael eu gyrru i bentref yn Affrica. Noddir y cynllun gan ddisgyblion yr ysgol. Cesglir arian coch mewn welingtons - ‘Fill a Welly’. Mae un llond wellington yn prynu gafr. Eleni casglwyd £155.79 a phrynwyd 6 gafr. Diolch blant am eich haelioni.


Cinio Nadolig

Drama gyda Sian Beca
Drama gyda Sian Beca

Cafwyd gwledd go iawn ar gyfer Cinio Nadolig yr ysgol. Roedd y Neuadd yn orlawn o blant a staff yn mwynhau’r dathlu. Llawer o ddiolch i Anti Magi a staff y gegin am baratoi’r wledd.


Sioe Martyn a Meilyr

Sioe Martyn a Meilyr
Sioe Martyn a Meilyr
Sioe Martyn a Meilyr
Sioe Martyn a Meilyr
Sioe Martyn a Meilyr
Sioe Martyn a Meilyr

Prynhawn Dydd Llun daeth Meilyr a Martyn Geraint i wneud sioe Nadolig i blant blwyddyn 0, 1,2, a 3. Roedd yn sioe llawn hwyl a sbri gyda chanu a dawnsio . Roedd pypedau doniol yn ychwanegu at yr hwyl! Mi fuon ni hefyd yn dysgu am y Nadolig cyntaf ym Methlehem.
Pryhawn cynhyrfus iawn i ddod ag ysbryd yr ŵyl i ni gyd!!


Canu Carolau ym Mharc Coed y Sipsiwn

Canu Carolau ym Mharc Coed y Sipsiwn
Canu Carolau ym Mharc Coed y Sipsiwn
Canu Carolau ym Mharc Coed y Sipsiwn

Diolch yn fawr i’r 30 o wirfoddolwyr a ddaeth i ganu carolau ym Mharc Coed y Sipsiwn dydd Sul. Roedd disgyblion o flwyddyn 1-6 ymysg y grŵp. Roedd naws hyfryd o amgylch y parc ac roedd y canu yn sicr wedi codi dipyn o ysbryd y Nadolig ar bnawn oer. Diolch i Rona Hughes a Bethan Jacks am drefnu’r adloniant.


Cydweithio rhwng y Cenedlaethau
plant

Cafodd grŵp o ddysgwyr blwyddyn 4 gyfle i fynd i gydweithio gyda rhai o drigolion Bryn Seiont Newydd. Cafodd y ddau grŵp tipyn o hwyr yn creu addurniadau Nadolig ac yn sgwrsio am hyn a’r llall.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Menter Cardiau Nadolig
plant

Er mwyn codi ychydig o arian i gronfa’r Cyngor Ysgol, penderfynodd yr aelodau y byddai yn braf creu nwyddau ar gyfer y Nadolig. Cafodd pob plentyn yn yr ysgol gyfle i ddylunio llun i fynd ar flaen cerdyn Nadolig. Roedd y dyluniad yma hefyd yn gallu cael ei ddefnyddio i greu papur lapio, cardiau diolch, matiau bwrdd a magnedau. Roedd y cynnyrch terfynol yn edrych yn ffantastig chafwyd sawl archeb.
Hoffwn ddiolch o galon i chi am gefnogi’r fenter. Gwnaethpwyd £264.75 o elw. Bydd y Cynghorau Dosbarth nawr yn cynnal trafodaethau ac yna bydd y Cyngor Ysgol yn penderfynu sut i wario’r arian.


Ymweliad Addysgol Elidir

Cit Chwaraeon Newydd
Cit Chwaraeon Newydd
Cit Chwaraeon Newydd

Cafodd disgyblion dosbarth Elidir amser bythgofiadwy ar eu taith addysgol i Ganolfan Thomas Telford, Porthaethwy. Dysgon lawer am wahanol bontydd a chawson gyfle i adeiladu Pont Crog, Bwa a Tiwb allan o ddarnau gwahanol o bren. Yn ogystal a hyn, cawson ddysgu ychydig am hanes Thomas Telford, Roberts Stephenson a cherdded ardraws Pont Menai. Cyn dychwelyd yn ôl i'r ysgol, aethon i weld y ddau lew tew ger Pont Britannia.


Gala Nofio yr Urdd 2018
plant

Go dda chi y Tîm Nofio am wneud eich gorau glas yng Ngala Nofio yr Urdd, Eryri ym mhwll nofio Bangor yn ddiweddarFfair Nadolig Ysgol Bontnewydd
plant

Cafwyd noson gwerth chweil yn Ffair Nadolig yr ysgol. Daeth nifer fawr o stondinwyr i werthu eu nwyddau amrywiol, boed yn grefftau, bwyd ac addurniadau. Roedd y Neuadd a’r dosbarthiadau yn llawn siopwyr brwd ac roedd y ciw i weld Siôn Corn yn anferth!!
Llawer iawn o ddiolch i bwyllgor Cyfeillion yr ysgol am drefnu’r noson ac i chi rieni am gefnogi. Diolch hefyd i’r stondinwyr am ddarparu cymaint o amrywiaeth o gynnyrch .
Os na lwyddoch i fynychu eleni, cofiwch i archebu eich lle mewn da bryd ar gyfer y flwyddyn nesaf!


Dosbarth Yr Wyddfa yn ymweld a'r Ysgwrn

plant
plant
plant

plantDydd Mercher Tachwedd y 21ain aeth blwyddyn 6 ar ymweliad i’r Ysgwrn, cartref Hedd Wyn, fel rhan o ddathlu can mlwyddi ânt diwedd y rhyfel byd cyntaf. Yno cawsant groeso cynnes gan Mrs Griffiths a rannodd llawer o wybodaeth gyda ni am Hedd Wyn a’i deulu. Braint hefyd oedd cael cyfarfod a chwestiynu nai Hedd Wyn, Gerald. Cawsant ddiwrnod gwerth chweil a rhoddodd o ysbrydoliaeth i ni fynd yn ôl i’r ysgol i ysgrifennu cerddi ein hunain.


Cit Chwaraeon Newydd

Cit Chwaraeon Newydd
Cit Chwaraeon Newydd
Cit Chwaraeon Newydd

Mae’r Llysgenhadon Chwaraeon wedi bod yn weithgar iawn yn cydweithio a staff yr ysgol i wella’r ddarpariaeth ar gyfer Lles a Ffitrwydd. Mae’r plant wedi cael profiad o Bel rwyd, Pêl droed, Pêl Fasged, Rygbi, Nofio, Ffitrwydd ac Yoga'r tymor hwn.
Un o geisiadau’r llysgenhadon oedd cael cit newydd ar gyfer y gweithgareddau cystadlu. Dyma hi! Bu’r plant yn ddyfal yn dylunio a chreu stribed addas ar gyfer disgyblion.


Diolch am eich bocsys T4U

Diolch am eich bocsys T4U
Diolch am eich bocsys T4U
Diolch am eich bocsys T4U

Amser cinio Dydd Mercher, Tachwedd 21, daeth dau gynrychiolydd o gwmni T4U i gasglu’r bocsys esgidiau Nadoligaidd o’r ysgol. Cafodd disgyblion dosbarth Tryfan y fraint o gario’r bocsys i’r fan. Roedd 63 o focsys lliwgar yn llawn anrhegion hyfryd. Byddant yn cael eu cludo i Rwmania ac yn cael eu rhoi i blant llai ffodus na ni. Diolch o galon i bawb a gyfrannodd i’r achos.


Gwasanaeth Boreol - Mrs Susan Williams

Gwasanaeth Boreol
Gwasanaeth Boreol
Gwasanaeth Boreol

Bore Dydd Iau Tachwedd 14, daeth Mrs Susan Williams i gynnal gwasanaeth boreol gyda holl ddisgyblion yr ysgol. Roeddem wrth ein boddau cael ei chroesawu yn ôl atom.
Cawsom glywed stori y Samariad Trugarog sydd yn ein hatgoffa pa mor bwysig ydi helpu ein cymdogion yn y byd, yn enwedig rhai sy’n llai ffodus na ni. Gallwn wneud hynny drwy gyfrannu at weithgareddau fel Plant Mewn Angen, anfon bocsys esgidiau Nadoligaidd i Romania, neu ddod â pres coch ar gyfer cynllun ‘Fill a Welly’ er mwyn gyrru geifr i Affrica.
Bore hyfryd o ganu hwyliog!
Diolch Mrs Williams.


ADYaCH Gwynedd a Mon
logo adyach

Rydym yn falch o gyhoeddi fod Adran Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiad Gwynedd a Mon wedi datblygu Gwefan i rieni a theuluoedd.
Linc Gwefan ADY a Chynhwysiad Gwynedd ac Ynys Môn - adyach.cymru


Pawen Lawen

Diolch i griw y Siarter Iaith am drefnu i holl blant yr ysgol greu sbeiral Pawen Lawen ar ddiwrnod Plant Mewn Angen


Plant Mewn Angen 2018

plant
plant
plant
Gwerthu afalau
Gwerthu afalau

Diolch o galon i holl blant yr ysgol am gefnogi Diwrnod Plant Mewn Angen. Roedd bron bob un plentyn ac aelodau o staff wedi anghofio eu gwisg ysgol heddiw!!!! Roedd sawl un dal yn eu pyjamas ac ambell un mewn dillad Pudsey. Casglwyd £193 tuag at yr achos da. Diolch yn fawr.


Drama gyda Sian Beca

Drama gyda Sian Beca
Drama gyda Sian Beca

Prynhawn Dydd Mercher Tachwedd 7, daeth yr actores Siân Beca i ddosbarth Tryfan. Roedd wedi dod i’n hannog ni i ddefnyddio’r llyfrgell.Eglurodd sut y gall pob un ohonom, plant ac oedolion, fenthyg llyfrau i’w darllen am ddim!!
Bu’n darllen darnau o storiau difyr gan roi gwahanol leisiau i’r cymeriadau ac yna trafod y llyfrau efo ni.
Yna, cawsom ein rhannu i grwpiau bach i gymryd rhan mewn gweithdy drama. Roedd rhaid i bob aelod o’r grwp chwarae rhan cymeriad o stori Tudur Budur ac yna perfformio i weddill y dosbarth.
Cawsom lawer iawn o hwyl! Diolch Siân.


Ymweliad i Oriel Mon

plant
plant
plant

plantDydd Iau Tachwedd 8 aeth disgyblion dosbarth Tryfan ar ymweliad addysgol i Oriel Môn yn Llangefni er mwyn dysgu am gyfnod hanesyddol Y Celtiaid yng Nghymru.
Cawsom weld a theimlo arteffactau o’r cyfnod a chael dysgu am sut y cafwyd hyd iddynt a sut mae hynny wedi ein helpu i ddysgu am y gorffennol. Dywedodd Lea lawer o ffeithiau diddorol wrthym gan ein helpu i ddatblygu ein sgiliau ein hunain wrth ymchwilio i’r gorffennol.
Cawsom wisgo siôl Geltaidd, peintio patrwm glaslys ar ein hwynebau a chael dylunio patrwm ar gyfer tarian Geltaidd. Diwrnod gwych!!


Gwasanaeth Sul y Cofio - 09/11/18
plant

Diolch yn fawr iawn i ddisgyblion Blwyddyn 2 am eu gwasanaeth arbennig Sul y Cofio ddydd Gwener diwethaf. Dysgodd pawb eu gwaith yn dda gan gyfleu neges bwysig am ganmlwyddiant ers ddiwedd y Rhyfel Mawr, a pha mor bwysig ydyw nad ydym yn anghofio y rhai a fu’n brwydro dros ein gwlad ers talwm iawn yn ôl.


Cofio – Ymgyrch y Pabi Coch
plant

Bu disgyblion blwyddyn 6 yn brysur yn ystod yr wythnos yn arwain at Sul y Cofio.

Llawer o ddiolch iddynt am redeg siop yn gwerthu nwyddau er mwyn codi arian i’r ymgyrch Pabi Coch.


Twrnament Pel-rwyd
plant

Cafwyd gyfle arall i ddefnyddio sgiliau pel-rwyd yn nhwrnament cyn derfynol pel-rwyd yng nghanolfan hamdden Porthmadog; ennill 3, colli 4 oedd y canlyniad. Diolch genod am eich gwaith caled ac am fod mor ymroddgar. Diolch I Miss Lynne Adams am hyfforddi’r sgwad.


Dewch i gefnogi'r Ffair Haf
poster

 

Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Diogelwch y Ffordd

Carys Ofalus
Carys Ofalus

Bore Dydd Gwener Hydref 26 cafodd dosbarth Tryfan gwis diogelwch y ffyrdd. Paula oedd yn cyflwyno’r cwis ac mae hi yn gweithio I Gyngor Gwynedd. Cafodd y disgyblion gyfle i atgoffa eu hunain o rai o’r rheolau pwysig i ddilyn ar y ffyrdd er mwyn cadw eu hunain yn ddiogel. Mi ddysgon ni bethau newydd hefyd.
Diolch Paula.
Cliciwch yma i weld rhagor o luniau


Carys Ofalus

Carys Ofalus
Carys Ofalus

Cafodd y Dosbarth Meithrin a Derbyn sesiwn sach stori Carys Ofalus bore ‘ma. Roedd y disgyblion yn dysgu sut i fod yn ddiogel ar y ffordd.
Cliciwch yma i weld rhagor o luniau


Prosiect ‘Gwynebau’r Rhyfel Byd Cyntaf’

Prosiect ‘Gwynebau’r Rhyfel Byd Cyntaf’
Prosiect ‘Gwynebau’r Rhyfel Byd Cyntaf’

Fel rhan o brosiect ‘Gwynebau’r Rhyfel Byd Cyntaf’ ac er mwyn ddathlu 100 mlwyddiant ers diwedd y rhyfel byd cyntaf, mae Dosbarth Yr Wyddfa wedi bod yn brysur yn cofio am y milwyr a gollwyd. Yn ystod y prosiect cafodd y disgyblion gyfle i greu ‘Death Penny’ wedi ei greu o glai yn ogystal a chreu llechen goffa. Diolch i Shirley a Pea am y cyfle byth gofiadwy.
Cliciwch yma i weld rhagor o luniau


Disgo Calan Gaeaf

Disgo Calan Gaeaf
Disgo Calan Gaeaf

Cafwyd noson arswydus iawn yn nisgo Calan Gaeaf yr ysgol. Gwelwyd sawl gwrach ac ysbryd o amgylch yr ysgol. Llawer o ddiolch i Gyfeillion yr ysgol am drefnu ac i Non ein DJ. Roedd pawb wedi gwneud ymdrech arbennig i wisgo fyny ac roedd pawb yn edrych yn wych. Roedd yn anodd dewis y goreuon ond dewis oedd rhaid. Aeth gwobrau gwisg ffansi'r Cyfnod Sylfaen eleni i: Ela Non, Gwenllian ac Efa.Gwobrwywyd Charlie, Manon a Luke yng Nghyfnod Allweddol 2.
Cliciwch yma i weld rhagor o luniau


Diolchgarwch

Diolchgarwch
Diolchgarwch

Cynhaliwyd wasanaeth Diolchgarwch eleni gan ddisgyblion dosbarth Yr Wyddfa. Neges cyffredinol o ddiolch am yr hyn rydym yn ei dderbyn oedd bwrdwn y gwasanaeth. Diolch i Miss Lynne Adams am baratoi’r gwasanaeth ac i’r rhieni ddaeth i ymuno yn y gwasanaeth. Penderfynnodd y Cyngor Ysgol i gefnogi elusen yr Ambiwlans Awyr eleni. Casglwyd £210. Hoffwn ddiolch o galon i chi gyd am eich rhoddion hael.


Beiciau Balans

Beiciau Balans
Beiciau Balans
Beiciau Balans

Mae’r dosbarth Derbyn a Meithrin yn mwynhau cael defnyddio beiciau balans. Rydym yn ddiolchgar iawn o gael eu benthyg. Rydym yn datblygu ein sgiliau cydbwysedd a’n ffitrwydd.


Diwrnod Rhyngwladol - Americanaidd

Gwerthu afalau
Gwerthu afalau

Cawsom ddiwrnod Americanaidd diddorol iawn ar ddydd Iau, Hydref 18. Gwisgodd y disgyblion ddillad o’u dewis a chawson gyfle i ddysgu rhywbeth yn ymwneud â’r UDA. Cawsom hefyd ginio arbennig o Byrger caws, sglodion Ffrengig a colslo a phwdin o fisgedi browni siocled a hufen ia. Hoffwn ddiolch i Anti Maggie a gweithwyr y gegin am goginio bwyd mor flasus ac i’r Cyngor Ysgol am drefnu.


Diolchgarwch
poster

 

Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Ar agor diwrnod Hyfforddiant Athrawon
plant

 

Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

 Twrnament Pel-rwyd
plant

Cafwyd ddiwrnod gwerth chweil yn nhwrnament Pel-rwyd yng nghanolfan Brailsford, Bangor. Roedd y diwrnod yn un llawn hwyl a chyffro yn enwedig pan gyhoeddwyd mai genethod Ysgol Bontnewydd ddaeth yn ail yn y twrnament. Ennill chwech a cholli un oedd y canlyniad terfynol ac felly fe fydd y genethod yn mynychu rownd cyn-derfynnol ym Mhorthmadog yn mis Tachwedd.
Da iawn chi genod  am fod mor ymdrechgar.


NSPCC

Gwerthu afalau
Gwerthu afalau

Dydd Iau Hydref 4, daeth Rhian a Meic o fudiad NSPCC i sgwrsio efo disgyblion yr adran iau. Cafodd dosbarth Tryfan, Dosbarth Elidir a dosbarth yr Wyddfa fynd i’r neuadd i wrando ar sgwrs ddifyr iawn am sut i gadw’n ddiogel ac yn hapus.

Cawsom gyfarfod â mascot yr NSPCC, Bydi, sy’n ein hatgoffa am ein hawliau a pa mor bwysig ydi siarad am bethau sy’n ein poeni. Mi ddysgon ni hefyd sut i gysylltu efo Childline.

Diolch yn fawr iawn i Rhian a Meic o NSPCC am ddod atom i roi sgwrs syml am y sefydliad a chyflwyno’r cymeriad sef ‘Bydi’ y swigen siarad. Cafodd disgyblion blwyddyn 1 a 2 wylio cartŵn syml er mwyn hyrwyddo a chofio bod gan bawb yr hawl i ddweud a chadw’n saff. Gwrandawodd pawb yn astud gan ymateb yn dda i gwestiynau.


Cyngor Eco

Gwerthu afalau
Gwerthu afalau

Bu criw Cyngor Eco yn brysur yn casglu afalau o’r berllan yn yr wythnosau diwethaf. Mae rhai afalau wedi aeddfedu’n dda, rhai afalau angen mwy o amser i aeddfedu ond yn iawn ar gyfer coginio. Diolch yn fawr i chi am gefnogi a phrynu’r afalau. Rydym yn gobeithio y bydd yna fwy o afalau ar werth yr wythnos nesaf.


Twrnament Peldroed yr Urdd
plant

Cafwyd diwrnod gwerth chweil yn nhwrnament yr Urdd ar gaeau Bangor yn Nantporth. Llawer o ddiolch i staff yr Urdd am drefnu diwrnod hwyliog dros ben.
Ennill dwy a cholli dwy oedd hanes hogiau Bontnewydd. Da iawn chi am fod mor ymdrechgar.


Disco Calan Gaeaf
poster

 

Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Hyfforddiant Rygbi

plant
plant

Mae disgyblion dosbarthiadau Tryfan ac Elidir yn wir fwynhau datblygu eu sgiliau rygbi gydag Mr George yn ystod eu gwersi Addysg Gorfforol pob prynhawn Mawrth. Mae pob un ohonynt yn gwneud eu gorau glas. Diolch yn fawr Mr George.


Gweithgareddau Pêl fasged CA2

plant
plant

Mae disgyblion dosbarthiadau Tryfan, Elidir ac yr Wyddfa wedi gwir fwynhau datblygu eu sgiliau pêl fasged gydag Mr Jones. Mae pob un ohonynt wedi cyrraedd lefel dda ac wedi derbyn tystysgrif pêl-fasged a bathodyn Efydd.


Aelodau Cyngor Iechyd a Lles 2018-19
plant

Etholwyd Katie a Cian fel ein Llysgenhadon Chwaraeon eleni. Bydd Megan, Marley, Freya, Luke H, Cara, Rhys a Luke R yn ymuno â hwy ar ein cyngor newydd, sef y Cyngor Iechyd a Lles. Llongyfarchiadau mawr iawn i chi.


Aelodau Cyngor Siarter Iaith 2018-19
plant

Llongyfarchiadau i Menai, Dyfan, Ella, Luke, Thia, Poppy, Osian, Anna, Efan, Elain a Mathew ar gael eu hethol eleni i Gyngor y Siarter Iaith. Bydd eu gwaith yn cynnwys hybu'r defnydd o'r iaith Gymraeg.


Aelodau Cyngor Eco 2018-19
plant

Llongyfarchiadau i Ffion, Kian, Milly, Rhun, Anna Celyn, Guto, Ela, Leo, Alivia a Noa ar gael eu hethol gan ddisgyblion eu dosbarth i fod yn aelodau o’r Cyngor Eco eleni. Bydd eu gwaith yn cynnwys meddwl am ffyrdd am ofalu a datblygu’r amgylchedd.


Aelodau Cyngor Ysgol 2018-2019
plant

Dyma ein Cyngor Ysgol am eleni. Ar ôl cyflwyniadau hynod o ddiddorol yn y dosbarthiadau, etholwyd Deian, Gwenlli, Ciron, Carrie, Owain, Anest, Tomos, Carlota, Deio a Cêt fel yr aelodau a fydd yn cynrychioli’r dosbarthiadau ar y Cyngor Ysgol. Llongyfarchiadau mawr iawn i chi gyd.

Mae'r Cyngor Ysgol wedi pennu eu blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn ac wedu cychwyn ar er gwaith. Eu bwriad yw helpu i sicrhau fod Ysgol Bontnewydd yn ysgol wych ac yn le hapus i bawb.


Prif Ddisgyblion Ysgol Bontnewydd
plant

Cafodd Prif Ddisgyblion yr ysgol eu hethol gan ddisgyblion blwyddyn 6.

Llongyfarchiadau i Gwenlli a Deian a’u dirprwyon Carrie, Menai, Dyfan a Ciron.


Awdur ar daith - Ymweliad Meilyr Sion

plant
plant

Bu dosbarth Elidir yn ffodus iawn o gael ymweliad gan yr awdur Meilyr Sion. Darllenodd Meilir ran o’i nofel ‘Cysgod y Darian’ ac yna cydweithiodd gyda’r disgyblion er mwyn datblygu eu sgiliau ysgrifennu. Mwynhaodd y dysgwyr greu disgrifiadau llawn ansoddeiriau diddorol. Diolch yn fawr Meilyr.


Ymweliad Blwyddyn 6 a Glan-llyn

plant
plant

Cafodd disgyblion blwyddyn 6 tridiau bendigedig yng Nglan-llyn. Roedd y tywydd yn braf am y deuddydd cyntaf ac roedd hi’n braf iawn yn y gwersyll. Daeth y glaw ar ein bore olaf ond er hyn roedd y gweithgareddau yn parhau. Braf oedd gweld pob disgybl yn rhoi cynnig ar y gweithgareddau - canŵio, rhwyfo, adeiladu rafft, nofio, bowlio 10, cyfeiriannu, y wal ddringo a’r cwrs rhaffau.

Gyda’r hwyr roedd bingo, disgo a dvd i gadw pawb yn ddiddig. Diolch i staff yr Urdd am ein croesawu.


Croeso yn ôl i dymor a blwyddyn addysgol newydd.
plant

Croeso arbennig i’r 25 disgybl newydd yn y dosbarth Meithrin ac i’r 7 plentyn sydd wedi trosglwyddo dros yr haf.
Cafodd y plant meithrin wythnos gyntaf arbennig iawn.

Ffarwelio
plant
Daeth diwrnod olaf tymor a chyfle i ffarwelio gyda disgyblion blwyddyn 6. Pob lwc i bob un ohonoch wrth i chi symud i ysgolion uwchradd amrywiol. Gobeithio byddwch yn cofio’r gwerthoedd pwysig rydym wedi rhannu â chi – cyfeillgarwch, caredigrwydd, onestrwydd.

Roeddem yn ffarwelio a nifer o staff hefyd sef Mrs Susan Williams, Miss Molly Jackson, Miss Sioned Evans a Mrs Rhian Hall. Diolch i chi am eich gwaith caled ar hyd y blynyddoedd a phob lwc i chi yn eich swyddi newydd.

Byddwn yn croesawu Miss Lynne Adams yn ôl fel athrawes dosbarth Yr Wyddfa a Miss Leah Griffiths fel athrawes CPA rhan amser yn CA2.

Ar ran y staff a finnau, diolch i chi am eich cyfarchion ac anrhegion diwedd tymor.
Gwyliau hapus i chi gyd. Bydd yr ysgol yn ail agor i ddisgyblion ar ddydd Mawrth Medi’r 4ydd.


Parti Blwyddyn 6

Parti Gadael
Parti Gadael
Parti Gadael

Cafodd disgyblion blwyddyn 6 barti ffarwelio yr wythnos hon. Cafodd y criw brynhawn hamddenol – ychydig o gemau, peth dawnsio a llawer iawn i fwyta. Dyna beth oedd gwledd! Diolch i chi rieni am gyfrannu mor hael.


Hyfforddiant Pel Fasged i Flwyddyn 6
plant
Cafodd disgyblion blwyddyn 6 diwrnod hwyliog iawn yn cael hyfforddiant pel fasged. Dysgodd y plant nifer o sgiliau newydd a hefyd cael cyfle i greu ffrindiau newydd o ysgolion eraill. Llawer o ddiolch i’r trefnwyr.

 


Taliadau ar lein
O fis Medi 2018 bydd yr ysgol yn symud i system taliadau ar lein yn unig ar gyfer y Clwb Gofal/recwast ac arian cinio. Ni fyddwn yn derbyn arian parod na sieciau. Os nad ydych wedi creu cyfri ar y School Gateway beth am wylio'r clip fideo yma.


Ymweliad Bl 3 a 4 i Blue Planet
plant
Bu i ddisgyblion blynyddoedd 3 a 4 wir fwynhau gweld a dysgu am yr holl bysgod, siarcod, crwbanod a thrychfilod yn ystod eu hymweliad a Blue Planet. Cawson drip bythgofiadwy i gloi’r flwyddyn addysgol.
Cliciwch ymai weld mwy o luniau.

 


Ymweliad Bl 5 a 6 i Gullivers World
plantCafodd disgyblion blynyddoedd 5 & 6 ddiwrnod gwych yn Gullivers World. Mwynhaodd pawb y reids gwahanol a chael hwyl a sbri gyda ffrindiau. Ffordd wych o orffen y flwyddyn addysgol.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau.Pêl-fasged Fach yr Haf poster

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Ymweliad PC Dylan

plant
plant

Bore Dydd Llun Gorffennaf 16 daeth Pc Dylan Pritchard i drafod diogelwch personol efo disgyblion blwyddyn 4. Cawsant gyflei ddysgu sut i fod yn ddiogel ar y ffôn, yn y cartref, mewn llefydd cyhoeddus ac ar y wê. Ddylen ni ddim rhoi manylion personol i bobl nad ydym yn eu hadnabod.


Pili Palas Blwyddyn 1

plant
plant

Cafodd Blwyddyn 1 trip gwerth chwil ym Mhili Pili Palas. Cafodd y plant cyfle i afael mewn creaduriaid amrywiol a dysgu’n bellach am gylch bywyd y glöyn byw.


Pili Palas 4.7.18 Dosbarth Derbyn

plant
plant

Cafodd y dosbarth Derbyn andros o hwyl yn Pili Palas Dydd Gwener. Cafodd y plant cyfle i afael mewn creaduriaid amrywiol a dysgu’n bellach am gylch bywyd y glöyn byw.


Ymweliad Parc y Sipsiwn – Dosbarth Meithrin

plantCawsom ddiwrnod arbennig o dda ym mharc y sipsiwn ddoe. Roedd llawer o anifeiliaid yno, cawsom hwyl ar y trampoline,trip ar y trên a hufen ia i orffen.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 


Hyfforddiant Cymorth Cyntaf

plantMae disgyblion Tryfan, Elidir ac Yr Wyddfa wedi gwir fwynhau datblygu eu hymwybyddiaeth ac eu sgiliau yn ystod eu hyfforddiant Cymorth Cyntaf. Go dda chi gyd am ganolbwyntio mor dda yn y gwersi ac am lwyddo i ennill eich tystysgrif Cymorth Cyntaf.

 


Ffair Haf

plantCafwyd noson wych yn Ffair Haf yr ysgol eleni. Daeth llawer o blant, rhieni a ffrindiau i gefnogi’r noson. Llawer o ddiolch i bawb gyfrannodd i wneud y noson yn llwyddiant.

 

 


Cyfeiriannu Cenedlaethol Cymru

plantLlongyfarchiadau mawr i Wil a Tom ar eu llwyddiant yn y gystadleuaeth Cyfeiriannu Cenedlaethol diweddar. Cafodd y ddau ohonynt lwyddiant mawr yn Llanidloes a chipio’r 8fed safle. Llongyfarchiadau!

 


Cyfeiriannu Sir Gwynedd

plantLlongyfarchiadau mawr i Wil a Tom ac i Heledd a Lois ar eu llwyddiant yn y gystadleuaeth Cyfeiriannu Sirol diweddar. Daeth y pedwar ohonynt i’r brig yng Nglynllifon a bydd cyfle i fynd ymlaen i gynrychioli Gwynedd yn y rownd genedlaethol yn Llanidloes. Pob lwc!


Gwisg Ysgol
Ydych am brynu gwisg ysgol newydd ar gyfer Medi 2018?
Dyma’r cyfle olaf i archebu cyn y flwyddyn addysgol newydd. Gyrrwch eich archeb/arian i’r ysgol cyn diwedd tymor neu at Meilys Heulfryn Smith malsmith@hotmail.co.uk erbyn Awst 10fed.

Cliciwch yma am ffurflen archebu gwisg ysgol


Athletau’r Urdd, Talaith y Gogledd 2018geneth

Llongyfarchiadau mawr iawn i Lois am ddod yn 3ydd yn y gystadleuaeth Taflu Pel, Merched Bl 5 a 6. Go dda chdi.

 
Rhannu gwybodaeth gyda'r Llywodraethwyr 2018

plantMwynhaodd y Llywodraethwyr wrando ar gyflwyniadau hynod o ddiddorol gan aelodau o’r Cyngor Ysgol, Cyngor Siarter Iaith a’r Cyngor Eco am yr hyn maent wedi bod yn ei wneud yn ystod y flwyddyn addysgol 2017-2018. Mae pob un aelod o’r Cynghorau yn gweithio’n galed iawn, ynghyd â gweddill y disgyblion a’r staff, er mwyn helpu gwneud Ysgol Bontnewydd yn ysgol wych.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Mabolgampau CA2

mosaic of photos

Cawsom brynhawn mabolgampau CA2 gwych. Fe wnaeth pob un disgybl eu gorau glas ac roedd yn hyfryd gweld cymaint o rieni a ffrindiau’r ysgol yn eu cefnogi. Llongyfarchiadau mawr iawn i dim Henryd am ddod yn fuddugol.

Diolch i’r staff am drefnu ac i gwmni adeiladu Harriet Lee Builders am noddi’r Mabolgampau. Roedd pawb yn gwerthfawrogi’r poteli dwr ar ddiwrnod mor braf.
Os hoffech chi neu rywun rydych yn adnabod awydd noddi Mabolgampau 2019, yna cysylltwch â’r ysgol.


Ffair Haf poster

Nos Iau Gorffennaf 5ed
6yh

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth
YSHO - Cyfarfod Rhieni Blwyddyn 6

Cynhelir cyfarfod i rieni blwyddyn 6 yn YSHO rhwng 5:30 a 6:30


Mabolgampau Cyfnod Sylfaen

plantCafwyd prynhawn braf iawn o gystadlu ym Mabolgampau'r Cyfnod Sylfaen. Mwynhaodd y plant y cyfle i ddangos eu doniau a chael tipyn o hwyl yn y broses. Diolch i’r staff am drefnu a hyfforddi gan sicrhau fod y cystadlu yn rhedeg yn esmwyth.
Braf gweld dros gant o rieni yn cefnogi’r gweithgaredd.
Diolch i gwmni adeiladu Harriet Lee Builders am noddi’r Mabolgampau. Llawer o ddiolch am eich haelioni.
Os hoffech chi neu rywun rydych yn adnabod awydd noddi Mabolgampau 2019, yna cysylltwch â’r ysgol.
Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Eisteddfod Bontnewydd 2018

plant
plant

plantCafwyd gwledd o gystadlu yn Eisteddfod Ieuenctid Bontnewydd. Braf oedd gweld cymaint o blant a phobl ifanc yn cystadlu. Da iawn chi blant. Roedd yn bleser eich gweld yn cystadlu ac yn cefnogi eich ffrindiau. Diolch i'r Pwyllgor am drefnu ac I Gyfeillion yr ysgol am ddarparu caffi gwerth chweil. Cliciwch ar y linc er mwyn cael gweld y canlyniadau

Cliciwch yma i weld y canlyniadau
Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Apêl y Cyngor Eco

Oes gennych chi amser i roi cymorth ar ôl ysgol ar ddydd Iau neu unrhyw bryd ar ddydd Sadwrn?
Mae’r Cyngor Eco yn gofyn yn garedig am eich cymorth, os gwelwch yn dda.
Rydym angen help i: dwtio, beintio, glirio, chwynnu ac i docio gwrych.
Diolch yn fawr iawn am eich cydweithrediad.
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma


Bags2School

plant

7fed o Fehefin, 2018 - Diolch yn fawr i bawb unwaith am fynd ati gasglu dillad ar gyfer y cynllun ‘Bags2School’. Derbyniodd y Cyngor Eco siec o £130 y tro hwn. Gwych! Bydd y dillad yn parhau i gael eu dosbarthu i wledydd megis Dwyrain Ewrop ac Affrica. Rydym yn hynod o ddiolchgar am eich cyfraniadau. Da iawn bawb.Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Ymweld â Choedwig Niwbwrch a Thraeth Llanddwyn

plant
plant

05/06/18 - Cafodd disgyblion Bl.1 a 2 Yr Aran ddiwrnod bendigedig yng nghoed Niwbwrch a thraeth Llanddwyn ddydd Mawrth diwethaf. Yn gyntaf, cerddasom o gwmpas y goedwig i chwilio am wiwerod coch. Braidd yn swil oedd y wiwerod ar y pryd, ond roedd digon o glöynnod byw lliwgar o gwmpas a phawb wedi rhyfeddu gweld rhai gwahanol. Cawsom gyfle i ymlacio a bwyta brechdanau mewn llecyn hyfryd a thawel amser cinio. Yna, wedi llond bol o fwyd, aethom i archwilio’r traeth a darganfod amrywiaeth o gregyn a phethau bach byw y môr. Trochi traed yn nŵr y môr oedd uchafbwynt y dydd. Roedd pawb wedi cael hwyl ac wedi mwynhau eu profiad ar draeth Llanddwyn.


Gŵyl Gyfeiriannu Arfon – Parc Padarn Llanberis

plant

Cafodd disgyblion blwyddyn brynhawn prysur yn cymryd rhan yng ngŵyl gyfeiriannu Arfon ym Mharc Padarn, Llanberis. Dymunwn bob lwc i Tom a Wil, Iolo, Kyle a Gwion E, Callum a Jake, a Lois a Heledd fydd yn cael mynd ymlaen i’r rownd nesaf yng Nglynllifon. Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Mabolgampau Cylch yr Urdd 2018

plant
plant

Llongyfarchiadau mawr i aelodau tim athletau Ysgol Bontnewydd am eu perfformiad yng nghystadleuaeth cylch yr Urdd yn Nhreborth. Fe wnaeth pob un eu gorau glas. Dymuniadau goriau i Osian Glyn, Guto, Lois, Gwen a Iolo yn yr athletau rhanbarth


Gwestai Pryfetach Elidir

plant
plant

Mae disgyblion dosbarth Elidir wedi gwir fwynhau’r prosiect Dylunio a Thechnoleg a Gwyddoniaeth i ddylunio a gwneud gwesty pryfetach. Dysgon a datblygon sawl sgil ac mae’r gwaith terfynol werth ei weld. Gobeithio fydd y trychfilod amrywiol yn mwynhau’r gwestai sydd wedi eu lleoli yng ngardd yr ysgol.


Hyfforddiant Llysgenhadon Chwaraeon Ifanc Efydd Gwynedd

mosaic of photos

Cafodd Cain, Gwen, Katie a Cian, Llysgenhadon Chwaraeon Ysgol Bontnewydd, hyfforddiant hynod o ddiddorol yng Nghanolfan Hamdden Glaslyn, Porthmadog. Ynghyd gyda dysgwyr o ysgolion eraill Gwynedd, cawson gydweithio mewn partneriaeth gyda Arweinwyr Chwaraeon Prydain er mwyn ennill cymhwster ‘Playmaker’.

Cawson ddatblygu llawer o sgiliau arweinyddiaeth fel sut i gyfathrebu’n effeithiol ag eraill, trefnu pobl ac offer a gweithio fel rhan o dim. Eu sialens wan fydd defnyddio’r sgiliau hyn er mwyn hyrwyddo chwaraeon yn yr Ysgol.


Arddangosfa Canmlwyddiant Kyffin Williams

mosaig o luniau y plant

Bu disgyblion dosbarth Elidir yn ffodus iawn i fynychu arddangosfa a gweithdy arbennig yn Oriel Mon yn ddiweddar. Roedd yr arddangosfa a'r gweithdy dilynol wedi ei drefnu i ddathlu canmlwyddiant ers geni yr artist enwog Sir Kyffin Williams. Cafodd y plant gyfle i ddysgu ychydig am ei hanes cyn gweld rhai o'r luniau olew ac inc gwreiddiol. Dan arweiniad y Swyddog Addysg yn Oriel Mon cafodd y plant gyfle i arbrofi gan ddarlunio tirluniau a phortreadau inc. Roedd pawb wedi mwynhau yn arw.


Celf a Chrefft Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd

Llongyfarchiadau mawr i'r canlynol ar eu llwyddiant yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd. Bydd y gwaith yn cael ei arddangos yn y Babell Gelf ar Faes y Prifwyl.

Parti Gwion - 3ydd am Gywaith Pypedau Bl 2 ac iau
Parti Anni - 3ydd am Wehyddu Bl 2 ac iau
Parti Lois - 2il am greu Arteffact Bl 6 ac iau
Parti Manon - 1af am Gywaith Tecstiliau Bl 3 a 4
Parti Gwenlli - 2il am Gywaith Creadigol Bl 5 a 6
Elin Davies - 3ydd am waith Tecstiliau 3D
Parti Sara - 1af am Wehyddu Bl 5 a 6

Tystysgrif - cliciwch yma


Noson Sinema

plant
plant

Cafwyd dwy Noson Sinema llwyddiannus yn ddiweddar - un i'r Cyfnod Sylfaen a'r llall i Gyfnod Allweddol 2.

Daeth criwiau mawr yn eu pygamas a 'onesies' i fwynhau swper blasus o hot dog a sglods cyn setlo'n gyffyrddus i wylio'r ffilm. Diolch i bawb gynorthwyodd i drefnu'r nosweithiau.


Ymweliad Dosbarth Elidir - Amgueddfa Lechi Llanberis

Junior Eurovision

Ar ddydd Iau, Mai 10fed, cafodd disgyblion dosbarth Elidir ddiwrnod hynod o ddiddorol wrth ymweld ag Amgueddfa Lechi Llanberis. Yn ystod y dydd dysgant ychydig am hanes Chwarel Dinorwig a gwaith y chwarelwyr. Cawsant hwyl yn gwylio chwarelwr go iawn yn hollti a naddu llechi a buont yn brysur iawn yn arsylwi ar y celfi amrywiol a chymharu tu mewn a thu allan i dai stryd Fron Haul a hen dy'r Peiriannydd. Hoffwn ddiolch i weithwyr yr Amgueddfa am y croeso cynnes, roedd yn ddiwrnod gwerth chweil a dysgom lawer.


Junior Eurovision
Junior Eurovision

Chwilio am Seren

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

 


Eisteddfod Ieuenctid Bontnewydd 2018
rhaglen

Dydd Sadwrn Mehefin 16

Cliciwch yma i weld y rhaglen

 

 


Twrnament Rygbi'r Urdd
Rygbi

Cafodd criw Rygbi diwrnod gwerth chweil yn nhwrnament yr Urdd heddiw.

Diwrnod o golli ac ennill oedd hi. Llawer o ddiolch i Mr Bleddyn Thomas a Mrs Emma Lloyd am hyfforddi a chefnogi'r plant.


Prosiect Ysgolion Creadigol Arweiniol
disgyblion

Cafodd dysgwyr Blwyddyn 4 ddathlu diwedd eu Prosiect Creadigol drwy arddangos eu gwaith i’w rhieni a’u ffrindiau. Hoffwn ddiolch o galon i’r artistiaid creadigol, Rhian Cadwaladr a Gai Toms am eu hysbrydoli. Yn sicr cafodd y dysgwyr hwyl a sbri wrth wneud y gweithgareddau diddorol ac amrywiol. Cawson feithrin eu sgiliau llafar Saesneg, eu dychymyg a’u gallu i ddyfalbarhau a chydweithio mewn ffyrdd creadigol. Defnyddiwyd llenyddiaeth Saesneg Roald Dahl fel sbardun i hyn oll.

Yn ystod y prosiect mae’r plant wedi cael cyfleoedd i:gydweithio gyda phlant o Ysgol Waunfawr; datblygu geirfa newydd; actio; creu cymeriadau newydd; ysgrifennu barddoniaeth; cyfansoddi a pherfformio caneuon; dylunio a gwneud siocled newydd; dylunio a gwneud gorchudd i’r siocled; ffilmio hysbyseb a chlip ffilm; creu geiriadur ‘Goblefunk’ ac animeiddiad. Yn wir mae'r plant, a Miss Madine, wedi mwynhau’r profiadau i gyd.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Rygbi Tag
Rugbi Tag

Mae dosbarth Tryfan yn lwcus iawn. Mae Mr Dafydd Roberts o glwb rygbi Caernarfon yn dod i wneud sesiynau rygbi tag efo nhw ar brynhawn Dydd Mercher tan hanner tymor. Cawsant lawer iawn o hwyl yn y sesiwn ar Ionawr 24 a bu dau ohonynt yn ddigon lwcus i enill pêl rygbi yr un.

Diolch yn fawr Mr Roberts.


Mrs Meilys Smith
Mrs Meilys Smith

Diolch yn fawr i Mrs Meilys Smith am ddod i drafod hefo'r Cyngor Siarter Iaith ar ran y llywodraethwyr Dydd Llun a dewis can yr wythnos : Ail Feiolin gan Caryl Parry Jones.

 

 


Cwis Llyfrau

plant
plant

Da iawn chi blant y timau Cwis Llyfrau am eich cyfraniad i gystadleuaeth Darllen Dros Gymru. Cafodd Sioned Hywel o Lyfrgell Caernarfon bleser mawr o wrando arnoch yn trafod eich llyfrau darllen. Er na ddaethoch i’r brig eleni roedd y profiad yn un hynod o werthfawr.


Diwrnod Cenedlaethol y Banana (18/04/18)
the team

Cafodd disgyblion Ysgol Bontnewydd diwrnod hollol 'bananas' yn yr ysgol i ddathlu Diwrnod y Banana.

Diolch o galon i Meirion am drefnu ac i Morrisons am ddarparu banana i bob plentyn yn yr ysgol.

Can yr Wythnos - Mynd i'r Bala mewn Cwch Banana a Bananas i bob un o bobl y byd!


Presenoldeb 100%
plant

Llongyfarchiadau mawr i’r plant uchod ar lwyddo i gael marc 100% mewn presenoldeb ar gyfer Tymor y Gwanwyn.
PC Dylan

PC Dylan
PC Dylan

Bore Dydd Iau Ebrill 12 daeth PC Dylan Pritchard i siarad efo disgyblion blwyddyn 3 am ddiogelwch ar y we. Cawsom gyfle i weld fideo a lluniau a chael cyfle i drafod a sgwrsio am fod yn ofalus pan ydan ni yn defnyddio ein cyfrifiaduron ac Ipads.

Diolch yn fawr PC Dylan


Twrnament Cymysg Pêl-droed yr Urdd
the team

Da iawn y tîm pêl-droed cymysg fu’n cystadlu’n frwd yng nghystadleuaeth yr Urdd yn Nant Porth. Chwaraeodd y tîm yn wych gan sgorio ym mhob gem ar wahan i un. Roedd y gêm olaf eithriadol o agos gyda’r sgôr yn 0-1 yn y munudau olaf. Llawer o ddiolch i Mrs Emma Lloyd a Mr Gavin Owen am gefnogi’r plant.

Rydym wedi penderfynnu buddsoddi mewn cit peldroed newydd. Mae’r cit presennol dros 15 mlwydd oed. Os wyddoch chi am cyfaill clen fyddai’n fodlon noddi’r cit a wnech chi gysylltu â’r ysgol.


Twrnament Pêl-droed yr Urdd i enethod
y tim

Da iawn y tîm pêl-droed merched fu’n cystadlu’n frwd yng nghystadleuaeth yr Urdd heddiw. Chwaraeodd y tîm yn wych gan gyrraedd y rownd gyn derfynol. Roedd y gêm olaf eithriadol o agos gyda’r sgôr yn gyfartal ar ddiwedd yr amser ychwangeol. Yn anffodus, colli yn dilyn cicio o’r smotyn fu eu hanes. Da iawn chi enethod.


Llwyddiant ym maes Gymnasteg
bachgen

Llongyfarchiadau mawr i Luke ar ei lwyddiant mewn cystadleuaeth Gymnasteg ar gyfer Ysgolion Cymru.


Daeth yn ail yn y 'tymbl' a thrydd yn y 'vault'. Gosodwyd yn 3ydd yn y gystadleuaeth unigol. Bydd Luke yn cynrychioli Ysgolion Cymru mewn Pencampwriaeth Prydeinig yn Stoke yn fuan. Pob lwc iddo.

 

Bingo Pasg

Bingo PasgDaeth y tymor i ben gyda noson gymdeithasol braf a drefnwyd gan Gyfeillion yr Ysgol. Daeth llond neuadd i chwarae Bingo - y gwobrau, wel be well na wyau Pasg. Llawer o ddiolch am gefnogi. Mae Steff yn sicr wedi dod o hyd i yrfa newydd !

 

 


Eisteddfod Celf a Chrefft Rhanbarth Eryri

Llongyfarchiadau mawr i’r plant ar eu llwyddiant yn Eisteddfod Gelf Rhanbarth Eryri - 33 o wobrau. Dyna record!! Gwych iawn. Llongyfarchiadau arbennig i’r canlynol cafodd wobr gyntaf.

Bydd eu gwaith yn mynd ymlaen i’r Eisteddfod Genedlaethol:

Enfys Jones – Gwaith Creadigol 2D
Anna Celyn Evans – Graffeg Cyfrifiadurol Bl 3 a 4
Megan Seddon – Print Lliw bl 5 a 6
Erin Cooper – Gwaith Creadigol 2D Tecstiliau
Parti Seren – Gwaith Creadigol Tecstiliau 2D Grwp Bl 2 ac iau
Parti Manon – Gwaith Creadigol Tecstiliau 2D Grwp Bl 3 a 4
Parti Cadi ac Isla – Gwaith Creadigol Tecstiliau 2D Grwp Bl 5 a 6
Elin Davies – Gwaith Creadigol Tecstiliau 3D
Ava Costello – Gwehyddu Bl 5 a 6
Parti Anni – Gwehyddu Bl 2 ac iau Grwp
Parti Natalie – Gwehyddu Bl 3 a 4 Grwp
Parti Sara – Gwehyddu Bl 5 a 6 Grwp
Mali Parry – Argraffu Bl 2 ac iau
Anna Ffion – Argraffu Bl 3 a 4
Cara Dunscombe – Addurno Ffabrig Bl 3 a 4
Megan Seddon – Addurno Ffabrig Bl 5 a 6
Parti Gwion – Pypedau Bl 2 ac iau
Parti Maia – Gwaith Creadigol 3D Grwp Bl 2 ac iau
Parti Gwenlli – Gwaith Creadigol Grwp Bl 5 a 6
Parti Lois – Arteffact Bl 2 ac iau
Parti Macsen – Seremeg Bl 3 a 4 Grwp
Parti Cian – Serameg Bl 5 a 6 Grwp
William Green – Graffeg Cyfrifiadurol Bl 5 a 6

Dilynwch y linc i weld y canlyniadau’n llawn:

www.urdd4.org/canlyniadau/RhestrCanlyniadauCylchARhanbarth2018


Newyddlen Gwanwyn 2018

Charity Night

cliciwch yma i weld yr newyddlen

 

 

 


Noson Elusen

Charity Night

Ocsiwn ar Noson yng ngwmni Arwel Jones (Hogia'r Wyddfa)
Mynediad £10
yn Cynnwys Diod

cliciwch yma i weld mwy o wybodaeth

 


Eisteddfod Celf a Chrefft yr Urdd – Cylch Arfon.

Eisteddfod Celf a Chrefft yr Urdd – Cylch Arfon.
Eisteddfod Celf a Chrefft yr Urdd – Cylch Arfon.

Cafwyd llwyddiant ysgubol yn yr Eisteddfod Cylch gan gipio 62 o wobrau. Gwych blant. Bydd y 1af a’r 2il yn y cystadlaethau unigol a’r 1af yn y cystadlaethau grŵp yn mynd ymlaen i Eisteddfod Celf a Chrefft Sirol ym Mhenygroes. Pob Lwc!
Dilynwch y linc er mwyn gweld y canlyniadau’n llawn.


Taith Y Pentref

 Taith Y Pentref

Mae’r dosbarth Derbyn wedi bod yn brysur heddiw yn chwilio am dai o gwmpas y pentref a dysgu sut i fod yn ddiogel wrth fynd am dro. Gwelsom dai sengl, tai pâr, tai teras, byngalo, fflatiau a carafan!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Eisteddfod Sir Eryri Urdd

Eisteddfod Sir Eryri Urdd

Llongyfarchiadau mawr i holl blant Ysgol Bontnewydd fu'n cystadlu yn Eisteddfod Sir Eryri. Da iawn chi am roi o'ch gorau. Diolch i'r staff a theuluoedd bu'n hyfforddi.

Llongyfarchiadau arbennig i Catrin Mai a Carlotta fydd yn cynrychioli Eryri yn yr Eisteddfod Genedlaethol ar yr Unawd Pres ac Unawd dan 8.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Diwrnod Racedi

urddDiwrnod Racedi a mwy
Mawrth 25 2018

Cliciwch yma i weld mwy o wybodaeth

 

 

 


Diwrnod y Llyfr – Ffair Lyfrau

urddBu disgyblion yr ysgol yn brysur yn dathlu Diwrnod y Llyfr yn ogystal a Dydd Gwyl Dewi Sant. Cynhaliwyd Ffair Lyfrau yn Neuadd yr ysgol yn ystod y prynhawn. Diolch yn fawr i Shoned o’r Cyngor Llyfrau am deithio o Aberystwyth i werthu llyfrau Cymraeg. Cyflenwyd llyfrau Saesneg gan y Book People. Roedd Palas Print hefyd wedi cyflenwi CD’s a DVD’s Cymraeg ar gyfer y Ffair.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Cinio Dydd Gŵyl Dewi Sant

urdd

 

Llawer o ddiolch i Anti Magi a staff y gegin am baratoi cinio blasus o Gig Oen Cymreig.

 

 


Diwrnod y Llyfr - 1/3/18

Ymweliad Gwasanaeth Tan ac Achub
Ymweliad Gwasanaeth Tan ac Achub
Ymweliad Gwasanaeth Tan ac Achub

Diolch yn fawr iawn i Nia Gruffydd, awdures y gyfres 'Maes y Mes, am ddod atom i Ysgol Bontnewydd prynhawn yma. Bu'r disgyblion yn gwrando'n astud gan ymateb y dda i'r storïau a thrafodaethau, a gofynnwyd cwestiynau synhwyrol ar ddiwedd y cyfnod. Roedd pawb yn frwdfrydig ac wedi mwynhau cael cyfarfod yr awdures newydd. Pob lwc iddi gyda lansio gweddill y llyfrau.


Gwasanaeth Dydd Gŵyl Dewi Sant

Gwasanaeth Dydd Gŵyl Dewi Sant
Gwasanaeth Dydd Gŵyl Dewi Sant

Cynhaliwyd gwasanaeth arbennig iawn gan ddosbarth Aran 1. Cawsom wledd o ganu ac er nad oedd yn teimlo fel diwrnod cynta’r gwanwyn roedd ysbryd y dathlu yn wresog yn y Neuadd.
Llawer o ddiolch i ddisgyblion blwyddyn 1 am eu gwaith caled ac i Mrs Bethan Jacks am eu paratoi.

I weld mwy o luniau - cliciwch yma


Dathlu Wythnos Cymru Cwl gyda Gwil

Magi Tudur
Magi Tudur

Cawsom lawer o hwyl bore ‘ma wrth ddysgu am offerynnau amrywiol a chanu gyda Gwilym Rhys Bowen. Diolch yn fawr Gwilym am ail-drefnu oherwydd yr eira!


Magi Tudur

Magi Tudur
Magi Tudur

Dechrau gwych i’n wythnos Cymru Cŵl. Diolch yn fawr i Magi Tudur am ddod i’r ysgol i’n diddanu. Pawb wedi mwynhau!


Tystysgrif Cydymffurfio

Tystysgrif Cydymffurfio

 

I weld y dystysgrif - cliciwch yma

 

 


Eisteddfod Cylch Arfon

urddCafwyd gwledd o gystadlu yn Eisteddfod Cylch yr Urdd dydd Sadwrn. Bu 75 o ddisgybion yn cynrychioli’r ysgol mewn amrywiol cystadleuaethau. Da iawn chi am gystadlu mor frwd ac am eich gwaith caled. Llawer o ddiolch i’r staff a’r rhieni fu’n hyfforddi, stiwardio ac yn cefnogi’r plant yn yr Eisteddfod.
Eleni daeth y plant yma i’r brig:
Unawd dan 8 oed: Carlotta Thomas (1af)
Llefaru dan 8 oed: Ela Non Jones (2il); Elain Grug Williams (3ydd)
Cerdd Dant dan 8 oed:Carlotta Thomas (1af); Eldra Hughes (2il); Ela Non Jones (3ydd)
Llefaru 8-10 oed: Anna Celyn Evans (3ydd)
Cerdd Dant 8-10 oed: Begw Hughes (2il); Osian Llywelyn Hughes (3ydd)
Unawd Alaw Werin dan 12 oed: Gwenlli Griffiths (3ydd)
Unawd Piano: Will Green (2il)
Unawd Pres: Catrin Huws-Thomas (1af); Will Green (2il)
Parti Deulais: 3ydd
Parti Cerdd Dant: 1af
Ensemble: 3ydd
Band: 2il
Cor Ysgolion dros 150: 3ydd

Da iawn chi!
Cynhelir yr Eisteddfod Sir yn Neuadd PJ, Bangor ar Fawrth 17. Rhagor o fanylion i ddilyn.


Bags2School- 21ian o Chwefror, 2018

Bags2School- 21ian o Chwefror, 2018
Bags2School- 21ian o Chwefror, 2018

Diolch yn fawr iawn i bawb am fynd ati gasglu dillad ar gyfer y cynllun ‘Bags2School’. Derbyniodd y Cyngor Eco siec o £80. Bydd y dillad yn parhau i gael eu dosbarthu i wledydd megis Dwyrain Ewrop ac Affrica. Rydym yn hynod o ddiolchgar am eich cyfraniadau. Bydd y casgliad nesaf ym mis Mehefin.


Ymweliad Gwasanaeth Tan ac Achub

Ymweliad Gwasanaeth Tan ac Achub
Ymweliad Gwasanaeth Tan ac Achub
Ymweliad Gwasanaeth Tan ac Achub

Ar ddydd Gwener, Chwefror 23, ymwelodd Mrs Gwawr Williams o’r Gwasanaeth Tân ac Achub â Ysgol Bontnewydd er mwyn trafod diogelwch yn y cartref gyda disgyblion Bl2 a dosbarth Elidir. Cafwyd trafodaethau hynod o ddiddorol yn ymwneud â’r pethau gwahanol y gallwn wneud er mwyn arbed tân gychwyn yn y lle cyntaf. Dysgom hefyd sut i brofi larwm tân a chawsom waith cartref er mwyn trafod gyda’n rhieni beth yw’r drefn pe bai larwm tân yn canu yn y cartref. Rydym yn gwybod yn barod beth i’w wneud pan mae’r larwm tân yn canu yn yr ysgol. Cawsom gyfle hefyd i astudio gwisg achub y gwasanaeth tân a chafodd rhai disgyblion gyfle i wisgo rhannau ohono. Diolch yn fawr, dysgom negesuon pwysig.


Ymweliad Cwmni Horizon

Ymweliad Cwmni HorizonAr ddydd Iau, Chwefror 22, daeth Awen o gwmni Horizon i weithio gyda disgyblion dosbarth Elidir er mwyn datblygu eu dealltwriaeth o egni fel rhan o’u gwaith gwyddonol ar drydan. Cawson gyfle i drafod tanwydd ffosil (glo, olew a nwy) a’r effaith mae'r rhain yn ei gael ar yr amgylchedd a beth mae hyn yn ei olygu iddyn nhw.
Dysgon erbyn y flwyddyn 2050, mae’n bosibl y bydd 37% o’r holl rywogaethau o blanhigion ac anifeiliaid wedi diflannu oherwydd newid hinsawdd. Buon hefyd yn brysur yn cyfrifo eu ôl-troed carbon. Roedd yn hynod o ddiddorol canfod sawl tunnel o garbon deuocsid mae person cyffredin yn y Deurnas Unedig yn ei ddefnyddio mewn blwyddyn. Diolch yn fawr Awen, dysgom lawer.


Prosiect Creadigol

Prosiect Creadigol
Prosiect Creadigol

Cafodd Bl 4 hwyl a sbri yn creu jingle a fideo gyda Gai Toms fel rhan o’r prosiect creadigol.


Prosiect Creadigol

Prosiect Creadigol
Prosiect Creadigol

Mwynhaodd disgyblion Bl4 pob eiliad o’r weithgaredd dylunio a chreu siocledi gwreiddiol gydag Rhian Cadwaladr a Miss Madine. Wrth gwrs, blasu oedd yr uchafbwynt. Gwaith iaith saesneg gwych.


Sgiliau Dwr y Cwricwlwm Cenedlaethol

Sgiliau Dwr y Cwricwlwm Cenedlaethol Llongyfarchiadau disgyblion Bl6 am gyrraedd y safon a derbyn tystysgrif Sgiliau Dwr y Cwricwlwm Cenedlaethol.

 

 


Ffarwelio a Mr Glynne Brown

Ffarwelio a Mr Glynne BrownMae Mr Brown wedi penderfynnu rhoi gorau i’w waith fel Gofalwr yr ysgol. Rydym yn ddiolchgar iddo am ei gyfraniad i’r ysgol dros yr wyth mlynedd diwethaf ac yn dymuno’n dda iddo.

 

 


Noson Sinema i blant y Cyfnod Sylfaen a Phlant y Cylch - cofiwch i brynu eich tocyn ymlaen llaw

Cyngerdd Gwyl Ddewi 27/2/18

 

cliciwch yma i weld mwy o wybodaethWythnos Cymru Cwl

Cyngerdd Gwyl Ddewi 27/2/18

 

cliciwch yma i weld mwy o wybodaethCyngerdd Gwyl Ddewi 27/2/18

Cyngerdd Gwyl Ddewi 27/2/18

 

cliciwch yma i weld mwy o wybodaeth

 
Clwb Cwtsh

Clwb Cwtsh

 

cliciwch yma i weld mwy o wybodaethClwb Cwtsh

 

cliciwch yma i weld mwy o wybodaeth

 

 


Disgo Cymru Cŵl

Twrnament Pêl-RwydCafwyd noson braf iawn ar ddiwrnod Santes Dwynwen yn ein disgo Cymru Cŵl. Diolch i Non am annog y dawnsio a sicrhau fod cerddoriaeth Cymraeg ar gael. Diolch i rieni’r pwyllgor am drefnu’r cŵn poeth, diodydd a chacennau ar gyfer y noson. Cafwyd cystadleuaeth Cymro/Cymraes Cŵl. Llongyfarchiadau i Seren, Mathew, Osian Llywelyn a Charlotte ar ennill.


Adeiladu Cysgodfannau Anderson – Dylunio a Thechnoleg

Safer Internet Day 2018
Safer Internet Day 2018

Bu dosbarth yr Wyddfa’n brysur iawn yn dylunio ac adeiladu Cysgodfannau Anderson fel rhan o’r gwaith Dylunio a Thechnoleg ar thema yr Ail Ryfel Byd. Dysgwyd a datblygwyd llawer o sgiliau a chafodd pawb lawer iawn o hwyl.


Rhaglen Eisteddfod Cylch yr Urdd - Arfon

Twrnament Pêl-Rwyd

Rhaglen Cylch Cynradd Arfon- cliciwch yma

 

 urdd

 

 

 


Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2018

Safer Internet Day 2018
Safer Internet Day 2018

Er mwyn rhannu negeseuon pwysig ynghlyn a sut i gadw eich hun ac eraill yn ddiogel tra’n defnyddio’r We, cynhaliodd aelodau’r Cyngor Ysgol wasanaeth boreol ar y thema Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel. Trefnasant hefyd bod PC Dylan Pritchard yn cynnal Noson Gwricwlaidd i rieni ar Chwefror 6ed. Yn ystod y dydd, bu’r athrawon yn brysur yn cynnal gweithgareddau amrywiol gyda’r dysgwyr yn y dosbarthiadau. Mae gennym i gyd gyfrifoldeb i sicrhau cymuned ar lein gwell a fwy diogel.


Talu Eich Ysgol - Mae'n Hawdd

Twrnament Pêl-Rwyd

Dilynwch y linc yma

 

 

 


Diwrnod Diogelwch Y We

Twrnament Pêl-Rwyd

Diwrnod Diogelwch Y We - 06/02/18

Llythyr i Rhieni - cliciwch yma

 

 


Twrnament Pêl-Rwyd Yr Urdd

Twrnament Pêl-RwydDydd Llun Ionawr 22 aeth 10 o enethod blwyddyn 6 i ganolfan Brailsford yn Mangor efo Mrs Hughes gymryd rhan yn nhwrnament pêl-rwyd yr Urdd. Cawsant chwarae 6 gêm gan ennill 3 ohonynt.
Da iawnn chi genod am chwarae ac ymddwyn mor arbennig o dda!

 


Disgo Cymru Cwl

Presenoldeb 100% Tymor yr Hydref 2017

 


Cliciwch yma am fwy o wybodaeth