Newyddion

 

Mae Ysgol Bontnewydd yn ysgol eithriadol o brysur.

Ein nod yw cynnig profiadau eang i'n disgyblion.

Dyma'r newyddion diweddaraf. 

Newyddion diweddaraf

 

Trên Bach Bont
poster


Cadwch y dyddiad mewn cof - cliciwch yma

 Parti Blwyddyn 6
Cafodd disgyblion blwyddyn 6 barti ffarwelio heddiw. Picnic tu allan oedd y dewis eleni a chael cyfle i chwarae gemau. Diolch i'r rhieni am gyfrannu'r bwyd a'r diod. Pnawn gwerth chweil.

plant plant plant
plant plant plant

Llongyfarchiadau mawr a Diolch Evie

Llongyfarchiadau mawr i Evie ar lwyddo yn ei sialens personol a chyrraedd copa Mynydd Mawr, Garn a’r Wyddfa. Tipyn o gamp i unrhyw berson. Ond fe lwyddodd Evie gyda chefnogaeth ei theulu. Diolch i chi gyd.
Roedd Evie a’i theulu wedi penderfynnu ar y sialens er mwyn casglu nawdd ac arian i Ysgol Bontnewydd. Diolch Evie am gasglu £1,250. Dyma’r gliniaduron newydd. Diolch Evie!

poster plant

Gwobr Diogelwch y Ffordd Arfon
poster

Derbyniodd Swyddogion Iau Diogelwch y Ffordd Bontnewydd gwobr ardal Arfon i'r ysgol hyrwyddodd gweithgareddau Diogelwch y Ffordd orau. Daeth Shirley Williams i'r ysgol i gyflwyno'r darian i Freya a Marley am eu gwaith trefnu.

Cynhaliwyd gwasanaeth arbennig ar ddechrau'r flwyddyn i gyflwyno gwaith Swyddogion Diogelwch Iau. Cynhaliodd y Cyngor Ysgol wasanaeth Diolchgarwch arbennig gan gasglu arian tuag at yr Ambiwlans Awyr. Derbyniodd bl. 1 cyfres o wersi Kerbraft. Daeth Carys Ofalus i'r ysgol i rannu arferion da gyda'r plant Meithrin a Derbyn. Cafodd disgyblion blwyddyn 2-6 sesiynnau cwis ar ddiogelwch y ffordd a daeth y tymor i ben gyda gwersi beicio i flwyddyn 6. Llongyfarchiadau.


Ymweliad Gelli Gyffwrdd
Cafodd disgyblion blynyddoedd 3 a 4 amser gwych yn ystod eu hymweliad a Gelli Gyffwrdd ar Orffennaf 15. Roedd cael ymlacio a mwynhau cwmni ffrindiau tra’n mynd ar ambell i reid a gwylio sioe yn ffordd hyfryd o orffen y flwyddyn addysgol.

plant plant plant
plant plant  

Ymweliad Pili Palas
Cafodd disgyblion y Dosbarth Derbyn fynd ar daith ddiddorol iawn i Pili Palas, Porthaethwy ar Orffennaf 11eg. Gwelwyd lawer o drychfilod ac anifeiliaid amrywiol a chafodd y disgyblion gyfle i gyffwrdd mewn rhai ohonynt. Roedd llawer o hwyl i gael yn yr ardaloedd chwarae a mwynhaodd pob un eu picnic amser cinio.

plant plant plant
plant plant plant

Cymrodd y daith adref ychydig yn hirach na’r disgwyl, ond roedd y plant i gyd yn wych ar y bws. Bydd y plant yn dathlu gyda hufen ia yn y dosbarth heddiw.


Negeseuon Diogelwch
poster

Cafodd y disgyblion eu hatgoffa o nifer o negeseuon pwysig yghlyn â diogelwch dros yr haf mewn gwasanaeth gan Miss Madine. Cafwyd trafodaethau hynod o ddiddorol gyda’r disgyblion yn cyfrannu ac yn esbonio beth yw’r peryglon amrywiol o gwmpas safleoedd adeiladu, ger afonydd a llynnoedd, ar lan y môr, wrth wneud gweithgareddau dŵr amrywiol ac wrth gerdded. Atgoffwyd y disgyblion fod gwaith adeiladu ar hyn o bryd ger yr afon ac ar y ffordd osgoi ac nad yw safleoedd adeiladu yn fannau chwarae.

Cafwyd hefyd gyflwyniad gan Swyddogion Diogelwch y ffyrdd yn atgoffa’r disgyblion i gyd o reolau’r ffordd fawr wrth gerdded a beicio. Braf iawn oedd cael cyflwyno tystysgrifau Diogelwch Beicio i ddisgyblion blwyddyn 6 yn dilyn eu cwrs tridiau ac atgoffwyd pawb o bwysigrwydd gwisgo helmed wrth feicio. Rydym wir yn gobeithio y bydd pawb wedi gwrando’n astud ac yn cadw’n saff dros wyliau’r haf.


Ymweld Dosbarth Yr Aran 1 â Sŵ Bae Colwyn
Cafodd disgyblion Yr Aran 1 ddiwrnod gwych ar eu hymweliad â’r sŵ. Mwynhaodd pawb arsylwi a dysgu am yr holl anifeiliaid diddorol oedd yno a chael picnic blasus yn yr haul.

plant plant
plant pc dylan

PC Dylan a Blwyddyn 1 a 2
09/07/19 - Dydd Mawrth, daeth PC Dylan Pritchard i ymweld â Ysgol Bontnewydd. Bu disgyblion Blwyddyn 1 a 2 yn dysgu am bwysigrwydd y pump gwasanaeth argyfwng, sef Yr Heddlu, Gwasanaeth Ambiwlans, Gwasanaeth Tân, Bad Achub a Thîm Achub Mynydd, a pha bryd sydd angen eu galw pan fydd amgylchiadau argyfwng yn codi.

plant plant
plant pc dylan

Cafwyd stori syml am waith pobl sydd yn ein helpu yn y gymuned. Roedd y disgyblion y frwdfrydig gan ofyn cwestiynau synhwyrol ar ddiwedd y cyfnod. Diolch i chi am ddod atom, PC Dylan Pritchard.


PC Dylan a Blwyddyn 3
Bore Dydd Mawrth Gorffennaf 9 daeth PC Dylan Pritchard i ymweld â blwyddyn 3. Cawsom weld cyfres o ffilmiau byr am ddau blentyn yn chwarae gêm gyfrifiadurol ar y wê. Ym mhob rhan o’r gêm roedd yna neges bwysig i ni er mwyn ein cadw yn ddiogel ar y wê

plant pc dylan

Rhaid dewis cyfrinair cryf a peidio ei rannu efo neb heblaw ein rhieni. Dylem fod yn SMART. (Saff, Meddwl, Aros, Rhaid cofio, Teimlo’n annifyr)

Mae’n bwysig dweud wrth oedolyn yr ydym yn ymddiried ynddo os oes rhywbeth y nein poeni pan ydym yn chwarae gemau ar y wê.


Gweithgareddau Criw Celf Bach
poster


Gweithdai Celf I Blant - cliciwch yma

 Hyfforddiant Beicio – blwyddyn 6
Da iawn chi ddisgyblion blwyddyn 6 sydd wedi bod yn brysur yn ymarfer eu sgiliau beicio. Llongyfarchiadau i chi am ennill eich cymhwystyer beicio lefel 2.

plant plant plant
plant plant plant

Ymweliad Dosbarth Meithrin i Barc Coed y Sipsiwn
Cafodd y dosbarth Meithrin drip hyfryd i Barc Coed y Sipsiwn. Roedd llawer i weld a llawer iawn i'w wneud. Yr uchafbwynt oedd y picnic. Llawer o ddiolch i staff y Parc am ein croesawu.

plant plant plant
plant plant  

PC Dylan a Blwyddyn 5
Bore Dydd Mawrth, Mehefin 9fed daeth PC Dylan i drafod ymddygiad gwrthgymdeithasol gyda disgyblion blwyddyn 5. Cafodd y plant gyfle i drafod ymddygiad annerbyniol a sut mae’r ymddygiad yma yn gwneud i eraill deimlo.

plant plant

Roedd y plant wedi rhyfeddu gweld fideo yn cael ei chwarae droeon ond bod y stori yn cael ei adrodd drwy lygid gwahanol gymeriad bob tro. Diolch PC Dylan am ein atgoffa o sut i ymddwyn mewn sefyllfaoedd cymdeithasol.


Gweithgareddau Haf yr Urdd
Cliciwch ar y posteri am fwy o wybodaeth

plant poster poster
poster poster  

Cyngor Eco Ysgol Bontnewydd
poster

Llongyfarchiadau mawr i griw y Cyngor Eco am ein harwain i lwyddiant gwobr Platinwm Eco Ysgolion.

Cliciwch yma i ddarllen mwyFfair Haf 2019
Cafwyd noson hyfryd ar gyfer ein Ffair Haf eto eleni. Roedd stondinau amrywiol ar gyfer hwyl a sbri gan gynnwys barbeciw blasus. Diolch i chi gyd am gefnogi.
Diolch eto i bwyllgor Cyfeillion yr ysgol am drefnu’r ffair ac i’r staff am eu cefnogi.
Codwyd tua £2,000 i goffrau’r Gronfa Ysgol. Bydd yr arian yma yn mynd tuag at gyfoethogi addysg y plant.

plant plant plant
plant plant plant
plant plant plant
plant plant

 


Ras Ieuenctid Yr Wyddfa 2019
poster


Poster Ras Ieuenctid Yr Wyddfa 2019 cliciwch yma
Pellter rasys cliciwch yma

 Ffarwelio a Mrs Alwena Roberts
alwena

Bûm yn ffarwelio a Mrs Alwena Roberts ein hathrawes telyn yr wythnos hon. Mae Mrs Roberts wedi penderfynu ymddeol wedi blynyddoedd o wasanaeth i William Mathias. Dymunwn y gorau iddi.
Byddwn yn croesawu Ms Angharad Wyn Jones ym mis Medi.


Gwasanaeth boreol

Bore Dydd Mawrth Gorffennnaf 2 daeth Mrs Susan Williams i gynnal gwasanaeth boreol efo holl blant yr ysgol. Roedd y plant wrth eu boddau yn canu ac yn gwrando ar storiau.

Diolch Mrs Williams.

plant
plant
plant
plant

Diwrnod Aml-gamp

Roedd criw Blwyddyn 5 wrth eu bodd yn cydweithio gyda phlant ysgolion eraill yn ystod y gweithgareddau aml-gamp yn Ysgol Syr Hugh Owen.

plant plant plant
plant plant plant

Cyngerdd Cor Cofnod

Bu grwp o ddisgyblion yn perfformio nos Wener yng nghyngerdd Cor Cofnod. Roedd hi'n noson hyfryd gyda arlwy amrywiol iawn. Diolch yn fawr i'r Parti ac i Gwenlli, Carlotta, Elain ac Ela am rhoi o'u hamser. Diolch i Mrs Rona Hughes a Mrs Bethan Jacks am eu cefnogi.

poster plant  

Cyngor Eco- 27/06/19

Mae ennill y Wobr Platinwm Eco Ysgolion yn gamp anhygoel. Mae’r ysgol, y staff a’r disgyblion yn teimlo’n falch iawn o’r llwyddiant.
Llongyfarchiadau i’r Cyngor Eco a disgyblion Ysgol Bontnewydd am lwyddo i gael Y Wobr Platinwm Eco-Sgolion. Bu’r aelodau’n hynod o weithgar yn paratoi tystiolaeth ar gyfer y cais. Roedd rhaid sgwrsio am yr holl waith sydd wedi cael ei wneud dros gyfnod o wyth mlynedd ac sy’n parhau i ddatblygu, gyda Mrs Esyllt Williams, Swyddog Addysg Ysgolion Eco. Trafodwyd am amgylchedd yr ysgol, datblygiad yr ardd fach, ardal llystyfiant, ynghyd â’r ailgylchu cyson sy’n mynd ymlaen bob blwyddyn yn yr ysgol. Da iawn bawb am eich gwaith caled.

plant plant plant
plant plant  

Arholiadau Corn
plant

Llongyfarchiadau i’r plant yma are u llwynddiant mewn arholiadau corn diweddar.
Beuno i’r Brig
plant

Derbyniodd Katie a Marley gwobr Beuno am y marciau uchaf yn y Mabolgampau diweddar.
Tystysgrif Nofio
plant

Llongyfarchiadau i’r plant yma ar eu llwyddiant wrth nofio. Pob un wedi derbyn achrediad Cwricwlwm Cenedlaethol.Cyngor Siarter Iaith
plant

Llongyfarchiadau i’r plant sydd wedi derbyn sticr Siarter Iaith yr wythnos hon am geisio cynnal pob sgwrs yn ystod amser chwarae ac amser cinio yn y Gymraeg.


Gwobrau Celf

Llongyfarchiadau i’r plant hyn ar ddod i’r brig yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Caerdydd. Roedd pawb yn falch o dderbyn tystysgrif personol a medal i’r grwp.

plant plant plant
plant plant plant

Band Pres
plant

Llongyfarchiadau i aelodau'r Band Pres cafodd y wobr gyntaf yn Eisteddfod Caerdydd. Tystysgrif i bawb a medalau....... ar y ffordd.Gwobrwyo Wythnosol
plant

Llongyfarchiadau i’r plant hyn ar ddefnyddio eu pwerau dysgu neu charedigrwydd wrth eraill
Cinio Hirddydd Haf

Roedd y disgyblion wedi gwir mwynhau cael eu cinio yn yr awyr agored. Picnic ar fyrddau i’r Cyfnod Sylfaen a phicnic ar y cae i blant CA2. Diolch i staff y gegin am arlwyo ac i staff yr ysgol am gefnogi.

plant plant plant
plant plant plant
plant plant  

Mabolgampau Cyfnod Allweddol 2

Er yn oer, cafwyd pnawn sych ar gyfer Mabolgampau Cyfnod Allweddol 2. Y gamp oedd gwneud ein gorau a dyfalbarhau i’r diwedd. Llongyfarchiadau i bawb am wneud hynny. Ond mewn unrhyw ras mae rhai yn dod i’r brig. Cliciwch ar y linc i weld y lluniau. Ar ddiwedd y prynhawn Beuno oedd ar y brig, Henryd a Gwyrfai yn gydradd ail.

plant plant plant
plant plant plant
plant plant plant
plant plant plant
plant plant plant

Mabolgampau Cyfnod Sylfaen

Daeth yr haul allan i gynhesuu Mabolgampau’r Cyfnod Sylfaen. Y gamp oedd gwneud ein gorau a dyfalbarhau i’r diwedd. Llongyfarchiadau i bawb am wneud hynny. Ond mewn unrhyw ras mae rhai yn dod i’r brig.

plant plant plant
plant plant plant
plant plant plant
plant plant plant
plant plant plant
plant plant plant
plant


Ar ddiwedd y prynhawn Beuno oedd ar y brig, Gwyrfai yn ail a Henryd Trydydd.


Ymweliad Bl 5 a 6 i Gaerdydd, 2019

Yn ystod Mehefin 11-13, aeth criw o 45 disgybl blynyddoedd 5 a 6 ar daith i lawr i aros yng Nghaerdydd gyda Miss Madine, Mrs Hughes a Miss Williams. Ar y ffordd i lawr i’r Brif Ddinas, galwasant ym Mhwll Mawr, Blaenafon ble cawsant ddysgu llawer am fywyd a gwaith y glowyr a phlant yn ystod Oes Fictoria. Tra yng Nghaerdydd, cawsant ymweld â’r Cynulliad, Bae Caerdydd, Sain Ffagan a Techniquest. Cawsant hefyd gyfle i weld ffilm a chwarae gêm bowlio deg gyda'r nos. Gwelwyd a dysgwyd lawer a chafodd pob un llond trol o hwyl a sbri. Gobeithiwn bydd y profiadau di-ri yn aros yng nghof y plant am flynyddoedd maith.

Ymweliad Bl 5 a 6 i Gaerdydd, 2019
Ymweliad Bl 5 a 6 i Gaerdydd, 2019
Ymweliad Bl 5 a 6 i Gaerdydd, 2019
Ymweliad Bl 5 a 6 i Gaerdydd, 2019

Evie yn casglu arian i Ysgol Bontnewydd

Evie

Fy enw yw Evie ac rwyf yn 9 mlwydd oed. Mae gen i ddau gyflwr meddygol sydd yn effeithio fy mywyd bob dydd. Un yw Turners Syndrome a’r llall yw Nystagmus.
Mae fy mywyd gyda’r cyflwr Tuners Syndrome yn golygu bod fy nhyfiant, organau ac organau cenhedlu oll yn cael eu heffeithio. Mae’r cyflwr Nystagmus yn golygu bod gen i lygaid sy’n symud o hyn ac mae fy ngolwg yn cael ei effeithio yn ddyddiol gan y cyflwr hwn. Mae gen i oediad yn fy natblygiad cyffredinol sydd yn golygu na allaf ddysgu mor sydyn a fy ffrindiau ac rwyf yn blino yn hawdd iawn.
Hoffwn godi arian ar gyfer fy ysgol, Ysgol Bontnewydd fel eu bod yn gallu prynu adnoddau i helpu plant eraill fel y maen nhw wedi fy helpu i. Rwyf yn lwcus, mae’r ysgol wedi cyfrannu tuag at brynu offer TGC h i fi ddefnyddio fy hun ond mae fy ffrindiau yn gorfod rhannu’r offer sydd gan yr ysgol.
Rwyf yn mynd i gerdded i ben Yr Wyddfa ar 29ain o Fehefin 2019 gyda Mam, Dad a fy mrodyr mawr gan obeithio casglu o leiaf £500 i Ysgol Bontnewydd. Oes modd i chi fy helpu i gyrraedd fy nharged fel fy mod yn gallu dweud Diolch i’r ysgol?

Gallwch fy noddi ar 'justgiving' drwy ddilyn y ddolen yma:
https://www.justgiving.com/crowdfunding/evieupsnowdon

Diolch yn fawr iawn!

Y Garn Mynydd Mawr Miners Cottages

Y Garn

Mynydd Mawr

Miners Cottages


Gweithgareddau'r Haf

Am fwy o wybodaeth rhowch gliciwch ar y posteri isod:

Poster Camp Pel Rwyd Poster Chwaraeon Bach Arfon Poster Dwr a Dringo
Poster Hoci Poster Taith Cerdded Prentisiaeth
Urdd

Bags2School

Diolch yn fawr i bawb unwaith eto am fynd ati gasglu dillad ar gyfer y cynllun ‘Bags2School’. Derbyniodd y Cyngor Eco siec o £61.00 y tro hwn. Gwych! Bydd y dillad yn parhau i gael eu dosbarthu i wledydd eraill megis yr Ukrain a Nigeria. Rydym yn hynod o ddiolchgar am eich cyfraniadau a’ch cefnogaeth. Campus!

Bags2School
Bags2School
Bags2School
Bags2SchoolYdych chi am ddefnyddio gwasanaeth Meithrin, Meithrin Mwy a Chlwb Ol Ysgol?

Clwb ty wendy
cylch meithrin

Mae'r Cylch Meithrin a Chlwb Ty Wendy yn cynnig gwasanaeth arbennig i deuluoedd Ysgol Bontnewydd. Cysylltwch a'r Cylch neu Clwb Ty Wendy i gofrestru eich plentyn.
Clwb Ty Wendy - am fwy o wybodaeth cliciwch yma
Cylch Meithrin - am fwy o wybodaeth cliciwch yma


Diwrnod Gwyrdd - 06/06/2019

Diwrnod Gwyrdd Diwrnod Gwyrdd Diwrnod Gwyrdd
Diwrnod Gwyrdd Diwrnod Gwyrdd Diwrnod Gwyrdd
Diwrnod Gwyrdd    

Trefnwyd Diwrnod Gwyrdd ddydd Iau diwethaf gan aelodau o’r Cyngor Eco. Bu’r ysgol gyfan yn brysur mewn gwahanol ffyrdd er mwyn codi ymwybyddiaeth o gynhesu byd eang ac ailgylchu. Trwy gynnal diwrnod o wisgo gwyrdd a chyfrannu punt, yn ogystal â’r gweithgareddau ar y dydd megis, twtio’r ardal llystyfiant, gwneud modelau gyda ysbwriel glân ac ailgylchu cardfwrdd i wneud cardiau, codwyd £134.70. Mi fydd yr arian yn mynd tuag at wella’r amgylchedd a thalu am gynnal a chadw’r gwrych. Diolch i bawb am gyfrannu.


Eisteddfod Gadeiriol Y Bontnewydd 2019

Eisteddfod Gadeiriol Y Bontnewydd 2019 Eisteddfod Gadeiriol Y Bontnewydd 2019 Eisteddfod Gadeiriol Y Bontnewydd 2019
Eisteddfod Gadeiriol Y Bontnewydd 2019 Eisteddfod Gadeiriol Y Bontnewydd 2019  

Cafwyd Eisteddfod gwerth chwil. Cyfle gwych i arddangos talentau lleol. Cadeiriwyd Gwenlli Griffiths bl 6 a Meahb le Marie bl 9. Gwobrwywyd Lewys Williams gyda'r darian Celf.

Rhaglen 2019 - cliciwch yma
Adroddiad papur newydd 2019 - cliciwch yma


Gŵyl Gyfeiriannu Arfon – Parc Padarn Llanberis

Cyfeiriannu Pwerau Dysgu – Dal ati a Chanolbwyntio Pwerau Dysgu – Dal ati a Chanolbwyntio
Pwerau Dysgu – Dal ati a Chanolbwyntio Cyfeiriannu  

Cafodd disgyblion dosbarth yr Wyddfa fore prysur yn cymryd rhan yng ngŵyl gyfeiriannu Arfon ym Mharc Padarn, Llanberis. Dymunwn bob lwc i Deian a Cianfydd yn cael mynd ymlaen i’r rownd nesaf yng Nglynllifon.


Sw Môr Môn- 05/06/19

Sw Mor Sw Mor Sw Mor
Sw Mor Sw Mor Sw Mor
Sw Mor    

Bu Blwyddyn 2 yr Aran yn ymweld â Sw Môr Môn dydd Mercher. Roedd y disgyblion wedi mwynhau dysgu am greaduriaid amrywiol y môr. Cawsom gyfle i astudio pysgod, slefrod, cimychiaid, lledod, morfeirch, morgathod, morgwn a llawer mwy. Bu pawb yn hynod o frwdfrydig, gan ddal at i ddarganfod pethau newydd. Mwynhaodd pawb eu picnic er gwaethaf y tywydd llaith. Cawsom ddiwrnod difyr.


Trawsgwlad Y Faenol
Llythyr Codi ymwybyddiaeth i rieni 2019

Dydd Llun, 24.06.2019

Rasys ar gyfer plant o siroedd Conwy, Gwynedd ac Ynys Mon.

Am fwy o wybodaeth cliciwch yma


Llwyddiant i Fand Pres Bontnewydd
Carys Ofalus

Cafodd Fand Pres Bontnewydd lwyddiant ysgubol yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd a’r Fro gan gipio’r wobr gyntaf yn y gystadleuaeth Bandiau/Cerddorfeydd. Gwych blant! Llawer o ddiolch i Mr Dylan Williams am hyfforddi.


Llongyfarchiadau

Pwer Canolbwyntio
Pwer Canolbwyntio

Llongyfarchiadau mawr i Elain ac Ela ar eu llwyddiant yn Eisteddfod Caerdydd a’r Fro. Cipiodd Elain y drydedd wobr yn y gystadleuaeth llefaru blwyddyn 2 ac iau ac enillodd Ela y drydedd wobr yn yr Unawd Cerdd Dant bl 2 ac iau. Gwych genod!


Cinio Ar Lan y Mor

Pwer Canolbwyntio
Pwer Canolbwyntio

Roedd y cinio arbennig o sglodion, pysgodyn a phys yn hynod o flasus. Roedd y loli ia hefyd yn syrpreis neis ar ddiwrnod mor braf. Diolch Anti Maggie a chriw y gegin.


Bryn Seiont Newydd- 21ain a 23ain o Fai, 2019

Pwerau Dysgu – Dal ati a Chanolbwyntio Pwerau Dysgu – Dal ati a Chanolbwyntio Pwerau Dysgu – Dal ati a Chanolbwyntio
Pwerau Dysgu – Dal ati a Chanolbwyntio Pwerau Dysgu – Dal ati a Chanolbwyntio Pwerau Dysgu – Dal ati a Chanolbwyntio
Pwerau Dysgu – Dal ati a Chanolbwyntio Pwerau Dysgu – Dal ati a Chanolbwyntio Pwerau Dysgu – Dal ati a Chanolbwyntio
Pwerau Dysgu – Dal ati a Chanolbwyntio

Bu disgyblion blwyddyn 2 Yr Aran yn cymryd rhan mewn prosiect celf gyda henoed Bryn Seiont Newydd brynhawn dydd Mawrth a dydd Iau. Roedd mulod ‘Snowdonia Donkeys’ yno i gysylltu’r plant ifanc â henoed preswyl Bryn Seiont. Testun siarad cychwynnol da oedd y mulod gyda rhyngweithio bendigedig yn digwydd rhwng y disgyblion a’r henoed, yn ogystal â hyn, buon nhw’n brysur yn creu lluniau yn seiliedig ar thema Glan y Môr yn y gweithdy celf. Roedd y disgyblion wedi mwynhau eu hunain, gan ddangos gofal, parch a chwrteisi yn ystod yr ymweliad. Profiad gwych.


Pwer Cydweithio

Pwer Cydweithio Pwer Cydweithio Pwer Cydweithio

Mae plant yn y Cyfnod Sylfaen wedi bod yn gwella eu pwer cydweithio.
Gwaith par effeithiol - gwych


Pwer Canolbwyntio

Pwer Canolbwyntio
Pwer Canolbwyntio

Mae plant y dosbarth Derbyn wedi bod yn ymarfer eu pwer canolbwyntio.
Pawb yn talu sylw . Gwych


Bore Rhigymau
Bore Rhigymau

Cafwyd sesiwn hyfryd yn yr ysgol yn ddiweddar. Sesiwn Rhigymau gyda phlant y dosbarth Meithrin a Derbyn. Da iawn chi blant am ddysgu'r holl eiriau. Diolch i rieni a theuluoedd am helpu gyda'r noddi ac am ddod draw i'r neuadd i wrando ar y plant.Pêl fasged fach
Llythyr Codi ymwybyddiaeth i rieni 2019Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Canlyniadau Cenedlaethol Celf yr Urdd

Gwaith Celf Gwaith Celf Gwaith Celf
Gwaith Celf Gwaith Celf Gwaith Celf
Gwaith Celf  


Llongyfarchiadau mawr i'r canlynol ar eu llwyddiant yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Caerdydd a'r Fro:

Parti Luke, Rhun a Marley

Parti Rhodd

Parti Thia a Milly

Parti Gwehyddu blwyddyn 3

Parti Gwehyddu genod blwyddyn 6

Parti Ela Non

Parti Alys

Cliciwch yma er mwyn gweld y canlyniadau


lythyr Codi ymwybyddiaeth – Anghenion Dysgu Ychwanegol
Llythyr Codi ymwybyddiaeth i rieni 2019Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

EISTEDDFOD IEUENCTID BONTNEWYDD
EISTEDDFOD IEUENCTID BONTNEWYDD

Dydd Sadwrn Mehefin 8fed 2019

Am fwy o wybodaeth cliciwch ymaGwalltiau Gwirion

Easter Bingo Easter Bingo Easter Bingo

Trefnodd y Cyngor Ysgol ddiwrnod arbennig – Diwrnod Gwalltiau Gwirion. Roedd sawl campwaith a sawl arlliw o liw i weld ar bennau’r plant a rhai o’r staff. Bwriad y diwrnod oedd cael bach o hwyl ar ddiwedd tymor a chasglu ychydig o bres i gronfa’r Cyngor Ysgol. Mae’r Cyngor wedi archebu offer amser chwarae newydd ar gyfer y Cyfnod Sylfaen a CA2. Diolch am drefnu!


Llongyfarchiadau
Carys Ofalus

Llongyfarchiadau i Katie a Luke ar ennill cystadleuaeth yn Sioe Lyfrau Fwya’r Byd. Cafodd y ddau becyn o lyfrau gwerth £50 i’w cadw a gwerth £100 o lyfrau i’r ysgol. Da iawn chi!
Ymweld â Beddgelert - 12/04/19

Ymweld â Beddgelert Ymweld â Beddgelert
Ymweld â Beddgelert Ymweld â Beddgelert

Bu disgyblion blwyddyn 2 dosbarth yr Aran yn ymweld â Beddgelert ddoe. Cawson ddiwrnod hyfryd yn gwneud gwaith creadigol yn yr awyr agored. Perfformiwyd stori Gelert y Ci Ffyddlon yn y murddun, ac fe astudiwyd yr ardal leol drwy wneud gwaith dylunio. Roedd y tywydd yn braf inni fedru mwynhau ein picnic wrth y bed heb rynnu. Roedd pawb wedi ymddwyn yn wych ac wedi mwynhau eu profiad ym Meddgelert. Da iawn bawb.


Ymweliad Carys Ofalus
Carys Ofalus

Daeth Carys Ofalus i’r ysgol heddiw er mwyn cyflwyno medalau i ddosbarth Aran 1 yn dilyn eu gwersi Kerbcraft yn ystod y tymor.
Bingo Pasg

Easter Bingo Easter Bingo Easter Bingo

Hwyl a sbri cawsom yn ein noson Bingo Pasg. Braf iawn oedd gweld llond neuadd o bobl a phlant yn mwynhau edrych am y rhifau i ennill y wyau Pasg blasus. Hoffwn ddiolch yn fawr iawn i Dave am fod y galwr rhifau gwych ac i’r Gymdeithas rhieni ac athrawon am drefnu. Pasg Hapus bawb.


Dosbarth Derbyn
Pwerau Dysgu – Dal ati a Chanolbwyntio

Pwerau Dysgu – Dal ati a Chanolbwyntio Pwerau Dysgu – Dal ati a Chanolbwyntio Pwerau Dysgu – Dal ati a Chanolbwyntio
Pwerau Dysgu – Dal ati a Chanolbwyntio Pwerau Dysgu – Dal ati a Chanolbwyntio Pwerau Dysgu – Dal ati a Chanolbwyntio

Rydym wedi bod yn gweithio’n galed ar ein pwerau dysgu yn ein gwersi ymarfer corff. Y pwerau rydym wedi ffocysu arnynt yw ‘Dal ati’ a ‘Canolbwyntio’.


Gweithgareddau Pasg i'r Teulu
Gweithgareddau Pasg i'r Teulu

Dydd Mawrth - 16/04/19

Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Celf a Chrefft Rhanbarth Eryri

Celf a Chrefft Rhanbarth Eryri
Celf a Chrefft Rhanbarth Eryri

Cynhelir arddangosfa o waith buddugol yn Neuadd Goffa Penygroes heno (10/4/19) rhwng 7:00 ac 8:00.

Llongyfarchiadau mawr i bawb fu'n cystadlu a llongyfarchiadau arbennig i'r canlynol:

Owen (Now) Griffiths - 3ydd Lluniadu bl 2 ac iau (Drawing)
Evie Dunt - 2il Gwaith Creadigol bl 3 a 4 (Creative)
Parti Isabel, Charlotte, Ania a Llyr - 2il Gwaith Creadigol bl 3 a 4 Grwp (Creative)
Parti Luke, Rhun a Marley - 1af Gwaith Creadigol bl 5 a 6 Grwp (Creative)
Gwenlli Griffiths - 3ydd Graffeg Cyfrifiadurol bl 5 a 6 (Computer Graphics)
Anest Seddon - 3ydd Print Lliw bl 2 ac iau (Coloured Photograph)
Anest Seddon - 2il Addurno Ffabrig bl 2 ac iau (Fabric Painting)
Anest Seddon - 3ydd Gwaith Creadigol 2D Tecstiliau bl 2 ac iau (Textiles)
Ella Jones - 3ydd Gwaith Creadigol 2D Tecstiliau bl 5 a 6 (Textiles)
Parti Rhodd - 1af Gwaith Creadigol 2D Tecstiliau bl 2 ac iau Grwp (Textiles)
Parti Moli, Natalie ac Isla - 1af Gwaith Creadigol 2D Tecstiliau bl 3 a 4 Grwp (Creative)
Parti Thia a Milly - 1af 1af Gwaith Creadigol 2D Tecstiliau bl 5 a 6 Grwp (Creative)
Anna Celyn Evans - 1af Gwaith Creadigol 3D Tecstiliau bl 5 a 6 (Creative)
Manon Alaw - 3ydd Gwehyddu bl 5 a 6 (Weaving)
Parti Cet - 1af Gwehyddu bl 2 ac iau Grwp (Weaving)
Parti Bl 3 Bont - 1af Gwehyddu bl 3 a 4 Grwp (Weaving)
Parti Genod Bl 6 - 1af Gwehyddu bl 5 a 6 Grwp (Weaving)
Owain Huw Williams - 1af Pyped bl 2 ac iau (Puppet)
Parti Alivia Lois -1af Pypedau bl 2 ac iau Grwp (Puppets)
Anest Seddon - 2il Arteffact bl 2 ac iau (Artefact)
Parti Ela Non - 1af Arteffact bl 2 ac iau Grwp (Artefact)
Parti Anna Mai ac Anest - 1af Arteffact bl 5 a 6 Grwp (Artefact)
Parti Alys - 1af Serameg bl 2 ac iau (Ceramics)
Parti Tomos a Zack - 2il Serameg bl 3 a 4 Grwp (Ceramics)
Parti Genod Elidir - 2il Serameg bl 5 a 6 Grwp (Ceramics)
Rhodd Lewis - 2il Gemwaith bl 2 ac iau (Jewellry)

Bydd y cyntaf ym mhob cystadleuaeth cynradd yn mynd i'r Eisteddfod Genedlaethol.

I weld y canlyniadau - cliciwch yma


Twrnament Peldroed yr Urdd
Twrnament Peldroed yr Urdd

Cafwyd ddiwrnod llawn hwyl yn nhwrnament yr Urdd ym Mhlas Silyn, Penygroes.
Ennill tair a cholli tair oedd hanes genethod Bontnewydd . Da iawn chi am fod mor ymdrechgar.


Eisteddfod Celf a Chrefft Arfon

Eisteddfod Cylch Celf a Chrefft Eisteddfod Cylch Celf a Chrefft Eisteddfod Cylch Celf a Chrefft
Eisteddfod Cylch Celf a Chrefft    

Bu cystadlu brwd yn yr Eisteddfod Celf a Chrefft unwaith eto eleni. Roedd Neuadd yr eisteddfod yn wledd o liw. Daeth llwyddiant arbennig i sawl un gyda 54 o wobrau yn cael ei ddyfarnu i blant Bontnewydd. Gwych!

Dilynwch y linc er mwyn gweld y canlyniadau - cliciwch yma

Bydd arddangosfa yn dilyn yr Eisteddfod Sir ar 10/4/19 rhwng 7:00 ac 8:00 yn Neuadd Goffa Penygroes


Eisteddfodau Sir
Eisteddfodau Sir

Llongyfarchiadau mawr i holl blant Ysgol Bontnewydd bu’n cystadlu yn yr holl Eisteddfodau Sir ddiweddar. Cawsom wledd yn yr Eisteddfod Bandiau, Sirol a Chyflwyniad Dramatig. Cofiodd pawb y tri peth pwysig sef i fwynhau, i wneud eu gorau ac i fihafio. Daeth llwyddiant mawr i rai a bydden nhw yn cynrychioli’r ysgol yn yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nghaerdydd ym mis Mehefin.

Pob lwc i Elain Williams, Ela Non, Carlotta Thomas a Band Pres yr ysgol.


Dydd Gŵyl Dewi 2019

Dydd Gŵyl Dewi 2019
Dydd Gŵyl Dewi 2019

Eleni, cynhaliwyd ein gwasanaeth Gŵyl Ddewi ar fore Mawrth 5ed gan yr oeddem wyliau ar Fawrth 1af. Dosbarth Elidir oedd yn gyfrifol am gynnal y gwasanaeth a oedd yn ein hatgoffa ni fod neges Dewi ‘Gwnewch y pethau bychain,’ yr un mor bwysig heddiw ac yr oedd yn y chweched ganrif. Hoffwn ddiolch i aelodau o deuluoedd disgyblion Elidir am fynychu’r gwasanaeth er mwyn cefnogi’r plant.

Fel rhan o ddathliadau Dydd Gŵyl Ddewi, roedd Anti Sarah, a gweithwyr y gegin, wedi paratoi cinio o gig oen Cymreig blasus ac roedd pawb wedi gwisgo’n smart naill ai mewn gwisg draddodiadol neu mewn coch. Cawsom oll diwrnod braf.


Sul y Mamau
Clwb Ty Wendy

Sul y Mamau Hapus i chi i gyd

 
Patrobas

Diolch yn fawr i Wil ac Iestyn o fand Patrobas am ddod i berfformio yn yr ysgol Dydd Mercher. Roedd y plant wrth eu boddau yn cael gwrando a pherfformio hefo chi!

Diwrnod y Llyfr
Diwrnod y Llyfr
Diwrnod y Llyfr
Diwrnod y Llyfr

Crempogau

Caffi Cartref Caffi Cartref Caffi Cartref
Caffi Cartref
Caffi Cartref
Caffi Cartref

Cafodd y Dosbarth Derbyn lot o hwyl yn dysgu sut i goginio crempogau. Roedden nhw’n flasus iawn!


Sesiwn Beicio i blant
Sesiwn Beicio i blant


Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Ffarwelio â Mrs Lloyd
Clwb Ty Wendy

Bu plant a staff yr ysgol yn ffarwelio â Mrs Emma Lloyd heddiw. Mae Mrs Lloyd wedi bod yn gymhorthydd ADY a Sgiliau ers sawl blwyddyn. Bydd colled enbyd ar ei hol. Dymunwn yn dda iddi yn ei swydd newydd yn Ysbyty Gwynedd.


Clwb Ty Wendy
Clwb Ty Wendy


Am fwy o wybodaeth cliciwch yma
Bingo Pasg
Bingo Pasg


Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Bags2School - 14eg o Fawrth, 2019
Bags2School

Diolch yn fawr iawn i bawb am fynd ati gasglu dillad ar gyfer y cynllun ‘Bags2School’. Derbyniodd y Cyngor Eco siec o £80. Bydd y dillad yn parhau i gael eu dosbarthu i wledydd megis Dwyrain Ewrop ac Affrica. Rydym yn hynod o ddiolchgar am eich cyfraniadau. Bydd y casgliad nesaf ar Fehefin 11eg. Diolch yn fawr.

Bags2School Bags2School

Eisteddfod Cylch yr Urdd
Eisteddfod Cylch yr Urdd

Llongyfarchiadau mawr i bawb fu'n cystadlu yn Eisteddfod Cylch yr Urdd ym Mrynrefail.
Roedd pawb wedi mwynhau eich perfformiadau yn arw. Dyma gyfle i wrando eto ar y criw buddugol yn ein Cyngerdd ar 14/3/19.
Poster - cliciwch yma

Eisteddfod Cylch yr Urdd Eisteddfod Cylch yr Urdd Eisteddfod Cylch yr Urdd

Sioe Lyfrau Fwyaf y Byd 2019

Caffi Cartref Caffi Cartref Caffi Cartref
Caffi Cartref
Caffi Cartref
 

Fe wnaeth pob un o ddisgyblion Blynyddoedd 5 a 6 wir fwynhau gwrando ar gyflwyniadau hynod o ddiddorol ac yn cael cyfarfod y cartwnydd Huw Aaron a’r awduron Cymraeg Meilyr Sion, Meleri Wyn James ac Anni Llyn yn ystod Sioe Lyfrau Fwyaf Y Byd ym Mhontio, Bangor. Profiad a chyfle gwych oedd a gadawodd sawl plentyn yn ysu i ddarllen eu llyfrau newydd.


Swyddi Cylch Meithrin Bontnewydd ar gael
Storiel - Hwyl Hanner Tymor


Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Crempogau

Storiel - Hwyl Hanner Tymor
Storiel - Hwyl Hanner Tymor
Storiel - Hwyl Hanner Tymor
Storiel - Hwyl Hanner Tymor
Storiel - Hwyl Hanner Tymor
Storiel - Hwyl Hanner Tymor

Cafodd y Dosbarth Derbyn lot o hwyl yn dysgu sut i goginio crempogau. Roedden nhw’n flasus iawn!


Cyngerdd Gŵyl Ddewi
Storiel - Hwyl Hanner Tymor


Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Diwrnod y Llyfr

Roedd cymeriadau o bob lliw a llun yn crwydro coridorau Ysgol Bontnewydd heddiw. Gwelwyd sawl Henry Helynt, Na Nel ac eraill yn brysur wrth eu tasgau.
Diolch i’r Cyngor Llyfrau am y talebau llyfr. Dyma gyfle gwych i brynu llyfr am £1 neu gael £1 oddi ar lyfr drytach.

Diwrnod y Llyfr
Diwrnod y Llyfr
Diwrnod y Llyfr
Diwrnod y Llyfr

Noson Sinema

Cafwyd Noson Sinema llwyddiannus ar gyfer disgyblion Bl 2-6. Daeth criw da o blant yn eu pygamas a 'onesies' i fwynhau swper blasus o cwn poeth a sglodion cyn setlo'n gyffyrddus i wylio'r ffilm. Diolch i bawb a gynorthwyodd i drefnu'r noson ac i’r Cyngor Ysgol am ddewis ffilm gwych.

Aran 2 baking bread
Aran 2 baking bread

Storiel - Hwyl Hanner Tymor
Storiel - Hwyl Hanner Tymor


Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Ymweliad Aran 1 â Chaffi Cartref Bontnewydd

Caffi Cartref
Caffi Cartref
Caffi Cartref

Bu dosbarth Aran 1 ar ymweliad â Chaffi Cartref Bontnewydd heddiw fel rhan o’u thema ‘ Ein Milltir Sgwâr’. Cawsant ddiod a thost blasus yno yn ogystal â’r cyfle i ddiddannu’r henoed. Diolch yn fawr i bawb am eu croeso.


Gwersyll Pêl-fasged Fach
Gwersyll Pêl-fasged Fach


Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Aran 2 yn coginio bara

Mwynhaodd disgyblion Blwyddyn 2 y cyfle i flasu bara amrywiol a mynegi barn cyn mynd ati i gydweithio mewn grwpiau i ddylunio a dilyn rysáit eu hunain. Wrth gwrs, blasu'r cynnyrch terfynol oedd yr uchafbwynt ac yn wir i chi, mae cogyddion gwych yma ym Montnewydd.

Aran 2 yn coginio bara
Aran 2 yn coginio bara
Aran 2 yn coginio bara
Aran 2 yn coginio bara

Clwb Celf

Bwrlwm mawr sydd wedi bod yn y clwb celf wrth i dros 30 o ddisgyblion yr Adran Iau weithio ar eu prosiectau celf dan oruchwyliaeth athrawon a chymorthyddion amrywiol. Braf yw gweld pob un plentyn yn mwynhau’r dysgu wrth ddatblygu eu sgiliau creadigol. Edrychwn ymlaen at weld y gwaith gorffenedig o fewn yr wythnosau nesaf.

Coding in Elidir
Coding in Elidir
Coding in Elidir
Coding in Elidir

Noson Sinema
Cinema Night


Am fwy o wybodaeth cliciwch yma
Cyngerdd Gŵyl Ddewi
poster

 

Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Diwrnod Rhyngwladol Diogelwch y We 2019

Safer Internet Day 2019
Safer Internet Day 2019

Er mwyn rhannu negeseuon pwysig ynghlyn a sut i gadw eich hun ac eraill yn ddiogel wrth ddefnyddio’r We, cawsom wasanaeth Ysgol Gyfan ar y thema Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel. Roedd y stori Zap a Zoom yn sbardun trafod ardderchog i drafodaethau ynghlyn a sut i ddefnyddio’r dechnoleg mewn modd cyfrifol, parchus, gofalus a chreadigol. Cafodd pob disgybl hefyd gyfle i wneud gweithgareddau pellach yn y dosbarth a bu rhai yn creu posteri e-ddiogelwch adref.


Codio dosbarth Elidir

Bu disgyblion Elidir yn ffodus iawn gan y daeth Mr Gruffudd Williams, arbenigwr Codio ac un o Lywodraethwyr yr ysgol, i roi ychydig o wersi Codio iddynt. Erbyn diwedd y sesiynau roedd y dysgwyr wedi datblygu eu dealltwriaeth o’r rhaglen Scratch. Byddwch yn hapus Mr Williams, gan y maen nhw i gyd wedi gallu parhau i ddefnyddio Scratch ac wedi creu stori newydd yn y dosbarth gyda Miss Madine. Diolch yn fawr iawn i chi Mr Williams am ein helpu i ddysgu.

Coding in Elidir
Coding in Elidir
Coding in Elidir
Coding in Elidir

Clwbiau Wyliau Hanner Tymor a Ariennir gan Gyngor Gwynedd
Clwbiau Wyliau Hanner Tymor a Ariennir gan Gyngor Gwynedd

 

Am fwy o wybodaeth cliciwch yma
Mae pawb yn cael hwyl yn gwylio rhaglenni Cymraeg yn y Clwb Cymraeg Cyntaf!

Pêl-rwyd
Pêl-rwyd
Pêl-rwyd
Pêl-rwyd

Clwb Tŷ Wendy
Clwb Tŷ Wendy

Am fwy o wybodaeth cliciwch yma
Blwyddyn Newydd Tsieineaidd 2019

Pêl-rwyd
Pêl-rwyd
Pêl-rwyd

Cawsom ginio Tsieineaidd hynod o flasus heddiw fel rhan o ddathliadau Blwyddyn Newydd Tsieineaidd. Blwyddyn y Mochyn yw eleni ac yn ystod y dydd, cafodd pob disgybl gyfle i drafod a/neu wneud gweithgaredd diddorol er mwyn datblygu eu dealltwriaeth.


Pwerau Dysgu
Pêl-rwyd

Da iawn chi am ddefnyddio eich pwerau dysgu wythnos yma.
Ennill Bathodyn
Pêl-rwyd

Da iawn chi am ennill bathodyn Siarter Iaith.

 

 


Noson Sinema
plant

Tocynnau ar werth

Am fwy o wybodaeth cliciwch yma
Gwybodaeth diogelwch ar lein ar gyfer Rhieni/Gofalwyr
poster

Hwb - Rhieni/gofalwyr - Diogelwch ar-lein - cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Polisi E-ddiogelwch - cliciwch yma am fwy o wybodaeth
Disgo Cymru Cŵl

kerbcraft
kerbcraft
kerbcraft
kerbcraft
kerbcraft
kerbcraft

KerbcraftCafwyd noson braf iawn heno yn ein disgo Cymru Cŵl. Diolch i Non am annog y dawnsio a sicrhau fod cerddoriaeth Cymraeg ar gael. Diolch i rieni’r pwyllgor am drefnu’r cŵn poeth, diodydd a chacennau ar gyfer y noson.


Disgo Cymru Cŵl
poster

 

Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Cystadleuaeth Pêl-rwyd yr Urdd

Pêl-rwyd
Pêl-rwyd

Mae sgiliau pêl-rwyd genethod blwyddyn 6 a’u sgiliau cyd-weithio wedi dod yn eu blaenau gymaint ers y cystadlaethau cyntaf ac o ganlyniad i’r holl waith caled daeth y genethod yn ail yng nghystadleuaeth yr Urdd. Llongyfarchiadau mawr i chi genod.
Llawer o ddiolch i staff yr Urdd am drefnu diwrnod hwyliog dros ben.


Kerbcraft
Kerbcraft

Mwynhaodd Dosbarth Aran 1 eu sesiwn gyntaf o wersi cynllun Kerbcraft heddiw. Trafodwyd y pwysigrwydd o groesi’r ffordd yn ddiogel gydag oedolyn gan edrych i’r dde ac i’r chwith bob amser. Cawsant hwyl yn ogystal yn chwarae gêm lliwiau goleuadau traffig.

kerbcraft
kerbcraft
kerbcraft

Apiau Cymraeg
poster

 

Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Cân yr wythnos
Cân yr wythnos

 

 
Sesiwn Blasu Pêl-rwyd

Sesiwn Blasu Pêl-rwyd
Sesiwn Blasu Pêl-rwyd
Sesiwn Blasu Pêl-rwyd

Diolch Lowri o’r Urdd am ddod atom i roi sesiwn blasu Pêl-rwyd i ddisgyblion CA2. Cawsom hwyl.


Prosiect Creadigon dosbarth Tyfan

Prosiect Creadigon dosbarth Tyfan
Prosiect Creadigon dosbarth Tyfan
Prosiect Creadigon dosbarth Tyfan

Dydd Iau Ionawr 10 cychwynnodd dosbarth Tryfan ar ail hanner eu prosiect creadigol. Roedd Jo Steele wedi do di weithio efo’r plant. Buom yn gweithio allan ar y cae gydol y dydd e rei bod ychydig yn wlyb ac yn oer! Buom yn gweithio’n galed iawn yn creu cylch o goed i eistedd arnynt, yn creu mwclis allan o bren gan ddefnyddio llif a dril. Digon o hwyl a digon o gyfleoedd i ddysgu am fyd natur.


Gwybodaeth ADY
poster

 

Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Rhybudd o Gau Ffordd Dol Beuno

Fel rhan o waith gwella i ddisodli'r prif gyflenwad dwr yng Ngwynedd, mae Dwr Cymru wedi cael eu penodi gan Gartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) a Cyngor Gwynedd i gwblhau'r ailosodiad prif bibell ddwr.

Bydd y gwaith yn cychwyn ar 21/1/19 gyda Cau Ffordd yn dod i rym ar 4/2/19.

Gall hyn effeithio eich gallu i barcio yn Dol Beuno

Gweithdai Rownd a Rownd
plant

11.00 - 12:30 a 1.30 - 3.00
Dydd Sul, 13.01.19
Ystafell Crafnant

cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Diolch

Ar ran holl staff yr ysgol hoffwn ddiolch o galon am y cardiau a’r anrhegion lu.
Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i chi i gyd.


Parti Cyfnod Allweddol 2

Drama gyda Sian Beca
Drama gyda Sian Beca

Cafodd holl blant Cyfnod Allweddol 2 hwyl yn y parti Nadolig. Bu chwarae gemau, bwyd a diod ac anrheg gan yr ysgol.


Parti Nadolig y Cyfnod Sylfaen

Canu Carolau ym Mharc Coed y Sipsiwn
Canu Carolau ym Mharc Coed y Sipsiwn
Canu Carolau ym Mharc Coed y Sipsiwn

Cafodd holl blant y Cyfnod Sylfaen hwyl yn y parti Nadolig. Bu chwarae gemau, bwyd a diod a hyd yn oed ymweliad ac anrheg gan Siôn Corn.


Cyngerdd Nadolig CA2
plant

Cynhaliwyd dau gyngerdd llwyddiannus iawn gan ddisgyblion CA2. Teitl cyngerdd eleni oedd ‘Hiraeth am y Seren’. Cyflwynwyd caneuon a charolau i gyflwyno’r thema fod ein byd angen dynion doeth, angylion a bugeiliaid hyd heddiw. Mewn byd lle mae rhyfel, anghytuno ac anghyfiawnder mae angen seren i’n harwain o hyd. Da iawn chi blant ar eich perfformiad a diolch i’r staff am eu paratoi. Enillwyr y raffl Nadolig oedd Caryl Owen ac Alaw Jones. Bydd cyfle arall i weld a chlywed y plant yn ystod yr wythnos cyn y Nadolig ar y sgrin fawr ar y Maes.


Sioe Nadolig y Cyfnod Sylfaen

Drama gyda Sian Beca
Drama gyda Sian Beca

Cafwyd dau berfformiad gwerth chweil o sioe Nadolig y Cyfnod Sylfaen – Yr Anrheg Orau. Roedd y Ganolfan yn llawn pnawn a nos i weld y plant ieuengaf yn perfformio eu sioe. Da iawn chi blant am eich gwaith caled. Llawer o ddiolch i’r staff am eu paratoi. Enillwyr y raffl pnawn a nos oedd Steffan Huws a Lowri Gwyndaf.


Geifr i Affrica

Drama gyda Sian Beca
Drama gyda Sian Beca

Ers sawl blwyddyn mae plant Ysgol Bontnewydd wedi danfon anrheg i Affrica drwy gynllun Nadolig Oxfam. Bob blwyddyn bydd praidd bach o eifr yn cael eu gyrru i bentref yn Affrica. Noddir y cynllun gan ddisgyblion yr ysgol. Cesglir arian coch mewn welingtons - ‘Fill a Welly’. Mae un llond wellington yn prynu gafr. Eleni casglwyd £155.79 a phrynwyd 6 gafr. Diolch blant am eich haelioni.


Cinio Nadolig

Drama gyda Sian Beca
Drama gyda Sian Beca

Cafwyd gwledd go iawn ar gyfer Cinio Nadolig yr ysgol. Roedd y Neuadd yn orlawn o blant a staff yn mwynhau’r dathlu. Llawer o ddiolch i Anti Magi a staff y gegin am baratoi’r wledd.


Sioe Martyn a Meilyr

Sioe Martyn a Meilyr
Sioe Martyn a Meilyr
Sioe Martyn a Meilyr
Sioe Martyn a Meilyr
Sioe Martyn a Meilyr
Sioe Martyn a Meilyr

Prynhawn Dydd Llun daeth Meilyr a Martyn Geraint i wneud sioe Nadolig i blant blwyddyn 0, 1,2, a 3. Roedd yn sioe llawn hwyl a sbri gyda chanu a dawnsio . Roedd pypedau doniol yn ychwanegu at yr hwyl! Mi fuon ni hefyd yn dysgu am y Nadolig cyntaf ym Methlehem.
Pryhawn cynhyrfus iawn i ddod ag ysbryd yr ŵyl i ni gyd!!


Canu Carolau ym Mharc Coed y Sipsiwn

Canu Carolau ym Mharc Coed y Sipsiwn
Canu Carolau ym Mharc Coed y Sipsiwn
Canu Carolau ym Mharc Coed y Sipsiwn

Diolch yn fawr i’r 30 o wirfoddolwyr a ddaeth i ganu carolau ym Mharc Coed y Sipsiwn dydd Sul. Roedd disgyblion o flwyddyn 1-6 ymysg y grŵp. Roedd naws hyfryd o amgylch y parc ac roedd y canu yn sicr wedi codi dipyn o ysbryd y Nadolig ar bnawn oer. Diolch i Rona Hughes a Bethan Jacks am drefnu’r adloniant.


Cydweithio rhwng y Cenedlaethau
plant

Cafodd grŵp o ddysgwyr blwyddyn 4 gyfle i fynd i gydweithio gyda rhai o drigolion Bryn Seiont Newydd. Cafodd y ddau grŵp tipyn o hwyr yn creu addurniadau Nadolig ac yn sgwrsio am hyn a’r llall.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Menter Cardiau Nadolig
plant

Er mwyn codi ychydig o arian i gronfa’r Cyngor Ysgol, penderfynodd yr aelodau y byddai yn braf creu nwyddau ar gyfer y Nadolig. Cafodd pob plentyn yn yr ysgol gyfle i ddylunio llun i fynd ar flaen cerdyn Nadolig. Roedd y dyluniad yma hefyd yn gallu cael ei ddefnyddio i greu papur lapio, cardiau diolch, matiau bwrdd a magnedau. Roedd y cynnyrch terfynol yn edrych yn ffantastig chafwyd sawl archeb.
Hoffwn ddiolch o galon i chi am gefnogi’r fenter. Gwnaethpwyd £264.75 o elw. Bydd y Cynghorau Dosbarth nawr yn cynnal trafodaethau ac yna bydd y Cyngor Ysgol yn penderfynu sut i wario’r arian.


Ymweliad Addysgol Elidir

Cit Chwaraeon Newydd
Cit Chwaraeon Newydd
Cit Chwaraeon Newydd

Cafodd disgyblion dosbarth Elidir amser bythgofiadwy ar eu taith addysgol i Ganolfan Thomas Telford, Porthaethwy. Dysgon lawer am wahanol bontydd a chawson gyfle i adeiladu Pont Crog, Bwa a Tiwb allan o ddarnau gwahanol o bren. Yn ogystal a hyn, cawson ddysgu ychydig am hanes Thomas Telford, Roberts Stephenson a cherdded ardraws Pont Menai. Cyn dychwelyd yn ôl i'r ysgol, aethon i weld y ddau lew tew ger Pont Britannia.


Gala Nofio yr Urdd 2018
plant

Go dda chi y Tîm Nofio am wneud eich gorau glas yng Ngala Nofio yr Urdd, Eryri ym mhwll nofio Bangor yn ddiweddarFfair Nadolig Ysgol Bontnewydd
plant

Cafwyd noson gwerth chweil yn Ffair Nadolig yr ysgol. Daeth nifer fawr o stondinwyr i werthu eu nwyddau amrywiol, boed yn grefftau, bwyd ac addurniadau. Roedd y Neuadd a’r dosbarthiadau yn llawn siopwyr brwd ac roedd y ciw i weld Siôn Corn yn anferth!!
Llawer iawn o ddiolch i bwyllgor Cyfeillion yr ysgol am drefnu’r noson ac i chi rieni am gefnogi. Diolch hefyd i’r stondinwyr am ddarparu cymaint o amrywiaeth o gynnyrch .
Os na lwyddoch i fynychu eleni, cofiwch i archebu eich lle mewn da bryd ar gyfer y flwyddyn nesaf!


Dosbarth Yr Wyddfa yn ymweld a'r Ysgwrn

plant
plant
plant

plantDydd Mercher Tachwedd y 21ain aeth blwyddyn 6 ar ymweliad i’r Ysgwrn, cartref Hedd Wyn, fel rhan o ddathlu can mlwyddi ânt diwedd y rhyfel byd cyntaf. Yno cawsant groeso cynnes gan Mrs Griffiths a rannodd llawer o wybodaeth gyda ni am Hedd Wyn a’i deulu. Braint hefyd oedd cael cyfarfod a chwestiynu nai Hedd Wyn, Gerald. Cawsant ddiwrnod gwerth chweil a rhoddodd o ysbrydoliaeth i ni fynd yn ôl i’r ysgol i ysgrifennu cerddi ein hunain.


Cit Chwaraeon Newydd

Cit Chwaraeon Newydd
Cit Chwaraeon Newydd
Cit Chwaraeon Newydd

Mae’r Llysgenhadon Chwaraeon wedi bod yn weithgar iawn yn cydweithio a staff yr ysgol i wella’r ddarpariaeth ar gyfer Lles a Ffitrwydd. Mae’r plant wedi cael profiad o Bel rwyd, Pêl droed, Pêl Fasged, Rygbi, Nofio, Ffitrwydd ac Yoga'r tymor hwn.
Un o geisiadau’r llysgenhadon oedd cael cit newydd ar gyfer y gweithgareddau cystadlu. Dyma hi! Bu’r plant yn ddyfal yn dylunio a chreu stribed addas ar gyfer disgyblion.


Diolch am eich bocsys T4U

Diolch am eich bocsys T4U
Diolch am eich bocsys T4U
Diolch am eich bocsys T4U

Amser cinio Dydd Mercher, Tachwedd 21, daeth dau gynrychiolydd o gwmni T4U i gasglu’r bocsys esgidiau Nadoligaidd o’r ysgol. Cafodd disgyblion dosbarth Tryfan y fraint o gario’r bocsys i’r fan. Roedd 63 o focsys lliwgar yn llawn anrhegion hyfryd. Byddant yn cael eu cludo i Rwmania ac yn cael eu rhoi i blant llai ffodus na ni. Diolch o galon i bawb a gyfrannodd i’r achos.


Gwasanaeth Boreol - Mrs Susan Williams

Gwasanaeth Boreol
Gwasanaeth Boreol
Gwasanaeth Boreol

Bore Dydd Iau Tachwedd 14, daeth Mrs Susan Williams i gynnal gwasanaeth boreol gyda holl ddisgyblion yr ysgol. Roeddem wrth ein boddau cael ei chroesawu yn ôl atom.
Cawsom glywed stori y Samariad Trugarog sydd yn ein hatgoffa pa mor bwysig ydi helpu ein cymdogion yn y byd, yn enwedig rhai sy’n llai ffodus na ni. Gallwn wneud hynny drwy gyfrannu at weithgareddau fel Plant Mewn Angen, anfon bocsys esgidiau Nadoligaidd i Romania, neu ddod â pres coch ar gyfer cynllun ‘Fill a Welly’ er mwyn gyrru geifr i Affrica.
Bore hyfryd o ganu hwyliog!
Diolch Mrs Williams.


ADYaCH Gwynedd a Mon
logo adyach

Rydym yn falch o gyhoeddi fod Adran Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiad Gwynedd a Mon wedi datblygu Gwefan i rieni a theuluoedd.
Linc Gwefan ADY a Chynhwysiad Gwynedd ac Ynys Môn - adyach.cymru


Pawen Lawen

Diolch i griw y Siarter Iaith am drefnu i holl blant yr ysgol greu sbeiral Pawen Lawen ar ddiwrnod Plant Mewn Angen


Plant Mewn Angen 2018

plant
plant
plant
Gwerthu afalau
Gwerthu afalau

Diolch o galon i holl blant yr ysgol am gefnogi Diwrnod Plant Mewn Angen. Roedd bron bob un plentyn ac aelodau o staff wedi anghofio eu gwisg ysgol heddiw!!!! Roedd sawl un dal yn eu pyjamas ac ambell un mewn dillad Pudsey. Casglwyd £193 tuag at yr achos da. Diolch yn fawr.


Drama gyda Sian Beca

Drama gyda Sian Beca
Drama gyda Sian Beca

Prynhawn Dydd Mercher Tachwedd 7, daeth yr actores Siân Beca i ddosbarth Tryfan. Roedd wedi dod i’n hannog ni i ddefnyddio’r llyfrgell.Eglurodd sut y gall pob un ohonom, plant ac oedolion, fenthyg llyfrau i’w darllen am ddim!!
Bu’n darllen darnau o storiau difyr gan roi gwahanol leisiau i’r cymeriadau ac yna trafod y llyfrau efo ni.
Yna, cawsom ein rhannu i grwpiau bach i gymryd rhan mewn gweithdy drama. Roedd rhaid i bob aelod o’r grwp chwarae rhan cymeriad o stori Tudur Budur ac yna perfformio i weddill y dosbarth.
Cawsom lawer iawn o hwyl! Diolch Siân.


Ymweliad i Oriel Mon

plant
plant
plant

plantDydd Iau Tachwedd 8 aeth disgyblion dosbarth Tryfan ar ymweliad addysgol i Oriel Môn yn Llangefni er mwyn dysgu am gyfnod hanesyddol Y Celtiaid yng Nghymru.
Cawsom weld a theimlo arteffactau o’r cyfnod a chael dysgu am sut y cafwyd hyd iddynt a sut mae hynny wedi ein helpu i ddysgu am y gorffennol. Dywedodd Lea lawer o ffeithiau diddorol wrthym gan ein helpu i ddatblygu ein sgiliau ein hunain wrth ymchwilio i’r gorffennol.
Cawsom wisgo siôl Geltaidd, peintio patrwm glaslys ar ein hwynebau a chael dylunio patrwm ar gyfer tarian Geltaidd. Diwrnod gwych!!


Gwasanaeth Sul y Cofio - 09/11/18
plant

Diolch yn fawr iawn i ddisgyblion Blwyddyn 2 am eu gwasanaeth arbennig Sul y Cofio ddydd Gwener diwethaf. Dysgodd pawb eu gwaith yn dda gan gyfleu neges bwysig am ganmlwyddiant ers ddiwedd y Rhyfel Mawr, a pha mor bwysig ydyw nad ydym yn anghofio y rhai a fu’n brwydro dros ein gwlad ers talwm iawn yn ôl.


Cofio – Ymgyrch y Pabi Coch
plant

Bu disgyblion blwyddyn 6 yn brysur yn ystod yr wythnos yn arwain at Sul y Cofio.

Llawer o ddiolch iddynt am redeg siop yn gwerthu nwyddau er mwyn codi arian i’r ymgyrch Pabi Coch.


Twrnament Pel-rwyd
plant

Cafwyd gyfle arall i ddefnyddio sgiliau pel-rwyd yn nhwrnament cyn derfynol pel-rwyd yng nghanolfan hamdden Porthmadog; ennill 3, colli 4 oedd y canlyniad. Diolch genod am eich gwaith caled ac am fod mor ymroddgar. Diolch I Miss Lynne Adams am hyfforddi’r sgwad.


Dewch i gefnogi'r Ffair Haf
poster

 

Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Diogelwch y Ffordd

Carys Ofalus
Carys Ofalus

Bore Dydd Gwener Hydref 26 cafodd dosbarth Tryfan gwis diogelwch y ffyrdd. Paula oedd yn cyflwyno’r cwis ac mae hi yn gweithio I Gyngor Gwynedd. Cafodd y disgyblion gyfle i atgoffa eu hunain o rai o’r rheolau pwysig i ddilyn ar y ffyrdd er mwyn cadw eu hunain yn ddiogel. Mi ddysgon ni bethau newydd hefyd.
Diolch Paula.
Cliciwch yma i weld rhagor o luniau


Carys Ofalus

Carys Ofalus
Carys Ofalus

Cafodd y Dosbarth Meithrin a Derbyn sesiwn sach stori Carys Ofalus bore ‘ma. Roedd y disgyblion yn dysgu sut i fod yn ddiogel ar y ffordd.
Cliciwch yma i weld rhagor o luniau


Prosiect ‘Gwynebau’r Rhyfel Byd Cyntaf’

Prosiect ‘Gwynebau’r Rhyfel Byd Cyntaf’
Prosiect ‘Gwynebau’r Rhyfel Byd Cyntaf’

Fel rhan o brosiect ‘Gwynebau’r Rhyfel Byd Cyntaf’ ac er mwyn ddathlu 100 mlwyddiant ers diwedd y rhyfel byd cyntaf, mae Dosbarth Yr Wyddfa wedi bod yn brysur yn cofio am y milwyr a gollwyd. Yn ystod y prosiect cafodd y disgyblion gyfle i greu ‘Death Penny’ wedi ei greu o glai yn ogystal a chreu llechen goffa. Diolch i Shirley a Pea am y cyfle byth gofiadwy.
Cliciwch yma i weld rhagor o luniau


Disgo Calan Gaeaf

Disgo Calan Gaeaf
Disgo Calan Gaeaf

Cafwyd noson arswydus iawn yn nisgo Calan Gaeaf yr ysgol. Gwelwyd sawl gwrach ac ysbryd o amgylch yr ysgol. Llawer o ddiolch i Gyfeillion yr ysgol am drefnu ac i Non ein DJ. Roedd pawb wedi gwneud ymdrech arbennig i wisgo fyny ac roedd pawb yn edrych yn wych. Roedd yn anodd dewis y goreuon ond dewis oedd rhaid. Aeth gwobrau gwisg ffansi'r Cyfnod Sylfaen eleni i: Ela Non, Gwenllian ac Efa.Gwobrwywyd Charlie, Manon a Luke yng Nghyfnod Allweddol 2.
Cliciwch yma i weld rhagor o luniau


Diolchgarwch

Diolchgarwch
Diolchgarwch

Cynhaliwyd wasanaeth Diolchgarwch eleni gan ddisgyblion dosbarth Yr Wyddfa. Neges cyffredinol o ddiolch am yr hyn rydym yn ei dderbyn oedd bwrdwn y gwasanaeth. Diolch i Miss Lynne Adams am baratoi’r gwasanaeth ac i’r rhieni ddaeth i ymuno yn y gwasanaeth. Penderfynnodd y Cyngor Ysgol i gefnogi elusen yr Ambiwlans Awyr eleni. Casglwyd £210. Hoffwn ddiolch o galon i chi gyd am eich rhoddion hael.


Beiciau Balans

Beiciau Balans
Beiciau Balans
Beiciau Balans

Mae’r dosbarth Derbyn a Meithrin yn mwynhau cael defnyddio beiciau balans. Rydym yn ddiolchgar iawn o gael eu benthyg. Rydym yn datblygu ein sgiliau cydbwysedd a’n ffitrwydd.


Diwrnod Rhyngwladol - Americanaidd

Gwerthu afalau
Gwerthu afalau

Cawsom ddiwrnod Americanaidd diddorol iawn ar ddydd Iau, Hydref 18. Gwisgodd y disgyblion ddillad o’u dewis a chawson gyfle i ddysgu rhywbeth yn ymwneud â’r UDA. Cawsom hefyd ginio arbennig o Byrger caws, sglodion Ffrengig a colslo a phwdin o fisgedi browni siocled a hufen ia. Hoffwn ddiolch i Anti Maggie a gweithwyr y gegin am goginio bwyd mor flasus ac i’r Cyngor Ysgol am drefnu.


Diolchgarwch
poster

 

Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Ar agor diwrnod Hyfforddiant Athrawon
plant

 

Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

 Twrnament Pel-rwyd
plant

Cafwyd ddiwrnod gwerth chweil yn nhwrnament Pel-rwyd yng nghanolfan Brailsford, Bangor. Roedd y diwrnod yn un llawn hwyl a chyffro yn enwedig pan gyhoeddwyd mai genethod Ysgol Bontnewydd ddaeth yn ail yn y twrnament. Ennill chwech a cholli un oedd y canlyniad terfynol ac felly fe fydd y genethod yn mynychu rownd cyn-derfynnol ym Mhorthmadog yn mis Tachwedd.
Da iawn chi genod  am fod mor ymdrechgar.


NSPCC

Gwerthu afalau
Gwerthu afalau

Dydd Iau Hydref 4, daeth Rhian a Meic o fudiad NSPCC i sgwrsio efo disgyblion yr adran iau. Cafodd dosbarth Tryfan, Dosbarth Elidir a dosbarth yr Wyddfa fynd i’r neuadd i wrando ar sgwrs ddifyr iawn am sut i gadw’n ddiogel ac yn hapus.

Cawsom gyfarfod â mascot yr NSPCC, Bydi, sy’n ein hatgoffa am ein hawliau a pa mor bwysig ydi siarad am bethau sy’n ein poeni. Mi ddysgon ni hefyd sut i gysylltu efo Childline.

Diolch yn fawr iawn i Rhian a Meic o NSPCC am ddod atom i roi sgwrs syml am y sefydliad a chyflwyno’r cymeriad sef ‘Bydi’ y swigen siarad. Cafodd disgyblion blwyddyn 1 a 2 wylio cartŵn syml er mwyn hyrwyddo a chofio bod gan bawb yr hawl i ddweud a chadw’n saff. Gwrandawodd pawb yn astud gan ymateb yn dda i gwestiynau.


Cyngor Eco

Gwerthu afalau
Gwerthu afalau

Bu criw Cyngor Eco yn brysur yn casglu afalau o’r berllan yn yr wythnosau diwethaf. Mae rhai afalau wedi aeddfedu’n dda, rhai afalau angen mwy o amser i aeddfedu ond yn iawn ar gyfer coginio. Diolch yn fawr i chi am gefnogi a phrynu’r afalau. Rydym yn gobeithio y bydd yna fwy o afalau ar werth yr wythnos nesaf.


Twrnament Peldroed yr Urdd
plant

Cafwyd diwrnod gwerth chweil yn nhwrnament yr Urdd ar gaeau Bangor yn Nantporth. Llawer o ddiolch i staff yr Urdd am drefnu diwrnod hwyliog dros ben.
Ennill dwy a cholli dwy oedd hanes hogiau Bontnewydd. Da iawn chi am fod mor ymdrechgar.


Disco Calan Gaeaf
poster

 

Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Hyfforddiant Rygbi

plant
plant

Mae disgyblion dosbarthiadau Tryfan ac Elidir yn wir fwynhau datblygu eu sgiliau rygbi gydag Mr George yn ystod eu gwersi Addysg Gorfforol pob prynhawn Mawrth. Mae pob un ohonynt yn gwneud eu gorau glas. Diolch yn fawr Mr George.


Gweithgareddau Pêl fasged CA2

plant
plant

Mae disgyblion dosbarthiadau Tryfan, Elidir ac yr Wyddfa wedi gwir fwynhau datblygu eu sgiliau pêl fasged gydag Mr Jones. Mae pob un ohonynt wedi cyrraedd lefel dda ac wedi derbyn tystysgrif pêl-fasged a bathodyn Efydd.


Aelodau Cyngor Iechyd a Lles 2018-19
plant

Etholwyd Katie a Cian fel ein Llysgenhadon Chwaraeon eleni. Bydd Megan, Marley, Freya, Luke H, Cara, Rhys a Luke R yn ymuno â hwy ar ein cyngor newydd, sef y Cyngor Iechyd a Lles. Llongyfarchiadau mawr iawn i chi.


Aelodau Cyngor Siarter Iaith 2018-19
plant

Llongyfarchiadau i Menai, Dyfan, Ella, Luke, Thia, Poppy, Osian, Anna, Efan, Elain a Mathew ar gael eu hethol eleni i Gyngor y Siarter Iaith. Bydd eu gwaith yn cynnwys hybu'r defnydd o'r iaith Gymraeg.


Aelodau Cyngor Eco 2018-19
plant

Llongyfarchiadau i Ffion, Kian, Milly, Rhun, Anna Celyn, Guto, Ela, Leo, Alivia a Noa ar gael eu hethol gan ddisgyblion eu dosbarth i fod yn aelodau o’r Cyngor Eco eleni. Bydd eu gwaith yn cynnwys meddwl am ffyrdd am ofalu a datblygu’r amgylchedd.


Aelodau Cyngor Ysgol 2018-2019
plant

Dyma ein Cyngor Ysgol am eleni. Ar ôl cyflwyniadau hynod o ddiddorol yn y dosbarthiadau, etholwyd Deian, Gwenlli, Ciron, Carrie, Owain, Anest, Tomos, Carlota, Deio a Cêt fel yr aelodau a fydd yn cynrychioli’r dosbarthiadau ar y Cyngor Ysgol. Llongyfarchiadau mawr iawn i chi gyd.

Mae'r Cyngor Ysgol wedi pennu eu blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn ac wedu cychwyn ar er gwaith. Eu bwriad yw helpu i sicrhau fod Ysgol Bontnewydd yn ysgol wych ac yn le hapus i bawb.


Prif Ddisgyblion Ysgol Bontnewydd
plant

Cafodd Prif Ddisgyblion yr ysgol eu hethol gan ddisgyblion blwyddyn 6.

Llongyfarchiadau i Gwenlli a Deian a’u dirprwyon Carrie, Menai, Dyfan a Ciron.


Awdur ar daith - Ymweliad Meilyr Sion

plant
plant

Bu dosbarth Elidir yn ffodus iawn o gael ymweliad gan yr awdur Meilyr Sion. Darllenodd Meilir ran o’i nofel ‘Cysgod y Darian’ ac yna cydweithiodd gyda’r disgyblion er mwyn datblygu eu sgiliau ysgrifennu. Mwynhaodd y dysgwyr greu disgrifiadau llawn ansoddeiriau diddorol. Diolch yn fawr Meilyr.


Ymweliad Blwyddyn 6 a Glan-llyn

plant
plant

Cafodd disgyblion blwyddyn 6 tridiau bendigedig yng Nglan-llyn. Roedd y tywydd yn braf am y deuddydd cyntaf ac roedd hi’n braf iawn yn y gwersyll. Daeth y glaw ar ein bore olaf ond er hyn roedd y gweithgareddau yn parhau. Braf oedd gweld pob disgybl yn rhoi cynnig ar y gweithgareddau - canŵio, rhwyfo, adeiladu rafft, nofio, bowlio 10, cyfeiriannu, y wal ddringo a’r cwrs rhaffau.

Gyda’r hwyr roedd bingo, disgo a dvd i gadw pawb yn ddiddig. Diolch i staff yr Urdd am ein croesawu.


Croeso yn ôl i dymor a blwyddyn addysgol newydd.
plant

Croeso arbennig i’r 25 disgybl newydd yn y dosbarth Meithrin ac i’r 7 plentyn sydd wedi trosglwyddo dros yr haf.
Cafodd y plant meithrin wythnos gyntaf arbennig iawn.

Ffarwelio
plant
Daeth diwrnod olaf tymor a chyfle i ffarwelio gyda disgyblion blwyddyn 6. Pob lwc i bob un ohonoch wrth i chi symud i ysgolion uwchradd amrywiol. Gobeithio byddwch yn cofio’r gwerthoedd pwysig rydym wedi rhannu â chi – cyfeillgarwch, caredigrwydd, onestrwydd.

Roeddem yn ffarwelio a nifer o staff hefyd sef Mrs Susan Williams, Miss Molly Jackson, Miss Sioned Evans a Mrs Rhian Hall. Diolch i chi am eich gwaith caled ar hyd y blynyddoedd a phob lwc i chi yn eich swyddi newydd.

Byddwn yn croesawu Miss Lynne Adams yn ôl fel athrawes dosbarth Yr Wyddfa a Miss Leah Griffiths fel athrawes CPA rhan amser yn CA2.

Ar ran y staff a finnau, diolch i chi am eich cyfarchion ac anrhegion diwedd tymor.
Gwyliau hapus i chi gyd. Bydd yr ysgol yn ail agor i ddisgyblion ar ddydd Mawrth Medi’r 4ydd.


Parti Blwyddyn 6

Parti Gadael
Parti Gadael
Parti Gadael

Cafodd disgyblion blwyddyn 6 barti ffarwelio yr wythnos hon. Cafodd y criw brynhawn hamddenol – ychydig o gemau, peth dawnsio a llawer iawn i fwyta. Dyna beth oedd gwledd! Diolch i chi rieni am gyfrannu mor hael.


Hyfforddiant Pel Fasged i Flwyddyn 6
plant
Cafodd disgyblion blwyddyn 6 diwrnod hwyliog iawn yn cael hyfforddiant pel fasged. Dysgodd y plant nifer o sgiliau newydd a hefyd cael cyfle i greu ffrindiau newydd o ysgolion eraill. Llawer o ddiolch i’r trefnwyr.

 


Taliadau ar lein
O fis Medi 2018 bydd yr ysgol yn symud i system taliadau ar lein yn unig ar gyfer y Clwb Gofal/recwast ac arian cinio. Ni fyddwn yn derbyn arian parod na sieciau. Os nad ydych wedi creu cyfri ar y School Gateway beth am wylio'r clip fideo yma.


Ymweliad Bl 3 a 4 i Blue Planet
plant
Bu i ddisgyblion blynyddoedd 3 a 4 wir fwynhau gweld a dysgu am yr holl bysgod, siarcod, crwbanod a thrychfilod yn ystod eu hymweliad a Blue Planet. Cawson drip bythgofiadwy i gloi’r flwyddyn addysgol.
Cliciwch ymai weld mwy o luniau.

 


Ymweliad Bl 5 a 6 i Gullivers World
plantCafodd disgyblion blynyddoedd 5 & 6 ddiwrnod gwych yn Gullivers World. Mwynhaodd pawb y reids gwahanol a chael hwyl a sbri gyda ffrindiau. Ffordd wych o orffen y flwyddyn addysgol.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau.Pêl-fasged Fach yr Haf poster

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Ymweliad PC Dylan

plant
plant

Bore Dydd Llun Gorffennaf 16 daeth Pc Dylan Pritchard i drafod diogelwch personol efo disgyblion blwyddyn 4. Cawsant gyflei ddysgu sut i fod yn ddiogel ar y ffôn, yn y cartref, mewn llefydd cyhoeddus ac ar y wê. Ddylen ni ddim rhoi manylion personol i bobl nad ydym yn eu hadnabod.


Pili Palas Blwyddyn 1

plant
plant

Cafodd Blwyddyn 1 trip gwerth chwil ym Mhili Pili Palas. Cafodd y plant cyfle i afael mewn creaduriaid amrywiol a dysgu’n bellach am gylch bywyd y glöyn byw.


Pili Palas 4.7.18 Dosbarth Derbyn

plant
plant

Cafodd y dosbarth Derbyn andros o hwyl yn Pili Palas Dydd Gwener. Cafodd y plant cyfle i afael mewn creaduriaid amrywiol a dysgu’n bellach am gylch bywyd y glöyn byw.


Ymweliad Parc y Sipsiwn – Dosbarth Meithrin

plantCawsom ddiwrnod arbennig o dda ym mharc y sipsiwn ddoe. Roedd llawer o anifeiliaid yno, cawsom hwyl ar y trampoline,trip ar y trên a hufen ia i orffen.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 


Hyfforddiant Cymorth Cyntaf

plantMae disgyblion Tryfan, Elidir ac Yr Wyddfa wedi gwir fwynhau datblygu eu hymwybyddiaeth ac eu sgiliau yn ystod eu hyfforddiant Cymorth Cyntaf. Go dda chi gyd am ganolbwyntio mor dda yn y gwersi ac am lwyddo i ennill eich tystysgrif Cymorth Cyntaf.

 


Ffair Haf

plantCafwyd noson wych yn Ffair Haf yr ysgol eleni. Daeth llawer o blant, rhieni a ffrindiau i gefnogi’r noson. Llawer o ddiolch i bawb gyfrannodd i wneud y noson yn llwyddiant.

 

 


Cyfeiriannu Cenedlaethol Cymru

plantLlongyfarchiadau mawr i Wil a Tom ar eu llwyddiant yn y gystadleuaeth Cyfeiriannu Cenedlaethol diweddar. Cafodd y ddau ohonynt lwyddiant mawr yn Llanidloes a chipio’r 8fed safle. Llongyfarchiadau!

 


Cyfeiriannu Sir Gwynedd

plantLlongyfarchiadau mawr i Wil a Tom ac i Heledd a Lois ar eu llwyddiant yn y gystadleuaeth Cyfeiriannu Sirol diweddar. Daeth y pedwar ohonynt i’r brig yng Nglynllifon a bydd cyfle i fynd ymlaen i gynrychioli Gwynedd yn y rownd genedlaethol yn Llanidloes. Pob lwc!


Gwisg Ysgol
Ydych am brynu gwisg ysgol newydd ar gyfer Medi 2018?
Dyma’r cyfle olaf i archebu cyn y flwyddyn addysgol newydd. Gyrrwch eich archeb/arian i’r ysgol cyn diwedd tymor neu at Meilys Heulfryn Smith malsmith@hotmail.co.uk erbyn Awst 10fed.

Cliciwch yma am ffurflen archebu gwisg ysgol


Athletau’r Urdd, Talaith y Gogledd 2018geneth

Llongyfarchiadau mawr iawn i Lois am ddod yn 3ydd yn y gystadleuaeth Taflu Pel, Merched Bl 5 a 6. Go dda chdi.

 
Rhannu gwybodaeth gyda'r Llywodraethwyr 2018

plantMwynhaodd y Llywodraethwyr wrando ar gyflwyniadau hynod o ddiddorol gan aelodau o’r Cyngor Ysgol, Cyngor Siarter Iaith a’r Cyngor Eco am yr hyn maent wedi bod yn ei wneud yn ystod y flwyddyn addysgol 2017-2018. Mae pob un aelod o’r Cynghorau yn gweithio’n galed iawn, ynghyd â gweddill y disgyblion a’r staff, er mwyn helpu gwneud Ysgol Bontnewydd yn ysgol wych.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Mabolgampau CA2

mosaic of photos

Cawsom brynhawn mabolgampau CA2 gwych. Fe wnaeth pob un disgybl eu gorau glas ac roedd yn hyfryd gweld cymaint o rieni a ffrindiau’r ysgol yn eu cefnogi. Llongyfarchiadau mawr iawn i dim Henryd am ddod yn fuddugol.

Diolch i’r staff am drefnu ac i gwmni adeiladu Harriet Lee Builders am noddi’r Mabolgampau. Roedd pawb yn gwerthfawrogi’r poteli dwr ar ddiwrnod mor braf.
Os hoffech chi neu rywun rydych yn adnabod awydd noddi Mabolgampau 2019, yna cysylltwch â’r ysgol.


Ffair Haf poster

Nos Iau Gorffennaf 5ed
6yh

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth
YSHO - Cyfarfod Rhieni Blwyddyn 6

Cynhelir cyfarfod i rieni blwyddyn 6 yn YSHO rhwng 5:30 a 6:30


Mabolgampau Cyfnod Sylfaen

plantCafwyd prynhawn braf iawn o gystadlu ym Mabolgampau'r Cyfnod Sylfaen. Mwynhaodd y plant y cyfle i ddangos eu doniau a chael tipyn o hwyl yn y broses. Diolch i’r staff am drefnu a hyfforddi gan sicrhau fod y cystadlu yn rhedeg yn esmwyth.
Braf gweld dros gant o rieni yn cefnogi’r gweithgaredd.
Diolch i gwmni adeiladu Harriet Lee Builders am noddi’r Mabolgampau. Llawer o ddiolch am eich haelioni.
Os hoffech chi neu rywun rydych yn adnabod awydd noddi Mabolgampau 2019, yna cysylltwch â’r ysgol.
Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Eisteddfod Bontnewydd 2018

plant
plant

plantCafwyd gwledd o gystadlu yn Eisteddfod Ieuenctid Bontnewydd. Braf oedd gweld cymaint o blant a phobl ifanc yn cystadlu. Da iawn chi blant. Roedd yn bleser eich gweld yn cystadlu ac yn cefnogi eich ffrindiau. Diolch i'r Pwyllgor am drefnu ac I Gyfeillion yr ysgol am ddarparu caffi gwerth chweil. Cliciwch ar y linc er mwyn cael gweld y canlyniadau

Cliciwch yma i weld y canlyniadau
Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Apêl y Cyngor Eco

Oes gennych chi amser i roi cymorth ar ôl ysgol ar ddydd Iau neu unrhyw bryd ar ddydd Sadwrn?
Mae’r Cyngor Eco yn gofyn yn garedig am eich cymorth, os gwelwch yn dda.
Rydym angen help i: dwtio, beintio, glirio, chwynnu ac i docio gwrych.
Diolch yn fawr iawn am eich cydweithrediad.
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma


Bags2School

plant

7fed o Fehefin, 2018 - Diolch yn fawr i bawb unwaith am fynd ati gasglu dillad ar gyfer y cynllun ‘Bags2School’. Derbyniodd y Cyngor Eco siec o £130 y tro hwn. Gwych! Bydd y dillad yn parhau i gael eu dosbarthu i wledydd megis Dwyrain Ewrop ac Affrica. Rydym yn hynod o ddiolchgar am eich cyfraniadau. Da iawn bawb.Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Ymweld â Choedwig Niwbwrch a Thraeth Llanddwyn

plant
plant

05/06/18 - Cafodd disgyblion Bl.1 a 2 Yr Aran ddiwrnod bendigedig yng nghoed Niwbwrch a thraeth Llanddwyn ddydd Mawrth diwethaf. Yn gyntaf, cerddasom o gwmpas y goedwig i chwilio am wiwerod coch. Braidd yn swil oedd y wiwerod ar y pryd, ond roedd digon o glöynnod byw lliwgar o gwmpas a phawb wedi rhyfeddu gweld rhai gwahanol. Cawsom gyfle i ymlacio a bwyta brechdanau mewn llecyn hyfryd a thawel amser cinio. Yna, wedi llond bol o fwyd, aethom i archwilio’r traeth a darganfod amrywiaeth o gregyn a phethau bach byw y môr. Trochi traed yn nŵr y môr oedd uchafbwynt y dydd. Roedd pawb wedi cael hwyl ac wedi mwynhau eu profiad ar draeth Llanddwyn.


Gŵyl Gyfeiriannu Arfon – Parc Padarn Llanberis

plant

Cafodd disgyblion blwyddyn brynhawn prysur yn cymryd rhan yng ngŵyl gyfeiriannu Arfon ym Mharc Padarn, Llanberis. Dymunwn bob lwc i Tom a Wil, Iolo, Kyle a Gwion E, Callum a Jake, a Lois a Heledd fydd yn cael mynd ymlaen i’r rownd nesaf yng Nglynllifon. Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Mabolgampau Cylch yr Urdd 2018

plant
plant

Llongyfarchiadau mawr i aelodau tim athletau Ysgol Bontnewydd am eu perfformiad yng nghystadleuaeth cylch yr Urdd yn Nhreborth. Fe wnaeth pob un eu gorau glas. Dymuniadau goriau i Osian Glyn, Guto, Lois, Gwen a Iolo yn yr athletau rhanbarth


Gwestai Pryfetach Elidir

plant
plant

Mae disgyblion dosbarth Elidir wedi gwir fwynhau’r prosiect Dylunio a Thechnoleg a Gwyddoniaeth i ddylunio a gwneud gwesty pryfetach. Dysgon a datblygon sawl sgil ac mae’r gwaith terfynol werth ei weld. Gobeithio fydd y trychfilod amrywiol yn mwynhau’r gwestai sydd wedi eu lleoli yng ngardd yr ysgol.


Hyfforddiant Llysgenhadon Chwaraeon Ifanc Efydd Gwynedd

mosaic of photos

Cafodd Cain, Gwen, Katie a Cian, Llysgenhadon Chwaraeon Ysgol Bontnewydd, hyfforddiant hynod o ddiddorol yng Nghanolfan Hamdden Glaslyn, Porthmadog. Ynghyd gyda dysgwyr o ysgolion eraill Gwynedd, cawson gydweithio mewn partneriaeth gyda Arweinwyr Chwaraeon Prydain er mwyn ennill cymhwster ‘Playmaker’.

Cawson ddatblygu llawer o sgiliau arweinyddiaeth fel sut i gyfathrebu’n effeithiol ag eraill, trefnu pobl ac offer a gweithio fel rhan o dim. Eu sialens wan fydd defnyddio’r sgiliau hyn er mwyn hyrwyddo chwaraeon yn yr Ysgol.


Arddangosfa Canmlwyddiant Kyffin Williams

mosaig o luniau y plant

Bu disgyblion dosbarth Elidir yn ffodus iawn i fynychu arddangosfa a gweithdy arbennig yn Oriel Mon yn ddiweddar. Roedd yr arddangosfa a'r gweithdy dilynol wedi ei drefnu i ddathlu canmlwyddiant ers geni yr artist enwog Sir Kyffin Williams. Cafodd y plant gyfle i ddysgu ychydig am ei hanes cyn gweld rhai o'r luniau olew ac inc gwreiddiol. Dan arweiniad y Swyddog Addysg yn Oriel Mon cafodd y plant gyfle i arbrofi gan ddarlunio tirluniau a phortreadau inc. Roedd pawb wedi mwynhau yn arw.


Celf a Chrefft Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd

Llongyfarchiadau mawr i'r canlynol ar eu llwyddiant yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd. Bydd y gwaith yn cael ei arddangos yn y Babell Gelf ar Faes y Prifwyl.

Parti Gwion - 3ydd am Gywaith Pypedau Bl 2 ac iau
Parti Anni - 3ydd am Wehyddu Bl 2 ac iau
Parti Lois - 2il am greu Arteffact Bl 6 ac iau
Parti Manon - 1af am Gywaith Tecstiliau Bl 3 a 4
Parti Gwenlli - 2il am Gywaith Creadigol Bl 5 a 6
Elin Davies - 3ydd am waith Tecstiliau 3D
Parti Sara - 1af am Wehyddu Bl 5 a 6

Tystysgrif - cliciwch yma


Noson Sinema

plant
plant

Cafwyd dwy Noson Sinema llwyddiannus yn ddiweddar - un i'r Cyfnod Sylfaen a'r llall i Gyfnod Allweddol 2.

Daeth criwiau mawr yn eu pygamas a 'onesies' i fwynhau swper blasus o hot dog a sglods cyn setlo'n gyffyrddus i wylio'r ffilm. Diolch i bawb gynorthwyodd i drefnu'r nosweithiau.


Ymweliad Dosbarth Elidir - Amgueddfa Lechi Llanberis

Junior Eurovision

Ar ddydd Iau, Mai 10fed, cafodd disgyblion dosbarth Elidir ddiwrnod hynod o ddiddorol wrth ymweld ag Amgueddfa Lechi Llanberis. Yn ystod y dydd dysgant ychydig am hanes Chwarel Dinorwig a gwaith y chwarelwyr. Cawsant hwyl yn gwylio chwarelwr go iawn yn hollti a naddu llechi a buont yn brysur iawn yn arsylwi ar y celfi amrywiol a chymharu tu mewn a thu allan i dai stryd Fron Haul a hen dy'r Peiriannydd. Hoffwn ddiolch i weithwyr yr Amgueddfa am y croeso cynnes, roedd yn ddiwrnod gwerth chweil a dysgom lawer.


Junior Eurovision
Junior Eurovision

Chwilio am Seren

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

 


Eisteddfod Ieuenctid Bontnewydd 2018
rhaglen

Dydd Sadwrn Mehefin 16

Cliciwch yma i weld y rhaglen

 

 


Twrnament Rygbi'r Urdd
Rygbi

Cafodd criw Rygbi diwrnod gwerth chweil yn nhwrnament yr Urdd heddiw.

Diwrnod o golli ac ennill oedd hi. Llawer o ddiolch i Mr Bleddyn Thomas a Mrs Emma Lloyd am hyfforddi a chefnogi'r plant.


Prosiect Ysgolion Creadigol Arweiniol
disgyblion

Cafodd dysgwyr Blwyddyn 4 ddathlu diwedd eu Prosiect Creadigol drwy arddangos eu gwaith i’w rhieni a’u ffrindiau. Hoffwn ddiolch o galon i’r artistiaid creadigol, Rhian Cadwaladr a Gai Toms am eu hysbrydoli. Yn sicr cafodd y dysgwyr hwyl a sbri wrth wneud y gweithgareddau diddorol ac amrywiol. Cawson feithrin eu sgiliau llafar Saesneg, eu dychymyg a’u gallu i ddyfalbarhau a chydweithio mewn ffyrdd creadigol. Defnyddiwyd llenyddiaeth Saesneg Roald Dahl fel sbardun i hyn oll.

Yn ystod y prosiect mae’r plant wedi cael cyfleoedd i:gydweithio gyda phlant o Ysgol Waunfawr; datblygu geirfa newydd; actio; creu cymeriadau newydd; ysgrifennu barddoniaeth; cyfansoddi a pherfformio caneuon; dylunio a gwneud siocled newydd; dylunio a gwneud gorchudd i’r siocled; ffilmio hysbyseb a chlip ffilm; creu geiriadur ‘Goblefunk’ ac animeiddiad. Yn wir mae'r plant, a Miss Madine, wedi mwynhau’r profiadau i gyd.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Rygbi Tag
Rugbi Tag

Mae dosbarth Tryfan yn lwcus iawn. Mae Mr Dafydd Roberts o glwb rygbi Caernarfon yn dod i wneud sesiynau rygbi tag efo nhw ar brynhawn Dydd Mercher tan hanner tymor. Cawsant lawer iawn o hwyl yn y sesiwn ar Ionawr 24 a bu dau ohonynt yn ddigon lwcus i enill pêl rygbi yr un.

Diolch yn fawr Mr Roberts.


Mrs Meilys Smith
Mrs Meilys Smith

Diolch yn fawr i Mrs Meilys Smith am ddod i drafod hefo'r Cyngor Siarter Iaith ar ran y llywodraethwyr Dydd Llun a dewis can yr wythnos : Ail Feiolin gan Caryl Parry Jones.

 

 


Cwis Llyfrau

plant
plant

Da iawn chi blant y timau Cwis Llyfrau am eich cyfraniad i gystadleuaeth Darllen Dros Gymru. Cafodd Sioned Hywel o Lyfrgell Caernarfon bleser mawr o wrando arnoch yn trafod eich llyfrau darllen. Er na ddaethoch i’r brig eleni roedd y profiad yn un hynod o werthfawr.


Diwrnod Cenedlaethol y Banana (18/04/18)
the team

Cafodd disgyblion Ysgol Bontnewydd diwrnod hollol 'bananas' yn yr ysgol i ddathlu Diwrnod y Banana.

Diolch o galon i Meirion am drefnu ac i Morrisons am ddarparu banana i bob plentyn yn yr ysgol.

Can yr Wythnos - Mynd i'r Bala mewn Cwch Banana a Bananas i bob un o bobl y byd!


Presenoldeb 100%
plant

Llongyfarchiadau mawr i’r plant uchod ar lwyddo i gael marc 100% mewn presenoldeb ar gyfer Tymor y Gwanwyn.
PC Dylan

PC Dylan
PC Dylan

Bore Dydd Iau Ebrill 12 daeth PC Dylan Pritchard i siarad efo disgyblion blwyddyn 3 am ddiogelwch ar y we. Cawsom gyfle i weld fideo a lluniau a chael cyfle i drafod a sgwrsio am fod yn ofalus pan ydan ni yn defnyddio ein cyfrifiaduron ac Ipads.

Diolch yn fawr PC Dylan


Twrnament Cymysg Pêl-droed yr Urdd
the team

Da iawn y tîm pêl-droed cymysg fu’n cystadlu’n frwd yng nghystadleuaeth yr Urdd yn Nant Porth. Chwaraeodd y tîm yn wych gan sgorio ym mhob gem ar wahan i un. Roedd y gêm olaf eithriadol o agos gyda’r sgôr yn 0-1 yn y munudau olaf. Llawer o ddiolch i Mrs Emma Lloyd a Mr Gavin Owen am gefnogi’r plant.

Rydym wedi penderfynnu buddsoddi mewn cit peldroed newydd. Mae’r cit presennol dros 15 mlwydd oed. Os wyddoch chi am cyfaill clen fyddai’n fodlon noddi’r cit a wnech chi gysylltu â’r ysgol.


Twrnament Pêl-droed yr Urdd i enethod
y tim

Da iawn y tîm pêl-droed merched fu’n cystadlu’n frwd yng nghystadleuaeth yr Urdd heddiw. Chwaraeodd y tîm yn wych gan gyrraedd y rownd gyn derfynol. Roedd y gêm olaf eithriadol o agos gyda’r sgôr yn gyfartal ar ddiwedd yr amser ychwangeol. Yn anffodus, colli yn dilyn cicio o’r smotyn fu eu hanes. Da iawn chi enethod.


Llwyddiant ym maes Gymnasteg
bachgen

Llongyfarchiadau mawr i Luke ar ei lwyddiant mewn cystadleuaeth Gymnasteg ar gyfer Ysgolion Cymru.


Daeth yn ail yn y 'tymbl' a thrydd yn y 'vault'. Gosodwyd yn 3ydd yn y gystadleuaeth unigol. Bydd Luke yn cynrychioli Ysgolion Cymru mewn Pencampwriaeth Prydeinig yn Stoke yn fuan. Pob lwc iddo.

 

Bingo Pasg

Bingo PasgDaeth y tymor i ben gyda noson gymdeithasol braf a drefnwyd gan Gyfeillion yr Ysgol. Daeth llond neuadd i chwarae Bingo - y gwobrau, wel be well na wyau Pasg. Llawer o ddiolch am gefnogi. Mae Steff yn sicr wedi dod o hyd i yrfa newydd !

 

 


Eisteddfod Celf a Chrefft Rhanbarth Eryri

Llongyfarchiadau mawr i’r plant ar eu llwyddiant yn Eisteddfod Gelf Rhanbarth Eryri - 33 o wobrau. Dyna record!! Gwych iawn. Llongyfarchiadau arbennig i’r canlynol cafodd wobr gyntaf.

Bydd eu gwaith yn mynd ymlaen i’r Eisteddfod Genedlaethol:

Enfys Jones – Gwaith Creadigol 2D
Anna Celyn Evans – Graffeg Cyfrifiadurol Bl 3 a 4
Megan Seddon – Print Lliw bl 5 a 6
Erin Cooper – Gwaith Creadigol 2D Tecstiliau
Parti Seren – Gwaith Creadigol Tecstiliau 2D Grwp Bl 2 ac iau
Parti Manon – Gwaith Creadigol Tecstiliau 2D Grwp Bl 3 a 4
Parti Cadi ac Isla – Gwaith Creadigol Tecstiliau 2D Grwp Bl 5 a 6
Elin Davies – Gwaith Creadigol Tecstiliau 3D
Ava Costello – Gwehyddu Bl 5 a 6
Parti Anni – Gwehyddu Bl 2 ac iau Grwp
Parti Natalie – Gwehyddu Bl 3 a 4 Grwp
Parti Sara – Gwehyddu Bl 5 a 6 Grwp
Mali Parry – Argraffu Bl 2 ac iau
Anna Ffion – Argraffu Bl 3 a 4
Cara Dunscombe – Addurno Ffabrig Bl 3 a 4
Megan Seddon – Addurno Ffabrig Bl 5 a 6
Parti Gwion – Pypedau Bl 2 ac iau
Parti Maia – Gwaith Creadigol 3D Grwp Bl 2 ac iau
Parti Gwenlli – Gwaith Creadigol Grwp Bl 5 a 6
Parti Lois – Arteffact Bl 2 ac iau
Parti Macsen – Seremeg Bl 3 a 4 Grwp
Parti Cian – Serameg Bl 5 a 6 Grwp
William Green – Graffeg Cyfrifiadurol Bl 5 a 6

Dilynwch y linc i weld y canlyniadau’n llawn:

www.urdd4.org/canlyniadau/RhestrCanlyniadauCylchARhanbarth2018


Newyddlen Gwanwyn 2018

Charity Night

cliciwch yma i weld yr newyddlen

 

 

 


Noson Elusen

Charity Night

Ocsiwn ar Noson yng ngwmni Arwel Jones (Hogia'r Wyddfa)
Mynediad £10
yn Cynnwys Diod

cliciwch yma i weld mwy o wybodaeth

 


Eisteddfod Celf a Chrefft yr Urdd – Cylch Arfon.

Eisteddfod Celf a Chrefft yr Urdd – Cylch Arfon.
Eisteddfod Celf a Chrefft yr Urdd – Cylch Arfon.

Cafwyd llwyddiant ysgubol yn yr Eisteddfod Cylch gan gipio 62 o wobrau. Gwych blant. Bydd y 1af a’r 2il yn y cystadlaethau unigol a’r 1af yn y cystadlaethau grŵp yn mynd ymlaen i Eisteddfod Celf a Chrefft Sirol ym Mhenygroes. Pob Lwc!
Dilynwch y linc er mwyn gweld y canlyniadau’n llawn.


Taith Y Pentref

 Taith Y Pentref

Mae’r dosbarth Derbyn wedi bod yn brysur heddiw yn chwilio am dai o gwmpas y pentref a dysgu sut i fod yn ddiogel wrth fynd am dro. Gwelsom dai sengl, tai pâr, tai teras, byngalo, fflatiau a carafan!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Eisteddfod Sir Eryri Urdd

Eisteddfod Sir Eryri Urdd

Llongyfarchiadau mawr i holl blant Ysgol Bontnewydd fu'n cystadlu yn Eisteddfod Sir Eryri. Da iawn chi am roi o'ch gorau. Diolch i'r staff a theuluoedd bu'n hyfforddi.

Llongyfarchiadau arbennig i Catrin Mai a Carlotta fydd yn cynrychioli Eryri yn yr Eisteddfod Genedlaethol ar yr Unawd Pres ac Unawd dan 8.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Diwrnod Racedi

urddDiwrnod Racedi a mwy
Mawrth 25 2018

Cliciwch yma i weld mwy o wybodaeth

 

 

 


Diwrnod y Llyfr – Ffair Lyfrau

urddBu disgyblion yr ysgol yn brysur yn dathlu Diwrnod y Llyfr yn ogystal a Dydd Gwyl Dewi Sant. Cynhaliwyd Ffair Lyfrau yn Neuadd yr ysgol yn ystod y prynhawn. Diolch yn fawr i Shoned o’r Cyngor Llyfrau am deithio o Aberystwyth i werthu llyfrau Cymraeg. Cyflenwyd llyfrau Saesneg gan y Book People. Roedd Palas Print hefyd wedi cyflenwi CD’s a DVD’s Cymraeg ar gyfer y Ffair.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Cinio Dydd Gŵyl Dewi Sant

urdd

 

Llawer o ddiolch i Anti Magi a staff y gegin am baratoi cinio blasus o Gig Oen Cymreig.

 

 


Diwrnod y Llyfr - 1/3/18

Ymweliad Gwasanaeth Tan ac Achub
Ymweliad Gwasanaeth Tan ac Achub
Ymweliad Gwasanaeth Tan ac Achub

Diolch yn fawr iawn i Nia Gruffydd, awdures y gyfres 'Maes y Mes, am ddod atom i Ysgol Bontnewydd prynhawn yma. Bu'r disgyblion yn gwrando'n astud gan ymateb y dda i'r storïau a thrafodaethau, a gofynnwyd cwestiynau synhwyrol ar ddiwedd y cyfnod. Roedd pawb yn frwdfrydig ac wedi mwynhau cael cyfarfod yr awdures newydd. Pob lwc iddi gyda lansio gweddill y llyfrau.


Gwasanaeth Dydd Gŵyl Dewi Sant

Gwasanaeth Dydd Gŵyl Dewi Sant
Gwasanaeth Dydd Gŵyl Dewi Sant

Cynhaliwyd gwasanaeth arbennig iawn gan ddosbarth Aran 1. Cawsom wledd o ganu ac er nad oedd yn teimlo fel diwrnod cynta’r gwanwyn roedd ysbryd y dathlu yn wresog yn y Neuadd.
Llawer o ddiolch i ddisgyblion blwyddyn 1 am eu gwaith caled ac i Mrs Bethan Jacks am eu paratoi.

I weld mwy o luniau - cliciwch yma


Dathlu Wythnos Cymru Cwl gyda Gwil

Magi Tudur
Magi Tudur

Cawsom lawer o hwyl bore ‘ma wrth ddysgu am offerynnau amrywiol a chanu gyda Gwilym Rhys Bowen. Diolch yn fawr Gwilym am ail-drefnu oherwydd yr eira!


Magi Tudur

Magi Tudur
Magi Tudur

Dechrau gwych i’n wythnos Cymru Cŵl. Diolch yn fawr i Magi Tudur am ddod i’r ysgol i’n diddanu. Pawb wedi mwynhau!


Tystysgrif Cydymffurfio

Tystysgrif Cydymffurfio

 

I weld y dystysgrif - cliciwch yma

 

 


Eisteddfod Cylch Arfon

urddCafwyd gwledd o gystadlu yn Eisteddfod Cylch yr Urdd dydd Sadwrn. Bu 75 o ddisgybion yn cynrychioli’r ysgol mewn amrywiol cystadleuaethau. Da iawn chi am gystadlu mor frwd ac am eich gwaith caled. Llawer o ddiolch i’r staff a’r rhieni fu’n hyfforddi, stiwardio ac yn cefnogi’r plant yn yr Eisteddfod.
Eleni daeth y plant yma i’r brig:
Unawd dan 8 oed: Carlotta Thomas (1af)
Llefaru dan 8 oed: Ela Non Jones (2il); Elain Grug Williams (3ydd)
Cerdd Dant dan 8 oed:Carlotta Thomas (1af); Eldra Hughes (2il); Ela Non Jones (3ydd)
Llefaru 8-10 oed: Anna Celyn Evans (3ydd)
Cerdd Dant 8-10 oed: Begw Hughes (2il); Osian Llywelyn Hughes (3ydd)
Unawd Alaw Werin dan 12 oed: Gwenlli Griffiths (3ydd)
Unawd Piano: Will Green (2il)
Unawd Pres: Catrin Huws-Thomas (1af); Will Green (2il)
Parti Deulais: 3ydd
Parti Cerdd Dant: 1af
Ensemble: 3ydd
Band: 2il
Cor Ysgolion dros 150: 3ydd

Da iawn chi!
Cynhelir yr Eisteddfod Sir yn Neuadd PJ, Bangor ar Fawrth 17. Rhagor o fanylion i ddilyn.


Bags2School- 21ian o Chwefror, 2018

Bags2School- 21ian o Chwefror, 2018
Bags2School- 21ian o Chwefror, 2018

Diolch yn fawr iawn i bawb am fynd ati gasglu dillad ar gyfer y cynllun ‘Bags2School’. Derbyniodd y Cyngor Eco siec o £80. Bydd y dillad yn parhau i gael eu dosbarthu i wledydd megis Dwyrain Ewrop ac Affrica. Rydym yn hynod o ddiolchgar am eich cyfraniadau. Bydd y casgliad nesaf ym mis Mehefin.


Ymweliad Gwasanaeth Tan ac Achub

Ymweliad Gwasanaeth Tan ac Achub
Ymweliad Gwasanaeth Tan ac Achub
Ymweliad Gwasanaeth Tan ac Achub

Ar ddydd Gwener, Chwefror 23, ymwelodd Mrs Gwawr Williams o’r Gwasanaeth Tân ac Achub â Ysgol Bontnewydd er mwyn trafod diogelwch yn y cartref gyda disgyblion Bl2 a dosbarth Elidir. Cafwyd trafodaethau hynod o ddiddorol yn ymwneud â’r pethau gwahanol y gallwn wneud er mwyn arbed tân gychwyn yn y lle cyntaf. Dysgom hefyd sut i brofi larwm tân a chawsom waith cartref er mwyn trafod gyda’n rhieni beth yw’r drefn pe bai larwm tân yn canu yn y cartref. Rydym yn gwybod yn barod beth i’w wneud pan mae’r larwm tân yn canu yn yr ysgol. Cawsom gyfle hefyd i astudio gwisg achub y gwasanaeth tân a chafodd rhai disgyblion gyfle i wisgo rhannau ohono. Diolch yn fawr, dysgom negesuon pwysig.


Ymweliad Cwmni Horizon

Ymweliad Cwmni HorizonAr ddydd Iau, Chwefror 22, daeth Awen o gwmni Horizon i weithio gyda disgyblion dosbarth Elidir er mwyn datblygu eu dealltwriaeth o egni fel rhan o’u gwaith gwyddonol ar drydan. Cawson gyfle i drafod tanwydd ffosil (glo, olew a nwy) a’r effaith mae'r rhain yn ei gael ar yr amgylchedd a beth mae hyn yn ei olygu iddyn nhw.
Dysgon erbyn y flwyddyn 2050, mae’n bosibl y bydd 37% o’r holl rywogaethau o blanhigion ac anifeiliaid wedi diflannu oherwydd newid hinsawdd. Buon hefyd yn brysur yn cyfrifo eu ôl-troed carbon. Roedd yn hynod o ddiddorol canfod sawl tunnel o garbon deuocsid mae person cyffredin yn y Deurnas Unedig yn ei ddefnyddio mewn blwyddyn. Diolch yn fawr Awen, dysgom lawer.


Prosiect Creadigol

Prosiect Creadigol
Prosiect Creadigol

Cafodd Bl 4 hwyl a sbri yn creu jingle a fideo gyda Gai Toms fel rhan o’r prosiect creadigol.


Prosiect Creadigol

Prosiect Creadigol
Prosiect Creadigol

Mwynhaodd disgyblion Bl4 pob eiliad o’r weithgaredd dylunio a chreu siocledi gwreiddiol gydag Rhian Cadwaladr a Miss Madine. Wrth gwrs, blasu oedd yr uchafbwynt. Gwaith iaith saesneg gwych.


Sgiliau Dwr y Cwricwlwm Cenedlaethol

Sgiliau Dwr y Cwricwlwm Cenedlaethol Llongyfarchiadau disgyblion Bl6 am gyrraedd y safon a derbyn tystysgrif Sgiliau Dwr y Cwricwlwm Cenedlaethol.

 

 


Ffarwelio a Mr Glynne Brown

Ffarwelio a Mr Glynne BrownMae Mr Brown wedi penderfynnu rhoi gorau i’w waith fel Gofalwr yr ysgol. Rydym yn ddiolchgar iddo am ei gyfraniad i’r ysgol dros yr wyth mlynedd diwethaf ac yn dymuno’n dda iddo.

 

 


Noson Sinema i blant y Cyfnod Sylfaen a Phlant y Cylch - cofiwch i brynu eich tocyn ymlaen llaw

Cyngerdd Gwyl Ddewi 27/2/18

 

cliciwch yma i weld mwy o wybodaethWythnos Cymru Cwl

Cyngerdd Gwyl Ddewi 27/2/18

 

cliciwch yma i weld mwy o wybodaethCyngerdd Gwyl Ddewi 27/2/18

Cyngerdd Gwyl Ddewi 27/2/18

 

cliciwch yma i weld mwy o wybodaeth

 
Clwb Cwtsh

Clwb Cwtsh

 

cliciwch yma i weld mwy o wybodaethClwb Cwtsh

 

cliciwch yma i weld mwy o wybodaeth

 

 


Disgo Cymru Cŵl

Twrnament Pêl-RwydCafwyd noson braf iawn ar ddiwrnod Santes Dwynwen yn ein disgo Cymru Cŵl. Diolch i Non am annog y dawnsio a sicrhau fod cerddoriaeth Cymraeg ar gael. Diolch i rieni’r pwyllgor am drefnu’r cŵn poeth, diodydd a chacennau ar gyfer y noson. Cafwyd cystadleuaeth Cymro/Cymraes Cŵl. Llongyfarchiadau i Seren, Mathew, Osian Llywelyn a Charlotte ar ennill.


Adeiladu Cysgodfannau Anderson – Dylunio a Thechnoleg

Safer Internet Day 2018
Safer Internet Day 2018

Bu dosbarth yr Wyddfa’n brysur iawn yn dylunio ac adeiladu Cysgodfannau Anderson fel rhan o’r gwaith Dylunio a Thechnoleg ar thema yr Ail Ryfel Byd. Dysgwyd a datblygwyd llawer o sgiliau a chafodd pawb lawer iawn o hwyl.


Rhaglen Eisteddfod Cylch yr Urdd - Arfon

Twrnament Pêl-Rwyd

Rhaglen Cylch Cynradd Arfon- cliciwch yma

 

 urdd

 

 

 


Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2018

Safer Internet Day 2018
Safer Internet Day 2018

Er mwyn rhannu negeseuon pwysig ynghlyn a sut i gadw eich hun ac eraill yn ddiogel tra’n defnyddio’r We, cynhaliodd aelodau’r Cyngor Ysgol wasanaeth boreol ar y thema Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel. Trefnasant hefyd bod PC Dylan Pritchard yn cynnal Noson Gwricwlaidd i rieni ar Chwefror 6ed. Yn ystod y dydd, bu’r athrawon yn brysur yn cynnal gweithgareddau amrywiol gyda’r dysgwyr yn y dosbarthiadau. Mae gennym i gyd gyfrifoldeb i sicrhau cymuned ar lein gwell a fwy diogel.


Talu Eich Ysgol - Mae'n Hawdd

Twrnament Pêl-Rwyd

Dilynwch y linc yma

 

 

 


Diwrnod Diogelwch Y We

Twrnament Pêl-Rwyd

Diwrnod Diogelwch Y We - 06/02/18

Llythyr i Rhieni - cliciwch yma

 

 


Twrnament Pêl-Rwyd Yr Urdd

Twrnament Pêl-RwydDydd Llun Ionawr 22 aeth 10 o enethod blwyddyn 6 i ganolfan Brailsford yn Mangor efo Mrs Hughes gymryd rhan yn nhwrnament pêl-rwyd yr Urdd. Cawsant chwarae 6 gêm gan ennill 3 ohonynt.
Da iawnn chi genod am chwarae ac ymddwyn mor arbennig o dda!

 


Disgo Cymru Cwl

Presenoldeb 100% Tymor yr Hydref 2017

 


Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

 

Presenoldeb 100% Tymor yr Hydref 2017

Presenoldeb 100% Tymor yr Hydref 2017Yn ystod y tymor, mae aelodau'r Cyngor Ysgol wedi bod yn monitro presenoldeb disgyblion yn y dosbarthiadau. Ein targed gan Gyngor Gwynedd yw 96.6%. Hoffai'r Cyngor Ysgol longyfarch y disgyblion isod ar eu presenoldeb 100% yn ystod Tymor yr Hydref. Cafodd pob un 'Pensel Presenoldeb'.


Parti Nadolig Cyfnod Allweddol 2

Parti Nadolig Cyfnod Allweddol 2
Parti Nadolig Cyfnod Allweddol 2

Cafwyd llawer o hwyl ym mharti Nadolig yr Adran Iau. Chwarae gemau, bwyd a diod a chanu carolau a chaneuon Nadoligaidd gyda bandiau Cymraeg. Cafwyd anrheg fach o siocled i fynd adref.


Canu Carolau yn Age Cymru, Bontnewydd

Canu Carolau yn Age Cymru, BontnewyddBu grwpiau o ddisgyblion CA2 yn gorffen eu tymor Nadolig yn didannu yn Age Cymru, Bontnewydd.
Cafwyd croeso cynnes iawn yno ac roedd y gynulleidfa wrth eu boddau yn gwrando ar y plant yn canu caneoun o’u sioe Nadolig.

 


Ffarwelio a Miss Lynne Adams

Ffarwelio a Miss Lynne AdamsDaeth diwedd i gyfnod Miss Lynne Adams fel athrawes dosbarth Yr Wyddfa. Bu Miss Adams yn rhan bwysig iawn o’r ysgol a dosbarth Blwyddyn 6. Llawer o ddiolch iddi am ei gwaith caled yn nosbarth Yr Wyddfa. Byddwn yn croesawu Miss Adams yn ôl fel athrawes lanw yn y flwyddyn newydd.


Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda

Ar ran holl staff yr ysgol hoffwn ddymuno Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i chi gyd.


Sioe Cyfnod Allweddol 2

Sioe Cyfnod Allweddol 2Cafwyd gwledd o ganeuon a gwir hanes y Nadolig yn sioe Cyfnod Allweddol 2. Roedd y plant wrth eu boddau yn perfformio i’w rhieni a’u ffrindiau. Roedd pob un yn edrych ddigon o sioe yn eu gwisgoedd. Llawer o ddiolch i staff Cyfnod Allweddol 2 am baratoi’r plant mor drylwyr.
Thema Tymor yr Hydref yw ‘Anfon a Derbyn’. Bydd cyfran o elw’r yn cael ei anfon trwy elusern Oxfam i noddi addysg plant yn Affrica. Bydd cyfran arall o’r elw yn cael ei ddefnyddio i gynnal partion Nadolig. Gwobr haeddiannol i’r plant wedi eu gwaith caled.
Diolch i’r rhai ohonoch gyfrannodd nwyddau ar gyfer yr Hampr Nadolig. Enillwyr hamperi’r cyfnod Allweddol 2 oedd Trefor Jones (taid Heledd) ac Ann Moore (nain Charlotte)
Bydd elw’r raffl yn mynd tuag at Gronfa’r Cymdeithas Rhieni Athrawon.


Parti Nadolig y Cyfnod Sylfaen

Parti Nadolig y Cyfnod Sylfaen
Parti Nadolig y Cyfnod Sylfaen

Cafodd holl blant y Cyfnod Sylfaen hwyl yn y parti Nadolig. Chwarae gemau, bwyd a diod a hyd yn oed ymweliad ac anrheg gan Sion Corn.

Cliciwch yma i weld y lluniau.


Cyngerdd Carolau y Cyfnod Sylfaen

Cyngerdd Carolau y Cyfnod SylfaenCafwyd gwledd o garolau a hanes stori’r geni yng nghyngerdd y Cyfnod Sylfaen. Roedd y plant wrth eu boddau yn perfformio i’w rhieni a’u ffrindiau. Roedd pob un yn edrych ddigon o sioe yn eu siwmperi Nadolig. Llawer o ddiolch i staff y Cyfnod Sylfaen am baratoi’r plant mor drylwyr.

Thema Tymor yr Hydref yw ‘Anfon a Derbyn’. Bydd cyfran o elw’r yn cael ei anfon trwy elusern Oxfam i noddi addysg plant yn Affrica. Bydd cyfran arall o’r elw yn cael ei ddefnyddio i gynnal partion Nadolig. Gwobr haeddiannol i’r plant wedi eu gwaith caled.

Diolch i’r rhai ohonoch gyfrannodd nwyddau ar gyfer yr Hampr Nadolig. Enillwyr hamperi’r cyfnod Sylfaen oedd Carol (nain Eli) a Lesley (mam Efa ac Anna Mai)

Bydd elw’r raffl yn mynd tuag at Gronfa’r Cymdeithas Rhieni Athrawon.


Cynllun Fill a Welly 2017

Penderfynodd y Cyngor Ysgol unwaith eto i gefnogi'r cynllun Fill a Welly. Yn ystod Tymor yr Hydref mae'r plant wedi bod yn brysur yn casglu ceiniogau gan geisio llenwi welington gyda'r pres coch. Mae tua llond welington yn galluogi'r plant i brynu gafr. Eleni, casglwyd £184.29 sef digon i ddanfon 7 gafr i Affrica drwy'r cynllun Oxfam. Hoffwn ddiolch i bawb am ein cefnogi.

Fill a Welly 2017
Fill a Welly 2017
Fill a Welly 2017

Cinio Nadolig

Cinio Nadolig
Cinio Nadolig
Cinio Nadolig

Dyna oedd gwledd. Diolch yn fawr iawn i Anti Sarah a holl staff y gegin am baratoi Cinio Nadolig blasus tu hwnt. Roedd pawb wedi mwynhau.

Cliciwch yma i weld ychydig o luniau


Anna Williams a’r Criw Eco - 20/11/2017

Bu criw y Cyngor Eco yn brysur yn helpu Anna Williams a rhai myfyrwyr i baratoi’r ardd ar gyfer tymor y gaeaf. Cafodd y disgyblion gwahanol gyfrifoldebau megis chwynnu, torri a thocio’r tyfiant ac roedd rhaid clirio popeth yn ystod y prynhawn. Edrychai’r ardd a’r ardal tu allan yn daclusach o lawer erbyn diwedd y dydd. Diolch i bawb fu wrthi’n cynorthwyo.


Bags2School - 15fed o Dachwedd, 2017

Bags2School
Bags2School
Bags2School

Diolch yn fawr iawn i bawb am fynd ati gasglu dillad ar gyfer y cynllun ‘Bags2School’. Derbyniodd y Cyngor Eco siec o £128. Bydd y dillad yn parhau i gael eu dosbarthu i wledydd megis Dwyrain Ewrop ac Affrica. Rydym yn hynod o ddiolchgar am eich cyfraniadau. Bydd y casgliad nesaf ar 21ain o Chwefror, 2018.


Data Cyngor Siarter Iaith

Data Cyngor Siarter Iaith
Data Cyngor Siarter Iaith
Data Cyngor Siarter Iaith

Dyma Heledd a Kyle yn cyflwyno’r data Siarter Iaith yn y gwasanaeth ysgol yn dilyn yr holiaduron ym mis Hydref. Rydym wedi creu targedau a syniadau o sut i wella’n data yn ystod y flwyddyn.

Yr agweddau i wella yw:
- Defnyddio’r Gymraeg ar y we ac wrth tecstio.
- Gwrando ar gerddoriaeth Cymraeg.
- Gwylio rhaglenni/Dvd’s Cymraeg.

Rydym yn gobeithio cael :
- Can yr wythnos.
- Ffair CD’s a DVD’s yn yr ysgol.
- Gwahodd pobl i ddod i mewn yn ystod wythnos Cymru Cŵl.

Gofynnwn yn garedig i chi gefnogi ni fel cyngor a cheisio helpu eich plant gyda’r targedau yma adref.
Diolch
Cyngor Siarter Iaith 2017-2018.


Yr Wobr Aur

Yr Wobr Aur

Llongyfarchiadau mawr i’r cyngor Siarter Iaith 2016-2017 am dderbyn y wobr aur am eich holl waith caled. Dyma Heledd a Kyle o’r cyngor 2017-2018 yn derbyn y wobr yn y gwasanaeth Dydd Gwener.

 


Blaenoriaethau Cyngor Siarter Iaith 2017-18

Blaenoriaethau Cyngor Siarter Iaith 2017-18

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

 

 


Prif Flaenoriaethau’r Cyngor Ysgol 2017-2018

Prif Flaenoriaethau’r Cyngor Ysgol 2017-2018
Cliciwch yma
am fwy wybodaeth

 ADRODDIAD BLYNYDDOL LLYWODRAETHWYR 2016 - 2017 - cliciwch yma


Bocsys Nadolig T4U 2017

Bocsys Nadolig T4U 2017
Bocsys Nadolig T4U 2017

Diolch o galon i bob teulu cyfrannodd bocs Nadolig i blentyn mewn gwlad arall. Mae’r cynllun T4U yn gwerthfawrogi pob cymorth y maent yn derbyn i wneud Nadolig y plant hyn yn well.Eleni casglwyd 87 o focsys a byddent yn mynd am Bosnia a Belarus. Diolch yn fawr iawn.
Cliciwch yma i weld ychydig o luniau


Ffair Nadolig Ysgol Bontnewydd

Ffair Nadolig Ysgol Bontnewydd
Ffair Nadolig Ysgol Bontnewydd

Cafwyd noson gwerth chweil yn y Ffair eleni. Mae'r weithgaredd yn un o uchafbwyntiau calendr yr ysgol. Roedd dros 30 o stondinwyr amrywiol o amgylch yr ysgol yn gwerthu crefftau, bwydydd, gwaith celf, danteithion, cwrw a seidr. Roedd rhywbeth i bawb. Daeth dros 200 o bobl i brynu ac i wneud ychydig o siopa Nadolig. Yng nghanol yr hwyl daeth Sion Corn i ymweld a phlant yr ysgol. Diolch i aelodau'r Pwyllgor Rhieni am drefnu ac i bawb am gefnogi.


Sioe CIP

Sioe CIP
Sioe CIP

Cerddoriaeth Mr Urdd oedd yn croesawu yr adran iau i’r neuadd y bore ‘ma gyda Tudur o rhaglen STWNSH yn barod i gyflwyno sioe CIP. Roedd cynnwrf mawr wrth i blant gystadlu am wobrau drwy chwarae gemau, adrodd jôcs a chymryd rhan yng nghwis CIP. Hwyl oedd gweld ras y parotiaid a’r teulu Slebogiaid yn ymuno yn y sioe.


Ymweliad PC Pritchard
Ymweliad PC PritchardDysgodd Bl6 lawer am Beryglon Cyffuriau tra’n gwneud gweithgareddau gyda PC Pritchard.

 

 

 


Swyddogion Diogelwch y Ffyrdd 2017
Swyddogion Diogelwch y Ffyrdd 2017 Llongyfarchiadau i Elin a Gwion am gael eu hethol fel Swyddogion Diogelwch y Ffyrdd. Byddent yn gwneud sawl gweithgaredd yn ystod y flwyddyn er mwyn hyrwyddo Diogelwch y Ffyrdd.

 


Siacedi Diogelwch

Siacedi Diogelwch
Siacedi Diogelwch

Hoffai'r Cyngor Ysgol ddiolch o galon i Mr Peter Garlick am ei rodd caredig o £100. Mae'r aelodau wedi archebu 30 siaced diogelwch gyda'r arian. Bydd disgyblion Ysgol Bontnewydd yn gwisgo rhain yn ystod ymweliadau addysgol. Cadwch lygaid allan amdanynt, maent yn edrych yn smart iawn


Sioe Don’t Touch Tell
Plant Mewn AngenCafodd ddisgyblion hwyl ar brynhawn Dydd Mercher, Tachwedd 7fed yn gwylio sioe yn neuadd yr ysgol. Er i’r sioe fod yn un ddoniol, roedd neges bwysig iawn i’r prynhawn sef peidiwch meddwi, meddyliwch. Roedd y plant wedi syfrdanu gweld effaith mae alcohol yn ei gael ar yr ymennydd yn enwedig pan welsant dric gwydriad bach o lefrith yn dyblu mewn maint wrth iddo gael ei dywallt i’r gwydr nesaf.

Cliciwch yma i weld rhagor o luniau


Plant Mewn Angen
Plant Mewn AngenDiolch o galon i holl blant yr ysgol am gefnogi Diwrnod Plant Mewn Angen. Roedd bron bob un plentyn wedi anghofio eu gwisg ysgol heddiw!!!! Roedd sawl un dal yn eu pyjamas ac ambell un mewn dillad Pudsey. Casglwyd £205.10 tuag at yr achos da.

Cliciwch yma i weld rhagor o luniau


Gala Nofio'r Urdd

Gala Nofio'r Urdd
Gala Nofio'r Urdd

Da iawn chi blant am wneud eich gorau glas yn y Gala Nofio ym Mangor. Cafodd pawb gyfle i gystadlu a chymeradwyo ymdrechion eu gilydd. Er nad oedd gwobrau eleni roedd eich ymroddiad ac ymddygiad yn wych.


Gwaith Maes Daearyddiaeth a Gwyddoniaeth Dosbarth Elidir
Gwaith Maes Daearyddiaeth a Gwyddoniaeth Dosbarth ElidirFel rhan o gywaith Daearyddiaeth a Gwyddoniaeth y tymor, cafodd disgyblion dosbarth Elidir, Miss Madine a Mrs Williams gyfle i fynd ar waith maes er mwyn astudio’r Afon Gwyrfai. Mwynhaodd pob un disgybl y cyfle i ymchwilio er mwyn canfod pa greaduriaid sy’n byw yn yr afon. Cawsant hefyd hwyl wrth gydweithio er mwyn canfod lled a dyfnder yr afon mewn gwahanol fannau ac amseru cyflymder llif y dŵr. Hoffwn ddiolch i Mr a Mrs Strello am gydweithio gyda ni. Erbyn hyn, mae’r disgyblion wedi cychwyn dadansoddi’r data a llunio graffiau er mwyn arddangos eu canfyddiadau.

Cliciwch yma i weld rhagor o luniau


Diwrnod Indiaidd
Diwrnod IndiaiddTrefnodd y Cyngor Ysgol ddiwrnod rhyngwladol sef Diwrnod Indiaidd llwyddiannus iawn. Roedd y neuadd wedi ei haddurno gyda fflagiau’r wlad tra roedd disgyblion a staff yn eu gwisgoedd lliwgar. Cafodd plant gyfle i ddysgu am agweddau gwahanol yn ymwneud ag India ac am fywyd pobl o fewn y wlad. I goroni’r cyfan cafwyd cinio Indiaid blasus iawn amser cinio.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Dewch i Ffair Grefftau Ysgol Bontnewydd poster - Tachwedd 23

Stondinau lu - Cyfle gwych i wneud eich siopa Nadolig.

Tocynnau Grotto Sion Corn i'w cael o'r ysgol ymlaen llaw.

Cliciwch yma
am fwy wybodaethAelodau Cyngor Eco Ysgol Bontnewydd 2017-2018
plant

Cliciwch yma i weld rhestr o aelodau y Cyngor Ysgol Eco

 

 


Cyngor y Siarter Iaith
Diwrnod Maint CymruLlongyfarchiadau i'r canlynol ar cael eu hethol i Gyngor y Siarter Iaith. Bydd eu gwaith yn cynnwys hybu'r defnydd o'r iaith Gymraeg.

Ava, Heledd, Gwion, Kyle, Carrie, Deian, Jana, Danial, Ela Wyn a Hari


Diolchgarwch 2017
Diwrnod Maint CymruPenderfynodd aelodau’r Cyngor Ysgol y bydde’n braf cael derbyn rhoddion ar gyfer Banc Bwyd, Caernarfon eto eleni. Mae’r plant yn hoffi eu bod yn gallu helpu pobl llai ffodus sy’n byw yn lleol. Daeth Gwyn o’r elusen i ddiolch i’r plant am fod mor ffeind. Diolch yn fawr i’r rhai a gefnogwyd.


Gwasanaeth Diolchgarwch - 27.10.17

diolchgarwch
diolchgarwch

Diolch i ddisgyblion blwyddyn 2 yr Aran am gynnal gwasanaeth Diolchgarwch ar gyfer rhieni a phlant yr ysgol. Dysgwyd am holl roddion Duw a gŵyl Ddiolchgarwch y Cristnogion, gan gofio'r pwysigrwydd rhannu gydag eraill llai ffodus na ni, ymhell ac agos. Cafwyd perfformiad clir ac eglur gan bawb. Da iawn chi am ddysgu eich gwaith ar y cof. Hefyd, diolch yn fawr iawn i bawb am gyfraniadau hael ar gyfer y banc bwyd eto eleni.


Disgo Calan Gaeaf

plant mewn gwisg ffansi
plant mewn gwisg ffansi

Dawnsio, bwyta a chymdeithasu fu hanes noson disgo Calan Gaeaf. Cafwyd noson gwerth chweil a phawb yn edrych yn anhygoel! Llongyfarchiadau mawr i'r plant fu'n llwyddiannus yn y gystadleuaeth gwisg ffansi.Diolch i Parc Coed y Sipsiwn am rodd o Docyn Teulu i'r buddugol. Diolch i Non, Owain a Gethin am drefnu'r disgo ac i aelodau'r Cyfeillion a staff am redeg y stondinau.

Cliciwch yma i weld rhagor o luniau


Cynllun Bag 2 Schoolposter

Oes gennych hen ddillad neu esgidiau nad ydych eisiau dim mwy? Ardderchog!

Os gwelwch yn dda dewch a nhw mewn bag i Ysgol Bontnewydd ar Ddydd Mercher, 15fed o Dachwedd.
Cliciwch yma
am fwy wybodaethBocs Plentyn y Nadolig

poster

 

Bydd yr ysgol yn casglu bocsys ar gyfer yr elusen hon. Dyddiad casglu eleni yw 22/11/17. Tybed sawl bocs bydd eleni?

 

 Disco Calan Gaeaf

posterNeuadd Ysgol Bontnewydd

Hydref 26
6:00 – 7:00

Cliciwch yma am fwy wybodaethDiolchgarwch Hydref 27

poster

Banc Bwyd Caernarfon

Cliciwch yma am fwy wybodaeth

 Mynediad i Ysgol Gynradd 2018

poster

 

Cliciwch yma am fwy wybodaeth

 Cystadleuaeth Rygbi

Diwrnod Maint CymruCafodd y sgwad rygbi brynhawn da iawn yng nghystadleuaeth Tlws Morgan Parry. Llawer o ddiolch i Glwb Rygbi Caernarfon am drefnu. Ennill a cholli oedd hanes y prynhawn ond er hyn roedd y criw wedi mwynhau'r cystadlu. Diolch i Bleddyn Thomas am hyfforddi.


Dathlu Rhagoriaethposter

Derbyniodd yr ysgol wobr Rhagoriaeth gan Estyn mewn derbyniad yng Nghaerdydd. Cafodd dros 350 o leoliadau eu harolygu y llynnedd.

Roedd yn dipyn o fraint i fod yn un o 34 o leoliadau ar draws Cymru gyfan a dderbyniodd dyfarniad o Ragoriaeth gan Estyn yng nghylch Arolygu 2016-17. Cliciwch yma i weld y dystysgrif.


Twrnament pêl-rwyd

Twrnament pêl-rwydDydd Llun, Hydref 23, bu tîm pêl-rwyd yr ysgol yn cymryd rhan mewn twrnament i ysgolion cynradd yng Nghanolfan Braislford, Bangor gyda Mrs Hughes. Mi chwaraeodd y genod yn arbennig o dda gan ennill un gêm a chael dwy gêm gyfartal. Yn anffodus doedd hyn ddim yn creu digon o bwyntiau i symud ymlaen i’r gemau terfynnol. Da iawn genod!

Cliciwch yma i weld y lluniau.


Diwrnod Maint Cymru - 13/10/2017

Diwrnod Maint CymruCafodd y Cyngor Eco ddiwrnod arbennig o brysur dydd Gwener yn casglu arian tuag at elusen Maint Cymru. Elusen yw hon sy’n helpu coedwigoedd glaw o gwmpas y cyhydedd, sy’n cael eu difetha yn ddyddiol oherwydd bod y coed yn cael eu torri ar raddfa eang; gyda chynefinoedd anifeiliad gwyllt yn cael eu dinistro ac yn cael eu rhoi mewn perygl o ddiflannu’n llwyr. Ar ddydd Mercher daeth Mr Guto Dafydd o Maint Cymru i roi cyflwyniad i’r ysgol gyfan, a chynnal gweithdy ar ddatgoedwigo ac effaith hyn ar gynefinoedd anifeiliaid gwyllt gyda disgyblion dosbarth Elidir. Mewn deuddydd aeth y Cyngor Eco ati’n annibynnol i greu gweithgareddau a gwerthu cacennau i godi arian ychwanegol. Trwy gynnal diwrnod o wisgo gwyrdd a chyfrannu punt, yn ogystal â’r gweithgareddau ar y dydd, codwyd £210.10. Mae elusen Maint Cymru yn rhoi £1 am bob £1 a godwyd, a bydd punt yn talu am blannu pedair coeden fach newydd. 840 o goed gan ddisgyblion Bontnewydd, 1,680 yn cynnwys cyfraniad Maint Cymru. Diolch i bawb am gyfrannu a diolch i Guto am ddod atom i roi sgwrs ddifyr. Da iawn, bawb.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Ffair Wybodaeth ADYaCh

posterCroeso i Rieni, Athrawon a Llywodraethwyr ysgolion Cynradd ac Uwchradd.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 Taith Gerdded Ysgol Bontnewydd Medi 2017

Taith GerddedBu cynnwrf mawr ym Montnewydd, Dydd Llun, Medi 25ain, wrth i tua 140 o blant gymryd rhan yn Nhaith Gerdded, Ysgol Bontnewydd. Syniad y Cyngor Ysgol oedd i gynnal y gweithgaredd cyffroes yma er mwyn codi arian i’r Ysgol. Yn ffodus iawn, roedd yr haul yn gwenu a chafodd bawb hwyl a sbri wrth gerdded ar hyd lôn Eifion i Gaernarfon ac yn ôl. Wedi cyrraedd Caernarfon, cafodd bawb seibiant bach i ymlacio ac yna bwyta eu picnic cyn cychwyn yn ôl am yr Ysgol. Cafodd y Picnic Perffaith ei baratoi gan ferched y gegin - blasus iawn oedd.

Yn ystod y diwrnod, bu disgyblion y Dosbarth Derbyn yr un mor brysur yn codi arian drwy wneud gweithgareddau corfforol amrywiol yn y Neuadd ac ar iard yr ysgol. Cawson hwyl a sbri wrth gadw’n heini.
Hyd yn hyn, ‘rydym wedi codi £1400. Wedi i ni dderbyn yr holl arian i mewn, bydd y Cyngor Ysgol, yn dilyn awgrymiadau gan y disgyblion, yn penderfynu sut i wario hanner yr arian er mwyn archebu adnoddau gwerthfawr i’r Ysgol er lles y disgyblion. Bydd gweddill yr arian yn cael ei drosglwyddo i gronfa’r Gymdeithas Rhieni ac Athrawon. Hoffwn ddiolch o galon i bawb sydd wedi noddi’r disgyblion.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Cyrsiau Dysgu Cymraeg Efo Ni

Llanberis

 

Cliciwch yma i weld mwy o wybodaeth am gwrs yn Llanberis

 

 

Caernarfon

 

Cliciwch yma i weld mwy o wybodaeth am gwrs yng Nghaernarfon

 Ymweliad Blwyddyn 6 i Lanllyn

glanllynCafodd blwyddyn 6 tridiau arbennig o dda yng ngwersyll Glanllyn gyda disgyblion o Lanrug a’r Gelli. Roedd y tywydd yn eithaf da ar y cyfan a ni lwyddodd yr ychydig o law a gafwyd i amharu ar yr hwyl a’r sbri. Ymysg hoff weithgareddau’r disgyblion oedd canwio, wal ddringo,cwrs rhaffau ac adeiladu rafft.

Cliciwch yma i weld mwy o lunaiu


Cymdeithas Rhieni Athrawon

rhieniLlawer o ddiolch i bwyllgor Cymdeithas Rhieni Athrawon am eu rhodd hael o £5,350 yn dilyn gwaith codi arian 2016-17. Bydd yr arian yn cael ei ddefnyddio i brynu offer ar gyfer dysgwyr megis llyfrau darllen, adnoddau TGCh, Mathemateg a Gwyddoniaeth.

Etholwyd y Swyddogion canlynol ar gyfer 2017-18
Cadeirydd: Ceri Evans
Ysgrifennydd: Nia Davies
Trysorydd: Caryl Owen
Swyddog y Wasg: Michelle Williams
Gwisg Ysgol: Alys Hughes
Rag Bag: Eirian Rees
Siopwr: Ceri Wyn Thomas
Croeso i chi ymuno a’r Pwyllgor yn ein cyfarfod nesaf ar Hydref 16 am 7:00
Trefnwyd y gweithgareddau canlynol:
Taith Gerdded : 25/9/17 neu 27/9/17
Disgo Calan Gaeaf: 26/10/17
Rag Bag: 15/11/17
Ffair Nadolig: 23/11/17
Raffl Nadolig: 19/12/17 a 20/12/17


Disgyblion y dosbarth Meithrin - Medi 2017

meithrinHoffwn groesawy plant y dosbarth Meithrin i Ysgol Bontnewydd. Mae pob un wedi setlo'n dda I fywyd ysgol ac yn mwynhau cymryd rhan yn y gweithgareddau amrwyiol.Llysgenhadon Chwaraeon 2017/18

chwaraeonEtholwyd Gwen a Cain yn Lysgenhadon Chwaraeon. Bydd ei gwaith yn cynnwys datblygu chwaraeon a ffitrwydd yn yr ysgol. Llongyfarchiadau mawr i chi.

 

 Aelodau Cyngor Ysgol 2017-2018

cyngor ysgol

Dyma ein Cyngor Ysgol am eleni. Ar ôl proses hir o ethol yn y dosbarthiadau, etholwyd y Cyngor. Yn dilyn hyn, etholwyd Rebecca yn Gadeirydd y Cyngor Ysgol a Catrin yn is-gadeirydd. Llongyfarchiadau mawr i chi gyd.

Mae'r Cyngor wedi cychwyn ar eu blaenoriaethau ac yn gwneud gwaith arbennig er mwyn helpu datblygu Ysgol Bontnewydd i fod yn ysgol wych ac yn le hapus i bawb.


Prif Ddisgyblion 2017-2018

prif ddisgyblion

Cynhaliwyd etholiadau ym mlwyddyn 6 er mwyn i'r plant ethol eu Prif Ddisgyblion.

Etholwyr Iolo a Catrin yn Brif Ddisgyblion ac a Heledd, Lois, Gwion a Cai yn Ddirprwy Brif Ddisgyblion ar gyfer 2017-18. Llongyfarchiadau mawr i chi gyd.

Diolch

Llawer o ddiolch i chi rieni am eich cefnogaeth a chydweithio parod ar hyd y flwyddyn. Diolch ar ran y staff am yr holl cerdiau diolch ac anrhegion. Mwynhewch y gwyliau. Bydd yr ysgol yn ail agor i ddisgyblion ar 4/9/17


Ffarwelio gyda Blwyddyn 6

Urdd Art and Craft Eryri
Urdd Art and Craft Eryri

Daeth diwrnod olaf Blwyddyn 6 yn Ysgol Bontnewydd. Dymunwn yn dda i'r criw wrth iddynt symud ymlaen i YSHO. Mae wedi bod yn fraint cael eu nabod. Pob lwc i chi.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Diwrnod y 60au

posterCafodd disgyblion dosbarth Yr Wyddfa diwrnod arbennig - diwrnod y 60au. Roedd y gweithgareddau yn deillio o waith y tymor ar hanes y 60au. Yn ystod y tymor cafodd y plant gyfle i ddysgu am enwogion y cyfnod a ddylanwadodd ar hanes - pobl megis Martin Luther King, John Lennon a Dafydd Iwan. Cawsant gyfle i ddysgu am gerddorion y cyfnod ac i arbrofi mewn arddulliau celf y cyfnod. Cafodd pawb gyfle i wneud crys T yn defnyddio tie dye.


Fferm Y Foel

Urdd Art and Craft Eryri
Urdd Art and Craft Eryri

Cafodd disgyblion dosbarth Derbyn andros o hwyl ar eu trip i Fferm y Foel ddoe. Roedd o’n braf cael gweld a bwydo’r anifeiliaid a chael mynd am dro ar y tractor.


Logo Newydd Siarter Iaith

poster

 

 

 Gelli Gyffwrdd

posterDydd Llun Gorffennaf 17 aeth disgyblion blwyddyn 3 i Gelli Gyffwrdd efo Mrs Hughes a Miss Evans ar eu trip diwedd blwyddyn. Mi gafodd pawb ddigon o hwyl a sbri yn mynd ar y sleid dwr, y Ddraig Werdd, y cychod a’r beiciau lleuad. Cafodd pawb ddod â chydig o arian poced i wario (ond dim mwy na £5!!). Roedd ymddygiad y plant i gyd yn wych.
Diolch i Mrs George am adael i ni fynd.


Pentre Dementia Gyfeillgar

posterCafodd disgyblion dosbarth Yr Wyddfa gyflwyniad diddorol iawn i gyflwr Dementia a'i effaith ar bobl. Pwrpas y sesiwn oedd i godi ymwybyddiaeth plant o'r cyflwr a'u helpu i wybod sut y gallent fod o gymorth i rhywun sy'n dioddef o'r cyflwr. Diolch i Meilys Smith am drefnu.


Gwersyll Haf Clwb Rygbi Caernarfon

poster

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


 


Ymweliad Yncl Ifan

posterRoedd dosbarth Meithrin a Derbyn yn andros o lwcus i gael ymweliad gan Yncl Ifan y ffarmwr wythnos ddiwethaf. Cawsom ddysgu am y ddau lo bach ac yna eu henwi. Dewisom yr enwau Moli a Loli. Diolch yn fawr Yncl Ifan.

Cliciwch yma
i weld mwy o luniau


Parc Coed y Sipsiwn

posterYmweliad Dosbarth Meithrin i Barc Coed y Sipsiwn Cafodd disgyblion dosbarth Meithrin amser gwych ym Mharc Coed y Sipswin Dydd Iau. Braf oedd cael gweld yr anifeiliaid amrywiol a chael hwyl yn chwarae yn y parc. Roedd y plant wedi gwirioni ar y trên yn cadw eu llygaid allan am foch bach ac yn clywed y corn yn canu.

Cliciwch yma
i weld mwy o luniau


Ffair Haf 2017

posterCawsom noson hyfryd i gynnal ein Ffair Haf. Braf iawn oedd gweld cymaint o bobl yn mwynhau'r gweithgareddau, y siopayn y stondinau a’r cymdeithasu. Diolch arbennig i'r pwyllgor Cymdeithas Rhieni ac Athrawon am drefnu noson lwyddiannus. Gwnaethpwyd tua £1,500 o elw tuag at gronfa’r ysgol. Diolch o galon i bawb.

Cliciwch yma
i weld mwy o luniau


Gelli Gyffwrdd

posterDydd Mercher Gorffennaf 5 cafodd disgyblion blwyddyn 4 fynd am eu trip diwedd blwyddyn i Gelli Gyffwrdd. Roedd rhai o blant blwyddyn 5 a 6 wedi ymuno efo nhw hefyd. Mi gawson nhw ddiwrnod yn llawn o hwyl a sbri ac roedd digonedd o weithgareddau yno i’w cadw’n brysur. Roedd Mrs Hughes, Miss Evans, Miss Williams a Miss Ceri hefyd wedi cael diwrod wrth eu boddau gan fod ymddygiad y plant wedi bod yn wych.

Cliciwch yma
i weld mwy o luniau


Ymweliad Bl 5 a 6 i Gaerdydd, 2017

poster

Yn ystod Gorffennaf 3-5, aeth criw o 45 disgybl blynyddoedd 5 a 6 ar daith i lawr i aros yng Nghaerdydd gyda Miss Madine, Miss Adams, Mrs Cadwaladr a Miss Williams. Ar y ffordd i lawr i’r Brif Ddinas, galwasant ym Mhwll Mawr, Blaenafon ble cawsant ddysgu llawer am fywyd a gwaith y glowyr a phlant yn ystod Oes Fictoria. Tra yng Nghaerdydd, cawsant ymweld â’r Cynulliad, Bae Caerdydd, Sain Ffagan a Techniquest. Cawsant hefyd gyfle i weld ffilm a chwarae gêm bowlio deg gyda'r nos. Gwelwyd a dysgwyd lawer a chafodd pob un llond trol o hwyl a sbri. Gobeithiwn bydd y profiadau di-ri yn aros yng nghof y plant am flynyddoedd maith.

I weld mwy o luniau - cliciwch yma


Cyngerdd Band Rhanbarth

band rhanbarthDyna beth oedd cyngerdd gwerth chweil – 120 o ddisgyblion y dalgylch yn perfformio fel Band Rhanbarth Cynradd. Cafwyd perfformiadau arbennig iawn o dan law celfydd Mr Dylan Williams. Gwych blant

 


Diwrnod Aml Gamp Blwyddyn 5

posterCafodd disgyblion blwyddyn 5 gyfle i ymweld ag ysgol Syr Hugh Owen ar ddiwrnod Aml-Gamp. Cafwyd cyfle i wneud ffrindiau o ysgolion eraill tra’n cystadlu ac yn cael hwyl mewn campau gwahanol. Diolch i Miss Llinos Jones am drefnu


Cliciwch yma
i weld mwy o luniau


Pel Fasged

posterCafodd disgyblion blwyddyn 6 prynhawn gwerth chweil yng nghwmni MrArwel Jones a thiwtoriaid ifanc o YSHO. Llwyddodd pob disgybl i ennill tystysgrif efydd ar ddiwedd prynhawn llawn hwyl. Diolch am y cyfle.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 


Mabolgampau’r Cyfnod Sylfaen

posterYn anffodus ni chafwyd prynhawn bra far gyfer Mabolgampau’r Cyfnod Sylfaen. Daeth y glaw fel yr oeddem yn cychwyn ar y cystadlu. Llwyddodd pob grwp oedran i gael un ras yr un cyn roedd rhaid rhoi ffidil yn y to. Byddwn yn cynnal gweddill y rsys o few nein gwersi Addysg Gorfforol.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Mabolgampau CA2

Urdd Art and Craft EryriCafwyd prynhawn braf ar gyfer Mabolgampau CA2. Tywydd perffaith – sych a ddim rhy boeth.
Bu’r disgyblion yn cystadlu’n brwd ac yn cymryd rhan mewn rasys hwyl.
Llongyfarchiadau i bawb am gystadlu mor dda.
Gwyrfai aeth a hi gyda Beuno yn ail a Henryd trydydd.


Croesawu Mike a Jules Peters

Urdd Art and Craft Eryri
Urdd Art and Craft Eryri

Bu Band Pres yr ysgol yn diddannu Mike a Jules Peters a cherddwyr taith ‘ Wrth Dy Ochr’ yng Nghastell Caernarfon.
Mae Mike a Jules yn codi arian gyda Awyr Las ar gyfer dioddefwyr cancr a’u teuluoedd. Bu taith gerdded ar draws gogledd Cymru cyn gorffen yn Snowdon Rocks dydd Sadwrn. Braf oedd cael cefnogi’r fenter.


Ymweliad Elidir i Barc Coed y Sipsiwn

posterCafodd disgyblion dosbarth Elidir amser gwerth chweil wrth ymweld â Pharc Coed y Sipsiwn, Bontnewydd. Cawsant gyfle i ddatblygu ar yr hyn yr oeddent wedi dysgu’n barod yn y dosbarth am gylch bywyd planhigion a’r gwaith pwysig mae gwenyn a phili-pala yn ei wneud. Yn ogystal â hyn, cawsant gyfle i gynnal arolwg pryfetach, creu tŷ bach i wenyn, addurno pot blodyn a phlannu hadau. Cawsom oll amser hyfryd ac roedd y diod oer yn anrheg grêt ar ddiwrnod poeth o haf. Diolch yn fawr iawn.
Cliciwch yma i weld rhai lluniau


Cynnig Arbennig i Ddysgwyr Gwynedd a Môn...
poster


Cliciwch yma
i weld y poster
Testun Trafod Wythnos Yma
This week's Topic

I ble yn y byd y buasech yn hoffi mynd a pham?

Cliciwch yma i weld y poster

 Trip Tren Bach Bont

Urdd Art and Craft Eryri
Urdd Art and Craft Eryri

Cafwyd noson arbennig iawn ar drip Tren Bach Bont. Trefnwyd y weithgaredd gan bwyllgorau'r Cylch Meithrin a'r Ysgol Gynradd.
Cafwyd taith hyfryd o Dinas i Rhyd -ddu,. Llawer o ddiolch i staff y tren bach.
Darparwyd bwffe helaeth o ddanteithion ac roedd pawb wrth eu boddau. Noson gymdeithasol wych!! Diolch i'r rhai fu wrth y trefnu a diolch i bawb am gefnogi.

Cliciwch yma i weld rhagor o luniau


Trip Ysgol yr Aran

Urdd Art and Craft Eryri
Urdd Art and Craft Eryri
Urdd Art and Craft Eryri

Dydd Iau, 15fed o Fehefin, bu Blwyddyn 1 a 2 yn ymweld â Cae’r Graig, Efailnewydd. Roedd y disgyblion yn mwynhau dysgu am anifeiliaid a pheiriannau’r fferm. Cawsom gyfle i weld sut roedd Mr Gwyndaf Jones yn mynd ati i dynnu llo, trin defaid a rheoli tyrchod daear. Mwynhaodd pawb eu picnic ac roedd y tywydd yn hynod o fendigedig. Diolch i Mr Gwyndaf Jones am ddiwrnod ardderchog.


Testun Trafod Wythnos Yma
This week's Topic

Pa dymor yw'r gorau a pham?

Cliciwch yma i weld y poster

 Mabolgampau Rhanbarth Eryri

Llongyfarchiadau mawr i Lois Jones ar ennill y gystadleuaeth Taflu Pel i ferched blwyddyn 5 a 6 ac i'r Tim Ras Gyfnewid Merched blwyddyn 5 a 6 ar ddod yn 3ydd.


Athletau Rhanbarth Eryri
athletau

Llongyfarchiadau mawr i bawb fu'n cystadlu yn Athletau Rhanbarth Eryri yn Nhreborth. Bydd Lois yn cynrychioli'r Rhanbarth yn y gystadleuaeth Taflu Pel Merched Bl 5&6 yn Athletau'r Taliaith ym Mae Colwyn. Dymunwn pob lwc iddi.
Canlyniadau:
Taflu Pel Merched Bl 5&6 - Lois Jones 1af
Ras Gyfnewid Merched Bl 5&6 4 x 100m - Gwen, Sara, Alaw a Tia 3ydd


Mabolgampau Cylch yr Urdd

This week's Topic

Llongyfarchiadau mawr i aelodau tim athletau Ysgol Bontnewydd am eu perfformiad yng nghystadleuaeth cylch yr Urdd yn Nhreborth. Fe wnaeth pob un eu gorau glas.

Llongyfarchiadau arbennig i'r canlynol ar eu llwyddiant:

Bl 3 a 4

Ras Unigol 75m - Osian Thomas 2il (Sir)

Ras Unigol 600m - Guto Williams 2il (Sir)

Naid Hir - Osian Thomas 3ydd

Taflu Pel - Freya Jones 3ydd

Taflu Gwaywffon - Osian Thomas 3ydd

Taflu Gwaywffon - Freya Jones 3ydd

Bl 5 a 6

Ras Unigol 100m - Gwen Rowley 3ydd (Sir)

Taflu Pel - Lois Jones 1af (Sir)

Taflu Gwaywffon - Hari Jones 1af (Sir)

Ras Gyfnewid Merched 4 x 100m - Gwen, Sara, Alaw a Tia 1af (Sir)

Dymuniadau gorau i chi fydd yn mynd ymlaen i gystadlu yn y Mabolgampau Rhambarth Eryri (Sir), Nos Fawrth 13/06/17.


Eisteddfod Gadeiriol Y Bontnewydd

This week's TopicCafwyd diwrnod gwych o gystadlu yn Eisteddfod Gadeiriol Y Bontnewydd. Braf oedd gweld cymaint o blant yn cystadlu yn y cystadlaethau cynradd. Roedd safon y cystadlu yn ardderchog ac roedd y beirniaid wedi eu plesio yn fawr.
Cipwyd y Gadair Cynradd gan Osian Griffiths a'r Gadair Hyn gan Heledd Eryri Jones.
Yr artist mwyaf addawol oedd Sara Baines.
Llefarydd orau'r Eisteddfod oedd Rhian Owen ac Unawdydd gorau'r Eisteddfod oedd Ela Williams.
Diolch i bawb am gystadlu.
Diolch arbennig i aelodau'r pwyllgor am drefnu Eisteddfod mor lwyddiannus.

Adroddiad Papur Newydd - cliciwch yma


Ymarfer Athletau Pob Nos Wenar
This week's Topic

Amser: 5:30-7yh
Oedran: 5-12 oed
Pris: £2.50 pob sesiwn
Lleoliad: Trac Athletau Treborth
Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Llwyddiant Celf yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd
This week's Topic

Llongyfarchiadau i Grwp Jana sef disgyblion blwyddyn 3 dosbarth Tryfan a Grwp Ava sef disgyblion blwyddyn 5 dosbarth Elidir ar eu llwyddiant. Cafodd ddafad amryliw dosbarth Tryfan y wobr gyntaf yn y gystadleuaeth Gwehyddu Grwp blwyddyn 3 a 4. Cafodd model dosbarth Elidir o'r Wyddfa y wobr gyntaf yn y gystadleuaeth


Llwyddiant yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Penybont 2017

Urdd Art and Craft Eryri
Urdd Art and Craft Eryri
Urdd Art and Craft Eryri
Urdd Art and Craft Eryri

Cafodd Band Pres yr ysgol lwyddiant yn y Genedlaethol gan gipio'r wobr cyntaf am y Band Pres/Cerddorfa orau yn yr Wyl. Camp arbennig. Da iawn chi blant a da iawn Mr Williams am eich hyfforddi mor llwyddiannus.
Dylid nodi fod Band Pres Ysgol Bontnewydd wedi cipio'r wobr gyntaf am y pum mlynedd diwethaf yn olynnol. Tipyn o gamp.


Testun Trafod Wythnos Yma
This week's Topic

Pe bai chi'n gallu troi un cymeriad cartŵn yn fyw. Pwy fuasech yn dewis a pham?

Cliciwch yma i weld y poster

 Radio Ysgol Bontnewydd
Cafodd disgyblion dosbarth Elidir andros o hwyl yn creu rhaglen radio gydag Andrew Walton. Dysgon sawl sgil technoleg newydd ac roedd y braf gweld hyder y dysgwyr i siarad yn gyhoeddus ar lafar yn blodeuo. Sylwon nad yw’n broses hawdd o gwbl creu rhaglen radio a bydd angen llawer mwy o gynllunio ac ymarfer tro nesaf . Ewch i’r wefan www.radioysgol.cymru i glywed eu hymdrech gyntaf. Bydd yn cael ei ddarlledu nos Fawrth, Mai 16eg am 7pm.


Gwyliau Mai

Urdd Art and Craft Eryri
Urdd Art and Craft Eryri

Ydych chi am wneud rhywbeth egniol dros y gwyliau? Beth am ymuno yng ngweithgareddau Camp Arfon.

Cliciwch unrhyw boster uwchben i weld fwy o wybodaeth


Testun Trafod Wythnos Yma
This week's Topic

Pwy yw eich hoff chwaraewr pêl-droed yn y byd a pham?

Cliciwch yma i weld y poster

 Diddannu yng Ngwyl y 5 Rhanbarth
This week's TopicBu bron i hanner cant o ddisgyblion yn diddanu cynulleidfa Merched y Wawr fore Sadwrn. Roedd Merched y Wawr yn dathlu penblwydd 50 mlynedd ers eu sefydlu a chafodd yr ysgol wahoddiad i gyflwyno set o awr. Roedd y gynulleidfa wedi mwynhau yr adloniant corawl a phres yn fawr iawn. Da iawn chi blant am wneud eich gwaith mor dda. Llawer o ddiolch i Rona Hughes, Bethan Jacks a Dylan Williams am drefnu'r rhaglen.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Trên Bach Bont
This week's Topic

Nos Iau,
Mehefin 22ain
18:30

Cliciwch yma am fwy o wybodaethProfion Cenedlaethol Gwybodaeth i Rieni

Cliciwch yma i ddarllen am Brofion Cenedlaethol 2017


Testun Trafod Wythnos Yma
This week's Topic

Y peth gorau am yr ysgol hon yw…

Cliciwch yma i weld y poster

 Arolygiad Estyn
This week's Topic

Arolygwyd yr ysgol gan ESTYN yn ystod mis Chwefror 2017. Nodwyd fod perfformiad presennol yr ysgol yn dda gyda nifer o agweddau rhagorol. Cliciwch yma er mwyn darllen yr adroddiad llawn.

Os ydych am dderbyn copi papur o'r adroddiad yna cysylltwch a'r Pennaeth/Swyddfa


Eisteddfod Ieuenctid Bontnewydd 2017

Rhaglen Eisteddfod 2017 - cliciwch yma

Diwrnod Ben i Waered y Cyngor Ysgol

Trefnodd y Cyngor Ysgol ddiwrnod Pen i Waered er mwyn codi arian ar gyfer eu cronfa. Daeth y disgyblion i gyd mewn gwisg eu hunain a’r oedolion mewn gwisg ysgol. Talwyd £1 ar gyfer y fraint. Bydd aelodau’r Cyngor Ysgol yn pennu sut i wario’r arian (£142) yn dilyn adborth gan y Cynghorau Dosbarth. Diolch i bawb am gefnogi’r fenter.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Gala Nofio
This week's Topic

Go dda chi y Sgwad Nofio am wneud eich gorau glas yn y Gala Nofio yng Nghaernarfon yn ddiweddar.

 Diolch Miss Hughes
This week's Topic

Ffarwel i Miss Sheryl Hughes sydd yn ein gadael heddiw ar ol bod yn aelod o staff am y ddwy flynedd diwethaf.

Bydd Miss Hughes yn cychwyn ar swydd newydd ar ol y Pasg. Pob lwc iddi.


Presenoldeb 100%
This week's Topic

Cafodd 47 o ddisgyblion eu gwobrwyo ar ddiwrnod olaf y tymor am lwyddo i gyrraedd Presenoldeb 100%.
Da iawn chi. Yn anffodus mae nifer o ddisgyblion wedi bod yn sal y tymor yma gyda frech yr ieir, dolur gwddf a salwch stumog. Rydym yn falch eich bod yn well.
Targed presenoldeb disgyblion Ysgol Bontnewydd yw 96.5% neu uwch.
Ar hyn o bryd ein cyfradd presenoldeb yw 95.8%


Bingo Pasg
This week's Topic

Daeth llond y neuadd o blant, rhieni a theuluoedd i'r ysgol i gefnogi'r Bingo Pasg. Cafwyd noson gwerth chweil a degau o wyau yn wobrau. Diolch i Kevin Edwards am alw ac i'r holl rieni gyfranodd y gwobrau a'r lluniaeth. Gwnaed elw o £410 i Gronfa'r Pwyllgor Rhieni Athrawon. Cynhelir y cyfarfod nesaf o'r pwyllgor ar 24/4/17 am 7:00. Croeso cynnes i bawb. Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Llongyfarchiadau
This week's Topic

Llongyfarchiadau mawr i dîm peldroed 7 bob ochr y genethod. Mi chwaraeon nhw yn wych a chyrraedd y rownd gyn-derfynol yng nghytstadleuaeth yr Urdd ym Mhlas Silyn Penygroes. Roedd 9 o aelodau yn y sgwad a phawb wedi gwneud eu gorau glas ac arddangos sgiliau gwych! Roedd Mrs Hughes yn hynod falch ohonynt.


Peldroed Bechgyn
This week's Topic

Ennill dwy a cholli dwy fu hanes yr hogiau heddiw yng nghystadleuaeth Peldroed yr Urdd. Da iawn chi am roi o'ch gorau. Yn bwysicach, roedd pawb wedi mwynhau'r profiad. Dilyn i Mr Dylan Edwards am hyfforddi'r tim ac i Miss Emma Williams am gefnogi.


Celf a Chrefft Sir Eryri

Eisteddfod Celf a Chrefft Sir Eryri
Eisteddfod Celf a Chrefft Sir Eryri
Eisteddfod Celf a Chrefft Sir Eryri

Llongyfarchiadau mawr i bawb fu'n cystadlu yn Eisteddfod Celf a Chrefft Eryri. Bydd arddangosfa o'r gwaith buddugol yn y Neuadd Goffa, Penyfroes ar nos Fercher, Ebrill 6ed rhwng 7:00 ac 8:00.

Bydd y 1af ym mhob cystadleuaeth cynradd yn mynd ymlaen i'r Eisteddfod Genedlaethol ym Mhenybont ar Ogwr.

Canlyniadau

• Gwaith Lluniadu 2D bl2 ac iau - Martha Ellis-Davies (2il)
• Gwaith Lluniadau 2D bl 3-6 AA (C) -Enfys Jones (2il)
• Gwaith Creadigol 2D bl 5 a 6 (Gwaith Grwp) - Parti Caitlin Rose (1af)
• Gwaith Creadigol 3D bl 5 a 6 (Gwaith Grwp) - Parti Sion (1af)
• Graffeg Cyfrifiadurol bl 2 ac iau - Isabel Hornby (2il)
• Graffeg Cyfrifiadurol Bl 3 a 4 - Gwenlli Griffiths (3ydd)
• Pyped bl 2 ac iau - Harri Humphreys (3ydd)
• Gwaith Creadigol 2D Tecstiliau - Parti Benjamin (3ydd)
• Gwehyddu bl 2 ac iau - Parti Maia Lili (2il)
• Gwehyddu bl 3 a 4 - Parti Jana Mohamed (1af)
• Gwehyddu bl 5 a 6 - Parti Ava (1af)
• Creu Arteffact bl 5 a 6 - Parti Sara Elin (1af)

 


Dyma Testun Trafod yr wythnos
eisteddfod

I weld y poster - cliciwch yma

 

 Y Gwasanaeth Tân - 28/03/17

children children

Diolch yn fawr iawn i Mrs Williams o’r Gwasanaeth Tân am ddod i drafod peryglon yn y cartref gyda dosbarth Yr Aran. Bu’r disgyblion yn astudio lluniau ac yn enwi amgylchiadau amlwg a fyddai’n gallu cynnau tân yn y cartref. Cafodd pawb gyngor pwysig ynglŷn â chwarae gyda matsis ac i gofio Paid Cyffwrdd Dweud, yn ogystal â gwybodaeth ar sut i wirio larymau tân yn y cartref. Cadwch yn saff bawb!


Ymweld â Beddgelert - 22/03/17

children children

Bu disgyblion dosbarth yr Aran yn ymweld â Beddgelert yn ddiweddar. Astudiwyd yr ardal leol ac adolygwyd stori Gelert y Ci Ffyddlon drwy actio yn y murddun. Er roedd lleithder yn yr aer a’r gwynt yn fain ar brydiau, ni wnaeth hyn amharu ar bicnic y disgyblion wrth y bedd. Roedd pawb wedi ymddwyn yn briodol ac wedi mwynhau eu profiad ym Meddgelert.


Cystadleuaeth Pelrwyd Ysgolion Gwynedd

Da iawn chi genod am chwarae mor frwd. Agos iawn fu hi at y diwedd a buoch o drwch blewyn i gyrraedd y pedwar olaf. Diolch i Mrs Rona Hughes am hyfforddi’r tîm.


Cystadleuaeth Rygbi'r Urdd
This week's Topic

Ymdrech wych yn gemau'r rygbi'r Urdd gan fechgyn blwyddyn 5 a 6. Er fod timau cryfach bu'r hogiau yn brysur iawn yn chwarae llawer o gemau. Diolch i Mr Bleddyn Thomas am hyfforddi; Miss Emma Williams am gefnogi a staff yr Urdd am drefnu


Tystysgrif Nofio
This week's Topic

Llongyfarchiadau i'r disgyblion hyn ar ennill eu tystysgrif Cwricwlwm Nofio. Da chi blant

 Eisteddfod Sir Eryri

Arfon Art and Craft Eisteddfod
Arfon Art and Craft Eisteddfod
Arfon Art and Craft Eisteddfod
Arfon Art and Craft Eisteddfod

Llongyfarchiadau mawr i bawb fu'n cystadlu yn Eisteddfod Eryri. Da iawn chi blant am roi o'ch gorau. Llongyfarchiadau mawr i'r canlynol ar dderbyn gwobr.

Anna Celyn Evans - 1af Unawd Bl 3 a 4
Band Pres - 1af
Ymgom - 3ydd
Ensemble - 3ydd.

Bydd Anna a'r Band yn cynrychioli Eryri yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym Mhenybont dros Sulgwyn.


Testun Trafod Wythnos Yma
Testun Trafod Wythnos Yma

Pe bae chi'n cael mynd ar wyliau am fis, lle fyddech chi'n mynd a pham?

Anna Celyn Evans - Dosbarth Tryfan


Eisteddfod Celf a Chrefft Arfon

Eisteddfod Celf a Chrefft Arfon
Eisteddfod Celf a Chrefft Arfon
Eisteddfod Celf a Chrefft Arfon
Eisteddfod Celf a Chrefft Arfon
Eisteddfod Celf a Chrefft Arfon

Cafwyd llwyddiant mawr yn Eisteddfod Celf a Chrefft Cylch Arfon eto eleni.

Cipiwyd 35 o wobrau. Roedd y gwaith yn ddigon o sioe.

Bydd gwaith unigol 1af ac 2il yn mynd ymlaen i'r gystadleuaeth sirol tra bydd eitemau'r grwpiau fuddugol hefyd yn mynd ymlaen i Benygroes.

Dilynwch y linc i weld y canlyniadau.


Antis Afiach
Antis AfiachBu swn chwerthin mawr yn dod o'r neuadd ar yr 21ain o Fawrth wrth i Bl 5 a 6 drafod antics antis afiach gyda'r awdures Manon Steffan Ros.
Bydd y plant yn ysgrifennu portread o Anti Afiach eu hunain - un smal gobeithio - fel rhan o gystadleuaeth Siop Lyfrau Palas Print.


Cystadleuaeth Pelrwyd Ysgolion Gwynedd
plantDa iawn chi genod am chwarae mor frwd. Agos iawn fu hi at y diwedd a buoch o drwch blewyn i gyrraedd y pedwar olaf. Diolch i Mrs Rona Hughes am hyfforddi’r tîm.


Y lle gorau i mi fod erioed yw ...
eisteddfod

I weld y poster - cliciwch yma

 

 Bingo
eisteddfod

I weld y poster - cliciwch yma

 

 Rygbi Clwster i'r Genod yn Gorllewin RGC
eisteddfod

I weld y poster - cliciwch yma

 

 Eisteddfod Sir 25.3.17
eisteddfod

Rhaglen dan 12 - cliciwch yma

 

 


Etholiad Cynghorwyr Cymuned
etholiad

RHYBUDD ETHOLIAD - cliciwch yma

Rhybudd etholiad cymunedau Arfon - cliciwch yma

 

 


Cyngerdd Gŵyl Ddewi 2017
plantCafwyd noson hyfryd o ddiddanwch yn yr ysgol fel rhan o weithgareddau Gwyl Ddewi.

Llawer o ddiolch i’r holl blant am rannu eu doniau a’n diddanu. Diolch i’r holl staff a rhieni fu ynghlwm a’r hyfforddi a’r trefnu. Trefnodd y Cyngor Siarter Iaith raffl o gynnyrch Cymreig. Diolch i’r staff am gyfrannu’r cynnyrch i’r amper. Enillydd y wobr oedd Elin Williams. Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Cyngerdd Gwyl Ddewi

children

Cynhelir Cyngerdd Gwyl Ddewi ar 9/3/17 yn neuadd yr ysgol am 6:00.

Bydd gan Cyngor y Siarter Iaith raffl.

Cliciwch yma i weld y rhaglen.


Eisteddfod Dawnsio Disgo

children

Cafwyd gwledd o berfformio dawnsio yn Eisteddfod Dawnsio Disgo'r Urdd.

Llongyfarchiadau i bawb fu'n cystadlu.

Bu rhai o blant yr ysgol yn cystadlu gyda Aelwyd Eryri a/neu Ysgol Bontnewydd.

Llongyfarchiadau mawr i Gwen Rowley ar ddod yn gyntaf yn y gystadleuaeth unigol bl 6 ac iau ac i Manon Alaw ar ddod yn 4ydd.

Llongyfarchiadau i Tia a Gwen fu'n rhan o grwp Cythreuliaid Gwyllt ddaeth yn gyntaf a Sara, Ffion a Freya fu'n rhan o'r Difas Dychrynllyd ddaeth yn ail.


Bags2School- Chwefror 28ain, 2017

children children

Mae’r Cyngor Eco eisiau diolch yn fawr iawn i bawb unwaith eto am fynd ati gasglu dillad ar gyfer y cynllun ‘Bags2School”. Derbyniwyd siec o £107 a bydd yr arian yn mynd tuag at wella amgylchedd yr ysgol. Bydd y dillad yn parhau i gael eu dosbarthu i wledydd megis Dwyrain Ewrop ac Affrica. Rydym yn hynod o ddiolchgar am eich cyfraniadau. Bydd y casgliad nesaf ar Fehefin y 7fed.


Eisteddfod yr Urdd

children

Llongyfarchiadau mawr i bawb fu’n cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd dydd Sadwrn yn Ysgol Brynrefail.
Cafwyd gwledd o berfformio a chystadlu. Da iawn chi blant. Diolch i’r staff a’r rhieni fu’n hyfforddi.
Daeth y canlynol i’r llwyfan.
181. Unawd Bl 2 ac iau – Carlotta Thomas – 2il
182. Unawd Bl 3 a 4 – Anna Celyn Evans – 1af
183. Unawd Bl 5 a 6 – Catrin Huws-Thomas – 3ydd
189. Parti Unsain – Parti Begw – 1af
189. Parti Unsain – Parti Carrie – 3ydd
225. Unawd Pres Bl 6 ac iau – Osian Griffiths – 2il
226. Unawd Piano Bl 6 ac iau – Carrie Williams – 3ydd
229. Ensemble – 1af
230. Band – 1af
262. Unawd Cerdd Dant bl 3 a 4 – Deian Heulfryn Smith – 2il
337. Llefaru Unigol Bl 2 ac iau – Ela Non Jones – 3ydd
338. Llefaru Bl 3 a 4 – Manon Alaw – 1af
338. Llefaru Bl 3 a 4 – Anna Celyn Evans – 2il
338. Llefaru Bl 3 a 4 – Gwenlli Delen Griffiths – 3ydd
339.Llefaru Bl 5 a 6 – Sion Dafydd – 1af
340. Grwp Llefaru Blwyddyn 6 ac iau – Parti Sara – 2il
404. Ymgom Bl 6 ac iau – Parti Heledd – 1af
404. Ymgom Bl 6 ac iau – Grwp Lois – 3ydd


Eisteddfod yr Urdd

Dydd Sadwrn 4/3/17 yn Ysgol Brynrefail Llanrug.

Cliciwch yma am amserlen rhagbrofion
Cliciwch yma am amserlen chystadleuthau llwyfan

Pob lwc i bawb.


Diwrnod y Llyfr

children children

Daeth criw rhyfedd iawn i Ysgol Bontnewydd heddiw. Plant yr ysgol oeddynt wedi gwisgo fel cymeriadau o lyfrau. Rhyfedd iawn oedd gweld Mursen y gath yn eistedd drws nesaf at Hari Morgan ac un o frodyr Mario.

Cafodd y plant gyfle i wneud gweithgareddau amrywiol am lyfrau ac awduron. Diwrnod gwerth chweil.


Cinio Gwyl Ddewi

children children children

Cafwyd cinio Cymreig blasus iawn gan staff y gegin heddiw i ddathlu dydd Gwyl Ddewi. llawer o ddiolch i Anti Sarah a'r criw. Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Diddanu ym Mryn Seiont Newydd

children children children

Bu nifer o ddisgyblion blwyddyn 5 a 6 yn diddanu yng nghartref preswyl Bryn Seiont Newydd fel rhan o ddathliadau Dydd Gwyl Dewi Sant. Roedd y preswylwyr wedi mwynhau perfformiadau amrywiol iawn gan gynnwys partion canu, ensemble offerynnol, unawdau pres, piano a thelyn. Llawer o ddiolch i Mrs Rona Hughes am drefnu'r rhaglen. Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Gwasanaeth Gwyl Ddewi

children
children

Cynhaliwyd Gwasanaeth Gwyl Ddewi heddiw gan ddosbarth Tryfan, death rhieni a ffrindiau'r dosbarth i ymuno yn y dathlu llawer o ddiolch I Mrs Rona Hughes am baratoi'r gwasanaeth.


Dydd Gwyl Dewi Sant

children children children

Bu cryn dathlu yn yr ysgol heddiw i gofnodi Dydd Gwyl Dewi Sant. Rhan o'r dathlu oedd cael cyfle i wisgo mewn gwisg traddodiadol neu cyfoes Cymreig. Roedd y plant yn edrych yn wych!


Diwrnod Diogelwch y We

children children  

Penderfynodd y Cyngor Ysgol y byddem yn cynnal diwrnod Diogelwch y We ar Chwefror 7fed i gyd-fynd gyda Diwrnod Rhyngwladol Diogelwch y We. Pwrpas y dydd oedd i ddatblygu dealltwriaeth y disgyblion o sut i ddefnyddio’r We yn ddiogel. Daeth PC Pritchard i drafod materion cysylltiedig gyda dysgwyr CA2. Trefnom hefyd i PC Pritchard gynnal noson gwricwlaidd er mwyn rhannu gwybodaeth bwysig gyda’r rhieni’r plant gyda’r nos. Rhannwyd llawer iawn o storiau a negeseuon pwysig o ran diogelwch, cyfrifoldeb a defnydd cadarnhaol o dechnoleg digidol. Mae gennym i gyd gyfrifoldeb i sicrhau cymuned ar lein gwell a fwy diogel. Gall bawb chwarae eu rhan ar gyfer Gwe Gwell.


Disgo Santes Dwynwen

children children  

Cafwyd noson braf iawn yn y Disgo Santes Dwynwen. Diolch i Gavin am annog y dawnsio a sicrhau fod cerddoriaeth Cymraeg a Saesneg ar gael. Diolch i rieni’r pwyllgor am drefnu Cwn Poeth, diodydd a chacennau ar gyfer y noson. Cafwyd cystadleuaeth gwneud Mwgwd y Ddawns. Llongyfarchiadau i Anna Celyn,Cadi , Dyfan a Llion ar ennill.


Diogelwch ar y We
poster

Chwefror 7fed

Cliciwch yma am fwy o wybodaethDisco Santes Dwynwen
poster


Ionawr 25fed


Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 


Arolwg Trafnidiaeth Bontnewydd
plantMwynhaodd aelodau dosbarth Elidir y profiad o arsylwi ar y nifer, a’r gwahanol fath, o drafnidiaeth sy’n teithio ar y ffordd A487. Gwelsom lawer iawn o fewn cyfnod o chwarter awr. Rydym nawr yn trafod manteision ac anfanteision y ffordd osgoi.

Cystadleuaeth Pelrwyd

children children  

Fe gafodd rhai o genod blwyddyn 6 gymryd rhan yng nghystadleuaeth pelrwyd yr Urdd yn y Dôm (Canolfan Brailsford, Bangor) nos Fercher Ionawr 18. Fe chwaraeodd y tim yn arbennig o dda gan enill dwy gêm a cholli dwy. Da iawn chi genod. Diolch i Mrs Morgan ac Anti Llio am eu cludo hefyd.


Sbarci a Fflic
plantAr y 16eg o Ionawr, bu Ffion Mai Jones, Swyddog Cadwraeth Ynni Cyngor Gwynedd yn ymweld â disgyblion Dosbarth yr Aran, Tryfan, Elidir a’r Wyddfa. Pwrpas yr ymweliad oedd i godi ymwybyddiaeth y disgyblion o sut y gallwn arbed ynni er mwyn lleihau cost, gwarchod ein hamgylchedd a gofalu am ein planed ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. Darparwyd cyflwyniad Sbarci a Fflic syml ar gyfer y Cyfnod Sylfaen a chyflwyniad ar sut i warchod ein planed ar gyfer y disgyblion hŷn. Bu pawb yn gwrando’n ofalus ac yn ymateb yn frwdfrydig. Da iawn chi.


Ymddeoliad Staff

Buaswn yn hoffi diolch yn fawr iawn i blant, rhieni a staff yr ysgol am eu caredigrwydd ar achlysur fy ymddeoliad yn ddiweddar. Hoffwn yn ogystal ddatgan fy ngwerthfawrogiad o bob cefnogaeth a dderbyniais tra’n gweithio yn yr ysgol. Dymunaf bob llwyddiant i’r plant â’r ysgol i’r dyfodol.
Diolch yn fawr
Mair Jones

Wythnos Gwrth fwlio

children children  

Penderfynodd aelodau’r Cyngor Ysgol y byddem yn cynnal Wythnos Gwrth Fwlio yn ystod Tachwedd14-18. Ein nod oedd datblygu ymwybyddiaeth y disgyblion o beth yw bwlio a beth i wneud pe byddent yn cael eu bwlio. Cawsom hwyl yn creu mygydau 'Archarwyr Gwrth-fwlio'. Cafodd bawb gopi o ein polisi gwrthfwlio plant gyfeillgar. Buom hefyd yn trafod beth sy’n gwneud ffrind da a daeth PC Pritchard draw i drafod materion tebyg gyda dysgwyr Bl5 a 6.


Diolch

Ar ran holl staff yr ysgol hoffwn ddiolch o galon am y cardiau a’r anrhegion lu.

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i chi i gyd.


Canu Carolau yn Morrisons

children children  

Bu criw o ddisgyblion Cyfnod Allweddol 2 yn canu ym Morrisons dan arweiniad Rona Hughes a Susan Williams. Roedd y siopwyr wrth eu boddau yn cael eu diddannu. Diolch i’r siopwyr am gyfrannu rhoddion . Casglwyd £205


Diddannu ym Mryn Seiont Newydd

children children  

Mae tymor yr Hydref yn dymor elusennol yn yr ysgol. Ein thema yw ‘Rhoi a Derbyn’. Fel rhan o’r thema hon, bu rhai o ddisgyblion Cyfnod Allweddol 2 yn diddannu preswylwyr ym Mryn Seiont Newydd. Cawsant groeso mawr gan y trigolion a staff. Gobeithio i bawb fwynhau’r carolau.


Ffarwelio a Mrs Mair Jones
plantAr ddiwrnod olaf y tymor a gyda thristwch roeddem yn ffarwelio a Mrs Mair Jones fel aelod o’r staff parhaol. Mae Mrs Jones wedi bod yn ran o staff yr ysgol ers 13 o flynyddoedd. Drwy gydol ei hamser yn Ysgol Bontnewydd, mae Mrs Jones wedi rhoi o’i gorau i sicrhau fod disgyblion o fewn ei gofal yn cael y profiadau gorau. Dros y blynyddoedd mae cannoedd o ddisgyblion Bontnewydd wedi elwa o fod yn ei dosbarth. Diolch yn fawr iddi am ei gwaith caled.


Partion Nadolig 2016

plant plant  

Cafwyd dau barti Nadolig fel gwobr haeddiannol i blant yr ysgol am eu gwaith caled.
Daeth pawb yn eu dillad Nadoligaidd a bu hen wledda ar gacennau a bisgedi.
Daeth Sion Corn i weld disgyblion y Cyfnod Sylfaen a chafodd pob plentyn siocled fel rhodd gan yr ysgol. Cafodd disgyblion Cyfnod Allweddol 2 weld ffilm ar y sgrin fawr newydd.
Diolch i Mrs Mair Jones am noddi bwyd parti y Cyfnod Sylfaen.


Cyngerdd Cyfnod Allweddol 2
plantCafwyd gwledd o berfformiad yng nghyngherddau CA2. Roedd y Ganolfan yn orlawn yn ystod perfformiad y nos. Roedd y plant wedi gweithio’n galed yn dysgu’r holl caneuon, darnau llefaru a darnau offerynnol. Llawer o ddiolch i holl staff Cyfnod Allweddol 2 am eu gwaith caled.

Defnyddiwyd elw’r noson i noddi plentyn yn Affrica ac i gynnal partion Nadolig y plant.

Ennillwyr y Raffl Nadolig oedd Mrs M Roberts a Llio Jones. Codwyd £639.00 drwy ‘r Raffl Nadolig.


Sioe Nadolig y Cyfnod Sylfaen
plantGwych blant! Mwynhaodd pawb eich perfformiad o Nadolig yng Ngwlad y Rwla. Roedd y Ganolfan dan ei sang a phawb wrth eu boddau. Braf yw gweld y plant yn cael cymaint o foddhad o berfformio o flaen eu ffrindiau a’u teuluoedd. Llawer o ddiolch i holl staff y Cyfnod Sylfaen am eu gwaith caled.

Defnyddiwyd elw’r noson i noddi plentyn yn Affrica ac i gynnal partion Nadolig y plant.

Ennillwyr y Raffl Nadolig oedd Mrs Childes a Mr Tom Williams.


Cynllun Fill a Welly 2016 - Geifr i Affrica

plant plant  

Penderfynodd y Cyngor Ysgol unwaith eto i gefnogi'r cynllun Fill a Welly. Yn ystod Tymor yr Hydref mae'r plant wedi bod yn brysur yn casglu ceiniogau gan geisio llenwi welington gyda'r pres coch. Mae un llond welington yn galluogi'r plant i brynu gafr i'w ddanfon i Affrica drwy gynllun Oxfam. Eleni, casglwyd £175.83 sef digon i ddanfon gafr 7 dramor. Hoffwn ddiolch i bawb am ein cefnogi.


Cinio Nadolig
plant

Cafwyd Cinio Nadolig hynod o flasus. Roedd pawb wrth eu boddau. Llawer o ddiolch i Anti Magi a staff y gegin am eu gwaith caled. Cliciwch yma i weld mwy o luniauDatganiad GAD

I lawrlwytho'r datganiad - cliciwch yma


Aelodau Cyngor Ysgol 2016
plant

Dyma ein Cyngor Ysgol am eleni. Ar ôl proses hir o ethol yn y dosbarthiadau, etholwyd y Cyngor. Yn dilyn hyn, etholwyd Sion yn Gadeirydd y Cyngor Ysgol ac Lois yn is-gadeirydd. Llongyfarchiadau mawr i chi gyd.

Mae'r Cyngor wedi cychwyn ar eu blaenoriaethau ac yn gwneud gwaith arbennig er mwyn helpu datblygu Ysgol Bontnewydd i fod yn ysgol wych ac yn le hapus i bawb.

Dosbarthiadau
Cynrhychiolwyr
Prif Ddisgyblion Sion Dafydd
(Cadeirydd)
Caitin Childs
(Ysgrifenyddes)
Yr Wyddfa Osian Griffiths
(Trysorydd)
Lois Jones
(Is-gadeirydd)
Elidir Tom Lloyd Megan Seddon
(Ysgrifenyddes)
Tryfan Osian Thomas Anna Mai Childs
Yr Aran Tomos Evans Ania Owen
Swyddogion Chwaraeon Iolo Bremaud-Thomas
(Trysorydd)
Tia Jones
Staff Eirian Madine
(Dirprwy Bennaeth)Ffair Nadolig

plant plant  

Cafwyd Ffair Nadolig ysgubol yn ddiweddar. Daeth 36 o stondinwyr o grefftwyr a darparwyr bwyd lleol i’r ysgol i werthu eu nwyddau. Roedd yr amrywiaeth o nwyddau yn eang o fara i gwrw; o grefftau pren i stondin siocled; o gaws lleol i gerdiau a lluniau Nadolig. Roedd hi’n noson gymdeithasol braf gyda awyrgylch gymunedol hyfryd yma. Daeth yr hen Sion Corn ar daith heibio’r ysgol gan ei fod wedi clywed fod cymaint o blant da yn dod am y ffair. Diolch i’r Pwyllgor Rhieni Athrawon am drefnu’r ffair. Codwyd tua £1,000 i goffrau’r ysgol. Cliciwch yma i weld lluniau


T4U 2016

plant plant  

Llawer iawn o ddiolch i’r rhai hynny ohonoch baratodd focd ar gyfer elusern T4U. Mae’r Cyngor Ysgor wedi blaenoriaethu y tymor hwn fel tymor yr elusennau. Casglwyd 68 o focsys eleni. Bydd y bocsys yn cael eu danfon i Romania eleni. Cliciwch yma i weld lluniau


Disgo Calan Gaeaf 2016

plant plant  

Dawnsio, bwyta a chymdeithasu di-ri bu yn ystod ein Disgo Calan Gaeaf. Llongyfarchiadau mawr i’r rhai bu’n ffodus iawn i ennill gwobr yn y gystadleuaeth gwisg ffansi.


Gwyl Rygbi Morgan Parry
plant

Da iawn chi am gystadlu mor frwd yn yr wyl rygbi. Er na fu llwyddiant eleni roedd pawb wedi mwynhau’r profiad. Diolch i Mr Bleddyn Thomas am hyfforddi’r tîm.


Gala Nofio
plant

Da iawn chi am gystadlu mor frwd yn y gala nofio diweddar. Er na fu llwyddiant eleni roedd pawb wedi mwynhau’r profiad. Diolch i Miss Sian Pritchard am hyfforddi’r tîm.


Diwrnod Plant mewn Angen 2016

plant plant  

Yn ystod diwrnod Plant mewn Angen, bu cynnwrf mawr yn Ysgol Bontnewydd gan fod holl blant ac oedolion yr ysgol wedi gwisgo yn eu pyjamas lliwgar neu ddillad arbennig. Braf iawn oedd clywed y newyddion gwych fod yr ysgol wedi casglu £212 tuag at yr achos da. Galwodd Aled Hughes o Radio Cymru, a oedd ar her seiclo o Benrhyndeudraeth i Fangor i ddweud helo. Aeth a’r arian gan yr Ysgol i’r gronfa ym Mangor. Hoffai’r Cyngor Ysgol ddiolch i bawb am gefnogi’r achos.


Capel Libanus

plant plant  

Yn ddiweddar bu plant dosbarth yr Aran ar ymweliad â chapel Libanus. Croesawyd y plant i’r capel gan Mr. Jones a chawsant glywed ychydig o hanes y capel ganddo. Roedd y plant wrth eu boddau yn sylwi ar nodweddion penodol yn y capel. Roedd y plant wedi gwisgo’n grand ar gyfer chwarae rôl gwasanaeth priodas o dan ofalaeth Mrs.Susan Williams. Mwynhaoodd pawb eu hunain yn fawr.


Taith Addysgol Dosbarth Elidir

plant plant  

Cafodd disgyblion dosbarth Elidir amser bythgofiadwy ar eu taith Addysgol i Ganolfan Thomas Telford, Porthaethwy. Dysgon lawer am wahanol bontydd a chawson gyfle i adeiladu Pont Crog, Bwa a Tiwb gan ddefnyddio gwahanol ddarnau o bren. Yn ogystal a hyn, cawson ddysgu ychydig am hanes Thomas Telford, Roberts Stephenson a cherdded ar Pont Menai. Cyn dychwelyd yn ol i'r ysgol, galwon i weld y ddau lew tew ger Pont Britannia.


Dylunio a gwneud Bygis Lleuad
children

Cafodd disgyblion dosbarth Elidir amser gwych yn dylunio a gwneud Bygis Lleuad gyda Mr Arwel Williams o gwmni TechnoEd. Diolch yn fawr am ein rhoi ar ben ffordd, dysgom a datblygom sawl sgil.


Bags2School - Tachwedd 2il, 2016

plant plant  

Diolch yn fawr iawn i bawb am fynd ati gasglu dillad ar gyfer y cynllun ‘Bags2School’. Derbyniodd y Cyngor Eco siec o £128. Bydd y dillad yn parhau i gael eu dosbarthu i wledydd megis Dwyrain Ewrop ac Affrica. Rydym yn hynod o ddiolchgar am eich cyfraniadau. Bydd y casgliad nesaf ym mis Chwefror.


Noson Blasu Gwin 2016
poster

Nos Wener, Tachwedd 11ain
Noson Blasu Gwin 2016
Ticedi £12


Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 


Gwaith Celf dosbarth Yr Wyddfa
children

Cafodd dosbarth Yr Wyddfa diwrnod gwerth chweil yn Ninas Dinlle mewn gweithdy Celf Amgylcheddol. Cafwyd cyfle i wneud gwaith scetsio yn ogystal a chreu campweithiau allan o gregyn, cerrig a broc mor. Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Ffair Nadolig Ysgol Bontnewydd 2016
poster

Nos Iau, Tachwedd 24ain
Ffair Nadolig Ysgol Bontnewydd 2016
Cofiwch gadw'r dyddiad yn rhydd.


Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 


Disco Calan Gaeaf 2016
poster

Tachwedd 2il, 6-7 yr hwyr

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 Gwasanaeth Diolchgarwch 2016
childrenLlawer o ddiolch i ddisgyblion dosbarth Yr Wyddfa am baratoi gwasanaeth Diolchgarwch arbennig i’w teuluoedd a gweddill disgyblion yr ysgol ar y thema ‘Diolch’. Defnyddiasant y cyfle i’n hatgoffa ni oll am yr holl resymau sydd gennym i fod yn ddiolchgar ac am y ffyrdd gallem helpu eraill sy’n llai ffodus. Penderfynodd aelodau’r Cyngor Ysgol y byddem yn derbyn rhoddion ar gyfer Banc Bwyd, Caernarfon eleni. Daeth Gwyn o’r elusen i ddiolch i’r plant am fod mor ffeind. Diolch i chi gyd am fod mor garedig. Cliciwch ymai weld ychydig o luniau.


Gweithdy NSPCC
children

Bu disgyblion Blynyddoedd 5 a 6 yn ffodus iawn i gymryd rhan mewn gweithdy NSPCC gyda Rhian. Erbyn diwedd y wers, roedd pob un disgybl yn gwybod beth yw ymddygiad priodol neu amhriodol a beth i wneud pe byddent yn poeni am unrhyw beth . Gallent hefyd ddwyn i gof rhif Childline ac yn gwybod gallent eu ffonio i drafod problemau. Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Diwrnod T.Llew Jones
children

Roedd cymeriadau hynod o liwgar i’w gweld yn nosbarth yr Wyddfa ddydd Mawrth wrth i’r dosbarth ddathlu diwrnod T.Llew Jones. Roedd y dosbarth yn llawn môr-ladron, lladron, boneddigion ac ysbrydion. Cafwyd diwrnod hynod o ddifyr yn darllen rhannau o’i lyfrau dysgu am rai o’r cymeriadau lliwgar sydd ynddynt.


Melin Llynnon
children

Ar Ddydd Mawrth , Hydref 11, aeth disgyblion dosbarth Tryfan ar ymweliad i Felin Llynnon ar ynys Môn efo Mrs Hughes a Miss Evans. Cawsom ddiwrnod wrth ein boddau yn dysgu am fywyd y Celtiaid. Cawsom fynd i mewn i dy crwn Celtaidd a phrofi sut beth oedd byw mewn ty â dim ond un ystafell!! Cafodd rhai ohonom beintio ein hwynebau hefyd gyda phatrwm sbeiral Celtaidd. Diwrnod bendigedig yn wir!! Cliciwch yma i weld rhagor o luniau


Huw Aaron gyda Dosbarth Elidir
children

Cafodd disgyblion dosbarth Elidir amser gwych yn dysgu sut i greu lluniau cartwnau gyda Huw Aaron. Diolch am yr hwyl a sbri. Cliciwch yma i weld ychydig o ffotograffau. Cliciwch yma i weld rhagor o luniau


Y Cyngor Eco
plantBu'r Cyngor Eco yn hynod o brysur yn clirio a thocio yn yr ardd. Diolch I Anna Williams o Ymddiriodelaeth Byd Natur am arwain y sesiwn. Mae'r plant wrth eu boddau yn gweld ffrwyth eu llafur. Os ydych ar gael I rhoi ychydig o gymorth i'r grwp cysylltwch a'r Cyngor Eco neu Mrs Robert Evans. Diolch I Fron Goch am eu cefnogaeth. Cliciwch yma i weld rhagor o luniau


Ymweliad blwyddyn 6 â gwersyll yr Urdd Glanllyn
plantYmweliad blwyddyn 6 â gwersyll yr Urdd Glanllyn Cafodd disgyblion blwyddyn 6 dri diwrnod yn llawn antur yng ngwersyll yr Urdd Glanllyn. Cawsant hwyl a sbri yn yr heulwen yn cymryd rhan mewn pob math o weithgareddau megis canwio, adeiladu rafft, nofio, dringo, cyfeiriannu, taith gerdded a’r cwrs rhaffau. Roedd yn gyfle da i wneud ffrindiau newydd a mwynhaodd pawb y profiad yn fawr. Cliciwch ymai weld rhagor o luniau


Rhieni - Mynegi Barn

Canlyniadau Holiadur Rhieni - Cliciwch yma


Penwythnos Prysur

sports sports
sports

Llawer iawn o ddiolch i'r holl staff a rhieni fu'n rhan o'r prosiect peintio yn ystod ein Penwythnos Prysur. Mae eich gwaith caled wedi arbed rhai miloedd i'r ysgol. Canlyniad hyn yw bydd gennym gymaint fwy o arian i wario ar y plant. Diolch eto - mae'r ysgol yn edrych gwerth chweil.


Pwyllgor Rhieni Athrawon
sports
Llawer o ddiolch i Bwyllgor Rhieni Athrawon/Pwyllgor Ocsiwn am eu cyfraniad o £7,000 i'r ysgol. Casglwyd yr arian yn ystod y ffeiriau, disgos a'r ocsiwn fawr. Bydd yr arian yn cael ei ddefnyddio i ychwanegu at adnoddau dysgu. Gwych.


Dathliad pen-blwydd 40ain Cylch Meithrin Bontnewydd
sports

Dydd Sadwrn Medi 17eg

Cliciwch yma am fwy o wybodaethCyngor y Siarter Iaith
siarter iaithLlongyfarchiadau i'r canlynol ar cael eu hethol i Gyngor y Siarter Iaith. Bydd eu gwaith yn cynnwys hybu'r defnydd o'r iaith Gymraeg.

Aelodau'r Siarter Iaith am eleni yw Luned, Kyle, Rhys, Amelia, Cai, Leah, Guto, Manon, Rosie a Llyr


Cyngor Eco Ysgol Bontnewydd 2016-17
children

Mae disgyblion blwyddyn 2 i 6 wedi ethol yr aelodau canlynol i gynrychioli eu dosbarthiadau ar y Cyngor Eco/Ysgol Werdd:

Dosbarth yr Wyddfa
Elin Williams- Cadeirydd
Tomos Edwards- Ysgrifennydd
Hari Jones- Trysorydd
Rebecca Burdett- Is-ysgrifennydd

Dosbarth Elidir
Elin Davies a Cian Evans

Dosbarth Tryfan
Anna Evans a Tomos Jones

Blwyddyn 2
Natalie Childes, Zack Evans a Beca Jones

Llongyfarchiadau i'r aelodau newydd.
Maent wedi dechrau ar eu gwaith yn barod trwy arfarnu'r Adolygiad Amgylcheddol. Trafodwyd y testunau canlynol.
• Ysbwriel a lleihau gwastraff;
• Ynni a dŵr;
• Trafnidiaeth;
• Dinasyddiaeth Fyd-eang;
• Byw'n iach;
• Tir yr ysgol.

Nodwyd y blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod ac maent eisoes wedi dechrau gweithredu'r materion oedd angen sylw. Mi fydd gweddill o ddigwyddiadau Cyngor Eco ar y gwefan fel mae'r blaenoriaethau'n cael eu gweithredu yn ôl y cynllun.

Cychwynnodd y criw ar eu tasg gyntaf o greu pamffledi Cynllun ‘Bags2school’ ar gyfer eu dosbarthu i'r gymuned. Felly, os oes gennych chi hen ddillad a pharau o esgidiau, dewch â nhw i'r ysgol ar ôl hanner tymor. Rydym yn awyddus i'w derbyn er mwyn helpu'r amgylchedd, ac yn ogystal bydd yr ysgol yn derbyn cyfraniad am bob cilo o ddillad. Diolch yn fawr.


Llysgenhadon Chwaraeon
pupils

Etholwyd Tia a Iolo yn Lysgenhadon Chwaraeon. Bydd ei gwaith yn cynnwys datblygu chwaraeon a ffitrwydd yn yr ysgol. Llongyfarchiadau mawr i chi.

 


Prif Ddisgyblion
pupilsCynhaliwyd etholiadau ym mlwyddyn 6 er mwyn i'r plant ethol eu Prif Ddisgyblion.

Etholwyr Sion a Caitlin yn Brif Ddisgyblion ac a Hari ac Elin yn Ddirprwy Prif Ddisgyblion ar gyfer 2016-17. Llongyfarchiadau mawr i chi


Disgyblion y dosbarth Meithrin - Medi 2016
sportsHoffwn groesawy plant y dosbarth Meithrin i Ysgol Bontnewydd. Erbyn hyn, maent wedi treulio wythnos gyfan yn yr ysgol. Mae pob un wedi setlo’n dda ac yn mwynhau cymryd rhan yn y gwahanol weithgareddau.

 


Cyrsiau Cymraeg i oedolion
poster

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma

 

Newyddlen Tymor yr Hâf 2016
clawr y newyddlen

 

Cliciwch yma i darllen Newyddlen yr Haf 2016

 

 


Y Cyngor Ysgol ar waith Gorffennaf 2016
sportsPlant Blwyddyn 6 y Cyngor Ysgol ar waith yn ysgrifennu Polisi Gwrth-fwlio Plant Gyfeillgar. Diolch am eich ymroddiad a'ch gwaith caled eleni. Mae'r Polisi yma wedi cael ei fabwysiadu gan y Corff Llywodraethol a bydd yn cael ei readru i'r holl ddisgyblion ym mis Medi.

 

 


HELP PEINTIO A CHLIRIO
paint pot

Mae Pwyllgor Rhieni Athrawon wedi trefnu Penwythnos Prysur ar Fedi'r 10fed ac 11fed yn yr ysgol. Byddwn yn peintio, clirio ac ail osod yr ysgol i drefn yn dilyn gwaith ail weirio'r haf.

Rydym yn gofyn ar rieni i sbario ychydig o oriau i'n helpu gwblhau'r gwaith. Bydd unrhyw gymorth yn cael ei werthfawrogi'n fawr.


Ffair Haf

yn y ggair haf yn y ggair haf  

yn y ggair haf
Diolch yn fawr iawn i bawb ddaeth i gefnogi'r Ffair Haf. Er nad oedd y tywydd cystal a buaswn wedi gobeithio, roedd digon o hwyl i'w gael. Diolch arbennig i'r pwyllgor am drefnu noson llwyddiannus. Codwyd £1,300. Diolch o galon i bawb. Cliciwch yma i weld rhagor o luniau.


Disgyblion CA2 yn ymweld â Sw Gaer
sportsAr Ddydd Mawrth, Gorffennaf 12fed, aeth disgyblion Blynyddoedd 3-6 ar drip diwedd blwyddyn i Sw Gaer. Mwynhaodd pob un o'r plant a'r oedolion y cyfle i gerdded o amgylch y lle yn arsylwi ar bob math o anifeiliaid yn ogystal â chael llond trol o hwyl gyda ffrindiau. Yn sicr cafwyd diwrnod i'w gofio. Cliciwch yma i weld rhagor o luniau


Y Faner Werdd

plant plant  

Llongyfarchiadau mawr i griw y Cyngor Eco ar ennill y trydydd Faner Werdd. Mae'r criw wedi bod yn hynod o brysur ar hyd y flwyddyn yn gwella amgylchfyd yr ysgol.


GWISG YSGOL

Gallwch brynu eich gwisg ysgol drwy'r Pwyllgor Rhieni Athrawon. Cliciwch yma am ffurflen.


Hyfforddiant Beicio – Blwyddyn 6
sportsDa iawn chi ddisgyblion blwyddyn 6 sydd wedi llwyddo i ennill cymhwyster Lefel 1 yn yr Hyfforddiant Beicio. Byddant yn symud ymlaen i Lefel 2 ddydd Gwener os yw’r tywydd yn caniatau.

Cliciwch yma i weld rhagor o luniau


Mabolgampau Talaith Gogledd Cymru
sportsLlongyfarchiadau mawr i bawb fu'n cynrychioli Ysgol Bontnewydd, Arfon ac Eryri yn y Mabolgampau diweddar. Llongyfarchiadau arbennig i Gwen Rowley ar ddod yn 3ydd wrth taflu pel.Diwrnod chwaraeon aml-gamp Blwyddyn 5
sportsCafodd disgyblion blwyddyn 5 gyfle i gymryd rhan mewn diwrnod o weithgareddau chwaraeon amrywiol yng Nghanolfan Hamdden Caernarfon ac Ysgol Syr Hugh Owen. Athrawon a disgyblion blwyddyn 12 Ysgol Syr Hugh Owen oedd wedi ei drefnu ar gyfer ysgolion y dalgylch. Nid yn unig bu’r disgyblion yn datblygu eu sgiliau dawnsio, pel droed, pel fasged, rhedeg, badminton a.y.y.b ond cawsant gyfle i wneud ffrindiau newydd mewn awyrgylch hwyliog iawn.


Rhannu gwybodaeth gyda'r Llywodraethwyr

at the fair at the fair  

yn y ggair hafMwynhaodd y Llywodraethwyr wrando ar gyflwyniadau hynod o ddiddorol gan aelodau o’r Cyngor Ysgol, Cyngor Siarter Iaith a’r Cyngor Eco am yr hyn maent wedi bod yn ei wneud yn ystod y flwyddyn addysgol 2015-2016. Mae pob un aelod o’r Cynghorau yn gweithio’n galed iawn, ynghyd â gweddill y disgyblion a’r staff, er mwyn helpu gwneud Ysgol Bontnewydd yn ysgol wych.


Diwrnod Roald Dahl
plant

Dydd Mawrth Mehefin 28 cafodd plant blwyddyn 3 a 4 fynd i weld sioe or enw 'Sioe mewn cymeriad' yn y neuadd gan ei bod yn ddiwrnod Roald Dahl i ni yn yr ysgol.

Roedd pawb wedi gwisgo fel cymeriad o un o lyfrau'r awdur. Diwrnod llawn hwyl a sbri.

Cliciwch yma i weld rhagor o luniau


Picnic Dosbarth Meithrin
plantFore Mawrth, Mehefin 21ain, cafodd plant y Dosbarth Meithrin gyfle i fwynhau picnic diwedd tymor yng “Ngardd y Bwthyn Bach”. Mwynhaodd pawb y profiad yn fawr, a buom ddigon ffodus i gael tywydd braf i fanteisio cael picnic yn yr awyr agored.

Cliciwch yma i weld rhagor o luniau


Mabolgampau Cyfnod Allweddol 2
plantCafwyd prynhawn braf arall ar gyfer cynnal Mabolgampau Cyfnod Allweddol 2. Bu cystadlu brwd gydol y prynhawn. Ty Beuno aeth a hi eleni! Llongyfarchiadau mawr i bawb.

Cafodd y Mabolgampau eu noddi gan gwmni adeiladwyr Harriet Lee. Llawer o ddiolch iddynt am brynu'r medalau , dwr ac adnoddau newydd. Cliciwch yma i weld rhagor o luniau


Ymweliad Sw Môr

plant plant  

Cafodd Blwyddyn Derbyn a 1 diwrnod gwerth chweil yn Sw Mor Brynsiencyn wythnos diwethaf (21/06/16). Braf oedd cael gweld y creaduriaid y môr amrywiol. Roedd y tywydd yn braf ac roedd y plant wrth eu boddau yn chwarae yn y parc ac ar y castell bownsio.


Dysgu sgiliau pel-rwyd
plant

Cafodd disgyblion Blwyddyn 1 a 2 llawer o hwyl Dydd Mawrth gyda Ffion Roberts o’r Urdd gan ddysgu sgiliau pel-rwyd. Cawsom ddysgu sut i wneud pass o’r frest, ysgwydd ac wrth fownsio’r bel. Diolch yn fawr am ddod i ddysgu ni Ffion!

Cliciwch yma i weld rhagor o luniau


Mabolgampau'r Cyfnod Sylfaen
plant

Daeth yr haul o'r diwedd a llwyddwyd i gynnal Mabolgampau'r Cyfnod Sylfaen. Bu cystadlu brwd a mwynhaodd pawb y prynhawn.

Llawer o ddiolch i gwmni adeiladu Harriet Lee am noddi'r Mabolgampau a phrynu medalau, offer a dwr i'r plant.

Cliciwch yma i weld rhagor o luniau


Athletau Rhanbarth Eryri
plant yn eu gwisgoedd

Llongyfarchiadau mawr i bawb fu'n cystadlu yn Athletau Rhanbarth Eryri yn Nhreborth.

Bydd y canlynol yn cynrychioli'r rhanbarth yn Athletau'r Taliaith ym Mae Colwyn ar Fehefin 28.

Tim Ras Gyfnewid Merched Blwyddyn 3 a 4 - 1af
Gwen Rowley - Rhedeg Unigol Bl 3 a 4 - 3ydd
Leah Greenley - Gwaywffon Bl 3 a 4 - 2il
Iolo Bremaud Thomas - Taflu Pel Bl 3 a 4 - 1af
Gwen Rowley - Taflu Pel Bl 3 a 4 - 2il


Ymweld â Sw Môr, Môn - 20/06/16
plant yn eu gwisgoedd

Cafodd disgyblion blwydyn 2 hwyl yn ymchwilio ac yn arsylwi'r gwahanol fathau o bysgod yn y Sw Môr. Gwelwyd pysgod cyfarwydd ac eraill yn rhyfedd ond yn ddiddorol tu hwnt. Roedd y cimychiaid coch yn fawr ac yn swrth, ac roedd ymddygiad y crancod yn ddireidus yn y tanciau dŵr. Y creaduriaid oedd yn tynnu sylw fwyaf oedd y morfeirch, profiad pleserus oedd eu gwylio’n symud i fyny ac i lawr yn osgeiddig felceffylau hobi. Mae Sw Môr Môn yn gwneud llawer o waith cadwraeth i helpu cynyddu bywyd y môr ar hyd ein arfordir. Mae'r gwaith maent yn ei wneud yn werth chweil. Mi wnaeth pawb fwynhau eu hunain. Roedd y disgyblion wedi ymddwyn yn dda iawn drwy’r dydd. Da iawn chi, bawb.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau.


Snowdon Rocks

Roedd yr Wyddfa yn rocio i swn Band Pres yr ysgol dydd Sadwrn diwethaf.

Dyna oedd perfformiad! Roedd cefnogwyr elusern Gafael Llaw ac Awyr Las ynghyd ac ymwelwyr i Lanberis wedi cyfareddu gyda sain y Band. Gwych blant. Efallai yr hyn sydd yn fwy gwych fyth yw'r ffaith eich bod chi, Mr Williams a'ch rhieni wedi rhoi eich dydd Sadwrn i gefnogi'r elusern hyn. Arbennig!!


Ffair Haf
poster

Dydd Iau, Gorffennaf 7fed

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 Mabolgampau Cylch yr Urdd
y tim

Llongyfarchiadau mawr i aelodau tim athletau Ysgol Bontnewydd am eu perfformiad yng nghystadleuaeth cylch yr Urdd yn Nhreborth.

 

Llongyfarchiadau arbennig i'r canlynol ar eu llwyddiant:

Tim Merched blwyddyn 3 a 4 - Ras Cyfnewid - 1af (Sir)
Tim Merched blwyddyn 5 a 6 - Ras Cyfnewid - 2il
Gwen Rowley - Rhedeg Unigol i Ferched bl 3 a 4 - 2il (Sir)
Will Green - Taflu Gwayffon bl 3 a 4 - 2il (Sir)
Gethin Williams - Taflu Gwayffon bl 5 a 6 - 2il (Sir)
Leah Greenley - Taflu Gwayffon bl 3 a 4 - 2il (Sir)
Catrin Jones - Taflu Gwayffon bl 5 a 6 - 3ydd
Iolo Bremaud-Thomas - Taflu Pel bl 3 a 4 - 2il (Sir)
Gethin Williams - Taflu Pel bl 5 a 6 - 3ydd
Gwen Rowley - Taflu Pel bl 3 a 4 - 1af (Sir)
Lois Jones - Taflu Pel bl 3 a 4 - 3ydd
Sara Baines - Naid Hir Bl 3 a 4 - 2il (Sir)

Bydd y rhai a nodir uchod yn cynrychioli Eryri yn yr Athethau Rhanbarth a gynhelir ar Fehefin 21, am 5:00 yn Nhreborth.


Eisteddfod Gadeiriol Y Bontnewydd
seremoni cadeirio

Roedd Eisteddfod Gadeiriol Y Bontnewydd yn eisteddfod llwyddiannus iawn. Er fod y tywydd mor braf a gem beldroed Cymru ymlaen yr un pryd, roedd y neuadd yn llawn hyd amser te.

Hoffwn ddiolch i'r Pwyllgor am eu gwaith caled eto eleni. Er mwyn sicrhau y bydd Eisteddfod y flwyddyn nesaf bydd angen gwirfoddolwyr i gynorthwyo gyda'r trefnu. Rydym wedi derbyn un enw yn unig hyd yn hyn. Cysylltwch gyda Dilys Williams neu Janet Wyn George os ydych ar gael i gynorthwyo.

Cafwyd cystadlu da yn yr Eisteddfod gyda nifer fawr yn cystadlu yn yr oed cynnar Meithrin a Derbyn. Da iawn chi blant. Cafwyd cystadlu safonol iawn trwy'r holl cystadleuthau cynradd ac er nad oedd llawer yn cystadlu yn yr oed uwchradd roedd eu perfformiadau yn arbennig iawn.

Prif Unawdydd yr Eisteddfod oedd Glyn Porter am ei berfformiadau ar y Piano a Chorn.
Prif Llefarydd yr Eisteddfod oedd Llio Jones am ei detholiad 'Ar Glawdd Offa'.
Prif Arlunydd yr Eisteddfod oedd Glyn Porter.
Prif Lenor/Bardd yr Eisteddfod oedd Sion Dafydd.
Y Llenor Hyn oedd Heledd Sion.

Cliciwch yma i weld y canlyniadau

seremoni cadeirio

Y beirniad, John Hywyn, Llandwrog gyda ennillydd Model o gadair am y gwaith Llenyddol mwyaf addawol, Blwyddyn 1-6: Sion Dafydd, Blwyddyn 5, Ysgol Bontnewydd ac ennillyd Cadair yr Eisteddfod: Heledd Eryri Jones, Y Groeslon.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau.


Llwyddiant i'r Gan Actol
plant yn eu gwisgoedd

Llongyfarchiadau mawr i'r criw i gyd ar eu llwyddiant yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Sir y Fflint. Gwych blant!!! Diolch yn fawr iawn i Non Llywelyn am ei gwaith caled yn cyfansoddi, hyfforddi a chyfarwyddo'r sioe. Diolch hefyd i Meilys, Ceri ac Alys am ei chefnogi.


Llwyddiant Ysgubol i Fand Pres Ysgol Bontnewydd
y band

Daeth Band Pres yr ysgol i frig yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd eto eleni. Llongyfarchiadau mawr i'r disgyblion ac i Mr Dylan Williams ar eu camp. Dyma'r pedwerydd tro i fand yr ysgol cipio'r wobr yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Gwych!!!! Cliciwch yma i weld mwy o luniau.


Celf a Chrefft Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Sir y Fflint 2016
gwaith celf

Llongyfarchiadau mawr i'r unigolion a grwpiau hynny cafodd llwyddiant yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn y Fflint.


Ffion Glyn Jones - 1af Gwehyddu Unigol Blwyddyn 3 a 4 Grwp Y Jyngl dosbarth Elidir - 1af Tecstiliau Blwyddyn 3 a 4 Grwp Yr Anthem dosbarth Tryfan - 1af Gwehyddu Grwp Blwyddyn 3 a 4 Grwp Y Mabinogi dosbarth Yr Wyddfa - 1af Tecstiliau Blwyddyn 5 a 6 Grwp Cennin Pedr dosbarth Yr Wyddfa - 1af Gwehyddu Grwp Blwyddyn 5 a 6 Grwp Y Goeden Rhyfeddol dosbarth Yr Wyddfa - 1af Arteffact Blwyddyn 5 a 6

Cliciwch yma i weld mwy o luniau.


Euro 2016
plant
Cychwynnodd Euro 2016 yn fuan. Trefnwyd dau ddiwrnod o gystadlu i ysgolion Gwynedd gan Radio Cymru a Tag.

Twrci oedd 'gwlad' Ysgol Bontnewydd. Bu Angharad, Isra a Cynan yn cynrychioli'r ysgol yn y rownd gyntaf gyda Anest, Morgan a Gethin yn cystadlu yn yr ail rownd. Da iawn chi am gystadlu mor frwd. Diolch i Miss Glesni Williams am eu cefnogi.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau.


Ymweliad Angharad Tomos
angharad tomos

Cafodd disgyblion blynyddoedd 5 a 6 brynhawn hynod o ddifyr yng nghwmni’r awdures Gymraeg Angharad Tomos. Roedd yn ddiddorol iawn gwrando arni’n sôn am ei nofelau diweddar ‘Darn Bach o Bapur’ a ‘Paent’. Cafwyd sesiwn holi ag ateb diddorol i gloi, a chyfle i brynu copi o’r nofelau wedi eu harwyddo.


Twrnament Pêl Droed yr Urdd
plant

Da iawn chi y sgwad pêl droed yng nghystadleuaeth pêl droed yr Urdd. Chwaraeodd y tim yn dda gan ennill dwy gêm, cyfartal un gêm a cholli un.

 


Cystadleuaeth Bandiau Pres Prydain
plant

Llongyfarchiadau mawr i Fand Ysgol Bontnewydd ar ddod yn ail yng nghystadleuaeth Bandiau Pres Prydain dros y penwythnos. Roedd eu perfformiad yn wych. Diolch i Mr Williams am ei waith caled.

 


Ocsiwn Cylch ac Ysgol Bontnewydd

children
children

Cafwyd noson hynod o lwyddiannus yng Nghlwb Rygbi Caernarfon - Noson yr Ocsiwn.

Llawer iawn o ddiolch yr unigolion a chwmniau gyfrannodd nwyddau i'r Ocsiwn. Diolch i Dafydd Hardy am ein tywys mor gelfydd drwy'r eitemau. Diolch arbennig i'r criw o rieni drefnodd y noson -llwyddiant yn gymdeithasol ac yn ariannol. Casglwyd dros £6,000 tuag at goffrau'r Cylch a'r Ysgol.


YSGOL GYNRADD A CHYLCH MEITHRIN BONTNEWYDD
OCSIWN ELUSENNOL
poster

Nos Wener, 15 Ebrill
Clwb Rygbi Caernarfon
Drysau yn agor 7:00yh, ocsiwn yn cychwyn 7:30yh Arwethwr – Dafydd Hardy

Ocsiwn i godi arian i gynnal a chyfoethogi profiadau plant yn naill sefydliad.

Cliciwch yma i weld Catalog Eitemau

Hau Hadau Blodau Gwyllt - 24/03/16
plantDydd Iau daeth Anna Williams a dau o’i chydweithwyr i’r ysgol i roi help llaw gyda hau hadau blodau gwyllt. Cafodd disgyblion Blwyddyn 2 gyfle i gymysgu hadau blodau gwyllt amrywiol cyn eu hau yn y cylchoedd llystyfiant. Un o flaenoriaethau’r Cyngor Eco yw creu ardal llystyfiant penodol ar dir yr ysgol. Rydym yn edrych ymlaen i weld y blodau gwyllt yn yr haf. Roedd pawb wedi mwynhau y profiad er gwaethaf y glaw mân.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau.


Pitsa Blasus - 23/03/16
plantBu disgyblion Blwyddyn 2 yn brysur yn gwneud pitsas blasus yn y dosbarth dydd Mercher. Cafodd pawb gyfle i wneud toes iawn a dewis eu llenwad eu hunain. Trwy waith ymarferol, dysgwyd am bwysigrwydd hylendid a diogelwch, pwyso a rhannu cynhwysion, y dull o goginio, torri trwy haneru a chwarteru, ac yn bwysicaf oll, blasu eu pitsas bendigedig. Mmm! Hyfryd iawn!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau.


Cystadleuaeth Celf Rhanbarth Eryribaner

Llongyfarchiadau mawr i bawb fu'n llwyddiannus yng nghystadleuaeth Rhanbarth Eryri.

Cliciwch y linc i weld y canlyniadau: http://bit.ly/1Ppsv06

Pob lwc i'r canlynol yn y Genedlaethol:plant
Ffion Glyn - Gwehyddu
Enfys Jones - Arlunio
Sion Dafydd - Dylunio a Thechnoleg
Holly Salisbury Turner - Tecstiliau 3D
Grwp Arthur - Tecstiliau 2DGrwp Gwehyddu Tryfan
Grwp Pypedau Tryfan
Parti Ffrwythau - Tryfan
Parti Jyngl - Elidir
Parti Mabinogi - Yr Wyddfa
Parti Gwehyddu - Yr Wyddfa


Celf a Chrefft Cylch Arfon
urdd

Cafwyd llwyddiant ysgubol yng nghystadleuthau Celf a Chrefft Cylch Arfon - 54 o wobrau. Llongyfarchiadau mawr i'r holl blant fu'n cystadlu. Cliciwch ar y linc er mwyn gweld y canlyniadau.


Canlyniadau - cliciwch yma
Diolch i'r staff fu'n eu cefnogi mewn gwersi Celf ac yn y Clwb Celf
Bydd yr eitemau buddugol yn mynd ymlaen i'w beirniadu yn yr Eisteddfod Sir yn Neuadd Goffa, Penygroes. Croeso i chi fynd iu'r arddangosfa ar Nos Fercher Mawrth 23ain rhwng 7:00 ac 8:00.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau.


Eisteddfod Sir yr Urdd
plant

Llongyfarchiadau mawr i bawb fu'n cystadlu yn Eisteddfod Sir yr Urdd yn Neuadd PJ Bangor.
Cafwyd diwrnod da o gystadlu a phawb wedi mwynhau.


Llongyfarchiadau arbennig i'r canlynol:
Gwen Rowley - 1af Dawnsio Disgo Unigol blwyddyn 6 ac iau Anna Celyn - 2il Unawd Cerdd Dant blwyddyn 2 ac iau Anna Celyn - 3ydd Unawd blwyddyn 2 ac iau Catrin Mai - 2il Unawd blwyddyn 3 a 4 Glyn Porter - 3ydd Unawd Pres blwyddyn 6 ac iau Can Actol - 2il Band - 1af

Cliciwch yma i weld mwy o luniau.


Bingo Pasg
pobl
Cafwyd Noson Bingo Pasg llawn hwyl a sbri yng nghanolfan Bontnewydd. Aeth llawer iawn o oedolion a phlant adref yn hapus gydag wy Pasg blasus. Diolch i Kevin am fod y galwr bingo gwych ac i bawb a ddaeth i'n cefnogi.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau.


Ymweliad Techniquest – Sioe Ditectif Rhifedd

children
children

Fel rhan o’r wythnos rifedd, daeth sioe deithiol Ditectif Rhifedd Techniquest i ymweld a’r ysgol. Cafodd disgyblion dosbarth yr Wyddfa gyfle i ddefnyddio eu sgiliau mathemateg i fod yn dditectifs da a datrys y broblem o bwy gyflawnodd y lladrad yn yn Labordy Gwyddoniaeth.


Twrnament Pêl-rhwyd Cymru
plant

Llongyfarchiadau gwresog i’r tîm pêl-rhwyd a ddaeth yn drydydd yng nghystadleuaeth Pêl-rhwyd Cymru. Chwaraeodd y tîm yn wych gan ennill pum gêm a cholli dwy. Da iawn chi genod!!

 


Dawnsio Disgo
Cafwyd noson hynod o hwyliog yng nghystadleuaeth Dawnsio Disgo'r Urdd yn ddiweddar. Roedd neuadd Brynrefail yn llawn a bwrlwm y cystadlu yn rhywbeth i'w ganmol. Llongyfarchiadau i bob un o ddisgyblion Bontnewydd a fu'n cystadlu gyda Adran Bethel ac Aelwyd Eryri. Llongyfarchiadau arbennig i Gwen Rowley ar ddod yn 2il yn y gystadleuaeth dawnsio unigol a phob lwc iddi yn yr Eisteddfod Sir


Noson Gwricwlaidd
plant

Cynhaliwyd noson cwricwlaidd hynod o lwyddiannus yng nghwmni Helen Jones. Y pwnc dan sylw oedd Mathemateg. Llwyddodd Helen i arwain rieni mewn ffyrdd difyr a diddorol o drafod a datblygu dealltwriaeth plant o fathemateg o'u cwmpas.

 


Fferm i’r Fforc - 08/03/16
plant
Bu disgyblion Blwyddyn 2 yn ymweld â Tesco, Caernarfon ddoe. Bwriad yr ymweliad oedd ceisio ymestyn gwybodaeth a dealltwriaeth y disgyblion o fwydydd o’r fferm i’r fforc o wahanol wledydd. Cawsom ein croesawu gan Cheryl Williams, Cynorthwy-ydd Gwasanaeth Cwsmeriaid Tesco. Cafodd y disgyblion gyfle i flasu gwahanol ffrwythau ffres oddi ar y silff, dewis llysiau ar gyfer gwneud cawl llysiau, gwneud mwsli eu hunain a bwyta cawl llysiau yn y ffreutur. Derbyniodd pob disgybl becyn a ffrwythau. Roedd y disgyblion wedi mwynhau’r profiad o gael gweld sut mae siop fawr fel Tesco yn gweithredu o ddydd i ddydd. Diolch yn fawr iawn, Cheryl Williams.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau.


Ymweliad Band Fleur de lys
plant

Braint oedd cael gwrando ar fand Cymraeg Band Fleur de lys yn chwarae'n fyw yn neuadd ysgol Bontnewydd. Hoffwn ddiolch i Miss Wills a'r Cyngor Siarter Iaith am drefnu y gig.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau.


Bingo
poster

Nos Fercher, Mawrth 16, am 6:00yh

yn y Ganolfan

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

 


Ymweliad Siwan Llynor
plantBu disgyblion Bl 1-6 Ysgol Bontnewydd yn hynod o brysur yn cydweithio gyda Siwan Llynor i gyfleu, drwy ddrama, ychydig o hanes archarwyr Cymru megis cymeriadau o’r Mabinogi, Tywysoges Gwenllïan, Dafydd ap Siencyn, Marged arwres Eryri ac Owain Glyndŵr. Cawsom oll hwyl yn trafod y cymeriadau a’u hanes yn ogystal â meddwl sut byddai model Tegan o’r arwyr yn sefyll a beth fyddai eu ‘moto’. Yn ystod y gweithgareddau hyn, datblygom lawer o sgiliau siarad, gwrando a thrafod. Cawsom hefyd lawer o hwyl. Diolch Cyngor Siarter Iaith am drefnu.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau.


Sesiwn Holi a Gwrando
plantAr fore Gwener, Mawrth 4ydd, fel clo i’n wythnos ‘Cymru Cŵl’, daeth Ruth a Kim, Geraint Iwan a Malcom Allen i gynnal sesiwn holi ac ateb yn Neuadd yr ysgol. Braf iawn oedd clywed bod y ffaith eu bod yn gallu siarad Cymraeg wedi eu helpu a’u galluog i wneud y swyddi maent ynddynt nawr. Eglurodd Ruth a Kim sut mae siarad Cymraeg yn eu cynorthwyo i gyfathrebu’n effeithiol yn eu gwaith fel Gweithwyr Cymdeithasol. Mynegodd Geraint Iwan ei fod ef wrth ei fodd yn siarad ar y radio bob dydd drwy’r iaith Gymraeg a chael cyfle i gael hwyl a sbri gyda’r gwesteion. Esboniodd Malcolm Allen sut y mae ef wedi gallu parhau i fyw ei freuddwyd drwy gael cyswllt agos phêl droed a chael siarad mewn Cymraeg am y gêm yn fyw ar y radio neu’r teledu yn rheolaidd. Drwy wrando ar eu sgwrs a chael cyfle i ofyn cwestiynau am eu hanes a’u bywyd gwaith, dysgom lawer am y gwesteion hyn. Roedd yn brofiad gwerthfawr iawn.


Diddannu yng nghartref Bryn Seiont Newydd (Parc Pendine)
plant

Bu criw o ddisgyblion blwyddyn 5 a 6 yn diddannu trigolion Bryn Seiont Newydd ar ddydd Gwyl Ddewi. Roedd y trigolion a'u teuluoedd wedi mwynhau'r adloniant yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn i Mrs Rona Hughes am ei gwaith caled yn paratoi'r plant.


Dydd Gŵyl Dewi 2016
Fel rhan o’n dathliadau Dydd Gŵyl Dewi, bu’r disgyblion oll yn gwneud gweithgareddau amrywiol yn ymwneud â’n Nawddsant yn ogystal â dysgu ystyr a chanu’r Anthem Genedlaethol . Cawsom hefyd ginio cig oen hynod o flasus. Diolchwn i’r Cyngor Ysgol am drefnu hyn o flaen llaw gydag Anti Magi a genethod y gegin. Yn ystod cyngerdd nos, bu nifer fawr o’r disgyblion yn diddanu rhieni a ffrindiau’r ysgol. Diolch i bawb a ddaeth i’n cefnogi.


Dydd Gŵyl Dewi
plant

Eleni, cynhaliwyd y gwasanaeth Gŵyl Ddewi yn neuadd yr ysgol ar fore Mawrth 1af. Y dosbarth meithrin a derbyn oedd yn gyfrifol am gynnal y gwasanaeth. Roedd pawb wedi gwisgo’n smart yn eu gwisg draddodiadol neu goch. Diolch yn fawr i’r rhieni a chyfeillion a fynychodd y gwasanaeth i gefnogi’r plant.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau.


Perfformiad gan Alys Williams - Mawrth 2il
plant

Cawsom berfformiad anhygoel gan Alys Williams Dydd Mercher. Roedd y plant wrth eu boddau yn cael gofyn cwestiynau wrth Alys a gwrando ar ei chaneuon newydd.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau.


Cacennau cri - Mawrth 1af
plant

Roedd Blwyddyn 1 wedi mwynhau pwyso a choginio cacennau cri. Cawsom eu flasu yn y prynhawn gyda dosbarth Derbyn.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau.


Pwysigrwydd y Gymraeg - Chwefror 29ain
plant

Diolch i Gwenan Ellis Jones am ddod i drafod pwysigrwydd y Gymraeg gyda'r ysgol.

 

 


Cyngerdd yr Urdd (ysgol) 26/02/16

plant
plant

Cawsom wylio’r disgyblion oedd yn cymryd rhan yn Eisteddfod yr Urdd yn perfformio eu darnau gwych.


Cyflwyno Digwyddiadau Wythnos Cymru Cŵl
plant

Dyma’r disgyblion o’r Cyngor Ysgol a Chyngor y Siarter Iaith yn cyflwyno digwyddiadau’r ‘Wythnos Cymru Cŵl’ i’r disgyblion yn y Gwasanaeth Dydd Gwener.

 


Wythnos Cymru Cŵl
plant

Cliciwch yma fam fwy o wybodaeth

 

 


Gala Nofio
plant

Da iawn chi y Sgwad Nofio am wneud eich gorau glas yn y Gala Nofio yng Nghaernarfon.

 

 


Bags2School - Chwefror 24ain
plant

Diolch yn fawr iawn i chi unwaith eto am fynd ati gasglu dillad ar gyfer y cynllun ‘Bags2School’. Derbyniodd y Cyngor Eco siec o £106.40. Bydd y dillad yn cael eu dosbarthu i wledydd megis Dwyrain Ewrop ac Affrica. Rydym yn hynod o ddiolchgar am eich cyfraniadau. Bydd y casgliad nesaf ym mis Mehefin.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau.


Ymarferion yr Urdd
Bydd ymarfer i'r holl bartion canu (parti deulais, parti unsain, parti cerdd dant) ar ol ysgol Dydd Llun Chwefror 22 tab 4:15. Hyderaf y gall eich plentyn fod yn bresennol gan y bydd yr eisteddfod yn agos iawn!!


Blwyddyn Newydd Tseiniaidd
plant

Yn dilyn penderfyniad gan y Cyngor Ysgol, cawsom ddiwrnod rhyngwladol gwerth chweil yn dathlu Blwyddyn Newydd Tseiniaidd. Yn ogystal â chael cinio ysgol arbennig a hynod o flasus, bu pob disgybl yn brysur yn gwneud gweithgareddau addysgol amrywiol er mwyn datblygu eu dealltwriaeth. Diolchwn i Mrs Mair Jones am roi cyflwyniad diddorol am ei hymweliad hi i'r wlad. Roedd y lluniau werth eu gweld a'r diod o de yn syrpreis neis.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau.


Sporthall
plantDa iawn chi y criw o ddisgyblion blwyddyn 6 fu’n cystadlu yng nghystadleuaeth athletau Sporthall Ysgolion Arfon. Cafodd y naw disgybl hwyl a sbri wrth gymryd rhan yn y campau amrywiol.

 


Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2016
safer internet day logo

Fel rhan o ddiwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2016, cafwyd trafodaethau buddiol iawn yn nosbarth Elidir.

Rhannwyd llawer iawn o storiau a negeseuon pwysig o ran diogelwch, cyfrifoldeb a defnydd cadarnhaol o dechnoleg digidol. Mae gennym i gyd gyfrifoldeb i sicrhau cymuned ar lein gwell a fwy diogel. Gall bawb chwarae eu rhan ar gyfer Gwe Gwell!


PC Dylan
pc dylanDydd Gwener cawsom PC Dylan yn dod i’n gweld ym mlwyddyn 1. Cawsom hwyl yn cyfarfod Tarian y ddraig a chwarae gemau am reolau’r ysgol. Rydym wedi dysgu bod rheolau yn ein cadw ni’n ddiogel ac yn helpu ni i ddysgu.

 


Y Gwasanaeth Tân
lanceDiolch yn fawr iawn i Mr Owen- Williams o’r Gwasanaeth Tân am ddod i drafod peryglon yn y cartref gyda disgyblion blwyddyn 2. Bu’r disgyblion yn astudio lluniau mewn parau ac yn enwi amgylchiadau amlwg a fyddai’n gallu cynnau tân yn y cartref. Cafodd pawb stori Tanni yn chwarae gyda matsis. Y neges pwysig gan y dyn tân oedd Paid Cyffwrdd Dweud.

Bu Mr Owen-Williams yn nosbarth Elidir wedyn yn trafod peryglon wrth ddefnyddio cyfarpar trydanol yn yr ystafell wely. Gwelsom ffilm oedd yn dangos hyn. Cawsom sesiwn hynod o ddifyr a diddorol ac ar y diwedd roedd cystadleuaeth rhwng dau ddisgybl, Tomos a Lois i weld pwy allai wisgo gwisg dyn tan gyflymaf. Cymrodd Tomos un munud ac with eiliad a chymrodd Lois un munud a deg eiliad. Disgwylir i ddyn tan profiadol wisgo mewn 30 eiliad pan ddaw alwad. Dai awn Tomos a Lois fe wnaethoch chi’n ardderchog.

Cliciwch yma i weld casglad o luniau.


Eisteddfodau Cylchoedd Eryri
urddRhieni, eisiau gwirio bod eich plentyn wedi cofrestru ar gyfer Eisteddfodau Cylchoedd Eryri ?

Cliciwch yma a gallwch wirio gyda rhif aelodaeth eich plentyn.


Gweithgareddau Mathemateg
Gweithgareddau MathemategBum yn ffodus iawn i gael benthyg llond trol o gemau a posau mathemategol gan gwmni Techniquest. Cafodd disgyblion Cyfnod Allweddol 2 hwyl garw wrth archwilio mathemateg yn ymarferol a defnyddiasant sawl sgil mathemategol i ddatrys y problemau a phosau gyda phartner.
Cliciwch yma i weld casglad o luniau.


Disgo Santes Dwynwen 2016
Disco Santes Dwynwen 2016Cafwyd llawer o hwyl yn ein disgo Santes Dwynwen. Roedd eleni ychydig bach yn wahanol gan fod y Cyngor Siarter Iaith wedi penderfynu mai ‘Disgo mewn Mygydau’ oedd. Edrychodd pawb yn hyfryd yn eu mygydau lliwgar. Hoffwn ddiolch i bawb a ddaeth am eich cefnogaeth.
Cliciwch yma i weld casglad o luniau.


Twrnament Pêl-Rhwyd yr Urdd
Tag and RimbojamDa iawn chi y sgwad pêl-rhwyd yng nghystadleuaeth pêl-rhwyd yr Urdd. Chwaraeodd y genethod yn dda iawn gan ennill tair gêm a cholli tair.

 

 


Ymweliad Dosbarth Elidir - Amgueddfa Lechi Llanberis
Ymweliad Dosbarth Elidir - Amgueddfa Lechi LlanberisAr ddydd Llun, Ionawr 25, cafodd disgyblion dosbarth Elidir ddiwrnod hynod o ddiddorol tra’n ymweld âg Amgueddfa Lechi Llanberis. Yn ystod y dydd dysgant ychydig am hanes Chwarel Dinorwig a gwaith y chwarelwyr. Cawsant hwyl yn gwylio chwarelwr go iawn yn hollti a naddu llechi a buont yn brysur iawn yn arsylwi ar y celfi amrywiol a chymharu tu mewn a thu allan i dai stryd Fron Haul a hen dy'r Peiriannydd. Hoffwn ddiolch i weithwyr yr Amgueddfa am y croeso cynnes, roedd yn ddiwrnod gwerth chweil.

Cliciwch yma i weld casglad o luniau.


Tag a Rimbojam
Tag a RimbojamCafodd disgyblion blwyddyn 5 a 6 brynhawn yn llawn hwyl a sbri yn ffilmio ar gyfer y rhaglen ‘Tag’ yn y Ganolfan Tennis yng Nghaernarfon. Cafwyd amrywiaeth o gemau hwyliog a doniol yn ogystal a digonedd o ganu a dawnsio. Cofiwch wylio rhaglen ‘Stwnsh’ ar S4C yn yr wythnosau nesaf er mwyn gweld y sioe.


Disgo Santes Dwynwen
posterCynhelir disgo Santes Dwynwen yn neuadd yr ysgol ar 28/1/16 rhwng 6:00 a 7:00. Eleni, mae Cyngor y Siarter Iaith a Phwyllgor Rhieni Athrawon wedi penderfynu cynnal ‘disgo mygydau’. Bydd y plant yn gwneud mygydau yn yr ysgol. Dim mynediad i blant uwchradd o gwbl oni bai eu bod yng nghwmni oedolyn. Pris mynediad £1. Cŵn poeth £1. Diodydd a theisennau ar werth. Gofynnwn yn garedig am gyfraniad o deisennau bach i’r stondin. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.


Targedau’r Siarter Iaith 2015-2016logo siarter iaith

 

Cliciwch yma i weld ein targedau

 

 


Eisteddfod yr Urdd
Cynhelir Eisteddfod yr Urdd ar 27/2/16 yn Ysgol Brynrefail, Llanrug.
Rhaid cofrestru cystadlu erbyn 2/2/16. Ni fydd modd i blentyn cystadlu os nad yw wedi cofrestru erbyn y dyddiad hwn. Yr ysgol fydd yn cofrestru’r cystadlu. Gofynnir i chi ddychwelyd y ffurflen ynghlwm i’r ysgol er mwyn i ni gofrestru cystadleuwyr. (Aelodau’r Urdd yn unig)


Llau Pen
Gofynnir i rieni archwilio gwalltiau eu plant yn wythnosol drwy ddefnyddio dull ‘conditioner a chrib man’. Os bydd llau pen yn bresennol gofynnir i rieni eu trin. Yn unol â chanllawiau nyrsys ysgol, nid yw’r ysgol yn llythyru a rhieni i’w hysbysu bod llau pen gan blentyn/plant yn y dosbarth. Y rheswm dros hyn yw bod annog y dull ‘archwilio yn wythnosol’ i weld llawer mwy effeithiol.
Gofynnir i ddisgyblion sydd â gwallt hir, i’w glymu yn briodol.


Presenoldeb
Mae presenoldeb disgyblion Ysgol Bontnewydd yn dda. Llynedd cyfartaledd presenoldeb yr ysgol oedd 95.5%. Mae Llywodraeth y Cynulliad wedi gosod targed o 96.6% fel gradd ‘da’ i’r ysgol eleni.
O ganlyniad i hyn, mae disgyblion y Cyngor Ysgol yn monitro presenoldeb dosbarthiadau yn wythnosol. Wrth reswm, nid ydym yn disgwyl i ddisgyblion sy’n sâl fynychu’r ysgol (Gweler Llythyr Cynta’r Tymor - salwch). Gofynnir i rieni hysbysu’r ysgol o salwch plant ar ddiwrnod cynta’r salwch. Gellir gwneud hyn drwy ffonio (01286 673880) neu e-bostio Mrs Farrer ar AmandaFarrer@gwynedd.gov.uk

Er nad ydym yn annog rhieni i gymryd gwyliau teulu yn ystod tymor ysgol, rydym yn deall fod telerau gwaith rhai rhieni yn golygu bod hyn yn anorfod. Mae gan rieni hawl i dynnu eu plant o’r ysgol am gyfnod o hyd at 10 diwrnod i bwrpas gwyliau teulu ar hyn o bryd. Gall bolisi’r Llywodraeth newid yn ystod y flwyddyn.

 

Diolch
Ar ran holl staff yr ysgol hoffwn ddiolch o galon am y cardiau a’r anrhegion lu.

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i chi i gyd.


Parti Nadolig Cyfnod Allweddol 2
plantHwyl a sbri cafodd disgyblion blynyddoedd 3-6 yn ystod eu parti Nadolig. Braf oedd cael mwynhau buffet a phicnic yn neuadd yr ysgol yng nghwmni ffrindiau cyn cael llond trol o hwyl wrth ddawnsio a chwarae gemau di-ri. Diolch i'r athrawon a'r cymorthyddion am helpu gwneud y parti yn un mor arbennig. 'Rydym oll nawr yn edrych 'mlaen am ein gwyliau Nadolig.
Cliciwch yma i weld rhai lluniau.


Diddannu ym Mhlas Pengwaith, Llanberis

plant
plant

Bu Band Pres yr ysgol yn diddanu trigolion Plas Pengwaith. Roedd trigolion y cartref wedi mwynhau prynhawn o adloniant yng nghwmni'r plant. Diolch i Dylan Williams am eu harwain ac i Glenys Griffiths am gyfeilio. Diolch i gwmni Express Motors am ddarparu bws i gludo'r plant a'u hoffer.


Presenoldeb 100%
plantYn ystod y tymor, mae aelodau’r Cyngor Ysgol wedi bod yn monitro presenoldeb disgyblion yn y dosbarthiadau. Ein targed gan Gyngor Gwynedd yw 96.6%. Hoffai’r Cyngor Ysgol longyfarch y 33 disgybl ar eu presenoldeb 100% yn ystod Tymor yr Hydref. Cafodd pob un ‘Pensel Presenoldeb’.


Newyddlen y Tymor 2015
newyddlen
Rhifyn 19 - Nadolig 2015 - cliciwch yma

 

 


Cynllun 'Fill a Welly' - Geifr i Africa
plant
Mae'r Cyngor Ysgol yn cefnogi y cynllun uchod ers 2007.

Yn ystod Tymor yr Hydref bydd plant yn casglu ceiniogau gan geisio llenwi welington gyda'r pres coch.

Mae un llond welington yn galluogi'r plant i brynu gafr i'w ddanfon i Affrica drwy gynllun Oxfam.

Hyd yn hyn mae 50 o geifr wedi eu danfon i Affrica. Eleni, casglwyd £173.73 sef digon i ddanfon gafr 7 dramor

Cliciwch yma i weld y lluniau


Gwobr Arian i Gyngor Siarter Iaith
plantDerbyniodd Cyngor Siarter Iaith Ysgol Bontnewydd wobr arian cynllun Siarter Iaith Gwynedd. Llongyfarchiadau mawr i'r cyngor am eu gwaith caled. Diolch i Miss Rachel Wills am arwain gwaith y Cyngor


Comic y Nadolig
plantCyflwynwyd comic Nadoligaidd i holl blant yr ysgol gan Mrs Susan Williams. Llawer o ddiolch i chi Mrs Williams am eich haelioni.
Gwobr Efydd Llywodraethwyr Cymru
plantLlongyfarchiadau mawr i Gorff Llywodraethol Ysgol Bontnewydd ar dderbyn gwobr Efydd am eu gwaith. Cafodd gweithdrefnau y Corff eu canmol ac rydym fel ysgol yn gwerthfawrogi eu cyfraniad i systemau hunan arfarnu’r ysgol. Diolch i Ceri Ann Jones ac Amanda Farrer am goladu gwaith y Corff ar gyfer yr achrediad.


Cinio Nadolig
plantParatowyd cinio Nadolig hynod o flasus gan Anti Magi a genod y gegin. Dipyn o gamp paratoi cinio i dros 180 o blant a staff. Diolch yn fawr genod.

Cliciwch yma i weld rhagor o luniauParti Nadolig Cyfnod
plantYn dilyn cyngherddau Nadolig ardderchog cafodd plant y Cyfnod Sylfaen wobr haeddiannol o barti Nadolig. Roedd y plant wrth eu bodd gyda'r bwyd te parti, gemau ac ymweliad gan Sion Corn. Diolch Sion Corn am ddod ag anrheg fach i bob un plentyn.

Cliciwch yma i weld rhagor o luniau


Sioe Cyfnod Allweddol 2
plantCynhaliwyd sioeau Nadolig Cyfnod Allweddol 2 yn y Ganolfan Gymunedol. 'Dilyn y Golau' oedd enw sioe eleni. Roedd y sioe yn adrodd hanes y Doethion yn chwilio am y 'golau'. Hebryngwr y doethion oedd neb llai na Dr Who. Yn dilyn sawl tro trwstan, lle bu i'r Doethion gyfarfod a'r Goleuons, y goleuadau traffig a lliwiau Miss Prism daethant o hyd i'r golau. Perfformiodd y plant yn arbennig o dda. Diolch i'r athrawon a'r cymorthyddion am eu holl gwaith caled. Diolch hefyd i Non Llywelyn am ddarparu'r sgript ac am gyfansoddi nifer fawr o'r caneuon.

Cliciwch yma i weld rhagor o luniau


Cystadleuaeth Cyngor Siarter Iaith
plantCynhaliodd y Cyngor Siarter Iaith cystadleuaeth lliwio poster Nadolig. Pwrpas y cystadleuaeth oedd hyrwyddo gwaith y Siarter Iaith. Llongyfarchiadau i Ella a Delyth ar ennill.

 


Gwasanaeth Carolau y Cyfnod Sylfaen
plantCafwyd gwasanaethau carolau bendigedig gan blant y Cyfnod Sylfaen. Adroddwyd hanes y Nadolig drwy garol a chan. Roedd rhieni a theuluoedd wedi mwynhau'r perfformiadau yn arw.

Roedd hen ddysgu geiriau wedi bod a llawer o waith paratoi. Gwych blant.
Diolch i staff y Cyfnod Sylfaen am eu gwaith caled.

Llongyfarchiadau i Nicola (mam Iestyn ) a Carina (mam Tomos) ar ennill yr hamperi bwyd.


HO,HO, HO….
plant

Dyma becyn digidol ‘dolig i chi ddefnyddio dros yr ŵyl Nod y pecyn yw annog pobl i wneud y PethauBychain yn Gymraeg dros y ‘dolig - cliciwch yma


Mae’r pecyn yn cynnwys:
- Pecyn ‘Dolig#2015
- Sut I ysgrifennu cardyn Nadolig
- Carol
- Facebook header
- Twitter header
- 5 peth i wneud yn Gymraeg dros yr wyl
- Cardyn Nadolig Llawen
- Lliwio mewn
- Rhestr siopa
- Pecyn ychwanegol i dargedu rhieni
- Pecyn Cymraeg I blant
- 5 peth i wneud efo dy blentyn yn Gymraeg
- Facebook header
- Twitter header
- Llun lliwio
- Carol
- Llythyr Siôn corn
- Taith Siôn Corn
- Templed poster


Gala Nofio yr Urdd
Da iawn chi y nofwyr fu’n cystadlu yng Ngala Nofio yr Urdd ym mhwll nofio Bangor ddydd Sadwrn. Llongyfarchiadau arbennig i Gwen Rowley ddaeth yn ail yn y ras cefn unigol i ferched bl 3 a 4, ac i enethod bl 3 a 4 ddaeth yn drydydd yn y ras gyfnewid cymysg.

plant
plant

Monitro Presenoldeb
plantAr hyn o bryd, mae presenoldeb disgyblion Ysgol Bontnewydd yn dda. Mae Aelodau'r Cyngor Ysgol eisiau'r safon hon barhau felly maent wedi penderfynu monitro'r sefyllfa yn wythnosol. Pob bore dydd Llun byddent yn cofnodi canran presenoldeb yr wythnos flaenorol ar arwydd tu allan i bob dosbarth. Bydd dysgwr gyda phresenoldeb o 100% ar ddiwedd y tymor yn derbyn gwobr, sef 'Pensel Presenoldeb', gan y Cyngor Ysgol.


Bocsys Nadolig T4U
plantDiolch o galon i bob teulu cyfrannodd bocs Nadolig i blentyn mewn gwlad arall. Mae’r cynllun T4U yn gwerthfawrogi pob cymorth y maent yn derbyn i wneud Nadolig y plant hyn yn well.Eleni casglwyd 71 o focsys. Diolch yn fawr iawn

Cliciwch ymai weld mwy o luniau


Bags2School- Tachwedd 26ain
plantDiolch yn fawr iawn i chi gyd am fynd ati’n brysur i gasglu dillad ar gyfer y cynllun ‘Bags2School’. Daeth y fan i gasglu’r bagiau a phwyso’r dillad, a chofnodwyd 416kg ar y glorian. Derbyniodd y Cyngor Eco siec o £166. Bydd y dillad yn cael eu dosbarthu i wledydd megis Dwyrain Ewrop ac Affrica. Rydym yn hynod o ddiolchgar am eich cyfraniadau, rydym wedi helpu eraill a’r amgylchedd trwy ailgylchu.
Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Ffair Nadolig
plant Cawsom noson arbennig o dda yn y Ffair Nadolig eleni. Roedd stondinau amrywiol a ddiddorol yn y neuadd a’r dosbarthiadau a chafodd plant a rhieni gyfle i wneud tipyn o siopa Nadolig. Daeth dros 100 o ddisgyblion i weld Siôn Corn ac roedd o yn canmol pob un ddaeth i’w weld.
Diolch o galon i’r Pwyllgor Rhieni Athrawon am drefnu’r noson ac yn enwedig Eirian, Llio, Ceri, Lynn a Caryl a fu mor brysur. Diolch i’r gwirfoddolwyr eraill gan gynnwys staff ac aelodau o’r Cyngor Ysgol am helpu gyda’r stondinau.
Gwnaethpwyd elw o tua £830 tuag at adnoddau ysgol. Diolch yn fawr.
Cliciwch ymai weld mwy o luniau


Wythnos Gwrth-fwlio 2015

Yn dilyn penderfyniad gan aelodau'r Cyngor Ysgol, bu ffocws ym mhob dosbarth yn ystod yr wythnos Tachwedd 16-20, 2015 ar y thema Gwrth-fwlio a Sut i fod yn ffrindiau da. Braf oedd gweld y bwrdd du allanol yn llawn sylwadau gan blant yn nodi pwy sy’n ffrindiau da a pham.


Ymweliad PC Pritchard
plantAr fore Mercher, Tachwedd 25, daeth P.C. Dylan Pritchard i ymweld â ni yn ysgol Bontnewydd. Roedd ganddo negeseuon pwysig iawn i ni.
Cafodd blwyddyn 3 a 4 wers ddiddorol iawn am beryglon ysmygu. Mi ddysgon ni bod na lawer iawn o gemegau afiach mewn sigarets a bod ysmygu yn gallu gwneud pobl yn sâl iawn. Mi soniodd hefyd am beryglon yfed alcohol. Roedd P.C. Dylan yn pwysleisio ei bod yn bwysig iawn peidio gadael i bobl eraill ein perwadio i wneud pethau drwg.
Bu trafodaethau di-ri wrth i ddisgyblion Blynyddoedd 5 a 6 drafod y pynciau Alcohol a Toddyddion. Erbyn diwedd y wers, ‘roeddynt yn gallu adnabod gwahanol alcohol a toddyddion ac yn deall effaith rhain ar y corff. Diolch PC Pritchard am ein cynorthwyo i ddatblygu ein dealltwriaeth.
Daeth P.C. Dylan Pritchard i ymweld â phlant Blwyddyn 2. Gyda chymorth Tarian y ddraig fach goch, trafodwyd y pwysigrwydd o beidio â chyffwrdd mewn moddion o unrhyw fath. Bu’r disgyblion yn chwarae gemau ’Pwy?’ a ‘Ble?’ Erbyn diwedd y wers roedd y disgyblion wedi dysgu i beidio â chyffwrdd mewn moddion, ond yn hytrach dweud wrth oedolyn bob amser.
Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Diwrnod Indiaidd
Cawsom ddiwrnod Indiaidd diddorol iawn ar ddydd Iau,Tachwedd 19. Gwisgodd y disgyblion ddillad lliwgar a chawsant oll gyfle i ddysgu am elfen o ddiwylliant Indiaidd. Cawsom hefyd ginio arbennig o Gyri Tikka Cyw Iâr, reis, poppadums, samosas, bhajis nionyn a phwdin o fisgedi cnau coco a hufen ia. Hoffwn ddiolch i Anti Magi a gweithwyr y gegin am goginio bwyd mor flasus.

plant
plant

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Diwrnod Plant mewn Angen
Hoffai aelodau'r Cyngor Ysgol ddiolch i bawb am wneud ymdrech wych i gefnogi'r elusen Plant mewn Angen. Roedd yn braf gweld mor o liwiau o amgylch y lle gan fod pawb wedi gwisgo yn eu pyjamas. Codwyd £199.65.

plant
plant

Cofio am y milwyr a gollwyd
plantBu disgyblion dosbarth yr Wyddfa ar ymweliad i gastell Caernarfon i ddysgu am y Rhyfel Byd Cyntaf. Cawsant gyfle i wisgo i fyny fel milwyr y cyfnod, dysgu am bob math o offer ac arteffactau rhyfel o’r cyfnod, ‘drilio’ a dilyn cyfarwyddiadau, yn ogystal a chymryd rhan yng ngwasanaeth cofio y dref wrth y gof golofn.


Toriadau Cyngor Gwynedd
Bydd rhaid i Gyngor Gwynedd dorri gwerth oddeutu £7 miliwn o wasanaethau lleol. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Cliciwch ar y ddolen er mwyn mynegi barn - www.gwynedd.gov.uk/Her-Gwynedd


Gwasanaeth Elusen T4U
plantYn dilyn gwahoddiad gan y Cyngor Ysgol, daeth Wyn a Kate sy’n gweithio i’r Elusen T4U, i gynnal gwasanaeth ysgol gyfan. Eglurwyd bod yr elusen , adeg y Nadolig, yn mynd a bocsys esgidiau llawn anrhegion i blant bach o deuluoedd bregus yn Nwyrain Ewrop. Elgurwyd hefyd pa mor hapus byddent o dderbyn brwsh a past dannedd a sebon fel anrheg. Eleni i Belarus fydd Wyn yn mynd a’r bocsus. Os ydych eisiau paratoi bocs anrhegion, dewch a nhw i’r ysgol erbyn Tachwedd 24ain.


Gwasanaeth Diolchgarwch
plantDiolch i ddisgyblion blwyddyn 2 am gynnal gwasanaeth Diolchgarwch ar gyfer eu rhieni ac aelodau Clwb Gwyrfai. Dysgwyd am holl roddion Duw a Diolchgarwch ar draws y byd, gan gofio'r pwysigrwydd rhannu gydag eraill llai ffodus na ni. Cafwyd perfformiad clir ac eglur gan bawb. Da iawn chi am ddysgu eich gwaith ar y cof. Cliciwch ymai weld mwy o luniau


Cyngor Eco Ysgol Bontnewydd 2015-16
plant

Mae disgyblion blwyddyn 2 i 6 wedi ethol yr aelodau canlynol i gynrychioli eu dosbarthiadau ar y Cyngor Eco/Ysgol Werdd:

 

Dosbarthiadau
Cynrychiolwyr
Yr Wyddfa
Efrog Bristow - Cadeirydd
Catrin Jones - Ysgrifennydd
Glyn Porter- Trysorydd
Annabelle Pierce-Jones -
Is-ysgrifennydd
Elidir
Reece Hughes
Gwen Rawley
Tryfan
Cadi Pierce-Williams
Deian Smith
Blwyddyn 2
Anest Smith
Joe Griffiths

Llongyfarchiadau i'r aelodau newydd.

Maent wedi dechrau ar eu gwaith yn barod trwy arfarnu'r Adolygiad Amgylcheddol. Trafodwyd y testunau canlynol.
• Ysbwriel a lleihau gwastraff;
• Ynni a dŵr;
• Trafnidiaeth;
• Dinasyddiaeth Fyd-eang;
• Byw'n iach;
• Tir yr ysgol.

plantNodwyd y blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod ac maent eisoes wedi dechrau gweithredu'r materion oedd angen sylw. Mi fydd gweddill o ddigwyddiadau Cyngor Eco ar y gwefan fel mae'r blaenoriaethau'n cael eu gweithredu yn ôl y cynllun.

 

plantCychwynnodd y criw ar eu tasg gyntaf o greu pamffledi Cynllun Rag Bag ar gyfer eu dosbarthu i'r gymuned. Felly, os oes gennych chi hen ddillad a pharau o esgidiau, dewch â nhw i'r ysgol ar ôl hanner tymor. Rydym yn awyddus i'w derbyn er mwyn helpu'r amgylchedd, ac yn ogystal bydd yr ysgol yn derbyn cyfraniad am bob cilo o ddillad. Diolch yn fawr.

Gan ei bod yn ysgol werdd, mae arbed ynni ac arian yn bwysig iawn inni. Mae'r Cyngor Eco wedi dechrau monitro pa mor dda yr ydym am ddiffodd goleuadau, gwresogyddion a chyfrifiaduron na ydym yn eu defnyddio. Bydd y dosbarth gorau am arbed ynni yn cael amser chwarae ychwanegol fel gwobr. Cofiwch, os nad oes ei angen, diffoddwch ef!


Gŵyl Rygbi Morgan Parry
tim rygbi
Da iawn y tîm rygbi fu’n cystadlu’n frwd yng ngŵyl rygbi Morgan Parry yng nghlwb rygbi Caernarfon brynhawn Mercher. Chwaraeodd y tîm yn dda ac ymdrechu ei gorau glas. Diolch yn fawr i Mr Bleddyn Thomas a Mr Neal Williams am eu hyfforddi.


Dawns i bawb

plant plant

Bu disgyblion Blynyddoedd 3 a 4 yn ffodus iawn i dderbyn sesiwn ddawns gan Eirian Foster o gwmni Dawns i Bawb. Cawson oll hwyl garw.


Offer Amser Chwarae 2015-16
plantMae’r Cyngor Ysgol wedi bod yn brysur yn meddwl am ffyrdd o wario’r arian a dderbynwyd yn dilyn y Daith Gerdded. Yn dilyn adborth gan y Cynghorau Dosbarth, penderfynodd aelodau'r Cyngor Ysgol i archebu mwy o adnoddau er mwyn cadw disgyblion y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2 yn ddiddyg a hapus ar yr iard yn ystod amser chwarae. Mae gwariant o tua £850 wedi mynd ar archebu cyflenwad da a fydd digon am eleni a’r flwyddyn nesaf. Mae’r rhain yn cynnwys: peli amrywiol,offer badminton, gemau taflu, yo-yo, gem connect 4, hop scotch, rhaffau sgipio a hula hoops. Mae'r offer hyn oll yn plesio ac yn cael eu defnyddio'n ddyddiol. Bwriadau'r Cyngor Ysgol yw monito’r defnydd o’r rhain yn ystod y tymor. Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Disgo Calan Gaeaf
plantDawnsio, bwyta a chymdeithasu di-ri bu yn ystod ein Disgo Calan Gaeaf. Llongyfarchiadau mawr i’r rhai bu’n ffodus iawn i ennill gwobr yn y gystadleuaeth gwisg ffansi. Roedd pawb wedi gwneud ymdrech wych ac yn edrych yn dda.


plantCarwn ddiolch i’r Gymdeithas Rieni ac Athrawon am drefnu’r noson ac i bawb a goginiodd y cacennau a chwn poeth blasus. Diolch i chi gyd am eich cefnogaeth.
Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Sialens Ddarllen y Llyfrgell 2015
plantRoedd yn bleser derbyn llythyr gan Cyngor Gwynedd yn ein hysbysu bod 36 o ddisgyblion Ysgol Bontnewydd wedi llwyddo i gwblhau’r her genedlaethol ‘Sialens Ddarllen’ yn ystod gwyliau’r Haf eleni. Go dda chi blant.


Arolwg Chwilod
plantFel rhan o’u gwaith Gwyddoniaeth, cafodd disgyblion Elidir gyfle i gymryd rhan yn Arolwg Chwilod Cenedlaethol drwy gynnal Arolwg Chwilod yng ngardd yr Ysgol. Bu’r disgyblion yn chwilio’n fanwl iawn ac wrth gwrs cofnodi eu canlyniadau’n oflalus. Bydd y disgyblion rwan yn dadansoddi’r data a chreu tablau a graffiau pwrpasol. Mae y disgyblion wrth eu bodd yn dysgu am y gwahanol gynefinoedd a'r trychfilod amrywiol sy’n byw ar dir yr Ysgol.


Dosbarth Elidir yn creu ffilm
plant

Bore diddorol iawn cafodd disgyblion Dosbarth Elidir yn creu ffilmiau byr amrywiol mewn grwpiau. Hoffwn diolch i Hywel Roberts am am ein ysbrydoli ac ein rhoi ar ben ffordd.

 


Cyngor Siarter Iaith 2015-16
plantDyma aelodau ein Cyngor Siarter Iaith am eleni. Llongyfarchiadau mawr i chi gyd, a phob lwc gyda’ch gwaith pwysig. Edrychwn ymlaen er mwyn clywed eich syniadau er mwyn annog a dathlu’r Iaith Gymraeg.

 


Cyngor Ysgol Bontnewydd 2015-16
4 disgyblDyma ein Cyngor Ysgol am eleni. Ar ôl proses hir o ethol yn y dosbarthiadau, etholwyd y Cyngor. Yn dilyn hyn, etholwyd Llio Jones yn Gadeirydd y Cyngor Ysgol, Morgan yn is-gadeirydd, Joseff yn ysgrifennydd ac Anest yn drysorydd. Llongyfarchiadau mawr i chi gyd, a phob lwc gyda’ch gwaith pwysig eleni.


Prif Ddisgyblion Ysgol Bontnewydd 2015-2016
4 disgybl

Llongyfarchiadau mawr i Sian a Joseff am gael eu hethol i fod yn Brif Ddisgyblion eleni. Llio a Sion yw’r Dirprwy Brif Ddisgyblion, llongyfarchiadau i chi hefyd. Rydym yn gwybod byddwch oll yn arwain drwy esiampl.


Diolch
Llawer o ddiolch i bwyllgor Hwyl y Bont am siec o £500 a gyflwynwyd ddoe.
Mae hyn yn gwneud cyfanswm o rodd o £1,000 tuag at waith yr ysgol.


'Paid Cyffwrdd Dweud'
Dydd Mercher, 16eg o Fedi, daeth CAIS, sef Asiantaeth Cyffuriau ac Alcohol i'r ysgol i drosglwyddo neges bwysig. Roedd disgyblion y Cyfnod Sylfaen a dosbarth Tryfan wedi mwynhau gwylio cyflwyniad 'Paid Cyffwrdd Dweud' gyda chymorth Timmy y twcan. Codwyd ymwybyddiaeth y disgyblion o bwysigrwydd peidio cyffwrdd cyffuriau o unrhyw fath yn y cartref na thu allan. Diolch am ddod atom.


Llongyfarchiadau mawr i Anti Carolyn ar ei swydd newydd
Anti Carolyn

Llongyfarchiadau mawr i Anti Carolyn ar ei swydd newydd. Trist yw ffarwelio ag aelod arall o staff y gegin sydd wedi rhoi gwasanaeth hir i'r ysgol. Pob dymuniad da yn y swydd newydd.
Ymweliad blwyddyn 6 â gwersyll yr Urdd Glanllyn

glanllyn glanllyn
glanllyn
Cafodd disgyblion blwyddyn 6 dri diwrnod yn llawn antur yng ngwersyll yr Urdd Glanllyn. Cawsant hwyl a sbri yn yr heulwen yn cymryd rhan mewn pob math o weithgareddau megis canwio, adeiladu rafft, nofio, dringo, cyfeiriannu, taith gerdded a’r cwrs rhaffau. Roedd yn gyfle da i wneud ffrindiau newydd a mwynhaodd pawb y profiad yn fawr.


Wythnos Gyntaf Plant Meithrin
Plant

Dyma luniau rhai o’r 29 o blant meithrin sydd wedi treulio wythnos gyfan yn yr ysgol erbyn hyn. Mae pob un wedi setlo’n dda ac yn mwynhau cymryd rhan yn y gwahanol weithgareddau.

 

Bu plant a staff yr ysgol yn ffarwelio a Mrs Lowe.
Mrs Heather LoweBu plant a staff yr ysgol yn ffarwelio a Mrs Lowe. Bydd Mrs Lowe yn ein gadael ar ddiwedd tymor ac yn ymfudo i Awstralia. Diolch iddi am wasanaeth o dros 15 mlynedd i'r ysgol.

 


Diolch
Llawer o ddiolch i chi rieni am eich cefnogaeth i'r ysgol ar hyd y flwyddyn. Dymunwn gwyliau hapus i chi gyd ac edrychwn ymlaen i groesawu plant yn ol ar Ddydd Iau Medi'r 3ydd.


Parti’r Chwedegau
PlantCafodd disgyblion blwyddyn 6 barti’r chwedegau cyn ffarwelio â’r ysgol. Roedd cymeriadau hynod o liwgar i’w gweld a cawsom ddiwrnod yn llawn hwyl a chwerthin.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Cyflwyno gwybodaeth i’r Llywodraethwyr

Plant
Mwynhaodd y Llywodraethwyr wrando ar gyflwyniadau hynod o ddiddorol gan aelodau o’r Cyngor Ysgol, Cyngor Siarter Iaith a’r Cyngor Eco am yr hyn maent wedi bod yn ei wneud yn ystod y flwyddyn addysgol 2014-2015. Mae pob un aelod o’r Cynghorau yn gweithio’n galed iawn, ynghyd â gweddill y disgyblion a’r staff, er mwyn helpu gwneud Ysgol Bontnewydd yn ysgol wych.


Lap o Gymru

Ar Ddydd Sadwrn. Gorffennaf 4ydd, bu Band Ysgol Bontneywdd yn chwarae i groesawu Rhys Meirion a'r criw i'r Galeri, Caernarfon. Braf oedd cael diddanu'r dorf a'r rhai sy'n cymryd rhan yn y sialens Lap o Gymru.
Diolch blant am rhoi o'ch amser i gefnogi achos da.


 

Taith i Gaerdydd – Disgyblion blynyddoedd 5 a 6

PlantYn ystod Mehefin 23-25, aeth criw o 38 disgybl blynyddoedd 5 a 6 ar daith i lawr i aros yng Nghaerdydd gyda Miss Madine, Miss Pritchard a Mrs Cadwaladr. Ar y ffordd i lawr i’r Brif Ddinas, galwasant ym Mhwll Mawr, Blaenafon ble cawsant ddysgu llawer am fywyd a gwaith y glowyr a phlant yn ystod Oes Fictoria. Tra yng Nghaerdydd, cawsant ymweld â’r Cynulliad, Bae Caerdydd, Stadiwm y Mileniwm a Sain Ffagan. Cawsant hefyd gyfle i weld ffilm a chwarae gêm bowlio deg gyda'r nos. Gwelwyd a dysgwyd lawer a chafodd pob un llond trol o hwyl a sbri. Yn sicr bydd y profiadau di-ri yn aros yng nghof y plant am flynyddoedd maith. Braf hefyd oedd cael rhannu'r profiad gyda dau ddisgybl ac oedolion o Ysgol Llandwrog.

Cliciwch yma i weld amrediad o ffotograffau.Ffair Haf 2015

bagiauRoedd yr haul y gwenu a chawsom noson braf iawn ar gyfer ein Ffair Haf. Hyfryd oedd gweld llong gwlad o wynebau cyfeillgar yn mwynhau eu hunain yn cymdeithasu, siopa a chwarae. Hoffwn ddiolch i bawb a gyfrannodd a chynorthwyodd yn y Ffair Haf ac i bawb a ddaeth i’n cefnogi. Credwn ein bod wedi gwneud elw o tua £2000.
Diolch yn fawr.
Cliciwch yma i weld casgliad o ffotograffau


Snowdon Rocks

Bu Band Pres Ysgol Bontnewydd yn rocio ar lethrau'r Wyddfa yn ddiweddar.
Roedd y plant yn ran o weithgaredd codi arian i elusennau sy'n cefnogi pobl a chancr.
Cafodd y plant gyfle i berfformio ac i wrando ar Mike Peters o'r Alarm cynt yn diddanu'r cerddwyr, cyn y daith i ben yr Wyddfa.
Da iawn chi blant am rhoi o'ch amser i gefnogi achos da.


Trip i Brynteg

bagiauDydd  Llun  Mehefin 29, aeth disgyblion blwyddyn 3 ar eu trip blynyddol i Barc Carafanau Brynteg yn Llanrug efo Mrs. Hughes, Mrs. Hall, Miss. Evans a Mrs. Morgan.
Roedd yn ddiwrnod braf iawn, a phawb wedi mwynhau eu hunain yn chwarae golf disgen ar lan y llyn, saethu bwa saeth yn y coed, nofio yn y pwll ac ymlacio yn y jacwsi!!
Diwrnod gwerth chweil. Diolch i’r holl staff yn Brynteg am fod mor glen a charedig.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Turtur Dorchiog Bontnewydd

Os ydych yn fore godwr, gwrandewch ar Radio Cymru bore yfory am 7:30.
Bydd Sion bl 4 yn cael ei holi am y turtur dorchiog ddaeth i nythu mewn coeden' baked bins'!


Mabolgampau CA2

 

 

 

Cafwyd cystadlu brwd ym Mabolgampau'r Adran Iau. Daeth cynulleidfa da i gefnogi'r disgyblion yn ol yr arfer.

Tim Gwyrfai daeth i'r brig eleni. Llongyfarchiadau iddynt gyda Beuno yn ail a Henryd yn drydydd.


Mabolgampau Cyfnod Sylfaen

Cafodd adran y Cyfnod Sylfaen ddiwrnod mabolgampau campus. Bu cystadlu brwd rhwng y disgyblion, a chafodd pawb hwyl a sbort yn gweld y bwganod brain yn ceisio rhedeg y ras olaf. Roedd pwyntiau tîm Gwyrfai a Beuno yn agos iawn! Diolch i bawb fu'n cefnogi.


Canlyniadau Eisteddfod Ieuenctid Bontnewydd 2015
Dydd Sadwrn Mehefin 13 2015

bagiau

Cliciwch yma i weld y canlyniadau

Cliciwch yma i weld mwy o luniau
Cynllun Bags2School
bagiau

Llawer o ddiolch i chi am gefnodi y Cyngor Eco/PRhA drwy gasglu hen ddillad i'r cynllun hwn. Derbyniwyd siec o £100 tuag at Gronfa Cymdeithas Rhieni Athrawon


Diwrnod Amgylcheddol
plant

Roedd y 5ed o Fehefin yn ddiwrnod amgylcheddol, felly penderfynodd y criw Cyngor Eco gynnal diwrnod gwyrdd i godi ymwybyddiaeth y disgyblion o'u hamgylchfyd naturiol a'r pwysigrwydd i ofalu am ein byd. Trefnwyd bod pob dosbarth yn diffodd pob gwresogydd , bod pawb yn dod i'r ysgol mewn dillad gwyrdd neu ddillad garddio, ac yn olaf, trefnwyd bod gweithgareddau amrywiol sy'n ymwneud â'r amgylchedd yn cael eu gweithredu. Er enghraifft torri a thwtio'r gwrych a'r gromen helyg, chwynnu a chodi bylbiau, plannu planhigion yn y bocsys blodau a pharatoi ardal llystyfiant. Daeth Anna Williams o Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru i roi help llaw a chynllunio roceri yng ngardd y Bwthyn Bach. Cawsom ddiwrnod llwyddiannus iawn. Diolch y fawr i bawb fu'n cymryd rhan.

Cliciwch yma am fwy o luniau


Cyfeiriannu
plant

Cafodd criw blwyddyn 6 brynhawn braf yn Llanberis mewn cystadleuaeth Cyfeiriannu yn ddiweddar. Er na lwyddodd yr un par i ddod i'r brig cafwyd llawer o hwyl.


Cliciwch yma am fwy o luniau


Arolwg Chwilod Blwyddyn 5
plant

Fel rhan o’u gwaith Gwyddoniaeth, cafodd disgyblion Blwyddyn 5 gyfle i gynnal Arolwg Chwilod gyda Bob Griffith sy’n gweithio i gwmni Opal. Bu’r disgyblion yn chwilio’n fanwl iawn am chwarter awr, yn cofnodi eu canlyniadau’n oflalus ac yna’n uwchlwytho’r data i safwe Opal sy’n cynnal Arolwg Cenedlaethol ar hyn o bryd. Yna, yn ôl yn y dosbarth gyda Miss Madine, bu’r disgyblion yn dadansoddi’r data a chreu tablau a graffiau pwrpasol gan ddefnyddio’r rhaglen Excel. Mae’n disgyblion wrth eu bodd yn dysgu am y gwahanol drychfilod sy’n byw ar dir yr Ysgol.

Cliciwch yma am fwy o luniau


Taith Gerdded Ysgol Bontnewydd
plantBu cynnwrf mawr ym Montnewydd, Dydd Gwener Mehefin 12fed, wrth i dros 150 o blant a dros 20 o oedolion gymryd rhan yn Nhaith Gerdded, Ysgol Bontnewydd. Syniad y Cyngor Ysgol oedd cynnal y gweithgaredd cyffroes yma er mwyn codi arian i’r Ysgol. Yn ffodus iawn, roedd yr haul y gwenu a chafodd bawb hwyl a sbri yn cerdded ar hyd lôn Eifion i Gaernarfon ac yn ôl. Wedi cyrraedd Caernarfon, cafodd bawb seibiant bach i ymlacio ac yna bwyta eu picnic cyn cychwyn yn ôl am yr Ysgol. Cafodd y Picnic Perffaith ei baratoi gan ferched y gegin - blasus iawn oedd.

plantHyd yn hyn, ‘rydym wedi codi £3000. Bydd y Cyngor Ysgol, wedi cynnal trafodaethau gyda’r dosbarthiadau amrywiol, yn penderfynu sut i wario hanner yr arian er mwyn archebu adnoddau gwerthfawr i’r Ysgol er lles y disgyblion. Bydd gweddill yr arian yn cael ei drosglwyddo i gronfa’r Gymdeithas Rhieni ac Athrawon.
Hoffwn ddiolch o galon i bawb sydd wedi noddi’r disgyblion.

Cliciwch yma i weld llond trol o ffotograffau.


Rhyfedd o Fyd
colomenMae aelod newydd wedi ymuno ag Ysgol Bontnewydd - Turtur/Colomen Dorchiog. Does dim byd anghyffredin o weld yr aderyn yma, mae'n weddol gyffredin. Ond yr hyn sydd yn anghyffredin yw'r ffaith ei bod wedi nythu a dodwy mewn darn o waith celf.

O'r holl ddewis o goed sydd ar dir yr ysgol, mae'r turtur wedi dewis coeden metel a phlastig fel cartref ! Mae'n eistedd yn urddasol ar ei wyau ers dros wythnos bellach ac mae'r plant yn edrych ymlaen yn eiddgar i weld a ddaw cywion o fewn yr wythnos nesaf. Cliciwch yma am fwy o luniau


Llongyfarchiadau i'r canlynol ar eu llwyddiant ym Mabolgamau Cylch yr Urdd.
plantGwen Rowley - 3ydd Naid Hir
Gwen Rowley 2il Rhedeg Unigol
Hari Tudor Jones - 1af Gwayffon
Megan Euros Jones - 3ydd Gwayffon
Iolo Bremaund-Thomas - 2il Taflu Pel
Lois Wyn Jones - 2il Taflu Pel
Kelly Davies - 3ydd Taflu Pel


Trip Ysgol
plantDydd Gwener, 5ed o Fehefin, bu Blwyddyn 1 a 2 yn ymweld â Cae’r Graig, Efailnewydd. Roedd y disgyblion yn mwynhau dysgu am anifeiliaid a pheiriannau’r fferm. Cawsom gyfle i weld sut roedd Mr Gwyndaf Jones yn hyfforddi’r ci defaid gan wneud iddo fynd o’n hamgylch i’r chwith neu i’r dde. Mwynhaodd pawb eu picnic a’r daith ar y bws. Diolch eto i Mr Gwyndaf Jones am y diwrnod gwych!

Cliciwch yma am fwy o luniau


Paned a Chân
pobl

Bu plant y dosbarth dan 5 yn brysur iawn yn ystod y tymor diwethaf yn dysgu hwiangerddi, rhigymau a chaneuon a thrwy hyn godi dros £400 o arian noddi i brynu adnoddau ar gyfer y dosbarth. Diolch yn fawr i chwi rieni a chyfeillion a gyfrannodd mor hael tuag at ein hymdrech!

I ddangos ein gwerthfawrogiad cafwyd bore o “Baned a Chân” yn neuadd yr ysgol, a bu’r plant yn perfformio o flaen neuadd yn llawn rhieni a ffrindiau! Diolch o galon i bawb am eich cefnogaeth!

Cliciwch yma am fwy o luniau


Band Pres Ysgol Bontnewydd yn dod i'r brig
band pres

Llongyfarchiadau mawr i blant y band ac i Mr Dylan Williams eu harweinydd ar ddod i'r brig unwaith eto yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd. Dyma'r trydydd tro i'r Band gipio'r wobr gyntaf yny gystadleuaeth i Fandiau Pres a Cherddorfeydd. Gwych!
Cliciwch yma am fwy o luniau
Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Gwarchod Ysgolion
poster


Gwarchod Ysgolion - cliciwch yma
Cylch Meithrin Bontnewydd - Clwb Cinio / Meithrin Mwy
Mae Cylch Meithrin Bontnewydd yn cynnig gwasanaeth Clwb Cinio 11:00 - 1:00 ac yna Clwb Meithrin Mwy 1:00 tan 3:00. Cysylltwch a Julia Hughes os ydych am archebu lle. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Twrnament Pêl-droed yr Urdd
footbell

Da iawn y tîm pêl-droed fu’n cystadlu yng nghystadleuaeth yr Urdd ym Mhorthmadog ar nos Fawrth, 28ain o Ebrill.  Chwaraeodd y tîm yn dda a mwynhaodd pawb y profiad.  Diolch yn fawr i Mr Carwyn Williams am eu hyfforddi.


Cyngor Siarter Iaith

Mae Cyngor y Siarter Iaith yn eich annog i ddysgu siarad Cymraeg gyda'ch plant


Cliciwch yma
am fwy o wybodaeth


Diolch yn Fawr
peiriant gwnio
Llawer o ddiolch i Garej Slaters, Dinas am eu rhodd o £80 i brynu peirniant gwnio newydd i'r ysgol.

Llawer o ddiolch i Hwyl y Bont am eu cyfraniad i Ysgol BontnewyddCyngor Siarter Iaith

Mae'r Cyngor Siarter Iaith yn eich annog i wylio'r rhaglenni ar STWNSH.


Cliciwch yma am fwy o wybodaethProfion Cenedlaethol 2015

Bydd disgyblion blwyddyn 2-6 yn sefyll profion cenedlaethol rhwng Mai 6-12.
Bydd y profi mewn Darllen a Rhifedd. Mae'n bwysig bod eich plentyn yn mynychu'r ysgol er mwyn sefyll y profion hyn. Os oes problem cysylltwch a'r Pennaeth.

Er mwyn canfod mwy o wybodaeth am y profion, dilynwch y linc yma

Os ydych yn awyddus i weld hen bapurau, dilynwch y linc yma


Rhedeg Trawsgwlad
Bu nifer o ddisgyblion yr Adran Iau yn rhedeg trawsgwlad ar stad y Faenol neithiwr, nos Iau, 23ain o Ebrill. Llwyddodd pawb i gwblhau’r ras yn llwyddiannus a derbyniodd pob plentyn fedal am gymryd rhan. Da iawn chi blant.

Llongyfarchiadau arbennig i Gwen Rowley a ddaeth yn ail yn ras genethod blwyddyn 3. Dal ati Gwen.


Band Pres
Llongyfarchiadau mawr i Fand Pres Ysgol Bontnewydd ar ddod yn ail yng nghystadleuaethau Bandiau Pres Prydain ym Manceinion ddoe. Roedd y beirniaid yn meddwl bod tonyddiaeth y Band yn ardderchog a bod eu rhaglen yn ddifyr ac yn amrywiol. Diolch i'r plant a'u rhieni am rhoi eu amser penwythnos i gynrychioli'r ysgol yn y gystadleuaeth. Diolch hefyd i Gruff, Sion Dafydd ac Owain Sion am gynorthwyo fel tiwtoriaid ifanc. Diolch arbennig i Mr Dylan Williams am roi ei amser personol i hyfforddi ac i arwain y Band.


Twrnament Rygbi yr Urdd

Twrnament Rygbi yr UrddDa iawn y tîm rygbi fu’n cystadlu’n frwd yng nghystadleuaeth yr Urdd nos Fercher. Chwaraeodd y tîm yn dda iawn. Diolch yn fawr i Dylan Herbert a Meirion Thomas am eu hyfforddi.

 


Ymweliad PC Pritchard – Blwyddyn 3

Daeth PC Dylan Pritchard i sgwrsio efo disgyblion blwyddyn 3 prynhawn Dydd Iau, Ebrill 16. Cawsom gyflwyniad a gweithgareddau diddorol i’n helpu ni i ddeall mwy am beth ydi bwlio a beth ydi bod yn ffrind da. Cawsom gyngor pwysig am beth i’w wneud os ydan ni neu un o’n ffrindiau yn cael eu bwlio.

Mae na weithgareddau ychwanegol i’w cael ar schoolbeat.org


Ymweliad PC Pritchard – Blwyddyn 5

PC PritchardBu trafodaeth di-ri yn nosbarth Blwyddyn 5 wrth i’r disgyblion drafod y pwnc ‘Ymddygiad Gwrth-gymdeithasol’. Erbyn diwedd y wers, ‘roeddynt yn gwybod yn union beth yw Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, eu bod yn gyfrifol am y dewisiadau maent hwy yn eu gwneud yn ogystal â bod canlyniad i weithredoedd Gwrthgymdeithasol.


PC Dylan Pritchard

Heddiw daeth PC Dylan Pritchard i drafod rheolau gyda blwyddyn 1. Cawsom chwarae gêm lle roedden yn edrych ar luniau a phenderfynu os yw’r pethau yn gywir neu’n anghywir i’w wneud. Roedd o’n hwyl cyfarfod Tarian eto ac rydym wedi dysgu llawer o reolau newydd. Diolch PC Dylan Pritchard.

Cliciwch yma i weld ychydig o luniau


Canlyniadau Celf yr Urdd
urddLlongyfarchiadau mawr iawn i'r plant hynny ddaeth yn fuddugol yn Adran Celf a Chrefft yr Urdd Eisteddfod Caerffli 2015. Bydd eich gwaith yn cael ei arddangos yn y Babell Celf ar Faes yr Eisteddfod.

Grwp Llio - 1af - Crochenwaith Blwyddyn 5 a 6 Kelly Davies - 3ydd - Argraffu Blwyddyn 5 a 6 Grwp Bontnewydd - 1af - Gwaith Creadigol Blwyddyn 5 a 6 Caitlin Childes - 3ydd - Gwaith Creadigol 3D Blwyddyn 3 a 4 Alaw Morgan - 1af - Gwehyddu Unigol Blwyddyn 3 a 4 Erin Medi - 1af - Gwehyddu Unigol Blwyddyn 5 a 6 Grwp Bontnewydd - 1af - Gwehyddu Grwp Blwyddyn 3 a 4 Grwp Bontnewydd - 1af - Gwehyddu Grwp Blwyddyn 5 a 6 Nia Glyn - 3ydd - Penwisg Blwyddyn 6 ac iau Efrog Bristow - 1af Animeiddio Blwyddyn 6 ac iau

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma

Sesiynau “Yn barod i ddysgu”
rhieni a phlantYn ystod y tymor diwethaf gwahoddwyd rhieni’r dosbarth Dan 5 i fynychu sesiynau “Yn barod i ddysgu” yn yr ysgol. Roedd y sesiynau hyn yn rhoi cip olwg ar y gofynion sydd yn angenrheidiol ar y plant yn y dosbarth Meithrin/Derbyn wrth ymwneud â datblygu sgiliau Iaith, Llythrennedd, Mathemateg a Phersonol a Chymdeithasol yn y Cyfnod Sylfaen.

Cafwyd cyfleoedd i fenthyca adnoddau pwrpasol o’r llyfrgell adnoddau ac i drafod cwestiynau oedd yn codi wrth ymwneud â’r meysydd gwahanol.

Diolch i bawb a fynychodd y cyfarfodydd, rydym yn gwerthfawrogi eich cefnogaeth yn fawr. Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Taith y Pentref

Taith y PentrefThema’r Cyfnod Sylfaen y tymor yma yw ‘Cartrefi’. Rydym wedi bod yn trafod ac edrych ar wahanol fathau o dai. Bu dosbarth prynhawn Miss Wills a Mrs Jacks ar daith o amgylch y pentref er mwyn iddynt arsylwi ar y tai amrywiol o’u cwmpas. Cawsom llawer o hwyl gan gyfarfod nifer o bentrefwyr ar ein taith.

Cliciwch yma i weld ychydig o luniau


Fferm i’r Fforc
Fferm i’r Fforc

Bu disgyblion Blwyddyn 1 a 2 yn ymweld â Tesco, Caernarfon yn ddiweddar. Bwriad yr ymweliad oedd ceisio ymestyn gwybodaeth a dealltwriaeth y disgyblion o fwydydd o’r fferm i’r fforc o wahanol wledydd. Cawsom ein croesawu gan Cheryl Williams, Cynorthwy-ydd Gwasanaeth Cwsmeriaid Tesco. Ar ôl cyflwyniad byr, cawsom ein tywys o gwmpas y siop a’r stordy yn y cefn, gwylio Dvd ar darddiad bwyd, blasu gwahanol ffrwythau ffres oddi ar y silff, dewis llysiau ar gyfer gwneud cawl llysiau, gafael mewn cranc a physgodyn, addurno bisgedi a bwyta cawl llysiau yn y ffreutur. Derbyniodd pob disgybl becyn gyda gweithgareddau a ffrwythau ynddynt. Yn amlwg, roedd y disgyblion wedi cael eu hysbrydoli ac yn llawn brwdfrydedd. Roedd ganddynt ddealltwriaeth dda o darddiad bwyd erbyn diwedd yr ymweliad ac wedi llwyr fwynhau’r profiad. Diolch yn fawr i chi, Tesco Caernarfon.

Cliciwch yma i weld ychydig o luniau.


Bingo
bingo

Cafwyd noson hwyliog braf yn chwarae Bingo yn y Ganolfan Gymunedol. Y gwobrau oedd llond trol o wyau Pasg. Diolch i'r plant, rhieni a'r staff hynny am gefnogi. Casglwyd £348 i Gronfa'r Pwyllgor Rhieni Athrawon.

Cliciwch yma i weld ychydig o luniau.


Sbarci a Fflic
plantAr y 12fed o Fawrth bu Ffion Haf Williams a David Lewis, Rheolwr Ynni Cyngor Gwynedd yn ymweld â disgyblion Blwyddyn 1, 2, 5 a 6 yr ysgol. Pwrpas yr ymweliad oedd i godi ymwybyddiaeth y disgyblion o sut y gallwn arbed ynni er mwyn lleihau cost, gwarchod ein hamgylchedd a gofalu am ein planed ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. Cafwyd cyflwyniadau addas ar gyfer y ddau begwn oedran ac roedd y disgyblion yn gwrando’n ofalus ac yn ymateb yn frwdfrydig.

Cliciwch yma i weld ychydig o luniau.


Celf a Chrefft yr Urdd
urddGwych blant! Rydych wedi cynhyrchu gwaith arbennig unwaith eto eleni.
Cafodd disgyblion y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2 gyfleoedd di-ri i ddatblygu eu sgiliau celf a dylunio wrth greu eitemau ar gyfer Eisteddfod Celf yr Urdd. Cawsant gyfle i arlunio, creu modelau a phypedau, gwnio, gwehyddu a pheintio sidan.

Bydd eich gwaith yn cael eu harddangos yn Oriel Gelf yr ysgol am y flwyddyn i ddod.

Eisteddfod Cylch
1af – 33 gwobr
2il – 8 gwobr
3ydd – 4 gwobr

Eisteddfod Sir
1af – 17
2il – 8
3ydd – 8

Cliciwch yma i weld ychydig o luniau.


Eisteddfod Sir
Llongyfarchiadau mawr i bawb fu’n cystadlu yn Eisteddfod Sir yr Urdd. Da iawn chi blant am eich perfformiadau a’ch ymddygiad.

Bydd y Band Pres yn cynrychioli Eryri yn yr Eisteddfod Genedlaethol.


Ffordd Osgoi Bontnewydd
Cylchlythyr Rhif 1 - Mawrth 2015 - cliciwch yma
Arddangosfeydd - cliciwch yma

Gwefan Ffordd Osgoi - cliciwch yma


Sioe Lyfrau Mwyaf Cymru

plant plant
plant

Cafodd disgyblion blynyddoedd 5 a 6 brynhawn hynod o ddifyr yn gwylio Sioe Lyfrau Mwyaf Cymru yn y Galeri yng Nghaernarfon.

Yma roedd yr awduron a’r cyflwynwyr teledu enwog Bethan Gwanas ag Anni Llŷn, Bardd Plant Cymru Aneirin Karadog, y cartwnydd llawrydd Huw Aaron, a’r bardd sy’n addasu llyfrau Cymraeg, Huw Antur, yn sôn am eu gwaith a’r broses o ysgrifennu. Cafwyd llawer o hwyl yn gwylio, gwrando, dylunio a hyd yn oed rapio!


Cwis Llyfrau
plant

Bu Llio, Angharad, Gwenno a Cynan Glyn yn cystadlu yng nghystadleuaeth y Cwis Llyfrau a noddir gan y Llyfrgell. Da  iawn chi blant am ymroi i ddarllen a thrafod eich llyfrau


Clwb Gwyrfai
plant

Daeth aelodau o Glwb Gwyrfai i’r ysgol i ddathlu Gwyl Ddewi. Diddanwyd y clwb gan ddisgyblion blwyddyn 3. Darparwyd te traddodiadol i’r aelodau. Braf gweld aelodau o’r gymdeithas hŷn yn ymuno ym mywyd yr ysgol.


Gwasanaeth Gwyl Ddewi
plantDaeth rieni a chyfeillion disgyblion blwyddyn 3 i’r ysgol y weld eu cyflwyniad Gwyl Ddewi i ddathu Wythnos Cymreictod. Cyflwyniad am Chwedl Dreigiau Myrddin Emrys cafwyd ar lafar ac ar gan.
Cafwyd cyfle i wobrwyo disgyblion y Siarter Iaith ac i gyflwyno bathodynnau i’r Dreigiau Doeth.
Diolch blwyddyn 3 a staff y dosbarth am eu paratoi.


Diwrnod Cymreig 4/3/15
plantCawsom ddiwrnod Cymreig Dydd Mercher lle roedden yn gwneud gweithgareddauamrywiol er mwyn ein hatgoffa o’n Cymreictod.
Bu disgyblion yn y Cyfnod Sylfaen yn gwrando ar bandiau Cymraeg, gwylio rhaglenni S4C, gwrando ar Radio Cymru, creu baneri, dysgu am enwogion ac ysgrifennu mapiau meddwl am lefydd arbennig yng Nghymru.
Bu disgyblion CA2 yn gwrandio ar cryno ddisgiau Cymraeg, dysgu am artistiaid Cymraeg ac ysgrifennu mapiau meddwl am Gymry enwog.
Cawsom wledd o ginio traddodiadol – cig oen a phwdin reis. Diolch i Anti Gwen a staff y gegin.

Cliciwch yma i weld ychydig o luniau.


Cyngerdd Dydd Gwyl Ddewi

Dathlwyd Gwyl  Ddewi gyda Cyngerdd yn y Ganolfan Gymunedol.Cafodd y disgyblion gyfle i berfformio darnau’r Urdd i’w rhieni ac aelodau’r gymuned.


Cyngerdd Dydd Gŵyl Ddewi yn yr ysgol. 2/3/15

Cawsom berfformiadau gwych yn y pnawn gan yr holl blant oedd am gymryd rhan yn y cyngerdd Dydd Gŵyl Ddewi'r noson honno.


Eisteddfod yr Urdd
Eisteddfod yr UrddLlongyfarchiadau mawr iawn i bob un o blant Ysgol Bontnewydd fu’n cystadlu yn Eisteddfod Cylch yr Urdd yn Ysgol Brynrefail wythnos diwethaf. Cafwyd diwrnod gwerth chweil o gystadlu brwd. Dai awn chi blant. Diolch i’r staff hynny fu’n hyfforddi ac yn trefnu’r cystadlu.
Llongyfarchiadau gwresog i’r canlynol ar dderbyn  gwobr.
Anna Celyn – 3ydd Llefaru dan 8 oed
Gwelli Griffiths – 1af Unawd dan 8 oed
Osian Llywelyn – 2il Unawd dan 8 oed
Anna  Celyn – 3ydd Unawd dan 8 oed
Lois Jones – 2il Llefaru bl 3 a 4
Gwen Rowley – 1af Unawd bl 3 a 4
Ela Mous Roberts – 2il Unawd Pres dan 12 oed
Nia Glyn Jones – 3ydd Unawd Pres dan 12 oed
Parti Cerdd Dant – 1af
Ensemble Offerynnol – 1af
Band/Cerddorfa – 1af

Bydd yr Eisteddfod Sir yn cael ei chynnal yn Neuadd Pritchard Jones, Coleg Prifysgol Bangor ar Fawrth 28ain.


Eisteddfod Cylch Arfon
Ysgol Brynrefail, Llanrug
28/2/15.
Cychwyn am 8:00

Amserlen Rhagbrofion - cliciwch yma
Rhaglen y Dydd - cliciwch yma


Offer Amser Chwarae Newydd 2015
plantMae’r Cyngor Ysgol wedi bod yn brysur yn meddwl am syniadau ar sut i gadw pawb yn hapus ac yn ddiddig yn ystod amser chwarae. Canlyniad eu gwaith oedd penderfynu defnyddio £100 o'u cyllid er mwyn prynu offer amser chwarae newydd.

Yn dilyn adborth gan y Cynghorau Dosbarth, penderfynodd aelodau'r Cyngor Ysgol i archebu: peli amrywiol, batiau tennis, gemau taflu i ddisgyblion y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2, cyflenwad o geir bach ar gyfer disgyblion y CS a gols pêl droed newydd ar gyfer disgyblion CA2. Mae'r offer hyn oll yn plesio ac yn cael eu defnyddio'n ddyddiol. Bwriadau'r Cyngor Ysgol yw archebu mwy o offer yn y dyfodol pan fydd yr arian ganddynt i wneud.

Cliciwch yma i weld ychydig o luniau.


Logo'r Cyngor Ysgol
plentynTeimlodd Aelodau'r Cyngor Ysgol fod angen Logo ar y Cyngor ac o'r herwydd penderfynasant redeg cystadleuaeth ar gyfer disgyblion Blynyddoedd 1-6. Cawsant eu syfrdanu gan ansawdd a safon y dyluniadau ac, o ganlyniad, bu trafodaethau di-ri a chrafu pen cyn gwneud y dewis terfynol. Dyluniad Cain a ddaeth i'r brig oherwydd credant ei fod wedi ymgorffori nod y Cyngor sef cyd weithio, cynnal a chefnogi'n gilydd er mwyn gwneud pawb yn Ysgol Bontnewydd yn hapus. Llongyfarchiadau mawr iawn iddo a diolchwn i bawb a gymrodd ran.


Diwrnod Diogelwch y We 2015
Gan fod Chwefror 10fed yn 'Ddiwrnod Diogelwch y We 2015', manteisiom ar y cyfle i gael trafodaethau a gweithgareddau penodol yn y dosbarthiadau er mwyn annog defnydd diogel a chyfrifol o dechnoleg ar y We a ffonau symudol. Mae pobl ifanc heddiw gyda mynediad i'r We adref ac yn yr Ysgol ac, o ganlyniad, 'rydym yn rhannu'r cyfrifoldeb o'u haddysgu. Mae'n ddyletswydd arnom oll i’w helpu i gadw eu hunain yn Ddiogel ac i greu cymuned ar-lein well a fwy diogel i bawb.

Am wybodaeth cefnogol ewch i:
http://www.cliconline.co.uk/cym/ar-y-we/gwybodaeth-diogelwch/
www.childnet.com


Wythnos yn dechrau 26/01/15 Arolwg Adar
plant

Yn ystod y penwythnos , 24ain a'r 25ain Ionawr, bu pob disgybl o flwyddyn 1 i 6 yn arsylwi adar gwyllt yn eu gerddi. Prif ffocws y gwaith oedd i ddarganfod pa fath o aderyn sy'n boblogaidd a pha fath sy'n brin yn ein hardal. Daeth y daflen arolwg adar yn ôl ar ddydd Llun fel y gall pob dosbarth goladu'r canlyniadau a dadansoddi'r wybodaeth a gasglwyd. Darganfuwyd bod y Jac-do yn boblogaidd iawn ac adar bach megis Llwyd y Berth, Llinos Werdd, Bronfraith a'r Dryw yn brin yn ein gerddi. Diolch i bawb a gymerodd rhan yn yr arolwg gwylio adar.
Y Cyngor-Eco


Helynt y Corff
Helynt y Corff

26ian o Ionawr, cafodd disgyblion y Cyfnod Sylfaen gyfle i gymryd rhan mewn cyflwyniad Helynt y Corff, dan arweiniad Ms Griffiths o gwmni "Techniquest". Bu'r disgyblion yn ddoctoriaid yn ceisio dyfalu salwch Dilwyn y ddraig fach werdd. Bu'n rhaid iddynt feddwl beth oedd yn poeni Dilwyn, a thrwy hyn roeddent yn gorfod enwi gwahanol rannau o'r corff, creu graff gweledol o fwydydd iach a ddim mor iach, a dosbarthu gwahanol fath o fwyd i greu pecyn iachus i Dilwyn. Roedd sgiliau rhifedd a llythrennedd yn cael eu hatgyfnerthu trwy gydol y cyflwyniad. Mwynhaodd y disgyblion y profiad a'r gwaith ymarferol.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau.


PC Dylan Pritchard
PC Dylan Pritchard

Er mwyn codi ymwybyddiaeth o ddiogelwch personol, daeth PC Dylan Pritchard i ymweld â'r ysgol. Bu disgyblion Blwyddyn 1 a 2 yn dysgu, trwy ddraig fach o'r enw Tarian, am bwysigrwydd bod yn ofalus gyda moddion, ble maent yn cael eu cadw a phwy sy'n cael rhoi moddion. Trafodwyd y pwysigrwydd o beidio cyffwrdd mewn bag diarth, ond dweud wrth oedolyn yn syth. Roedd y disgyblion y frwdfrydig ac wedi dysgu am ddiogelwch personol trwy gyflwyniad diddorol.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau.


Disgo Santes Dwynwen
santes dwynwenCafwyd llawer o hwyl yn y disgo Santes Dwynwen. Diolch i bawb am gefnogi. Gwnaethpwyd elw o tua £105 i gronfa Y Pwyllgor Rhieni Athrawon.

 

 

 


Twrnament Pêl-Rhwyd yr Urdd
pel-rwyd

Llongyfarchiadau gwresog i’r sgwad pêl-rhwyd a ddaeth yn gyntaf yn rownd gyntaf cystadleuaeth pêl-rhwyd yr Urdd. Dymunwn yn dda iddynt yn y rownd nesaf.

 


Ymweliad ChildLine
Childline

Yn ddiweddar, daeth Fiona, un o weithwyr yr elusen ChildLine, i ymweld ag Ysgol Bontnewydd. Treuliodd y bore yn cynnal gweithdy gyda disgyblion blynyddoedd 5 a 6 ar y thema ‘Cadw’n Ddiogel’. Yn sicr erbyn diwedd y bore ‘roedd pob disgybl yn deall beth yw gwaith yr elusen ac yn gallu trafod yn aeddfed beth yw ymddygiad derbyniol ac annerbyniol a sut i gadw eu hunain yn ddiogel.


Ymweliad Nel Del

nel del
nel del

 

Daeth Nel Del, mascot Awyr Las i ymweld â’r plant Dydd Llun gan esbonio beth mae hi’n gwneud yn yr ysbyty.

Eglurodd, os yw plentyn yn teimlo’n ofnus wrth fynd i’r ysbyty dylent feddwl am Nel Del a bydd y teimladau’n chwythu i ffwrdd fel swigod trwy’r awyr.

Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth am Eisteddfodau'r Urdd 2015

 

 

 

 


Codi Arian
Llawer o ddiolch i'r criw a ddaeth i Ganu Carolau o amgylch y pentref ar 22/12/14.
Casglwyd £88 tuag at gronfa'r Pwyllgor Rhieni Athrawon. Derbyniwyd rhodd o £12:00 trwy law Meilys i wneud cyfanswm o £100.

 

I weld archif newyddion 2014 - cliciwch yma

I weld archif newyddion 2012 a 2013 - cliciwch yma