Newyddion

 

Mae Ysgol Bontnewydd yn ysgol eithriadol o brysur.

Ein nod yw cynnig profiadau eang i'n disgyblion.

Dyma'r newyddion diweddaraf. 

Newyddion diweddaraf

 

Sesiwn Rhithiol Y Streic!

Cafodd dosbarth Elidir gyflwyniad difyr iawn gan Gwen @AmgueddfaLechi am Streic Chwarel Penrhyn a sut oedd bywyd ym Methedsa yn ystod y cyfnod. Roedd yn brofiad gwych gallu trafod a rhannu yr hyn yr ydym wedi ei ddysgu hyd yn hyn am y cyfnod fel rhan o’n thema ‘Cartrefi.’

Sesiwn Rhithiol Y Streic! Sesiwn Rhithiol Y Streic! Sesiwn Rhithiol Y Streic!

Ymweliad Amgueddfa Lechi Llanberis - Dosbarth Elidir

Yn dilyn y gwaith ymchwil yn y dosbarth am gartrefi Cyfnod Oes Fictoria a Streic Chwarel Penrhyn, braf oedd cael ymweld ag Amgueddfa Lechi er mwyn datblygu ein gwybodaeth a dealltwriaeth ymhellach am fywyd a gwaith y chwarelwyr yn ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Roedd yn agoriad llygad cael gweld chwarelwr go iawn yn hollti a naddu llechi, ymweld â rhes o dai Fron Haul a Ty’r Peiriannydd yn ogystal a gweld yr Olwyn Ddwr fwyaf ym Mhrydain.

Cafodd y disgyblion gyfle i fod yn dditectifs a buont yn brysur iawn yn casglu a chofnodi gwybodaeth am y gwahanol gartrefi. Yn wir nid oeddynt yn hir o gwbl yn sylwi’r gwahaniaethau rhwng y cartrefi amrywiol yn ogystal â’r gwahaniaethau rhwng eu cartrefi hwy. Cawsom ymweliad gwerth chweil.

Ymweliad Amgueddfa Llechi Llanberis Ymweliad Amgueddfa Llechi Llanberis Ymweliad Amgueddfa Llechi Llanberis

Sioe Taith yr Iaith - Bl3-6

Gwych! oedd y gair ar flaen trafod pob plentyn blynyddoedd 3-6 ar ddiwedd y sioe Taith yr Iaith heddiw. Dysgodd pawb lawer am hanes yr iaith Gymraeg tra’n cael llawer o hwyl. Diolch

Sioe Taith ar Iaith - BL3-6

Diogelwch y We gyda PC Pritchard

Diolch PC Pritchard am ddod draw i’n hatgoffa sut i ddefnyddio’r rhyngrwyd ac offer technolegol yn gywir a diogel. Gobeithio bydd pawb yn cofio’r negeseuon pwysig ac yn cadw at y rheolau.

Diogelwch y we gyda PC Pritchard

Gweithdy barddoniaeth dosbarth Elidir

Diolch Anni Llyn am ddod draw atom i ddosbarth Elidir. Roedd yn brofiad arbennig iawn cael cydweithio gyda chi er mwyn creu Cerdd. Cawsom hwyl garw yn ymarfer ei llefaru yn y dosbarth wedyn a cafodd grwp bach eu ffilmio yn ei pherfformio. Bydd yn cael ei harddangos ar y sgrin fawr yng Nghaernarfon yn fuan.

Gweithdy barddoniaeth dosbarth Elidir

Penblwydd Yr Urdd yn 100 mlwydd Oed

Cawsom hwyl a sbri yn dathlu Penblwydd yr Urdd yn 100 mlwydd oed heddiw. Diolchwn wrth Anti Maggie am goginio dwy cacen penblwydd hynod o flasus. Roedd yn fraint bod yn rhan o’r dathliadau, y parti ar-lein fwyaf led led Cymru ar zoom a bod yn rhan o’r ymgaislwyddiannus i dori dwy record byd!
Diolch Miss Madine a’r Cyngor Ysgol am gydlynnu’r dydd.

Penblwydd Urdd yn 100 Penblwydd Urdd yn 100 Penblwydd Urdd yn 100

Stori’r Pasg - 04/04/22

Diolch yn fawr iawn i Mrs Susan Williams o Gynllun EFE am ddod atom i wneud Gwasanaeth y Pasg gyda disgyblion adran y Cyfnod Sylfaen. Cawsom stori ddifyr a chanu caneuon bywiog gyda symudiadau iddynt. Yn ogystal â hyn, bu Blwyddyn 1 a 2 yn chwarae gemau cystadleuol a gwneud crefftau’r Pasg gyda Mrs Williams. Roedd pawb wedi bod yn hynod o brysur ac wedi mwynhau cymryd rhan. Diolch bawb.

Storir Pasg Storir Pasg Storir Pasg

Pwyllgor Eco yn brysur yn casglu y bagiau Bags2School.

Casglwyd 215Kg o ddillad a fydd yn mynd i helpu pobl llai ffodus dramor.

Pwyllgor Eco yn brysur yn casglu y bagiau Bags2School. Pwyllgor Eco yn brysur yn casglu y bagiau Bags2School.

Disgyblion dosbarth Tryfan yn ymweld â Melin Llynon ar 08.03.2022 i atgyfnerthu'r gwaith dosbarth am gartrefi’r Celtiaid.

Disgyblion dosbarth Tryfan yn ymweld a Melin Llynon Disgyblion dosbarth Tryfan yn ymweld a Melin Llynon

Seremoni agor Ffordd Osgoi Caernarfon / Bontnewydd

Elan Williams ac Aoife Ellis yn cymryd rhan yn seremoni agor Ffordd Osgoi Caernarfon / Bontnewydd

Ffordd Osgoi Caernarfon / Bontnewydd
Ffordd Osgoi Caernarfon / Bontnewydd
Ffordd Osgoi Caernarfon / Bontnewydd
Ffordd Osgoi Caernarfon / Bontnewydd
Ffordd Osgoi Caernarfon / Bontnewydd

Gemau buarth

Cafodd disgyblion Blynyddoedd 3-6 hwyl a sbri yn chwarae gemau buarth a meithrin sgiliau ffitrwydd, cydweithio a chanolbwyntio yng nghwmni Tudur Phillips. Diolch o galon.

gemau buarth gemau buarth gemau buarth

Diwrnod Sanau Od 2021

Daeth pob plentyn ac oedolyn i’r ysgol heddiw mewn Sanau Od. Roedd hyn yn ffordd wych i gychwyn ein wythnos gwrth-fwlio 2021 ble byddwn yn trafod materion pwysig. Cofiwch ddefnyddio geiriau caredig.

diwrnod sanau od diwrnod sanau od diwrnod sanau od

Dydd y Cofio 2021
diolchgarwch 2021

Bu plant y Cyngor Ysgol yn arwain yr ymgyrch ar Ddydd y Cofio. Hoffwn ddiolch wrth bawb am y gefnogaeth.

PC Dylan Pritchard
PC Dylan Pritchard

Bu PC Dylan Pritchard yn siarad gyda dosbarth Yr Wyddfa ar 08 Tachwedd 2021 am beryglon cyffuriau.


Diolchgarwch 2021
diolchgarwch 2021

Llawer o ddiolch i Mrs Susan Williams am y gwasanaeth Diolchgarwch arbennig eleni. Diolch hefyd i bawb am y rhoddion hael tuag at ein apêl am fwydydd i Fanc Bwyd Caernarfon i gyd-fynd ag adeg y Diolchgarwch. Casglwyd llwythi o duniau a phacedi a bydd rhain o fudd mawr i nifer o deuluoedd dros yr wythnosau nesaf. Diolch.Arolwg infertibratau dosbarth Elidir
Arolwg Infertibratau

Cafodd dysgwyr dosbarth Elidir hwyl garw wrth ymchwilio i ba infertibratau sy’n byw mewn gwahanol gynefinoedd yng ngardd yr ysgol. Y sialens nesaf fydd dadansoddi’r data.


 

Hei Hanes

Plant yr ysgol yn ymlacio yn ystod ffilmio'r gyfres deledu Hei Hanes a fu'n cymryd lle yn ystod wythnos gyntaf gwyliau Haf 2021. Pawb wedi mwynhau gwisgo fel cymeriadau'r 70au!

Ffilmio cyfres deledu Hei Hanes Ffilmio cyfres deledu Hei Hanes
Ffilmio cyfres deledu Hei Hanes
Ffilmio cyfres deledu Hei HanesDisgyblion y Dosbarth Derbyn greu eu Wal Goch
Wal Goch

Disgyblion y Dosbarth Derbyn yn dangos eu cefnogaeth tuag at ein pêl-droedwyr trwy greu eu Wal Goch eu hunain.


 

Helfa wyau

Cafodd plant dosbarth Derbyn hwyl a sbri'n canfod wyau lliwgar ar dir yr ysgol. Roedd rhifau amrywiol ar yr wyau a bu'r dysgwyr yn brysur yn cydweihio er mwyn eu trefnu o'r lleiaf i'r mwyaf.

Helfa wyau
Helfa wyau Helfa wyau
Helfa wyau Helfa wyau Helfa wyau

Parti Nadolig Cyfnod Allweddol 2

Cafodd holl blant yr adran Iau hwyl yn eu parti Nadolig ac yna'n gwylio ffilm / pantomeim yn eu dosbarthiadau unigol. Roedd yn ffordd hyfryd i orffen tymor prysur iawn. Nadolig Llawen.

gardening with anna gardening with anna
gardening with anna
gardening with annaParti Nadolig y Cyfnod Sylfaen

Cafodd holl blant y Cyfnod Sylfaen hwyl yn eu partion Nadolig o fewn eu dosbarthiadau. Cawson hwyl yn chwarae gemau, dawnsio a bwyta bwyd a diod blasus. Roedd yn ddiwedd gwych i dymor hynod o brysur.

Posting Christmas Cards Posting Christmas Cards Posting Christmas Cards

Cinio Nadolig 2020

Cafwyd gwledd go iawn ar gyfer Cinio Nadolig yr ysgol. Llawer o ddiolch i staff y gegin am baratoi’r wledd. .

gardening with anna gardening with anna
gardening with anna
gardening with annaProsiect Gwyddoniaeth a Dylunio dosbarth Derbyn

Mwynhaodd disgyblion y dosbarth Derbyn eu prosiect Nadolig ‘Gwyddoniaeth a Thechnoleg’. Gofynnodd Sion Corn iddynt ddylunio a chreu sled a choed Nadolig iddo gan ei fod wedi dal annwyd. Roeddent wedi gwirioni yn arddangos y coed o amgylch yr ysgol.

children in need 2020 children in need 2020 children in need 2020


Creu Rocedi

plantMae plant dosbarth Elidir wedi bod yn brysu yn ystod y hanner tymor yn ysgrifennu cyfarwyddiadau ar sut i greu model o roced. Cawsant gyfle i ddilyn eu cyfarwyddiadau a chreu rocedi mewn parau. Hwyl oedd cael p’nawn allan yn yr awyr agored i brofi’r rocedi.


Y Cyngor Eco yn Garddio Gyda Anna

plantDydd Llun, 7fed o Ragfyr daeth Anna Williams a’i chydweithiwr i’r ysgol i gydweithio gyda chriw y Cyngor Eco. Bu’r aelodau’n brysur iawn yn chwynnu, paratoi ac yn ail blannu planhigion yng Ngardd y Bwthyn bach. Mae’r ardal wedi tacluso ac yn barod ar gyfer y gwanwyn diolch i Anna a’r criw Eco. Rydym yn edrych ymlaen at dymor y gwanwyn rwan.


Postio Cerdyn Nadolig

Cafodd plant y dosbarth Derbyn brynhawn cyffroes iawn. Mwynhaodd pob un y profiad o gael mynd am dro er mwyn postio cerdyn Nadolig arbennig iawn.

Postio Cerdyn Nadolig Postio Cerdyn Nadolig Postio Cerdyn Nadolig

Addurno’r Goeden Nadolig
poster


Mwynhaodd plant y Dosbarth Meithrin ddefnyddio eu pwer dysgu cydweithio er mwyn addurno'r goeden Nadolig allanol.

 

 


Lluniau Nadoligaidd i Ysbyty Eryri

Mae’r disgyblion y dosbarth Meithrin wedi mwynhau lliwio lluniau a fydd yn addurno waliau Ysbyty Eryri y Nadolig yma.

Lluniau Nadoligaidd i Ysbyty Eryri Lluniau Nadoligaidd i Ysbyty Eryri

Garddio gydag Anna

Cafodd y criw Cyngor Eco hwyl garw’n dysgu a datblygu sgiliau garddio gydag Anna Williams. Maent yn edrych ymlaen at gael gwneud eto’n fuan.

garddio anna garddio anna
garddio anna garddio anna

 


Diwrnod Plant Mewn Angen 2020 – CA2

Eleni, mae Pudsey yn 40 mlwydd oed felly penderfynodd plant Ysgol Bontnewydd i ymuno yn yr her ‘Actia Dy Oed’ drwy wneud gweithgareddau amrywiol am nifer o funudau oedd yn gywerth a’u hoed. Penderfynodd disgyblion dosbarthiadau CA2 i gymryd rhan mewn sawl gweithgaredd yn ystod y diwrnod. Roedd y rhain yn cynnwys aros yn ddistaw, taflu a bownsio pêl, darllen, creu symiau mathemateg oedd yn rhoi’r un ateb a’u hoed a rhedeg o amgylch yr ysgol. Cawson hwyl garw wrth gofio am yr achos da. Fel ysgol, casglom £325.22 tuag at yr elusen Plant Mewn Angen. Diolch i chi gyd am eich cefnogaeth.

children in need 2020 children in need 2020 children in need 2020

Diwrnod Plant Mewn Angen 2020 - Cyfnod Sylfaen

Wel son am hwyl cafodd plant y Cyfnod Sylfaen yn gwneud gweithgareddau 'Actia dy Oed' heddiw yn ystod Diwrnod Plant Mewn Angen. Roedd pob dosbarth wedi penderfynu ar weithgareddau amrywiol gan gynnwys bownsio pêl, rhedeg o amgylch y trac a bownsio pêl ar barasiwt am amser cywerth a’u hoed. Fel ysgol, rydym wedi casglu £325.22 tuag at yr elusen Plant Mewn Angen. Diolch i chi gyda am eich cefnogaeth.

children in need 2020 children in need 2020
children in need 2020 children in need 2020

 


Aran 1 yn cyfansoddi cerddoriaeth
aran 1 yn cyfansoddi

Mae disgyblion dosbarth Aran 1 wedi mwynhau arbrofi hefo offerynnau er mwyn creu cerddoriaeth Noson Tân Gwyllt.Diwrnod y Cofio 2020
poster

Fel rhan o'u gwaith thema 'Yr Ail Ryfel Byd', mae disgyblion Yr Wyddfa wedi creu arddangosfa hyfryd o'u gwaith celf. Braf oedd cael edrych ar y gwaith tra'n cymryd munud i gofio ar Ddiwrnod y Cofio eleni.


Cyngor Eco 2020-2021
poster

Dyma nhw Criw Cyngor Eco 2021/21. Llongyfarchiadau mawr am gael eich ethol i gynrychioli’ch dosbarth eleni.

 

 


Cyngor Ysgol 2020-2021
poster

Llongyfarchiadau mawr iawn i’r disgyblion hyn am gael eu hethol i gynrychioli eu dosbarth ar y Cyngor Ysgol eleni. Rydym yn gwybod y byddwch yn gwneud gwaith gwychDosbarth Tryfan yn dysgu am amser

 Mae dosbarth Tryfan wedi bod yn dysgu sut i ddweud yr amser ar y cloc. Roeddan nhw wedi creu cloc mawr ar lawr y neuadd ac roedd rhai ohonynt yn defnyddio eu cyrff fel bysedd y cloc. Roedd yn llawer o hwyl.

Thanksgiving Service 2020 Thanksgiving Service 2020

Ymweliad PC Pritchard
poster

Diolch PC Dylan Pritchard am ymweld a’r ysgol er mwyn atgoffa a dysgu plant dosbarth Yr Wyddfa am reolau e-ddiogelwch a’r pwysigrwydd o ddefnyddio’r we a ffonau symudol yn briodol.


Gwasanaeth Diolchgarwch 2020 

 Diolch yn fawr Mrs Susan Williams am y gwasanaeth Diolchgarwch digidol eleni Roedd yn ddiddorol iawn a mwynhaom y cyfle i drafod y neges bwysig. Hen dro nad oeddym yn gallu ymuno yn y canu gyda chi oherwydd canllawiau diogelwch Covid-19. Er hyn, cawsom hwyl yn gwneud siap ceg a mwynhau’r cerddoriaeth. Edrychwn ymlaen i’ch gweld yn fuan.

Thanksgiving Service 2020 Thanksgiving Service 2020

Wel son am hanner tymor prysur rydym oll wedi ei gael ers i ni ddychwelyd yn ôl i Ysgol Bontnewydd ym mis Medi. Er efallai fod ychydig o bethau’n wahanol wrth i ni geisio ymdopi â rheolau Covid-19, rhaid dweud ei fod wedi bod yn braf iawn cael bod yn ôl gyda’n gilydd yn dysgu a mwynhau cwmni ffrindiau unwaith eto.

Dyma i chi enghreifftiau o rai o’r pethau mae’r plant wedi mwynhau dysgu a gwneud yn ystod yr wythnosau diwethaf.

Dosbarth Meithrin - Thema: Lliwiau
Dosbarth Meithrin
• Pob plentyn wedi setlo’n dda yn yr ysgol
• Chwarae a dysgu gyda ffrindiau
• Gwrando ar stori Elfed yr eliffant a gwneud gweithgareddau amrywiol
• Chwilio am liwiau gwahanol tra allan yn yr ardd
• Astudio dail yr Hydref

Dosbarth Derbyn - Thema: Lliwiau
Dosbarth Derbyn
• Ysgrifennu llythrennau a rhifau
• Dysgu sut i ysgrifennu eu henwau
• Creu patrymau amrywiol
• Gwrando ar stori Joseff a’i got amryliw a gwneud gweithgareddau amrywiol
• Astudio dail yr Hydref
• Cydweithio gyda phartneriaid trafod
• Chwarae a dysgu gyda ffrindiau
• Yoga

Dosbarth Aran 1 – Thema: Pob sy’n helpu
Dosbarth Aran 1
• Gwrando ar stori Betsi Cadwaladr a gwneud gweithgareddau amrywiol
• Gwrando ac ail adrodd stori Nyrs Ceri
• Dysgu am waith pobl sy’n gweithio yn y swyddfa bost
• Datblygu sgiliau darllen ac ysgrifennu
• Datblygu sgiliau rif – gwneud gwaith gyda rhifau gwahanol
• Creu gorsaf dân gyda lego

Dosbarth Aran 2 – Thema: Yn fyw ac yn iach
Dosbarth Aran 2
• Ymarfer llawysgrifen – trwnc a chynffon
• Datblygu sgiliau rhif
• Gwneud jeli
• Dysgu’r gwahaniaeth rhwng hylif a solid ac am y broses ymdoddi
• Ysgrifennu cyfarwyddiadau
• Gwneud gwaith ymarferol amrywiol
• Garddio a chodi’r moron oedd wedi tyfu yng ngardd yr ysgol
• Datblygu sgiliau rif – gwneud gwaith gyda rhifau gwahanol
• Datblygu sgiliau cyfrifiadurol - defnyddio Purple Mash a Mathletics

Dosbarth Tryfan – Thema: Y Celtiaid
poster
• Datblygu sgiliau mathemateg – gwerth lle, adio a thynnu.
• Gweithgareddau darllen ac ysgrifennu amrywiol
• Gwrando ar stori Six dinner Sid a gwneud tasgau ysgrifennu
• Gwneud menyn
• Astudio a chreu patrymau Celtaidd
• Gwehyddu
• Datblygu sgiliau cyfrifiadurol - Codio a defnyddio Hwb

Dosbarth Elidir – Thema: Teithio
poster
• Ffocysu ar yr is-thema teithio ‘Y Gofod’
• Datblygu sgiliau mathemateg - gwerth lle, bondiau rhif ac adio.
• Datblygu sgiliau cyfrifiadurol - defnyddio Google Classroom
• Ysgrifennu portread o gymeriad dychmygol o’r gofod
• Canfod gwybodaeth a chyflwyno ffeithiau am blaned
• Creu llinell dyfeisiadau teithio amrywiol
• Llunio lluniau cartwn o estroniaid
• Yoga a heriau iechyd a lles Mission X (gan gynnwys rhedeg marathon fel dosbarth)

Dosbarth Yr Wyddfa – Thema: Yr Ail Ryfel Byd
Dosbarth Yr Wyddfa
• Datblygu sgiliau mathemateg – gwerth lle, bondiau rhif ac adio .
• Datblygu sgiliau cyfrifiadurol - defnyddio Google Classroom
• Ymarfer llawysgrifen
• Darllen Good Nighr Mr Tom a Sais ydy o Miss a gwneud gweithgareddau amrywiol
• Ysgrifennu llythyr
• Datblygu sgiliau sgetsio
• Creu posteri propaganda
• Yoga a phêl rwyd

Ymweliad Disgyblion y Cyfnod Sylfaen ậ Chastell Caernarfon ar y 4ydd o Fawrth

Cafodd disgyblion y Cyfnod Sylfaen amser fythgofiadwy yng Nghastell Caernarfon yn ddiweddar. Cawsant gyfle i gyd- ganu’r gận ‘Castell i Ni’ gyda’r cyfansoddwr Elidyr Glyn a disgyblion tair o ysgolion eraill y cylch. Ffilmwyd yr achlysur gan raglen ‘Heno’ ar S4C. Mwynhaodd pawb y profiad gwerthfawr ac unigryw.


Gwyl Rygbi Tag
poster

Gwyl Rygbi Tag ar gaeau Clwb Rygbi Caernarfon gydag Ysgol y Gelli 04.03.2020.
Gwasanaeth Gwyl Dewi
poster

Dosbarth Yr Aran 1 oedd yn gyfrifol am gynnal y Gwasanaeth eleni. Daeth rhieni a ffrindiau’r dosbarth i wrando ar y disgyblion yn canu ac yn llefaru gan ymuno yn y dathlu.


PC Dylan Pritchard

Bu PC Dylan Pritchard yn yr ysgol yn siarad gyda'r plant am ddiogelwch ar y We ac am ddefnyddio ffonau symudol yn ddiogel.


Bore Mercher Ionawr 15, daeth disgyblion blwyddyn 3 a 4 ysgol y Gelli i ymweld â dosbarth Tryfan.
poster

Cafodd plant y ddwy ysgol gyfle i ganu anthemau newydd sbon eu hysgolion i’w gilydd. Cafodd y geiriau eu creu gan Mei Mac a rhai o ddisgyblion y ddwy ysgol. Yna mi gawson nhw ganu ein hanthem genedlaethol ‘Hen Wlad fy Nhadau’ gyda’i gilydd cyn cael ychydig o amser i gymdeithasu.
Bore gwerth chweil yn wir!


Castell Caernarfon - 16eg o Ionawr, 2020

Bu Mr John Dilwyn Williams o’r Gwasanaeth Addysg Archifau ac Amgueddfeydd Cyngor Gwynedd yn ymweld â Ysgol Bontnewydd gan sgwrsio gyda disgyblion Yr Aran 1 a 2. Fel rhan o waith y thema, cawsom gyflwyniad difyr iawn am hanes Castell Caernarfon dros y saith can mlynedd diwethaf. Pwrpas yr ymweliad oedd i godi ymwybyddiaeth y disgyblion o’u treftadaeth a’u diwylliant, a sut le oedd Caernarfon amser maith yn ôl. Bu pawb yn gwrando’n ofalus ac yn ymateb yn frwdfrydig tu hwnt i’r lluniau ar y sgrîn. Da iawn a diolch i chi am ddod atom, Mr Williams.


Tim pelrwyd yr ysgol yn cystadlu yng nghystadleuaeth yr Urdd
poster

Tim pelrwyd yr ysgol yn cystadlu yng nghystadleuaeth yr Urdd ar 14.01.2020 ar gyfer ysgolion Cylch Arfon.