Newyddion

 

Mae Ysgol Bontnewydd yn ysgol eithriadol o brysur.

Ein nod yw cynnig profiadau eang i'n disgyblion.

Dyma'r newyddion diweddaraf. 

Archif Newyddion 2012 a 2013

 

Cynllun ‘Fill a Welly’
plant
Mae plant yr ysgol yn cefnogi cynllun ‘Fill a Welly’ yn flynyddol. Maent yn casglu arian coch – ceiniogau a dwy geiniogau mewn welington.

 

 

plant

Ar ddiwedd y casglu mae’r arian yn cael ei ddefnyddio i brynu ‘Geifr’ i ddanfon i Affrica.

Eleni, casglwyd £190 a danfonwyd 8 gafr i Botswana.

 


Cyngerdd Nadolig Y Cyfnod Sylfaen a Sioe Yr Adran Iau
plant
Daeth diwedd i dymor prysur iawn gyda bwrlwm arferol y Nadolig. Cafwyd Sioe a Chyngerdd hynod o lwyddianus – Noson o garolau gan blant y Cyfnod Sylfaen a “Cardiau Nadolig” gan yr Adran Iau.

plantLlongyfarchiadau mawr i’r plant ar eu perfformiadau a llawer o ddiolch i holl staff yr ysgol am eu paratoi mor drylwyr. Bydd rhan o elw’r noson yn cael eu defnyddio i noddi Alex Ddamulira, ein plentyn nawdd yn Uganda.

 


Cinio Nadolig

plant plant

Cafwyd gwledd o Ginio Nadolig unwaith eto eleni. Roedd y plant wedi gwirioni gyda’r twrci a’r stwffin. Llawer o ddiolch i Anti Magi a staff y gegin am baratoi ar ein cyfer.


Partion Nadolig
Partion NadoligCynhalwyd partion diwedd tymor i gloi’r dathlu. Cafwyd cyfle i fwynhau bwyd parti a gemau amrywiol.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 


Carolau
CarolauBore Dydd Iau Rhagfyr 19 cerddodd aelodau hyn côr yr ysgol i gartref henoed Gwynfa II ym Montnewydd i ddiddanu’r trigolion efo Mrs. Hughes, Anti Elen a Mr. Jones. Buont yn perfformio nifer o ganeuon Nadoligaidd yn ogystal ag un neu ddau o garolau er mwyn i bawb gael ymuno. Profiad pleserus iawn er eu bod wedi cael eu dal mewn andros o gawod o genllysg a glaw ar y ffordd yn ôl i’r ysgol! Diolch yn fawr i bawb.


CD ‘Nadolig Llawen’ Ysgol Bontnewydd
Llawer o ddiolch i chi am gefnogi ein menter i lansio CD ar gyfer y Nadolig. Erbyn hyn mae pob CD wedi ei werthu - 150 ohonynt. Gobeithio i chi fwynhau gwrando ar y gerddoriaeth dros yr ŵyl.


Adroddiad Blynyddol

Mae Adroddiad Blynyddol y Corff Llywodraethol wedi ei chyhoeddi heddiw.
Gallwch ddarllen yr adroddiad drwy glicio ar y linc isod. Os ydych am gopi papur o'r adroddiad, cysylltwch a Swyddfa'r ysgol.

Adroddiad Blynyddol - cliciwch yma


Dŵr Cymru
plant gyda LucyDydd Gwener, Tachwedd 29, death Lucy o gwmni Dŵr Cymru i ymweld â’r ysgol. Cafodd plant blwyddyn 1,2,3,4,5 a 6 gyflwyniad diddorol ganddi yn y neuadd. Eglurodd o lle roedd ein dŵr yn dod a sut mae o’n cyrraedd i’n tai ac i’r ysgol.

Mi fuodd yn rhoi gwers i bob dosbarth yn yr adran iau lle cawsom gyfle i ddysgu sut i arbed dŵr drwy ddefnyddio bag hipo yn y toilet a chofio diffodd y tap pan fyddwn yn ymolchi neu’n brwsio’n dannedd.
Diolch Lucy am ddiwrnod difyr iawn.


Pythefnos Arbeb Ynni
arbed ynniMae Ysgol Bontnewydd yn ysgol Werdd. Gan ei fod yn bythefnos Arbed Ynni, mae aelodau’r Cyngor Eco wedi penderfynu i fonitro pa mor dda yw plant a staff Ysgol Bontnewydd am gofio diffodd goleuadau, gwresogyddion a byrddau gwyn rhyngweithiol pan nad oes eu hangen. Maent wedi creu system wobrwyo a chardiau gweledol arbennig er mwyn atgoffa pawb. Tybed pa ddosbarth fydd, ar ddiwedd y pythefnos, yn cael amser chwarae/aur ychwanegol am eu gwaith da?


Garddio gydag Anna
garddioBu disgyblion o flynyddoedd 5 a 6 yn hynod o brysur yn cydweithio gydag Anna Williams, Swyddog Garddio Bywyd Gwyllt. yn tacluso ardd yr Ysgol. Mae bob amser yn bleser croesawu Anna i'r ysgol gan ei bod yn ein addysgu am bob math o bethau yn ymwneud â byd natur gan gynnwys sut i ofalu a datblygu'r ardd bywyd gwyllt.


Lansio ein CD Nadolig
plentynDaeth y Nadolig yn fuan i Ysgol Bontnewydd eleni. Ar Dachwedd 21ain, bu plant yr ysgol yn brysur iawn yn recordio CD ar gyfer y Nadolig. Mae’r CD yn cynnwys deuddeg o ganeuon (chwech gan ddisgyblion y Cyfnod Sylfaen a chwech gan ddisgyblion CA2) a thair eitem gan Fand Pres yr Ysgol.

Cafwyd cystadleuaeth ‘Dylunio’r clawr’. Llongyfarchiadau mawr i Keelan a ddaeth i’r brig.

Rydym yn derbyn archebion ar gyfer y CD ‘Nadolig Llawen’. Pris y CD yw £8.00. Peidiwch â cholli’r cyfle arbennig hwn.


Operation Christmas Child

plant 3 plentyn

Mae 94 bocs ar eu ffordd i Belarus. Bydd eu cynnwys yn rhoi gwen ar wyneb pob plentyn fydd yn derbyn anrheg yn ystod y Nadolig. Hoffwn ddiolch o galon i’r holl ddisgyblion a’u teuluoedd a fu’n brysur iawn yn paratoi’r bocsys esgidiau llawn anrhegion.


Diwrnod Plant mewn Angen
pudseyBu cynnwrf mawr wrth i Pudsey ymweld ag Ysgol Bontnewydd ar ddiwrnod Plant mewn Angen. Cafodd groeso cynnes iawn ac ‘roedd wrth ei fodd yn gweld yr holl blant ac oedolion wedi gwisgo yn eu pyjamas a’u dillad smotiog lliwgar. Roedd hefyd yn wen o glust i glust wrth glywed y newyddion gwych sef bod yr ysgol wedi casglu £169 tuag at yr achos da. Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Gwasanaethau boreol
Yn ddiweddar bu’n fraint cael Mr Owen o’r elusen ‘Operation Christmas Child’ a’r Parchedig Deion Evans i gynnal gwasanaethau boreol. Diolchwn am eich cwmni a’r negeseuon pwysig a rannwyd. Edrychwn ymlaen i’ch gweld yn fuan.


Band Pentref
Mae Band Pentref wedi ei sefydlu dan arweiniad Mr Dylan Williams sy'n cynnwys plant oed cynradd ac uwchradd. Llongyfarchiadau mawr iddynt ar eu llwyddiant diweddar a phob dymuniad da iddynt yn y rownd nesaf o gystadlu.


Ymweliad â Mynydd Gwefru
Gan fod blwyddyn 4 yn astudio uned o waith ar drydan yn ystod y tymor hwn fe gawsant fynd, ynghyd â’u hathrawon, Mrs. Anwen Hughes a Mrs. Susan Williams i ymweld â Mynydd Gwefru a Phwerdy Dinorwig yn Llanberis. Wedi gwylio ffilm ar sut a pham yr adeiladwyd y pwerdy cawsant fynd ar fws i ymweld â’r ceudwll anferth, y mwyaf yn Ewrop, i weld y man rhyfeddol hwn sydd tu mewn i Fynydd Elidir. Cawsant ein tywys gan Ray a ddysgodd llawer iawn i ni am Bwerdy Dinorwig. Mwynhaodd pawb a chawsant ddiwrnod hynod o ddifyr a diddorol.


Gweithgareddau Mathemateg
plantBum yn ffodus iawn i gael benthyg llond trol o gemau a posau mathemategol gan gwmni Techniquest. Cafodd disgyblion blynyddoedd 3 a 5 hwyl garw wrth archwilio mathemateg yn ymarferol a defnyddiasant sawl sgil mathemategol i ddatrys y problemau a phosau gyda phartner.

 


Pontydd
plant gyda phontDydd Mawrth Tachwedd 5 daeth Mr.Gwilym Evans i flwyddyn 3 i wneud gweithgaredd gwyddoniaeth a mathemateg gyda’r plant. ‘Pontydd’ oedd y thema.

Cawsom ddysgu llawer am bontydd a chael cyfle i adeiladu pont allan o bapur, pren a gwellt gan drio gwneud pont oedd yn gryf. Llongyfarchiadau i grwp Tia am adeiladu’r bont gryfaf a diolch yn fawr i Mr. Evans.


Gwasanaeth Diolchgarwch
plantLlawer o ddiolch i ddisgyblion blwyddyn 5 am baratoi gwasanaeth diolchgarwch arbennig i’w rhieni, aelodau Clwb Gwyrfai, disgyblion Uned Gwyrfai a gweddill disgyblion yr ysgol ar y thema ‘Diolch’. Defnyddiasant y cyfle i’n atgoffa am yr holl resymau sydd ganddom ni i fod yn ddiolchgar ac am y ffyrdd gallem helpu eraill sydd ddim mor ffodus.


Arwyn seren y sgrin deledu
arwyn
Llongyfarchiadau mawr i Arwyn am gael ei ddewis i fod yn lais y cymeriad ‘Iolo y daten’ ar y rhaglen deledu i blant ‘Tatws Newydd’. Cofiwch wrando allan amdano ar sianel S4C ar foreau Mawrth ac Iau.


Diogelwch y Ffordd – Cynllun Beicio
plant

Bu disgyblion blwyddyn 6 yn brysur iawn yn dysgu rheolau beicio ar y ffordd fawr. Dysgasant sut i gychwyn, stopio a throi yn ddiogel tra’n defnyddio’r ffordd fawr. Derbyniodd y disgyblion dystysgrif Lefel 2 a phecyn beicio’n ddiogel.


Ymweliad Oriel Môn
plantAr Hydref 23 aeth disgyblion blwyddyn 3 efo Mrs. Hughes a Mrs. Owen i Oriel Môn ac i safle melin Llynnon. Yn yr oriel buom yn dysgu am nifer o bethau yn y gorffennol yn cynnwys gweld rhai o’r arteffactau Celtaidd a gasglwyd o Lyn Cerrig Bach yn ynys Môn.
Yna cawsom fwyta cinio mewn tŷ Celtaidd cyn i Ash fynd â ni i dŷ crwn arall oedd wedi ei lenwi a’i addurno yn union fel y byddai hi wedi bod yn amser y Celtiaid dros 2000 o flynyddoedd yn ôl. Cawsom wisgo i fyny a chael peintio ein hwynebau yn ogystal a dysgu llawer o ffeithiau difyr a diddorol am fywyd y cyfnod.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau.


Disgo Calan Gaeaf
plant mewn gwisg ffansiDawnsio, bwyta a chymdeithasu di-ri bu yn ystod ein Disgo Calan Gaeaf. Llongyfarchiadau mawr i’r rhai bu’n ffodus iawn ennill gwobr yn y gystadleuaeth gwisg ffansi. Carwn ddiolch i’r Gymdeithas Rieni ac Athrawon am drefnu’r noson ac i bawb a goginiodd y cacennau a chwn poeth blasus.


Sioe Mathemateg
2 blentynAr ddydd Llun, Hydref 21, bu disgyblion blynyddoedd 4, 5 a 6 yn dditectifs gwych yn ystod gweithdy Mathemateg hynod o ddiddorol. Bu pob un ohonynt yn weithgar iawn er mwyn canfod a defnyddio’r cliwiau a’r ffeithiau amrywiol er mwyn canfod pwy oedd y troseddwr a oedd wedi bod yn lladrata yn labordy Delyth Deallus. Go dda chi blant am ddefnyddio’ch sgiliau mathemateg i ddatrys y broblem.


Capel Libanus
plant yn y capelFel rhan o waith Addysg Grefyddol, bu Blwyddyn 1 a 2 yn ymwled â Chapel Libanus ym Montnewydd. Cawsom ein croesawu gan y Parch Deian Evans a Mr Clifford Jones. Cymerodd Blwyddyn 1 ran mewn gwasanaeth priodas ffug a chymerodd Blwyddyn 2 ran mewn gwasanaeth bedydd. Cafodd pawb hwyl yn dysgu am y grefydd Gristnogol trwy weithgareddau ymarferol. Gofynnwyd gwestiynau synhwyrol iawn gan y disgyblion. Da iawn, bawb.


Diwrnod Eidalaidd
plantPenderfynodd y Cyngor Ysgol mai ‘Diwrnod Eidalaidd’ byddwn yn ei gael y tymor yma. Gyda chymorth Anti Magi a chriw'r gegin, trefnwyd i weinyddu cinio Eidaleg er mwyn rhoi cyfle i bawb flasu bwyd poblogaidd y wlad. Gwisgodd nifer fawr iawn o’r disgyblion mewn dillad sy’n gysylltiedig â’r wlad a chawsant gyfle i ymgymryd â gweithgareddau amrywiol a datblygu eu hymwybyddiaeth o’r wlad ac yr iaith Eidaleg. Edrychwn ymlaen er mwyn clywed gan y Cyngor Ysgol pa wlad fydd yn cael ein sylw yn ystod Tymor y Pasg.


Sialens Ddarllen y Llyfrgell
plantRoedd yn bleser derbyn llythyr gan Cyngor Gwynedd yn ein hysbysu bod 38 o ddisgyblion Ysgol Bontnewydd wedi llwyddo i gwblhau yr her genedlaethol ‘Sialens Ddarllen’ eleni.

 

3 plentyn

Go dda chi blant am ymweld â’r llyfrgell o leiaf tair gwaith yn ystod cyfnod gwyliau’r haf a darllen o leiaf chew llyfr. Daliwch ati!Cynllun Wish y Daily Post
wish daily postMae’r Cyfnod Sylfaen wedi bod yn llwyddiannus ac yn un o’r 150 o fudiadau sydd yn rhan o gynllun Wish y Daily Post. Gofynnwn yn garedig i chi gasglu’r talebau sydd yn ymddangos yn y Daily Post o rŵan tan ddechrau mis Rhagfyr. Mwya’n byd o dalebau cawn, mwya’n byd fydd ein cyfran o’r £25,000. Danfonwch eich talebau i’r Ysgol.


Noson Gwricwlaidd ADY
poblCafwyd noson hynod o ddifyr yng nghwmni Ffion Edwards Elis, Uwch Seicolegydd Addysg Gwynedd a Môn. Testun y drafodaeth oedd Anghenion Dysgu Ychwanegol.
Cyflwynodd Ffion, camau’r broses ADY gan gynnwys rhoi gwybodaeth am anhwylderau Iaith benodol megis Dyslecsia.


Noson Gyda’r Ser, Y Galeri
Cafwyd gwledd o gyngerdd ar nos Wener 11 o Hydref yn y Galeri.
Ymysg yr artistiaid roedd Dafydd Iwan, Y Moniars, Dylan a Neil, Bryn Fon a Geraint Lovegreen. Heb os gwir ser y noson oedd Band Pres Ysgol Bontnewydd!
Perfformiodd y band yn wych o dan arweiniad Mr Dylan Williams
Dai awn chi!


Twrnament Pêl-rhwyd Cymru
tim

Llongyfarchiadau gwresog i’r tîm pêl-rhwyd a ddaeth yn ail yng nghystadleuaeth Pêl-rhwyd Cymru. Chwaraeodd y tîm yn wych gan ennill saith gem a cholli un. Da iawn chi genod!!


Diwrnod T.Llew Jones
plantRoedd cymeriadau hynod o liwgar i’w gweld ym mlwyddyn 6 heddiw wrth i’r dosbarth ddathlu diwrnod T.Llew Jones. Roedd y dosbarth yn llawn môr-ladron, lladron, boneddigion ac ysbrydion. Cafwyd diwrnod hynod o ddifyr yn darllen rhannau o’i lyfrau dysgu am rai o’r cymeriadau lliwgar sydd ynddynt. Cliciwch yma i weld mwy o luniau.


Ymweliad Blwyddyn 6 â gwersyll yr Urdd Glanllyn
Cafodd disgyblion blwyddyn 6 dri diwrnod yn llawn antur yng ngwersyll yr Urdd Glanllyn. Cawsant hwyl a sbri yn cymryd rhan mewn pob math o weithgareddau megis canwio, adeiladu rafft, nofio, dringo, cyfeiriannu, bowlio deg a’r cwrs rhaffau. Roedd yn gyfle da i wneud ffrindiau newydd a mwynhaodd pawb y profiad yn fawr.

Glanllyn
Glanllyn
Glanllyn

Ymweliad Addysgol  Blwyddyn 5 - Amgueddfa Lechi Llanberis

partiAr ddydd Llun, Medi 23, cafodd disgyblion blwyddyn 5 ddiwrnod hynod o ddiddorol tra’n ymweld âg Amgueddfa Lechi Llanberis. Yn ystod y dydd dysgant ychydig am hanes Chwarel Dinorwig a gwaith y chwarelwyr a buont yn brysur iawn yn arsylwi ar y celfi amrywiol a chymharu tu mewn a thu allan i dai stryd Fron Haul. Uchafbwyntiau’r dydd oedd gweld chwarelwr go iawn yn hollti a naddu llechi ac ymweld â Chwarel Vivian i weld y wagenni’n symud i fyny a lawr yr inclen.  Hoffwn ddiolch i holl weithwyr yr Amgueddfa am y croeso cynnes.

 

Trip plant y dosbarth Derbyn

bowlio moth


Par y sleidDdydd Gwener, Gorffennaf 12fed, cafodd plant y dosbarth Derbyn eu trip blynyddol. Eleni treuliwyd y diwrnod yn “Pili Palas”, Porthaethwy. Cafwyd amser wrth eu boddau a thywydd bendigedig. Mwynhaoodd y plant amrywiaeth o weithgareddau diddorol drwy gydol y dydd a chafwyd diwrnod i’w gofio!


Parti’r Chwedegau

PLANT MEWN GWISG FFANSI bowlio

tystysgrifau
Cafodd disgyblion blwyddyn 6 barti’r chwedegau cyn ffarwelio â’r ysgol. Roedd cymeriadau hynod o liwgar i’w gweld a cawsant ddiwrnod yn llawn hwyl a chwerthin. Cliciwch yma i weld mwy o luniau.
Bowlio

plant bowlio

tystysgrifau
Cafodd disgyblion blwyddyn 6 fore hynod o ddifyr yn dysgu sut i fowlio yng Nghlwb Bowlio Caernarfon. Mwynhaodd pawb ddysgu sgil newydd, ac roedd ambell un yn arddangos dawn naturiol – bowlwyr y dyfodol hwyrach??


Parti'r Dosbarth Meithrin
parti

I ddathlu diwedd y tymor cafodd y Dosbarth Meithrin barti tedis. Cawsant hwyl yn chwarae gemau a dawnsio yn y neuadd, cyn mynd allan i'r ardd gyda'u tedis i fwynhau picnic blasus yn yr heulwen braf. Cliciwch yma i weld y lluniau


Cronfa Alaw
Hoffwn ddiolch o galon i bawb sydd wedi cyfrannu tuag at gronfa Alaw. Erbyn hyn ‘rydym wedi casglu £305. Dymunwn y gorau i Alaw a’i theulu ac edrychwn ymlaen at ei gweld yn ôl yn yr ysgol yn fuan.


Diwrnod y Gorllewin Gwyllt

plant mewn dillad cowbois bwyta bwyd cowboi

Penderfynodd y Cyngor Ysgol i gynnal ‘Diwrnod y Gorllewin Gwyllt’ y tymor yma ac ar yr un pryd codi arian tuag at Cylch Meithrin, Bontnewydd . Gyda chymorth Anti Magi a chriw'r gegin, trefnwyd i weinyddu cinio er mwyn rhoi cyfle i bawb flasu bwyd poblogaidd y wlad a gwisgodd nifer fawr iawn o blant ac athrawon mewn dillad sy’n gysylltiedig â’r wlad a chafodd y disgyblion gyfle i ymgymryd â gweithgareddau amrywiol. Cafwyd hwyl garw ac edrychwn ymlaen er mwyn clywed gan y Cyngor Ysgol pa wlad fydd yn cael ein sylw yn ystod y flwyddyn addysgol nesaf.


Gwobr Clwb Chwaraeon
plant gyda'r gwpan

Llongyfarchiadau mawr i dîm pêl-droed Blwyddyn 5, Bontnewydd a dderbyniodd y wobr am fod y tîm pêl-droed mwyaf teg yn y gynghrair eleni. Braf iawn oedd clywed y newyddion hyn, daliwch ati.

 


Gweithgareddau Tennis

tennis tennis  

tennis

Cafwyd amser cinio yn llawn hwyl a sbri pan ddaeth Huw yr hwyaden ac aelodau o Ganolfan Tennis Arfon i gynnal gweithgareddau tennis gyda disgyblion yr adran iau. Braf oedd gweld y disgyblion yn mwynhau.

 


Ymweliad P.C. Williams – Swyddog yr Heddlu

plant plant  

plantDaeth P.C. Williams – Swyddog Cyswllt Ysgolion yr Heddlu i roi cyflwyniadau amrywiol i flynyddoedd 1,3,4,5 a 6. Dysgwyd gwersi pwysig am bobl sy’n ein helpu, sut i wneud penderfyniadau doeth, ymddygiad gwrth gymdeithasol a pheryglon cyffuriau.

 


Taith i Gaerdydd – Disgyblion blynyddoedd 5 a 6
plantAr Fehefin 19-21 aeth hanner cant o ddisgyblion blynyddoedd 5 a 6 gyda’u hathrawon Miss Madine a Miss Pritchard a thair cymhorthydd ar daith i’r brifddinas. Ar y ffordd i lawr i’r De, galwasant ym Mhwll Mawr, Blaenafon ble cawsant ddysgu llawer am fywyd a gwaith y glowyr a phlant yn ystod Oes Fictoria. Canolfan yr Urdd oedd y man aros a thra yng Nghaerdydd cawsant ymweld â’r Cynulliad, Bae Caerdydd, Stadiwm y Mileniwm a Sain Ffagan. Cawsant hefyd gyfle i weld ffilm a chwarae gêm bowlio deg. Gwelwyd a dysgwyd lawer a chafodd pob un hwyl a sbri. Yn sicr bydd y profiadau di-ri yn aros yng nghof y plant am flynyddoedd maith.

Cliciwch yma i weld ychydig o ffotograffau (lluniau yn dod yn fuan)


Mabolgampau Cyfnod Allweddol 2

mabolgampau rhedwyr  

Cafodd disgyblion blynyddoedd 3, 4, 5 a 6 lawer o hwyl wrth gymryd rhan yn y mabolgampau ysgol eleni. Bu cystadleuaeth brwd gyda phob un disgybl yn gwneud ei orau glas i gasglu pwyntiau i’w tîm.

Eleni tîm Gwyrfai a ddaeth i’r brig. Go dda chi.


Arolwg trafnidiaeth
Yn ddiweddar treuliodd disgyblion blwyddyn 5, un awr yn cyfri’r holl drafnidiaeth sy’n teithio ar y ffordd A487 drwy Bontnewydd. A fedrwch goelio gwelsom dros fil a hanner o gerbydau amrywiol rhwng deg ac un ar ddeg o’r gloch y bore? Gwnaethpwyd hyn er mwyn casglu data i ategu ein barn ar y pwnc llosg ‘Ffordd Osgoi Bontnewydd’.


Trip Blynyddol

plant
Dydd Llun Mehefin 17 aeth disgyblion blwyddyn 3 ar eu trip blynyddol i faes carafanau Brynteg yn Llanrug efo Mrs. Hughes a Mrs. Farrer.

 

plant
Cawsant lawer o hwyl yn dringo, yn saethu bwa saeth, yn nofio ac yn chwarae yn yr ardal chwarae meddal. Diolch i holl staff Brynteg a’n helpodd i wneud y diwrnod yn llwyddiant.


Mabolgampau’r Urdd
plant

Llongyfarchiadau i’r sgwad athletau fu’n cystadlu’n frwd ym Mabolgampau’r Urdd ar gaeau Ysgol Syr Hugh Owen neithiwr. 

plant

Dymuniadau gorau i Ela, Cai Tudur, Ifan ac Elis (bl6), Guto (bl5), Megan Euros (bl4) a Gethin (bl3) sy’n cystadlu yn y rownd nesaf yn Nhreborth heno.

 


Ymweliadau
picnicBu disgyblion Blwyddyn 1 a 2 yn ymweld â Pharc Glynllifon a Dinas Dinlle fel rhan o'u hymweliad blynyddol. Cawsom ein tywys o gwmpas y goedwig gan Mr Gareth Jones, warden y parc. Fe wnaeth Mr Jones ddangos rhai planhigion a rhoi ychydig o hanes y parc i'r disgyblion.

ar y traethAr ôl cinio cawsom ein cludo i'r traeth. Roedd rhai disgyblion yn dangos diddordeb yn y pethau byw oedd yn y pyllau bach. Gwelwyd crac bach yn tyllu'n eiddgar i ddiogelwch y tywod! Roedd pawb wedi ymddwyn yn dda iawn ac wedi mwynhau eu hunain. Cawsom ddiwrnod bendigedig a hynod o braf.


Gŵyl Gyfeiriannu Arfon – Parc Padarn Llanberis
3 bachgen
Cafodd disgyblion Blwyddyn 6 brynhawn prysur yn cymryd rhan yng ngŵyl gyfeiriannu Arfon ym Mharc Padarn, Llanberis. Dymunwn bob lwc i Ynyr a Dilon fydd yn cael mynd ymlaen i’r rownd nesaf yng Nglynllifon ar Fehefin 28ain.


Eisteddfod yr Urdd Penfro 2013
band presLlongyfarchiadau mawr iawn i Fand Pres yr ysgol ar eu llwyddiant ysgubol yn Eisteddfod Yr Urdd Sir Benfro.

Perfformiodd y Band yn ardderchog. Diolch i Mr Dylan Williams am eu hyfforddi.

deio

Llongyfarchiadau gwresog i Deio Llyr ar ei lwyddiant eto eleni. Y flwyddyn yma daeth yn 2il ar yr Unawd Pres a 3ydd ar yr Unawd Cerdd Dant.

 


Trip Blwyddyn 4 i ben yr Wyddfa
plant

Ddoe, Mai 22, aethom ni o flwyddyn 4 ar ein trip blynyddol ar drên bach yr Wyddfa, o Lanberis yr holl ffordd i’r copa!

 

plant

Er bod yr haul yn gwenu’n Llanberis a’i bod y argoeli’n ddiwrnod braf a chlir, disgynnodd y niwl ar y copa fel oedd y drên yn cyrraedd y Hafod Eryri.

 

plant

Er na welsom y golygfeydd godidog o’r brig, cafodd pawb amser bythgofiadwy.

 

 


Eisteddfod Môn

YNYR

 

Llongyfarchiadau mawr i Ynyr Pritchard ar ei wobr gyntaf yn yr Unawd Llinynnol Bl 6 ac Iau.

 


3 plentynLlongyfarchiadau mawr i’r criw fu’n cystadlu yn Eisteddfod Môn yn ddiweddar. Dyma canlyniadau yr Unawd Pres
1af – Arwyn Edwards
2il – Ela Williams
3ydd –Cristian Rowley

plant


Llongyfarchiadau hefyd i’r Ensemble ddaeth yn 3ydd yn y gystadleuaeth dan 19 oed

 


Cyngerdd Patagonia
cyngerddBraf yw cefnogi cyn disgyblion wrth iddynt symud yn eu blaenau, a dyna oedd pwrpas cefnogi Cyngerdd Patagonia. Bydd Gwen Thomas , un o’n cyn disgyblion yn mynd ar daith yr Urdd i Batagonia cyn hir. Tra yno bydd yn cefnogi ysgolion a gweithgareddau Cymraeg. Er mwyn codi arian ar gyfer yr adnoddau hyn trefnwyd cyngerdd yn Ysgol Brynrefail. Bu Parti Cerdd Dant Bontnewydd yn rhan o adloniant y noson. Da iawn chi blant - canu swynol dros ben. Diolch i Mrs Rona Hughes am eu hyfforddi.


Eisteddfod yr Urdd Sir Benfro - Y Frech Goch
Gan fod yr Eisteddfod yn ddigwyddiad cyhoeddus, gofynnir i chi ddarllen y canllaw isod cyn teithio i'r Eisteddfod. Diolch

Cliciwch yma i weld y canllaw


Neges Ewyllus Da
plant

Cyflwynodd bl 6 Neges Ewyllus Da yr Urdd mewn gwasanaeth ysgol. Roedd y neges eleni wedi ei chreu gan bobl ifanc ardal Sir Benfro.

 

3 plentyn


Mae'r neges yn un pwysig ac yn dangos sut y gall dechnoleg cael ei ddefnyddio er lles eraill.

 


Gwasanaeth Boreol
Dydd Gwener Mai 10 oedd cyfle blwyddyn 3 i gymryd rhan yn y gwasanaeth boreol. Mi fuon nhw’n defnyddio geiriau a chaneuon i son am bob math o wahanol ffyrdd y byddwn yn dathlu. Fel rhan o hyn buon nhw’n action allan seremoni fedydd cristnogol gyda pob aelod o’r dosbarth yn cymryd rhan.


Caergylchu
Ar fore Iau, Mai 9, daeth Miss Gwenllian Roberts i siarad efo disgyblion blwyddyn 3. Mae hi’n gweithio yng nghanolfan Caergylchu yng Nghaernarfon a bu’n ein haddysgu am sut i helpu’r amgylchfyd drwy ailgylchu cymaint o’n gwastraff ag y gallwn. Soniodd hefyd am y math o waith sy’n digwydd yn y ganolfan. Mae’n swnio’n lle diddorol iawn.(Byddai’n braf cael mynd yno i weld!)
Diolch, Gwenllian


Gwaith Daearyddiaeth Blwyddyn 3
Blwyddyn3Prynhawn Dydd Mercher Mai 1af, bu plant blwyddyn 3 am dro efo Mrs. Hughes a Miss Burford i ddysgu ychydig am bentref Bontnewydd fel rhan o’n gwaith daearyddiaeth. Aethom i weld yr afonydd, y pontydd, y lonydd, rhai o’r strydoedd a’r stadau yn ogystal a rhai adeiladau eraill y pentref. Cafodd pawb brynhawn wrth eu bodd.


Newid Staff
alwena
Daeth diwedd cyfnod Mrs Alwena Lewis fel athrawes Cyfnod Sylfaen Ysgol Bontnewydd i ben. Bu Mrs Lewis yn athrawes yn yr ysgol am bron i bymtheg mlynedd. Llawer iawn o ddiolch iddi am ei gwaith caled ar hyd y blynyddoedd. Pob dymuniad da iddi yn ei swydd newydd fel athrawes gefnogol Ysgolion Meithrin Gwynedd.


Croeso nôl i Miss Rachel Wills sydd yn ymuno a staff yr ysgol fel athrawes ym mlwyddyn 1.


Twrnament Rygbi yr Urdd
plant
Da iawn y tîm rygbi fu’n cystadlu’n frwd yng nghystadleuaeth yr Urdd ar nos Fercher, 24ain o Ebrill. Chwaraeodd y tîm yn dda iawn. Diolch yn fawr i Mr Jason Parry am eu hyfforddi.

 


Cystadleuaeth Llyfrau Cymraeg Blynyddoedd 5 a 6
plantLlongyfarchiadau mawr iawn i dîm ‘Cwis Llyfrau, Blwyddyn 5’ a ddaeth yn ail allan o’r un ar hugain a oedd wedi cystadlu yng nghystadleuaeth Llyfrau Cymraeg, Gwasanaeth Llyfrgell, Gwynedd. Yn ôl y beirniad roedd eu hymateb personol ac emosiynol i’r llyfrau dan drafodaeth a chryfder mynegiant ac iaith y criw o bedwar ‘yn haeddu clod arbennig ac roeddynt yn agos iawn iawn i’r brig’.


Rhedeg Trawsgwlad
plant
Bu nifer fawr o ddisgyblion yr Adran Iau yn rhedeg trawsgwlad ar stad y Faenol neithiwr, nos Iau, 18fed o Ebrill. Llwyddodd pawb i gwblhau’r ras yn llwyddiannus a derbyniodd pob plentyn fedal am gymryd rhan. Da iawn chi blant.


Twrnament Pêl-droed yr Urdd
tim pel droed

Da iawn y tîm pêl-droed fu’n cystadlu’n frwd yng nghystadleuaeth yr Urdd ar nos Fawrth, 16eg o Ebrill. Chwaraeodd y tîm yn dda iawn gan ennill tair gem ac un gem gyfartal.

 

gem
Diolch yn fawr i Mr Aled Thomas a Mr Carwyn Williams am hyfforddi’r tîm.

 

 


Ymweliad gan y Gwasanaeth Tân
plentyn
Bu cynrychiolydd o'r gwasanaeth tân yn ymweld â ni ym mlwyddyn 4 wythnos ddiwethaf. Cawsom lawer o hwyl yn cael tro ar wisgo helmed arbennig a
dillad y gweithwyr tân. Maent wedi eu gwneud yn bwrpasol wrth gwrs i'w gwisgo mewn argyfwng tân.

Prif amcan yr ymweliad oedd i atgoffa pawb o beryglon tân a phwysigrwydd
gwirio'r larymau tân sydd gennym yn ein tai. Dysgasom lawer a mwynhawyd yr
ymweliad gan bawb.


Ymweliad Blwyddyn 5 â swyddfa Llywodraeth Cymru, Llandudno
plant o gwmpas bwrddBu disgyblion Blwyddyn 5 yn brysur iawn yn dysgu am waith a chyfrifoldebau Llywodraeth Cymru tra’n ymweld â’r swyddfa yn Llandudno. Cawson ddychmygu eu bod hwy yn aelodau o’r Llywodraeth a gyda’r dasg bwysig o rannu arian i’r meysydd amrywiol sydd wedi eu datganoli gan gynnwys Addysg, Iechyd, Trafnidiaeth, yr Amgylchedd, Amaethyddiaeth, Diwylliant a Gofal Cymdeithasol. Yn wir ‘roedd yna ddadlau di-ri wrth drefnu y meysydd yn ôl eu pwysigrwydd a chytuno faint o arian dylent ei gael a pham. Yn y dyfodol, pwy a wyr efallai bydd rhai o’r plant yma’n aelodau o Lywodraeth Cymru!

Cliciwch yma i weld ychydig o ffotograffau. (lluniau yn dod yn fuan)


Band Pres
band pres
Cafodd Band Pres yr ysgol anrhydedd anhygoel dros y penwythnos pan lwyddon nhw i ennill y wobr gyntaf yng nghystadleuaeth Cenedlaethol Bandiau Pres Ieuenctid Prydain yn yr adran bandiau ysgolion.


Cafodd y gystadleuaeth ei gynnal yn y Royal Northern College of Music ym Manceinion. Roedd y profiad o gystadlu mewn cystadleuaeth mor arbennig yn un bythgofiadwy i'r plant. Mae'r disgyblion yn derbyn eu gwersi pres drwy Cymdeithas William Mathias - cynllun peripatetig y Sir . Mae ymroddiad eu hathro Mr Dylan Williams yn cael ei werthfawrogi'n fawr gan yr ysgol.

Yn ôl y beirniaid Paul Andrews a Morvern Gilchrist, roedd eu perfformiad yn 'ysbrydoledig' ac roedd eu sgiliau a'u tonyddiaeth yn wych i blant mor ifanc. Band Ysgol Bontnewydd oedd yr unig fand o Gymru yn y dosbarth yma ac fe ddaethant a chlod mawr i'r ysgol ac i Gymru

Cliciwch yma i ddarllen yr adroddiad

Cewch weld y perfformiad ar You Tube


Twrnament Pêl-droed yr Urdd i enethod
sioeLlongyfarchiadau mawr i dîm pêl-droed y genethod a ddaeth yn ail yn nhwrnament pêl-droed yr Urdd ym Mhorthmadog. Diolch yn fawr i Mrs Linda Jones am hyfforddi’r tîm.Diwrnod Indiaidd

plant bwyd a flag dillad sari

Trefnodd y Cyngor Ysgol ddiwrnod rhyngwladol arbennig iawn y ddoe sef Diwrnod Indiaidd.

Roedd y neuadd wedi ei haddurno gyda fflagiau’r wlad tra roedd disgyblion a staff yn eu gwisgoedd lliwgar. Cafodd plant gyfle i ddysgu am yr India ac am fywyd pobl o fewn y wlad.

I goroni’r cyfan cafwyd gwledd o bryd amser cinio. Roedd y cyri Korma yn fendigedig Anti Magi!


Pel rwyd Rhanbarth Eryri
tim pel rwyd

Llongyfarchiadau mawr i dim pelrwyd yr ysgol ar ddod yn ail agos yn ffeinal Eryri. Gwych genod.

 

 


Cafwyd llwyddiant ysgubol eto eleni yng nghystadlaethau Celf yr Urdd.
het

Llongyfarchiadau mawr i'r plant a'r staff fu'n eu cefnogi.

61 o wobrau yn yr Eisteddfod Cylch
38 o wobrau yn yr Eisteddfod Sir

12 o wobrau Cenedlaethol.

Llongyfarchiadau mawr i'r canlynol ar dod i'r brig:

Elin Mai Williams 1af Arlunio 2D bl 2 ac iau

Grwp Jac -1af Serameg bl 3 a 4

Grwp Gruffudd - 3ydd Serameg bl 5 a 6

Ela Davies -1af Argraffu bl 5 a 6

Megan Euros- 2il Tecstiliau 2D bl 3 a 4

Grwp Efa Ceiri - 2il Tecstiliau 2D bl 5 a 6

Nia Glyn - 1af Tecstiliau 3D bl 3 a 4

Grwp Erin Medi - 1af Gwehyddu bl 3 a 4

Grwp Cadi Lloyd - 2il Gwehyddu bl 5 a 6

Elis Thomas - 2il Penwisg Bl 6 ac iau

Ifan Thomas - 3ydd Dylunio a Thechnoleg bl 5 a 6

Grwp Catrin a Max - 3ydd Artefact bl 2 ac iau

Gallwch weld y canlyniadau ar wefan yr Urdd - cliciwch yma

 

Sioe Asiantaeth Fwyd
sioeSŵn chwerthin, chwerthin a mwy o chwerthin llenwodd neuadd yr ysgol wrth i ddisgyblion blynyddoedd 1 - 6 wylio’r sioe agoriadol gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd. Yna, wedi’r sioe orffen aeth y ‘gwyddonwyr’ o amgylch y dosbarthiadau er mwyn cael y plant i’w cynorthwyo i ddatrys y broblem enfawr sef: Pan fod gweithwyr y gwesty i gyd yn sâl?’

Wedi astudio’r holl gliwiau, daeth y disgyblion i’r penderfyniad mai gwenwyn bwyd oedd gan y gweithwyr oherwydd nad oedd y cogydd yn cadw at reolau ‘Diogelwch Bwyd’. Erbyn diwedd y dydd, roedd y disgyblion wedi gallu cynorthwyo’r gwyddonwyr i addysgu’r cogydd a rheolwraig y gwesty am bob un o’r hanfodion diogelwch bwyd ‘Creosghalogi, Glanhau, Oeri a Coginio’ gan amlygu rhesymau pam fod angen eu cadw er mwyn cadw’n iach.


Ymweliad Blwyddyn 4 â Llanberis
plantFel rhan o’u cwrs Daearyddiaeth, bu disgyblion Blwyddyn 4 ar ymweliad â Llanberis ddechrau mis Mawrth. Cerddasant ar hyd y Stryd Fawr gan gofnodi’r busnesau amrywiol sydd ar gael yno. Wedi cinio yn y Gilfach Ddu, Parc Padarn, ymwelsant â Chastell Dolbadarn. Roedd y tywydd yn hyfryd a chafodd pawb, yn ddisgyblion ac athrawon amser hynod o ddifyr.


Sioe Strafagansa Gwyddoniaeth a Mathemateg
plantHwyl a sbri cafodd disgyblion blynyddoedd 3 a 5 wrth ymweld â sioe ‘Strafagansa Gwyddoniaeth a Mathemateg’, ym Mynydd Gwefru, Llanberis. Techniquest a Phrifysgol Lerpwl oedd wedi trefnu’r sioe a bu’r disgyblion wrth eu bodd yn ceisio datrys y problemau Mathemateg amrywiol a chydweithio er mwyn dyfeisio gwrthrych fyddai’n cludo wy i’r ddaear mor araf â phosibl ac wrth gwrs glanio mewn un darn.


Eisteddfod Sir Eryri
Bu rhai o ddisgyblion yr ysgol yn brysur iawn yn Eisteddfod Sir Eryri. Cafwyd sawl llwyddiant ac ambell siom – ond dyna natur ‘Steddfod.

Llongyfarchiadau i Deio bl 6 ar ennill yr Unawd Cerdd Dant a’r Unawd Pres.
Cyntaf eto eleni i’r Band Pres a hwythau hefyd yn mynd ymlaen i Eisteddfod Sir Benfro.

Canlyniadau:
Deio Llŷr - 1af Unawd Cerdd Dant dan 12 oed
Martha Ceiriog – 4ydd Unawd dan 12 oed
Ynyr Pritchard – 2il Unawd Llinynnol dan 12 oed
Ela Davies – 2il Unawd Telyn dan 12 oed
Deio Llŷr - 1af Unawd Pres dan 12 oed
Ela Williams – 3ydd Unawd Pres dan 12 oed
Parti Cerdd Dant – 2il
Parti Deulais – 4ydd
Y Band – 1af
Da iawn hefyd i Catrin, Luned a Glyn am gystadlu mor dda.


Athletau Sporthall Ysgolion Arfon

Llongyfarchiadau mawr i griw o ddisgyblion blwyddyn 6 a ddaeth yn drydydd yng nghystadleuaeth athletau Sporthall Ysgolion Arfon. Cafodd y naw disgybl hwyl a sbri wrth gymryd rhan yn y campau amrywiol.

 


Disgyblion Dan 5
plant dan 5Bu disgyblion Dan 5 yn brysur iawn y tymor hwn. Cawsant gyfle i wneud briciau gan ddefnyddio clai arbennig fel rhan o'u thema Tŷ Ni Tŷ Chi.


Caswant gyfle i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi Sant wrth wisgo i fyny yn eu gwisg Cymreig ac arbrofi ysgrifennu gyda pluen fel Dewi ei hun.
Ymlaen wedyn, i ddathlu Diwrnod y Llyfr a gwisgo fel eu hoff cymeriad.

Cafodd disgyblion y dosbarth Derbyn becyn o lyfrau yn rodd fel rhan o fenter darllen Llywodraeth y Cynulliad. Cliciwch yma i weld mwy o luniau.


Caeau Chwarae Di- fwg
llysgenhadonAr Ddydd Mawrth y 12fed o Fawrth cynhaliwyd lansiad swyddogol Gwynedd o bolisi Caeau Chwarae di- fwg. Gwahoddwyd Llysgenhadon Efydd ysgolion Gwynedd i fynychu'r lansiad. Aeth Ifan a Cara Llysgenhadon Ysgol Bontnewydd i'r lansiad. Dyma oedd eu neges:

"Diolch i chi am ddod yma heddiw i gefnogi lansiad Meysydd Chwarae Di Fwg Gwynedd. Mae Ifan a finnau, Llysgenhadon Efydd o Ysgol Bontnewydd, a phlant yr ysgol i gyd, yn hapus i gefnogi'r ymgyrch yma, Rydym yn gwneud llawer o waith yn yr ysgol am effeithiau tybaco, ac wedi astudio effeithiau mwg ail law hefyd. Mae'n gallu achosi nifer o afiechydon ac yn gallu gwneud problemau fel asthma, yn waeth mewn plant.

Fel Llysgenhadon Efydd, rydym yn awyddus i gael plant i gymryd rhan mewn gweithgareddau egnïol, er mwyn cadw'n iach ac yn heini. Gan fod yna dros
7000 o gemegau mewn sigarét, gan gynnwys dros 70 sy'n wenwynig, mae hyn yn effeithio'r amgylchfyd rydym ni'n chwarae ynddi, ac yn effeithio ein gallu i gadw'n iach. Rydym am weld dyfodol di-fwg yng Ngwynedd ac yng Nghymru, ac mae gofyn i bobl i beidio ag ysmygu yn y meysydd chwarae yn gam tuag at
gyflawni hyn."


Cyngerdd Gŵyl Ddewi

plant plant yn canu

Cliciwch yma i weld rhaglen y cyngerdd

plant yn canu

Cafwyd noson arbennig yn y Ganolfan yng nghwmni plant yr ysgol mewn cyngerdd Gŵyl Ddewi.

Roedd y neuadd yn orlawn a chafwyd perfformiadau arbennig gan y plant. ‘Gwell nag unrhyw beth ar y teledu!’ yn ôl rhai o’r gynulleidfa.


Gweithio yn y Gymuned

plant pobl y clwb

Bu disgyblion blwyddyn 1 a 2 yn diddanu aelodau Clwb Gwyrfai yn eu cyfarfod misol diweddar.

pobl y clwb

Daeth yr aelodau ynghyd i’r ysgol i ddathlu Gŵyl Ddewi gyda’r plant ac i gael te bach Cymreig. Cafwyd prynhawn gwerth chweil yng nghwmni aelodau hŷn y pentref.


Celf yr Urdd
gwaith celfCafwyd llwyddiant ysgubol eto eleni yng nghystadlaethau Celf yr Urdd. Llongyfarchiadau mawr i’r plant a’r staff fu’n eu cefnogi.

61 o wobrau yn yr Eisteddfod Cylch
38 o wobrau yn yr Eisteddfod Sir

Gallwch weld y canlyniadau ar wefan yr Urdd - cliciwch yma


Gŵyl Ddewi
disgyblion
Llawer o ddiolch i ddisgyblion blwyddyn 2 am baratoi gwasanaeth arbennig i’w rhieni a gweddill plant yr ysgol am Fawrth y 1af. Cawsant gyfle i adrodd rhai o hanesion Dewi Sant a chyfle i gofio pam ein bod yn dathlu’r diwrnod arbennig hwn.

Yn ôl yr arfer gwisgodd rhan fwyaf o ddisgyblion yn eu gwisg Gymreig boed yn wisg draddodiadol neu’n grys rygbi.

Paratodd Anti Magi wledd o ginio cig oen Cymreig. Diolch yn fawr iddi hi a’r staff.


Eisteddfod Cylch yr Urdd
tri plentyn
Bu plant a staff yr ysgol yn hynod o brysur yn Eisteddfod Cylch yr Urdd yn ddiweddar . Cafwyd diwrnod ardderchog o gystadlu ym Mrynrefail a llawer o lwyddiant. Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Dyma rai o’r canlyniadau:
Catrin bl 1 – 2il Unawd dan 8
Luned ac Osian bl 2 – 2il a 3ydd Llefaru dan 8
Martha a Deio - 2il a 3ydd Unawd dan 12
Arwyn ac Ynyr – 3ydd Deuawd dan 12
Deio – 1af Unawd Cerdd Dant dan 12
Glyn bl 3 – 1af Unawd Piano
Ynyr bl 6 – 1af Unawd Llinynnol
Ela a Deio – 1af ac 2il Unawd Pres
Ela bl 6 – 1af Unawd Telyn
Ensemble Offerynnol – 2il
Band Pres – 1af
Parti Deulais – 1af a 3ydd
Parti Cerdd Dant – 1af
Parti Llefaru – 2il
Côr - 3ydd

Pob hwyl gyda’r cystadlu yn Eisteddfod Sir Eryri yn Neuadd PJ Prifysgol Bangor ar 16/3/12


Diwrnod Oes Fictoria
plant mewn dsillad oes fictoriaAr y pedwerydd o Chwefror, cafodd disgyblion blwyddyn 5 ddiwrnod tra gwahanol. Cafodd y disgyblion oll gyfle i actio a chael profiad o sut fywyd oedd i blentyn ysgol yn ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Yn wir roedd Miss Madine hefyd wedi newid ac roedd yn cerdded o amgylch y dosbarth gyda chansen!

Yn y bore cafodd y plant gyfle i weithio o dan amodau llym a chaeth a defnyddio sialc ac inc i ysgrifennu. Cafodd rhai plant gyfle i fod yn ‘fyfyrwyr athrawon’ ac roedd rhaid i bob un plentyn gofio siarad Saesneg rhag ofn iddynt orfod gwisgo’r ‘Welsh Not’! Wrth gwrs doedd neb chwaith yn gwenu pan oedd y ffotograffydd yn tynnu llun y dosbarth.

Roedd y prynhawn yn llawer mwy anffurfiol a chawsant gyfle i chwarae marblis ac astudio tudalennau o hen lyfrau log a llyfrau cosb Ysgol Bontnewydd. Yn wir roedd y disgyblion oll wedi mwynhau’r profiadau amrywiol ac wedi datblygu eu dealltwriaeth o fywyd yn ystod y cyfnod ac astudiwyd yn eu gwersi Hanes.


Disgo Santes Dwynwen
Er mwyn cofio a dathlu Nawddsant Cariadon Cymru, cynhaliwyd disgo ‘Santes Dwynwen’ yn neuadd yr ysgol ar nos Iau, Ionawr 24ain. Yn wir roedd yn noson hwyliog iawn gyda llawer o ddawnsio a bwyta! Hoffwn ddiolch o galon i’r Pwyllgor Rhieni/Athrawon am drefnu’r noson ac i’r holl rieni ac anfonwyd cyfraniadau amrywiol gan gynnwys yr holl gacennau blasus.


Sioe Fathemateg
plantCafodd disgyblion y Cyfnod Sylfaen gyfle i fwynhau Sioe Fathemateg o dan ofalaeth cwmni “Techniquest”, ddydd Mawrth, Ionawr 15fed, 2013. Bu’r plant yn ymwneud ac amrywiol weithgareddau oedd yn cynnwys tasgau meddwl ac ymchwiliol o dan y pennawd “Trefnu Parti”. Mwynhaodd pawb y profiad yn fawr!


Sioe ‘Hei Hogiau Bach’
sioeHwyl a sbri cafodd disgyblion Cyfnod Allweddol 2 wrth wylio’r sioe ‘Hei Hogiau Bach’. Y Gwasanaeth Llyfrgell oedd yn gyfrifol am y gwaith ac, yn ystod y sioe, darllenwyd a pherfformiwyd rhannau o lyfrau amrywiol gan yr actorion Dyfrig Evans a Catrin Mara. ‘Cynilo arian’ a ‘Byw yn wyrdd’ oedd y themâu ac ‘roedd pob un o’r plant wrth eu bodd yn gwrando ac edrych ar yr actorion yn dod a’r storïau’n fyw. Yn sicr ‘roedd pob un yn awyddus iawn i wybod beth oedd am ddigwydd nesaf yn y storïau. Mae nifer fawr o ddisgyblion yr ysgol eisoes yn ymweld â’r llyfrgelloedd lleol gyda’u teuluoedd ac mae rhai erbyn hyn wedi mynd ati i ddarllen gweddill y storïau a gyflwynwyd.


Ymweliad Blwyddyn 6 i ‘Pentref Peryglon’
criw o blantBu disgyblion blwyddyn 6 ar ymweliad addysgol i ‘Pentref Peryglus’ yn Nhalacre i ddysgu am yr holl beryglon sydd o’u cwmpas bob dydd. Treuliasant y diwrnod yn teithio trwy’r gwahanol barthau yn gweld, a dysgu am y peryglon posib mewn gwahanol lefydd a sefyllfaoedd e.e. mewn gorsaf dren, yn y cartref, yng nghefn gwlad, y ffordd fawr, ac ar lan y môr. Cafwyd diwrnod ardderchog a dysgwyd neseseuon pwysig. Cliciwch yma i weld mwy o luniau.


Twrnament Pêl-Rhwyd yr Urdd
tim pel rwyd
Llongyfarchiadau i’r sgwad pêl-rhwyd a ddaeth yn gyntaf yn rownd gyntaf cystadleuaeth pêl-rhwyd yr Urdd. Dymunwn yn dda iddynt yn y rownd nesaf.

 

Nadolig 2012
plant yn canuDaeth diwedd tymor gyda bwrlwm a phrysurdeb arferol y Nadolig. Nosweithiau Carolau cafwyd eleni yn hytrach na’r sioeau arferol a dyma fydd patrwm y blynyddoedd nesaf — sioe a noson o garolau am yn ail flwyddyn. Braf oedd gweld a chlywed y plant yn perfformio mor hyderus.

plant yn bwytabwyta

Er mwyn cydnabod gwaith caled y plant, cafwyd partïon hefyd i ddathlu’r ŵyl.


Bu Côr yr ysgol yn diddanu ym Morrisons, cartref Gwynfa ac yng Ngŵyl y Siambr Fasnach. Roeddwn yn hynod o falch ohonynt. Bydd y côr i’w weld ar y sgrin fawr dros yr ŵyl os ydych am ragor o flas o’u canu.

morrisonsRoedd cinio Nadolig yr ysgol yn wledd unwaith eto eleni a’r disgyblion wedi ei fwynhau.

Diolch i holl staff yr ysgol am eu gwaith caled yn hyfforddi ac yn paratoi ar gyfer y dathliadau uchod.Dwylo’r Enfys
enfys
Heddiw daeth Cawod a Heulwen a chriw ‘Dwylo’r Enfys’ i’r ysgol i ffilmio. Roedd y plant wedi gwirioni i weld y cymeriadau ac i wylio darllediad cynta’r rhaglen ar Cyw S4C.Mae’r rhaglen wedi ei chreu gan Ruth Jones, mam Enfys a Danial. Llongyfarchiadau mawr iddi.

Cewch wylio mwy o’r gyfres bob bore dydd Llun am 8:30. Cofiwch i diwnio mewn i weld rhaglen arbennig plant Bontnewydd a Phendalar ar noswyl Nadolig


Operation Christmas Child

Hoffwn ddiolch o galon i’r holl ddisgyblion a’u teuluoedd sydd wedi bod yn brysur yn paratoi bocsys esgidiau llawn anrhegion i’w hanfon i blant sydd yn llai ffodus na ni yma ym Montnewydd. Mae 94 bocs ar eu ffordd i Fosnia ac ‘rydym yn gwybod bydd eu cynnwys yn rhoi gwen ar wyneb pob plentyn a fydd yn derbyn anrheg yn ystod y Nadolig.


Canu gyda’r grŵp Cowbois Rhos Botwnnog

Yn ystod Tymor yr Haf, cafodd disgyblion blwyddyn 4, sydd nawr ym mlwyddyn 5, gyfle i gyfansoddi a pherfformio cân gyda’r grŵp Cymraeg Cowbois Rhos Botwnnog. Mae’r gân nawr ar gael ar gryno ddisg ‘Cofi Roc’, sydd yn cynnwys naw o ganeuon sy’n cael eu perfformio gan ddisgyblion o holl ysgolion y dalgylch. Mae pob un o’r caneuon ar y CD yn ymwneud â’r thema Bro gyda phob ysgol yn canu cân am eu hardal hwy. Yn sicr cafodd y disgyblion hwyl a sbri’n wrth ymwneud â’r prosiect a dwi’n siŵr bydd pawb sy’n gwrando ar y CD yn cael gwledd.


Diwrnod Plant Mewn Angen
plnt mewn pyjamas
Er mwyn dathlu a chasglu arian ar gyfer yr elusen Plant Mewn Angen, gwisgodd y plant a’r athrawon naill ai pyjamas neu ddillad smotiog i’r ysgol.

 

plant

Cynhaliodd disgyblion blwyddyn 2 wasanaeth boreol er mwyn rheadru ychydig o wybodaeth am yr elusen a’i phwysigrwydd. Hyd yn hyn ‘rydym wedi casglu £184.

 


Disgo Calan Gaeaf

plant

Cafwyd noson hwyliog iawn yng nghwmni llu o sgerbydau a gwrachod yn ein disgo calan gaeaf.

 


tri plentyn
Roedd y plant wedi mwynhau'r dawnsio a’r gystadleuaeth gwisg ffansi. Dyma nhw'r enillwyr.

Llawer o ddiolch i’r Pwyllgor Rhieni/Athrawon am drefnu’r noson.


Diogelwch y Ffordd – Cynllun Beicio
Bu disgyblion blwyddyn 6 yn brysur iawn yn dysgu rheolau beicio ar y ffordd fawr. Dysgasant sut i gychwyn, stopio a throi yn ddiogel tra’n defnyddio’r ffordd fawr. Derbyniodd pawb dystysgrif Lefel 2 a phecyn beicio’n ddiogel.
Cliciwch yma i weld mwy o luniau.


Ymweliad Addysgol Blwyddyn 3

plant fel celtiaid

Ar Hydref 15 aeth disgyblion blwyddyn 3 efo Mrs. Hughes a Mrs. Parry i ymweld ag Oriel Mon a Melin Llynnon i ddysgu ychydig o hanes y Celtiaid yng Nghymru.


plant
Yn yr oriel bu Ceri yn dangos nifer o arteffactau Celtaidd o Lyn Cerrg Bach. Yn Llynnon bu Lloyd ac Arwyn yn dangos y tai crynion Celtaidd i ni. Mi ddysgon ni lawer iawn am sut oedd pobl yn byw yng Nghymru dros ddwy fil o flynyddoedd yn ôl.

 


Twrnament Pêl-rhwyd Cymru
tim pel rwyd
Llongyfarchiadau i’r tîm pêl-rhwyd fu’n cystadlu’n frwd yng nghystadleuaeth Pêl-rhwyd Cymru ddydd Llun, 15fed o Hydref. Chwaraeodd y tîm yn dda iawn gan ennill tair gem, tair gem gyfartal a cholli un.

 


Ymweliad Addysgol Bl5 - Amgueddfa Llechi Cymru, Llanberis
blwyddyn 5Ar Fedi 17eg, cafodd disgyblion blwyddyn 5 ddiwrnod arbennig o ddiddorol wrth ymweld ag Amgueddfa Lechi Cymru, Llanberis. Pwrpas yr ymweliad oedd i ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth y disgyblion am fywyd a gwaith y chwarelwyr yn ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Roedd yn agoriad llygad cael gweld chwarelwr go iawn yn hollti a naddu llechi a bu dau blentyn yn hynod o ffodus er mwyn cael cyfle i’w efelychu.

Yn ystod y dydd cawsom hefyd gyfle i fynd ar daith chwarel Vivian a gweld y wagenni’n cludo llechi i fyny ac i lawr yr inclén. Wrth ymweld â rhes o dai Fron Haul, cafodd y disgyblion gyfle i fod yn dditectifs a buont yn brysur iawn yn casglu a chofnodi gwybodaeth am y gwahanol gartrefi. Yn wir nid oeddynt yn hir o gwbl yn sylwi’r gwahaniaethau rhwng y cartrefi amrywiol yn ogystal â’r gwahaniaethau rhwng eu cartrefi hwy.

Cawsom ddiwrnod gwerth chweil a dysgwyd lawer. Hoffwn ddiolch o galon i holl weithwyr yr Amgueddfa am eu croeso.

Cliciwch yma er mwyn gweld mwy o ffotograffau.


Sioe’ r Glust Bioneg
Ar ddydd Mercher, Medi 19, cawsom sioe addysgol hynod o ddiddorol. Nid yn unig cawsom ein haddysgu am y glust a sut ydym yn clywed, ond hefyd am y gwahanol ffyrdd y gallwn ofalu am ein clyw. Wedi’r sioe orffen cafodd rhai o’r athrawon brawf clyw a darganfuwyd bod pob un o athrawon Ysgol Bontnewydd yn clywed yn arbennig o dda.


Noson Al Fresco
250912_al_frescoCynhaliwyd noson hynod o lwyddiannus ar dir yr ysgol nos Wener 21ain o Fedi.
Noson Al Fresco neu ‘noson anffurfiol’ oedd hi - pwrpas y noson oedd i bobl gymdeithasu’n anffurfiol gan roi cyfle i rieni ddod i adnabod ei gilydd a hynny mewn awyrgylch gartrefol braf. Daeth tua 70 i’r noson lle darparwyd bwffe bendigedig. Cofiwch amdani flwyddyn nesa!

Cafwyd cyfle swyddogol i agor yr ardd newydd yng nghwmni Anna Williams o Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru. Derbyniodd yr ysgol wobr Aur am y datblygiad hwn. Cliciwch yma i weld mwy o luniau.


Ymweliad blwyddyn 6 â gwersyll yr Urdd Glanllyn
Blwyddyn 6
Cafodd disgyblion blwyddyn 6 dri diwrnod yn llawn antur yng ngweryll yr Urdd Glanllyn. Cawsant hwyl a sbri yn cymryd rhan mewn pob math o weithgareddau megis canwio, adeiladu rafft, nofio, dringo, cyfeiriannu, bowlio deg a’r cwrs rhaffau.

Roedd yn gyfle da i wneud ffrindiau newydd a mwynhaodd pawb y profiad yn fawr. Cliciwch yma i weld mwy o luniau.

Parti’r chwedegau
parti chwedegau
Cafodd blwyddyn 6 barti’r chwedegau cyn ffarwelio a’r ysgol. Roedd cymeriadau hynod o liwgar i’w gweld a cawsant ddiwrnod yn llawn hwyl.
Cliciwch yma i weld mwy o luniau.

 


Ymweliad addysgol a’r Ysgwrn a chronfa ddŵr Tryweryn
ymweliad
Fel rhan o’r gwaith Cymraeg y tymor hwn, aeth dosbarth blwyddyn 6 i ymweld a chartref y bardd Hedd Wyn yn Nhrawsfynydd. Braf oedd cael gweld y Gadair Ddu ym mharlwr yr Ysgwrn a chlywed hanesion difyr gan Gerald.

Wedi cino, aethant ymlaen i gronfa ddŵr Tryweryn i weld ble roedd Cwm Celyn yn arfer bod cyn adeiladu’r argau. Cawsant ddiwrnod braf iawn a dysgu llawer am hanes yr ardal leol. Cliciwch yma i weld mwy o luniau.


Cwrs Sgiliau Dŵr
plant sgiliau dwr
Wel son am hwyl a sbri mae disgyblion blwyddyn 5 wedi ei gael tra’n datblygu sgiliau dŵr amrywiol ym Mhlas Menai. Mae’r pedwar diwrnod wedi hedfan ac mae’r disgyblion, Miss Madine a Miss Evans wedi mwynhau’r gweithgareddau canwio, caiacio a hwylio’n fawr iawn.
Ffordd ardderchog i gloi’r flwyddyn addysgol brysur.
Cliciwch yma i weld ychydig o ffotograffau


Trip plant y Dosbarth Derbyn

Cafodd plant Blwyddyn Derbyn ddiwrnod gwerth chweil  yn ymweld â Llanberis ddydd Iau, Gorffennaf 12fed. Roeddent wrth eu bodd yn cael trip ar y drên o amgylch Llyn Padarn  gan ddilyn gyda picnic yn yr haul ar lan y llyn. Cawsant hwyl yn chwarae gemau ar ôl bwyta cyn treulio cyfnod yn cael gwared o ychydig egni yn y parc chwarae. Roedd pawb wedi blino’n lan ar y bws ar y ffordd adre ond er hyn wedi mwynhau pob munud.

Cliciwch yma am ragor o luniau


Picnic y Dosbarth Meithrin

I ddathlu diwedd y tymor fe gafodd y Dosbarth Meithrin barti tedis. Daeth y plant i gyd i'r ysgol gyda'u hoff dedi ac fe fwynhawyd picnic blasus gan chwarae gemau a dawnsio yn ystod y bore.

 

Cliciwch yma am ragor o luniau


Trip blwyddyn 4 i Glasfryn
Bu blwyddyn 4 am eu trip ysgol blynyddol yng Nglasfryn eleni. Cawsant ddiwrnod gwych yno yn saethu gyda bwa saeth, yn gwibio ar y ceir certio, yn chwarae yn y 'stafell peli ysgafn, ac i goroni'r cyfan, yn bowlio deg yn y prynhawn. Dyma i chi ychydig o luniau ohonynt ynh mwynhau.

Cliciwch yma am ragor o luniau


Diwrnod Amgylcheddol

Penderfynodd y Cyngor Eco / Grŵp Gwyrdd y byddai’n braf cael Diwrnod Amgylcheddol cyn diwedd y flwyddyn addysgol yma. Pwrpas y diwrnod oedd i atgoffa’r disgyblion o’r ffyrdd y gallent hwy ofalu am yr amgylchedd.

Er mwyn lleihau eu ôl troed carbon cerddodd nifer o ddisgyblion i’r ysgol. Daeth rhai eraill ar feic, ar fws a penderfynodd rai rannu ceir. Yn ystod y dydd bu disgyblion Blynyddoedd 1 a 2 yn brysur yn defnyddio deunyddiau ailgylchu i greu gwaith celf. Cawsant hwyl garw.

Bu disgyblion Cyfnod Allweddol 2 yn garddio ac yn creu posteri er mwyn annog pobl i arbed dŵr, trydan a gofalu am yr amgylchedd mewn ffyrdd amrywiol. Cawsant hefyd gyfle i edrych ar safwe Sbarci a Fflic. Roedd y stondin swap yn lwyddiant mawr a bu aelodau’r Cyngor Eco / Grŵp Gwyrdd yn brysur iawn yn sicrhau bod pawb yn hapus gyda’u nwyddau. Dwi’n siwr bydd mwy o ddiwrnodau fel hyn yn ystod y flwyddyn addysgol nesaf.


Cowbois Rhos Botwnog

Mae Blwyddyn 4 wedi bod yn brysur yn ddiweddar yn recordio can bop am eu hardal gyda'r grwp pop Cymraeg, Cowbois Rhos Botwnnog. Daeth y grwp yma wythnos yn ol i ysgrifennu'r geiriau a chreu'r gereddoriaeth gyda;'r plant, ac yna recordio'r gan orffenedig brynhawn ddoe.
Bydd y gan i'w chael ar gryno ddisg ymysg caneuon pop gan ysgolion lleol eraill, a gobeithir y bydd yn barod erbyn mis Medi.

Cliciwch yma i weld y lluniau


Gwobr - Y Faner Werdd

baner werdd
Hwre!!!  Mae’n bleser mawr gennym gyhoeddi bod Ysgol Bontnewydd wedi derbyn Gwobr Baner Werdd Eco-Sgolion am y gwaith a’r ymroddiad parhaus mae’r disgyblion a’r athrawon wedi ei roi er mwyn gwella ein perfformiad amgylcheddol.

Rhaglen addysg amgylcheddol fwyaf y byd yw Eco-Sgolion ac o ganlyniad cydnabyddir y wobr arbennig hon yn rhyngwladol.

Mae bod yn rhan o’r cynllun Eco-Sgolion wedi annog gwaith tîm ac wedi ein helpu i ddatblygu ein dealltwriaeth o beth sydd ei angen er mwyn rhedeg ysgol mewn ffordd sy’n parchu ac yn gwella’r amgylchedd. Yn wir mae mynd i’r afael a newid yr hinsawdd yw un o’r heriau mwyaf mae ein cenhedlaeth yn wynebu a drwy addysgu a chefnogi ein plant i weithredu ‘rydym yn gwneud gwahaniaeth mawr rŵan ac ar gyfer y dyfodol. A ellwch chi gredu ein bod wedi lleihau defnydd o ynni Ysgol Bontnewydd o 12.1% eleni yn unig? Mae’r ‘Ditectifs Ynni’ wedi gwneud eu gwaith yn wych, yn sicr maent wedi cadw’r disgyblion a’r athrawon ar eu traed!

Ym mis Hydref derbyniom y wobr Arian ac, o ganlyniad i’r holl waith caled mae’r disgyblion a’r athrawon wedi ei wneud yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, ‘rydym yn awr wedi cyrraedd y brig. Y sialens nesaf yw cadw a datblygu ar y safonau yma. Daliwch ati, ‘rydych yn gwneud gwaith gwych.


Diwrnod Gemau Olympaidd
diwrnod_gemau_olympaiddEr mwyn dathlu diwrnod Chwaraeon y byd, Mehefin 25ain, cafodd disgyblion blwyddyn 5 gyfle i gymryd rhan mewn diwrnod o weithgareddau chwaraeon Olymaidd amrywiol yng Nghanolfan Hamdden Caernarfon. Athrawon a disgyblion blwyddyn 12 Ysgol Syr Hugh Owen oedd wedi ei drefnu. Cafodd y criw eu rhannu i grwpiau er mwyn cynrychioli gwledydd China, America, Awstralia, Kenya, Ffrainc a Jamaica. Nid yn unig bu’r disgyblion yn datblygu eu sgiliau hoci, pel droed, naid hir, ras gyfnewid, pel fasged a badminton ond cawsant gyfle i wneud ffrindiau newydd mewn awyrgylch hwyliog iawn.
Mwy o luniau yn dod yn fuan.


Ffair Haf yr Ysgol
Yng nghanol dyddiau o law trwm cafwyd ysbaid heulog i Ffair Haf yr Ysgol. Roedd llawer iawn o stondinau a gweithgareddau braf i ddifyrru’r plant a’u rhieni. Roedd yr injan dan yn dynfa ar yr iard ynghyd a’r gem penalty. Yn yr ysgol roedd teisennau di-ri a sgons anfarwol heb son am y byrgars bendigedig! Diolch i’r plant, staff a rhieni am weithio mor galed a diolch i chwithau am eich cefnogaeth arferol i’r Ffair. Mae’r trysorydd yn amcangyfrif y byddwn yn cyrraedd y £2000 eleni ac wrth gwrs bydd pob ceiniog yn mynd i gyfoethogi addysg y plant.


Trip Blwyddyn 1 a 2

plantplantplant
Ar 18fed o Fehefin bu disgyblion Blwyddyn 1 a 2 yn ymweld â fferm Cae’r Graig, Efailnewydd. Roedd gan Mr Gwyndaf Jones y ffermwr ddigon o anifeiliaid a pheiriannau i'w dangos. Eglurodd sut mae gofalu am wahanol anifeiliaid ar wahanol adegau o’r flwyddyn. Roedd gan y disgyblion ddiddordeb yn yr hyn a welwyd ac roeddent yn cwestiynu’n dda. Roedd pawb wedi ymddwyn yn briodol ac yn parchu'r anifeiliaid. Cawsom ddiwrnod hynod o braf ac roedd pawb wedi mwynhau eu hunain. Diolch am y croeso Mr Jones.


Classe de Mer – Diwrnod Diogelwch y Traeth
ar y traeth syrfio ar y traeth

Cafodd disgyblion blwyddyn 6 ddiwrnod ardderchog ar draeth Rhosneigr yn Ynys Mon. Dysgasant beth oedd peryglon glan y mor a sut oedd cadw’n ddiogel. Uchafbwynt y diwrnod i lawer oedd dysgu sut i “syrffio”, a llwyddodd rhai i godi ar eu traed! Cafwyd diwrnod yn llawn hwyl a sbri a dysgwyd neseseuon pwysig. Mwy o luniau yn dod yn fuan.


Martyn Geraint

martynmartynplant

 

 

 

 

plant
Bore Llun, Mehefin 25ain cafwyd ymweliad arbennig yn yr ysgol. Roedd plant y Cyfnod Sylfaen wrth eu bodd pan ddaeth Martyn Geraint draw i gynnal sioe. Mwynhaodd pawb y perfformio, ac roedd ambell un yn barod iawn i helpu Martin gyda’r gweithgareddau.Mabolgampau’r Urdd
plant
Llongyfarchiadau i’r disgyblion fu’n cystadlu’n frwd ym Mabolgampau’r Urdd ar gaeau Ysgol Syr Hugh Owen nos Fawrth, 19eg o Fehefin. Dymuniadau gorau i’r disgyblion sy’n cystadlu yn y rownd nesaf yn Nhreborth ar y 26ain o Fehefin.


Gŵyl Criced
tim criced
Cafodd disgyblion blwyddyn 6 ddiwrnod yn llawn hwyl a sbri yng Ngŵyl Criced Arfon a gynhaliwyd ar ddydd Mawrth, 19eg o Fehefin. Roedd yr haul yn tywynu yng Nghoed Helen a braf oedd gweld cymaint o blant yr ardal yn cymryd rhan a chael hwyl.Eisteddfod yr Urdd, Glynllifon

Llongyfarchiadau mawr i bob un o blant yr ysgol a fu’n cystadlu neu’n perfformio’n Eisteddfod Eryri yn ddiweddar. Bu llawer o ganmol i bob un ohonynt.

band pres
Llongyfarchiadau arbennig i aelodau’r Band Pres ar eu llwyddiant, daethant yn 2il yn y gystadleuaeth Band / Cerddorfa.

 

derbyn gwobr
Derbyniodd griw o ddisgyblion brwd, wobr ar ran yr ysgol mewn cystadleuaeth Croesawu’r Eisteddfod. Mae’r murlun buddugol yn ôl ar dir yr ysgol bellach – dewch draw i’w gweld.

 


Arolwg Trafnidiaeth
arolwg trafnidiaethCyfrif, cyfri a chyfri trafnidiaeth amrywiol wnaeth criw o ddisgyblion blwyddyn 5 am dri chwarter awr ar brynhawn Mercher, Mai 30. ‘Roedd yn agoriad llygaid gweld dros fil o drafnidiaeth yn mynd heibio. Mae’r disgyblion yn ceisio darganfod data er mwyn eu cynorthwyo i ateb y cwestiwn ‘Oes angen ffordd osgoi ar bentref Bontnewydd?’ Beth yw eich barn?


Gwobr Amgylcheddol
Yn ddiweddar cymrodd Ysgol Bontnewydd ran yng nghystadleuaeth ‘Pa mor Ecogyfeillgar yw eich ysgol?’. Perchnogion Parc Antur Gelli Gyffwrdd oedd yn ei gynnal ac mae’n bleser mawr gennym gyhoeddi bod Ysgol Bontnewydd wedi ennill yr 2il wobr. Roeddynt wedi gwirioni gweld y datblygiadau di-ri sydd wedi cael eu gwneud er mwyn gwella’r amgylchedd allanol a chreu cynefinoedd amrywiol i anifeiliaid ar dir yr ysgol. Roeddynt hefyd yn hoffi’r ffaith ein bod, fel ysgol, yn gwneud ein gorau glas i fod yn ‘wyrdd’ drwy ailgylchu, arbed ynni ac, o dan arweiniad aelodau’r Cyngor Eco, yn cynnal arolwg amgylcheddol cyn pennu blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn addysgol. Daliwch ati blant, athrawon a chymorthyddion, ‘rydych yn gwneud gwaith arbennig.Y Fflam Olympaidd
fflam olympaidd Daeth y Fflam Olympaidd i’r Bontnewydd ar 28ain o Fai. Dr Dwynwen Myers oedd yn cario’r fflam ar y cymal yma o’i thaith. Bu cryn ddathlu yn y pentre’. Cafwyd prynhawn o Fabolgampau yn yr ysgol cyn i deuluoedd ymlwybro draw i wylio’r fflam yn teithio drwy’r pentref ar ei ffordd i’r Faenol. Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Cystadleuaeth Murlun yr Urdd
murlunmurlun ar y ffens

 

 

 

Llongyfarchiadau mawr i blant Cyfnod Allweddol 2 ar eu murlun arbennig. Mae’r murlun wedi bod yn llwyddiannus yng nghystadleuaeth yr Urdd. Mae’r murlun ar ffens blaen yr ysgol tan ddydd Mercher, ac yna bydd yn cael ei symud i Lynllifon.


Celf yn y Cwts
celf
gwaith celf

 

 

 

 

 

Os ewch i Gaffi Mr Urdd yn Eisteddfod Glynllifon, fe welwch ddarn mawr o waith celf blynyddoedd 3 a 4. Bu’r dosbarthiadau hyn yn gweithio gyda’r artist Ann Catrin ar ddarn o gelf hynod o liwgar. Mae’r cyfan wedi ei wneud o lwyau plastig!


Ymweliad Blynyddoedd 5 a 6 - Y Foryd, Caernarfon

ar y foryd
Bore difyr iawn gafodd disgyblion blynyddoedd 5 a 6 ar Fai 17eg wrth ymweld â’r Foryd, Caernarfon. Mae’r Foryd wedi cael ei gwarchod rhag cael ei datblygu ymhellach er mwyn diogelu’r bywyd gwyllt sydd yn yr ardal.

ar ymweliad i'r forydBu pob un o’r disgyblion yn dditectifs gwych er mwyn canfod cynefin i ba anifeiliaid a phlanhigion yw’r Foryd. Darganfuwyd nifer fawr o wahanol anifeiliaid bach, anifeiliaid sy’n byw mewn cregyn, crancod, ambell i aderyn ac o leiaf chwe gwahanol fath o wymon. Bu rhai disgyblion yn brysur iawn yn gwella’r amgylchedd drwy gasglu sbwriel ac eraill yn darlunio diagramau o’r parthau amrywiol. Oherwydd yr ymweliad yma, mae’r disgyblion wedi defnyddio a datblygu sawl sgil yn ogystal â’u dealltwriaeth o gynefinoedd. Maent hefyd wedi meithrin dealltwriaeth o ba mor bwysig yw gofalu am yr amgylchedd arbennig hwn sydd o fewn ein hardal leol.

Cliciwch yma er mwyn gweld ychydig o ffotograffau


Ymweliad Blwyddyn 4 â Llanberis
Yn ystod y tymor olaf hwn fe fydd blwyddyn 4 yn astudio uned o waith ar Lanberis ac felly fe fu plant y dosbarth ar ymweliad â’r pentref ar ddydd Mercher 2il Mai. Yn gyntaf fe gerddodd pawb drwy’r Stryd Fawr gan gofnodi’r gwahanol siopau, bwytai acadeiladau eraill o ddiddordeb. Sylwodd pawb gymaint o amrywiaeth sydd yno a bod Llanberis yn bentref sy’n darparu’n ardderchog ar gyfer twristiaid, yn enwedig rhai sy’n hoffi cerdded a dringo mynyddoedd. Uchafbwynt y daith ar hyd y Stryd Fawr oedd aros yn y Siop Fferm Fêl i gael hufen ia blasus a sgwrs â’r perchennog hwyliog a chlên. Yna fe aethom yn ein blaenau i Barc Padarn ac yno mwynhaodd pawb bicnic ardderchog. Ar ôl cinio fe ymunodd Mrs. Heather Lowe â ni ac fe ymlwybrodd pawb i safle ychydig yn is nag Hen Ysbyty’r Chwarel. Yno fe fu’r disgyblion yn hynod o ddiwyd yn sgetsio Castell Dolbadarn. Yn rhyfeddol, ynghanol wythnos oedd wedi bod mor lawog ac oer, cafwyd tywydd braf a mwyn a mwynhawyd y diwrnod allan yn fawr gan y plant a’r staff.Twrnament Rygbi'r Urdd

Llongyfarchiadau i'r sgwad rygbi a ddaeth yn drydydd yng nghystadleuaeth rygbi'r Urdd. Diolch yn fawr i Mr Dewi Jones am eu hyffroddi.

 


Ymweliad Preswyl Blwyddyn 5 (Ebrill 30ain - Mai 1af)

Fel rhan o’u gwaith Daearyddiaeth ar y Parciau Cenedlaethol, cafodd disgyblion blwyddyn 5 gyfle i dreulio dau ddiwrnod a noson yn ardal Rhyd Ddu. Yn wir mwynhaodd y criw pob eiliad o’u hymweliad.
Cawsant hwyl a sbri’n cerdded y llwybrau mynydd amrywiol, arsylwi ar y tirwedd a’r golygfeydd hyfryd a chael cyfle groesi sawl afon wrth gerdded drwy goedwig Beddgelert. Yn ffodus iawn ‘roedd yr haul yn gwenu ac ‘roedd pawb yn gynnes yn eu dillad addas. Er y tywydd sych, roedd ambell i fan corsiog yn wlyb iawn a bu bron i ambell blentyn golli ei hesgid yn y mwd! Credwn bydd y profiadau amrywiol a gafodd y disgyblion yn aros yn eu cof am flynyddoedd lawer.
Carwn ddiolch i Morfydd a Cemlyn, ein tywyswyr yn ystod y teithiau cerdded, ac i’r rhieni a gynorthwyodd yn ystod y dydd ac am goginio’r bwyd blasus nos Lun.

Cliciwch yma er mwyn cael blas o’r profiadau amrywiol.


Garddio

Bu plant Blwyddyn 2 yn brysur yn plannu blodau yng ngardd y Bwthyn Bach Cymreig dydd Gwener, 27ian o Ebrill.


Cafodd y plant bleser a llawer o hwyl yn garddio allan yn yr awyr iach dan oruchwyliaeth Anna Williams ac Anna Budesha, Swyddogion Garddio Bywyd Gwyllt. Mae'r ardd yn dod yn ei blaen yn dda a gobeithiwn am dywydd braf er mwyn gwerthfawrogi'r hyn sydd ynddi.

Cliciwch yma i gael gweld mwy o luniau.


Eisteddfod Gadeiriol Bontnewydd

Cynhaliwyd Eisteddfod Gadeiriol Bontnewydd dydd Sadwrn Ebrill 28. Bu cystadlu brwd yn ystod cyfarfod y prynhawn. Da iawn pob un a wnaeth cystadlu. Roedd y beirniaid yn eich canmol yn fawr. Llongyfarchiadau mawr i bawb a fu'n llwyddiannus.

Dyma enillwyr y prif wobrau:
Unawd gorau'r cyfarfod prynhawn (Llais neu offeryn) - Arwyn Edwards (bl 4)
Llefaru gorau'r cyfarfod y prynhawn - Llio Bryfdir (bl 6)
Tarian am y gwaith celf fwyaf addawol - Elis Ynyr Thomas (bl 5)
Cadair am y gwaith ysgrifennu mwyaf addawol - Ffion Elain Evans (bl 6)


Dŵr Cymru
gweithgareddau dwr cymru
Prynhawn dydd Gwener, Ebrill 27ain bu Claire o 'Ddŵr Cymru' draw yn yr ysgol yn dysgu pawb sut i fod yn ddarbodus wrth ddefnyddio dwr yn yr ysgol ac yn y cartref.Cafodd blwyddyn 3 a 4 gyfle i arbrofi ymhellach drwy weld a thrafod sawl litr o ddŵr a ddefnyddiwn yn ddyddiol. Buont yn brysur wedyn yn edrych ar y dulliau a'r camau y gallwn gymryd i arbed dwr yn yr ysgol a'r cartref bob dydd.


Rownd Derfynol Athletau Sportshall Gwynedd

timLlongyfarchiadau i’r sgwad athletau fu’n cystadlu yn rownd derfynol athletau ‘Sportshall’ Gwynedd ym Mhorthmadog brynhawn dydd Mercher, 25ain o Ebrill. Cafodd y plant hwyl a sbri’n cystadlu yn y gemau a’r cystadlaethau amrywiol a mwynhaodd pawb y profiad yn fawr.


Twrnament Pêl-droed yr Urdd

tim peldroed

Llongyfarchiadau i’r tîm pêl-droed fu’n cystadlu’n frwd yng nghystadleuaeth yr Urdd ar nos Fawrth, 24ain o Ebrill. Chwaraeodd y tîm yn dda iawn gan ennill dwy gêm a dwy gem gyfartal. Diolch yn fawr i Mr Euros Jones am hyfforddi’r tîm.


Seren Byd Radio

jasmine
Bu Jasmine Owen o flwyddyn 5 yn seren byd radio ar 25/4/12. Hi oedd DJ y dydd ar raglen Caryl a Daf ar Radio Cymru.

"Helo fy enw i yw Jasmine Owen a fi yw DJ y dydd. Rwy'n dymuno'n dda i fy ffrindiau i gyd yn Ysgol Bontnewydd. 'Dwi wedi dewis y gan Harbwr Diogel gan Elin Fflur i fy athrawon, cymorthyddion a fy nheulu i gyd adre. Mwynhewch"

Eisteddfod yr Urdd

urdd urdd

Dau o'r plant fu'n llwyddiannus.

Daeth diwedd i dymor prysur a llwyddiannus iawn yn sgil gweithgareddau’r Urdd. Cystadlodd dros 70 o blant yr ysgol yn yr Eisteddfod Gylch ym Mrynrefail. Bu nifer yn llwyddiannus a braf oedd gweld pawb yn rhoi o’u gorau. Ymlaen wedyn i’r Eisteddfod Sir yn Neuadd P.J Bangor a’r Eisteddfod Dawnsio Disgo yn Nyffryn Ogwen a pherfformiadau ardderchog unwaith eto.

ensemblLlongyfarchiadau mawr i Deio (Bl.5) ar ennill yr Unawd Cerdd Dant dan 12; Ynyr (Bl 5) ar ennill yr Unawd Llinynnol dan 12 ; Ela, Lois, Dafydd a Deio ar eu gwobr gyntaf yng nghystadleuaeth yr Ensemble â’r Band ar ennill y gystadleuaeth Band/Cerddorfa Ysgolion Cynradd unwaith eto eleni. Llongyfarchiadau hefyd i Ela (Cofi Clogs) ar ei llwyddiant yn y gystadleuaeth stepio. Pob lwc i chi gyd yn Eisteddfod Genedlaethol Eryri a’r Fro.

Cafodd y plant lwyddiant mawr yn y cystadlu Celf a Chrefft hefyd. Braf yw dweud fod dros 140 o blant wedi cael cyfle i ddangos eu doniau artistig mewn rhyw fodd. Cawsant wobrau di-ri gyda 60 o wobrau ar lefel cylch a 30 o wobrau ar lefel rhanbarth. Llawer iawn o ddiolch i’r staff am eu cefnogaeth a’u gwaith caled.

Bellach mae’r canlyniadau cenedlaethol wedi dod i law gyda nifer o ddisgyblion wedi ennill gwobrau. Bydd eu gwaith yn cael ei harddangos ym Mhabell Celf a Crefft yn Eisteddfod Glynllifon.
Llongyfarchiadau mawr i :-
Grwp Jasmine – Serameg blwyddyn 5 a 6 (3ydd)
Holly a Sion – Tecstiliau blwyddyn 2 ac iau (2il)
Grwp Ffion – Tecstiliau 2D blwyddyn 5 a 6 (2il)
Nia Glyn – Tecstiliau 3D blwyddyn 3 a 4 (1af)
Sian Elen – Gwehyddu blwyddyn 2 ac iau (3ydd)
Megan Euros – Gwehyddu blwyddyn 3 a 4 (3ydd)
Lois Angharad – Gwehyddu blwyddyn 5 a 6 (1af)
Keryl – Gemwaith blwyddyn 5 a 6 (2il)
Cynan ac Anest – Dylunio a Thechnoleg blwyddyn 2 ac iau (2il)

Cliciwch yma i weld y gwaith


30/03/12 – Y Cyngor Eco / Grŵp Gwyrdd
Drwy gydol y tymor mae aelodau’r Cyngor Eco/Grŵp Gwyrdd wedi bod yn ‘Dditectifs Ynni’ ac yn monitro’r defnydd a wneir o ynni yn y dosbarthiadau, swyddfa’r Pennaeth ac ystafell yr Athrawon (Gweler Adran y Plant am fwy o wybodaeth). Llongyfarchiadau mawr i ddisgyblion y Dosbarth Derbyn a Blwyddyn 6 ar ddod yn fuddugol ac ennill y wobr ‘Dosbarth Gwyrdd Gorau’ ar gyfer yr hanner tymor yma. Gobeithio eich bod wedi mwynhau cael deg munud ychwanegol o amser chwarae.

Hwre mae’r ardd/dosbarth allanol bron iawn wedi ei chwblhau! Erbyn hyn mae’r ‘Gromen Helyg’ (Willow Dome) yn ei lle yn ogystal â’r fynedfa a’r ffens helyg. Diolch o galon i Mrs Anna Williams, Swyddog Garddio Bywyd Gwyllt am ei chymorth. Mae tri bwrdd picnic wedi cael eu harchebu ac edrychwn ymlaen at gael eistedd arnynt yn ystod y tywydd braf. Cwblhau’r ddrysfa a phlannu blodau yn ein llecyn ‘Blodau gardd y Bwthyn Bach Cymreig’ yw’r camau nesaf.

Mae’r tymor garddio wedi cyrraedd. Cysylltwch â’r ysgol os ydych ar gael i wirfoddoli i’n cynorthwyo naill ai yn ystod y dydd neu yn ystod y Clwb Garddio (3:30p.m.-4:30p.m. yn bythefnosol). Byddem yn hynod o ddiolchgar am unrhyw gymorth.

Cliciwch yma i weld lluniau amrywiol o’r ardd.


Offer Chwarae Newydd
offer chwarae
O dan arweiniad y Cyngor Ysgol mae amser chwarae yn Ysgol Bontnewydd wedi cael ei drawsnewid. Yn dilyn dyraniad o £350, penderfynodd y Cyngor Ysgol archebu offer amser chwarae newydd. Erbyn hyn gellir gweld mwy o blant yn datblygu eu sgiliau chwarae wrth gadw’n heini. Yn wir mae’n braf gweld plant y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2 yn llawer mwy prysur, yn ymgymryd ag gweithgareddau amrywiol ac yn cyd-chwarae’n hapus a diogel gyda’r offer newydd. Diolch i Guto Alun a Dafydd Eryl o flwyddyn 6 a Lois a Joseff o flwyddyn 2 am fod yn gyfrifol am ddewis ac archebu’r adnoddau.


22/03/12 - Diwrnod Eidalaidd
diwrnod eidaleg
Yn dilyn llwyddiant ‘Diwrnod Mecsicanaidd’, Tymor yr Hydref, penderfynodd y Cyngor Ysgol i gynnal ‘Diwrnod Eidalaidd’ y tymor yma. Gyda chymorth Anti Magi a chriw'r gegin, trefnwyd i weinyddu cinio Eidaleg er mwyn rhoi cyfle i bawb flasu bwyd poblogaidd y wlad. Gwisgodd nifer fawr iawn o blant ac athrawon mewn dillad sy’n gysylltiedig â’r wlad a chafodd y disgyblion gyfle i ymgymryd â gweithgareddau amrywiol a datblygu eu hymwybyddiaeth o’r wlad ac yr iaith Eidaleg e.e. ciao, buongiorno, arrivederci, grazie.
Cafwyd hwyl garw ac edrychwn ymlaen er mwyn clywed gan y Cyngor Ysgol pa wlad fydd yn cael ein sylw yn ystod Tymor yr Haf.


22/03/12 – Gweithgareddau Gwyddoniaeth

gwyddoniaeth gwyddoniaeth 2

Diolch o galon i gwmni Techniquest am adael i ni fenthyg llond trol o adnoddau a gemau gwyddoniaeth. Cafodd disgyblion blynyddoedd 4 a 6 amser gwych tra’n dabtlygu eu dealltwriaeth o rymoedd.


21/03/12 - Noson Bingo
Cynhaliwyd Noson Bingo llwyddiannus iawn yng Nghanolfan Bontnewydd. Siôn Jones, Cadeirydd y Gymdeithas Rhieni ac Athrawon, oedd yn galw'r rhifau ac roedd cynnwrf mawr wrth i lond neuadd o ffrindiau’r ysgol wrando’n astud am y rhifau lwcus. Hoffwn ddiolch i’r rhai a gyfrannodd wobrau ac i bawb am eu cefnogaeth.


20/03/12 - Ymweld â Beddgelert
Yn ystod yr hanner tymor yma, bu disgyblion blwyddyn 2 yn astudio stori Gelert y Ci Ffyddlon ac, fel rhan o’u gwaith maes ar y pwnc, trefnwyd i ymweld â Beddgelert.
Cafwyd ddiwrnod bendigedig yn cerdded ar hyd llwybr afon Glaslyn. Cawsom bicnic wrth y bedd a chyfle i actio stori Gelert yn yr hen adfail. Roedd pawb wedi mwynhau ac wedi cael profiadau gwerthfawr iawn.

Cliciwch yma i weld y lluniau


20/03/12 - Ysgol y Môr
plant
Aeth blwyddyn 6 ar daith ar yr afon Fenai i astudio bywyd gwyllt yr ardal leol. Cawsant hwyl fawr yn teithio ar hyd yr afon yn adnabod pob math o adar a dysgu am hanes gwahanol leoliadau ar hyd y daith. Roeddent yn ddigon ffodus fod y tywydd a’r llanw yn caniatáu iddynt gael teithio'r holl ffordd tuag at Ynys Seiriol ble roeddent yn rhyfeddu ar yr holl forloi oedd yn torheulo ar y creigiau. Mwynhaodd pawb y profiad yn fawr ac maent yn edrych ymlaen yn arw i gael defnyddio’r hyn wnaethant ei ddysgu er mwyn eu cynorthwyo i astudio bywyd gwyllt ardal y Foryd mewn ychydig wythnosau fel dilyniant i’r gweithgaredd.
Cliciwch yma i weld lluniau o’r profiadau amrywiol.


16/03/12 – Cystadleuaeth Athletau Sporthall
timLlongyfarchiadau mawr i griw o ddisgyblion blwyddyn 6 a ddaeth yn ail yng nghystadleuaeth athletau ysgolion Arfon. Cafodd y naw hwyl a sbri wrth wneud yn y campau amrywiol a dymunwn bob lwc iddynt yn y rownd nesaf ym Mhorthmadog ar y pumed ar hugain o Ebrill.


13/03/12 - Sioe ‘Dim ond Eiliad’
sioeCafodd disgyblion blynyddoedd 5 a 6 fwynhad garw wrth wylio perfformiad o’r sioe ‘Dim ond Eiliad’ gan gwmni theatr mewn addysg. Prif ffocws y ddrama a’r gweithdy addysgiadol oedd annog diogelwch ar y ffyrdd.
“ Perfformiad gwych!” oedd barn y plant ac, yn ystod y trafodaethau byrlymus a ddilynwyd, roedd yn amlwg eu bod wedi dysgu a chymryd sylw o’r negeseuon pwysig.


1/03/12 - Cyngerdd Dydd Gŵyl Dewi
Ar nos Fercher, Mawrth 1af, cynhalwyd gyngherdd yng Nghanolfan pentref Bontnewydd i rieni a ffrindiau’r ysgol. Roedd dros saithdeg o blant yr Ysgol wedi cystadlu’n Eisteddfod Gylch yr Urdd ac roedd yn gyfle i bawb weld perfformiadau’r disgyblion hyn yn ogystal â chasgliad o ganeuon Dydd Gŵyl Ddewi gan blant y dosbarth Meithrin. Roedd yn noson lwyddiannus iawn ac ‘roedd yn bleser cael dathlu doniau amrywiol nifer fawr o blant Ysgol Bontnewydd. Carwn ddiolch i bawb am eu cefnogaeth.


1/03/12 - Gwasanaeth Dydd Gŵyl Dewi
gwasanawth
Cynhaliwyd ein gwasanaeth Dydd Gŵyl Dewi eleni gan ddisgyblion blwyddyn 3. Mynychodd nifer o rieni ac aelodau’r Clwb Gwyrfai ac roedd yn braf gweld cymaint o wynebau cyfeillgar. Yn ystod gweddill y dydd treuliodd y plant amser yn eu dosbarthiadau yn ymgymryd â gweithgareddau amrywiol Cymreig eu naws er mwyn cofio a dathlu Nawddsant Cymru.
Cliciwch yma i weld rhai o’r lluniau a dynnwyd yn ystod y dydd.


20/02/12 - Ymweld â Chaergylchu, Caernarfoncaergylchu

Fel rhan o waith Daearyddiaeth, cafodd plant blwyddyn 3 brynhawn difyr iawn yng nghanolfan Caergylchu yng Nghaernarfon. Bu Gwenllian Roberts yn ein tywys o gwmpas y ffatri a chawsom ddysgu llawer iawn am yr holl ddefnyddiau sy’n gallu cael eu hailgylchu. Roedd o’n lle swnllyd a phrysur iawn.
Cliciwch yma i weld lluniau o’r ymweliad.


10/02/12 - Gala Nofio Arfon
ennillwyrLlongyfarchiadau mawr i’r sgwad Nofio am ddod yn drydydd yng Ngala Nofio Ysgolion Arfon. Cafodd sawl unigolyn lwyddiant yn ogystal â’r timau cyfnewid. Yn wir roedd yn bleser gweld pob un yn gwneud eu gorau glas ac yn nofio mor chwim drwy’r dŵr.


31/01/12 - Cadw’n heini gydag athletwr proffesiynol.
stevenCawsom fore cynhyrfus iawn pan ddaeth y bocsiwr proffesiynol Steven ‘Swifty’ Smith i ymweld â’r Ysgol. Cyn athletwr Medal Aur Olympaidd yw ac, yn ystod ei ymweliad, esboniodd wrth y plant pa mor bwysig yw bwyta’n iach a gwneud ymarfer corff i gadw’r corff yn iach. Rhannodd hefyd wybodaeth am yr holl ymarfer a gwaith caled sydd angen i athletwr Olympaidd / Proffesiynol ei wneud er mwyn cyrraedd eu nod.
Roedd nifer fawr o’r disgyblion wedi cael eu noddi gan deuluoedd a ffrindiau er mwyn ymgymryd â’r gweithgareddau ‘Cadw’n Heini’ a chawsant hwyl a sbri’n gwneud yr ymarferion. Dyrannwyd peth o’r arian a gasglwyd i gronfa Athletwyr Ifanc Olympaidd Cymru a £1184.55 i gronfa’r ysgol. Bydd yr arian hwn yn cael ei ddefnyddio er mwyn archebu offer Addysg Gorfforol a fydd ar gael i’r disgyblion ddefnyddio yn ystod eu gwersi ac yn ystod amser chwarae.
Llongyfarchiadau mawr i Ela Williams, blwyddyn 4, a chriw blwyddyn 6 am godi’r cyfanswm mwyaf o arian yn unigol ac fel blwyddyn. Hoffwn ddiolch i bawb am eu cefnogaeth.
Cliciwch yma i weld lluniau o’r hwyl a sbri a gafwyd.


27/01/12 - Pen-blwydd Mr Urdd
teisen
Gan fod hi’n ben-blwydd ar Mr Urdd yn 90 mlwydd oed, cawsom barti mawr i ddathlu’r achlysur arbennig. Roedd Anti Magi, ein cogyddes, wedi coginio cacen pen-blwydd anferthol ac roedd yn hynod o flasus. Yn wir, roedd yna flas mwy arni!


27/01/12 - Ymweld â Nant Gwrtheyrn
nantFel rhan o ddathliadau Santes Dwynwen cafodd plant blwyddyn 3 ymweld â Nant Gwrtheyrn. Cawsom glywed hanes Rhys a Meinir a gweld rhai o’r llefydd pwysig sydd yn y stori. Cawsom hefyd wneud gweithgareddau celf ac addurno bisgedi. Cawsom weld y tu mewn i un o’r tai sydd yn y nant er mwyn gweld sut oedd pobl yn byw ers talwm. Yna buom yn gwisgo i fyny ac yn actio seremoni briodas yn y capel. Diwrnod llawn profiadau a hwyl.
Cliciwch yma i gael gweld mwy o luniau.


25/01/12 - Disgo Santes Dwynwen
Er mwyn dathlu diwrnod Santes Dwynwen, cynhaliwyd disgo i holl blant yr ysgol yn neuadd yr Ysgol. Cafwyd awr a hanner wych o ddawnsio a dathlu.


18/01/12 - Diwrnod Ysgol Oes Fictoria
diwrnod oes fictoria Ar y deunawfed o Ionawr, cafodd disgyblion blwyddyn 5 ddiwrnod i’w chofio! Trawsnewidiodd y dosbarth i efelychu dosbarth ‘Ysgol Oes Fictoria’ a chafodd y disgyblion oll gyfle i actio a chael profiad o sut fywyd oedd i blentyn ysgol yn ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Yn wir roedd Miss Madine hefyd wedi newid ac roedd yn cerdded o amgylch y dosbarth gyda chansen!
Yn y bore cafodd y plant gyfle i weithio o dan amodau llym a chaeth. Cawsant ddefnyddio sialc i ysgrifennu ar lechen, ysgrifennu darnau o farddoniaeth a dywediadau allan o’r Beibl nifer o weithiau yn ogystal ag ymarfer eu tablau lluosi drosodd a throsodd. Cafodd rhai plant gyfle i fod yn ‘fyfyrwyr athrawon’ ac roedd rhaid i bob un plentyn gofio siarad Saesneg rhag ofn iddynt orfod gwisgo’r ‘Welsh Not’! Roedd y prynhawn yn llawer mwy anffurfiol a chafodd y plant gyfle i chwarae amryw o gemau’r cyfnod yn ogystal ag astudio tudalennau o hen lyfrau log a llyfrau cosb Ysgol Bontnewydd. Yn wir roedd y disgyblion oll wedi mwynhau’r profiadau amrywiol ac wedi datblygu eu dealltwriaeth o fywyd yn ystod y cyfnod ac astudiwyd yn eu gwersi Hanes.
Cliciwch yma i gael gweld mwy o luniau.


10/01/12 - Cwis Mwyaf Cymru
cwis mwyaf cymruWel son am hwyl cafodd disgyblion blynyddoedd 5 a 6 wrth ffilmio rhaglen Cwis Mwyaf Cymru yn Y Galeri, Caernarfon. Cafodd sawl plentyn eu dewis i gymryd rhan yn y gweithgareddau a bu sawl un yn llwyddiannus. Edrychwn ymlaen er mwyn gwylio’r rhaglen yn cael ei darlledu ar y teledu.