Rhieni

 

Partneriaeth yw addysg rhwng yr ysgol a'r cartref.

Rydym yn eich annog i ymddiddori yn addysg eich
plant a chefnogi gwaith yr ysgol.
 

Helpu Eich Plentyn

Deunyddiau Sampl Profion Cenedlaethol
Bwriad y deunyddiau hyn yw cynnig enghreifftiau o’r mathau o brofion a chwestiynau fydd yn cael eu defnyddio yn y Profion Cenedlaethol statudol.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.


Parteriaeth yw addysg rhwng yr ysgol a’r cartref. Ni all yr ysgol hon lwyddo heb gefnogaeth y rhieni. Yr ydym felly yn eich annog i ymddiddori yn addysg eich plant ac i fod yn gefn i’r ysgol yn ei gwaith ac yn ei gweithgareddau cyhoeddus.

Cefnogi eich plentyn
Dyma’r math o brofiadau a gweithgareddau y gall rhieni eu gwneud efo’u plant i’w galluogi i wneud y cynnydd gorau yn yr ysgol.

Profiadau'r Cyfnod Sylfaen

• Magu annibyniaeth e.e. gwisgo/dadwisgo, tacluso ar ôl chwarae gyda theganau.
• Canolbwyntio ar dasg neu weithgaredd am gyfnod e.e. gêm, jig so ayb.
• Sgwrsio am brofiadau personol.
• Darllen a thrafod bob math o lyfrau.
• Defnyddio gwahanol gyfryngau i wneud marciau e.e. pinnau ffelt, paent, creonau.
• Cyfrif gwrthrychau o fewn eu profiad bob dydd i 10, 20, a thu hwnt.

Erbyn diwedd y Cyfnod Sylfaen
Sgwrsio, datblygu ac ymestyn iaith
Ysgrifennu brawddegau
Ysgrifennu stori syml, rhestr, dyddiadur ayyb.
Cyfri hyd at 100 a mwy
Adio a Thynnu yn eu pen rifau at 20 (5 + 3, 10 – 8)
Gwybod tablau 2, 5 a 10
Dweud yr amser (o leiaf ar yr awr, hanner awr wedi a chwarter wedi ac i.)

Cyfnod Allweddol 2 (Blwyddyn 3 a 4)
Trafod a sgwrsio gan fynegi barn yn synhwyrol yn y ddwy iaith.
Ysgrifennu yn y Gymraeg a’r Saesneg - llythyrau, storïau ayyb.
Gwybod tablau 2, 3, 5, a 10 o leiaf
Dweud yr amser ar gloc analog a digidol
Bod yn hyderus wrth drin arian

Cyfnod Allweddol 2 (Blwyddyn 5 a 6)
Trafod a sgwrsio yn hyderus yn y ddwy iaith gan ddefnyddio iaith gywir, geirfa eang a mynegi barn a safbwynt yn glir.
Ysgrifennu yn y Gymraeg a’r Saesneg - storïau, llythyrau, ayyb gyda sillafu sicr ac atalnodi’n gyson.
Gwybod tablau at 10 i gyd erbyn diwedd Blwyddyn 5

Pob Oedran
Mae darllen a chyd-ddarllen gyda rhiant (neu aelod arall o’r teulu megis Nain a Taid, brawd neu chwaer hŷn neu gymdogion yn hollbwysig ac mae cyfnod byr cyson yn fwy effeithiol na chyfnod hwy yn achlysurol. Rydym yn ffodus bod y llyfrgell leol yn agos a dylid annog y plant i fynd yno’n rheolaidd i fenthyg llyfrau.