Ysgol


Ysgol Gynradd Sirol Ddwyieithog ar gyfer disgyblion 3 – 11 oed
yw Ysgol Bontnewydd.


“Mae hon yn ysgol dda gyda nifer fawr o ragoriaethau sydd yn cael eu hamlygu yn holl waith yr ysgol.” ESTYN


 

Gwybodaeth

Mae Ysgol Bontnewydd yn gwasanaethu pentref Bontnewydd a’r cylch gwledig cyfagos, gan gynnwys pentrefi Caeathro a Llanfaglan. Ceir disgyblion hefyd sydd yn teithio o’r tu allan i ddalgylch naturiol yr ysgol. Mae’r ysgol yn gwasanaethu cymuned eang ag iddi amrywiaeth ieithyddol a chymdeithasol. Gwneir y gorau bob amser i sicrhau bod pob disgybl yn teimlo’n rhan o deulu’r ysgol.

Agorwyd yr ysgol bresennol yn 1976, ond mae addysg wedi ei ddarparu ar y safle ers canrif a mwy. Gwneir defnydd ysbeidiol o’r Hen Ysgol o hyd, ac yma y lleolir yr Ysgol Feithrin.

Mae’r adeilad presennol wedi ei chynllunio fel un rhannol agored a cheir wyth o ddosbarthiadau pwrpasol yn ogystal â neuadd, tir caled a thir gwyrdd eang.
Agorwyd Uned Gwyrfai yn 2000, sef uned lloeren Ysgol Pendalar ac Uned Therapi yn 2009.

Cafodd yr ysgol ei harolygu gan Estyn yn Rhagfyr 2009. Derbyniwyd Adroddiad rhagorol ym mhob un o’r meysydd arolygu. Gellir cael copi o’r Adroddiad o’r ysgol,
neu cliciwch yma

Mae presenoldeb a phrydlondeb disgyblion yn un o brif flaenoriaethau’r ysgol. Cydnabyddir fod cydberthynas rhwng presenoldeb a pherfformiad addysgol. O ganlyniad, anogir rhieni i sicrhau presenoldeb eu plant yn yr ysgol.

Mae cyfrifoldeb rhieni yn ymestyn i sicrhau fod eu plant yn cyrraedd yr ysgol mewn pryd, yn daclus, ac mewn cyflwr i ddysgu.

Disgwylir i rieni egluro unrhyw absenoldeb, nail a’i ar lafar i’r athro dosbarth, dros ffon (01286 673880), drwy lythyr neu e bost i swyddfa’r ysgol ar AmandaFarrer@gwynedd.gov.uk

Pan mae presenoldeb afreolaidd disgybl yn achosi pryder gofynnir am gymorth Swyddogion Lles Addysg.

Rhydd Corff Llywodraethol Ysgol Bontnewydd ganiatâd i rieni dynnu eu plant o’r ysgol i fynd ar wyliau hyd at gyfnod o 10 diwrnod mewn blwyddyn. Cyn trefnu gwyliau yn ystod tymor ysgol dylai rhieni gael caniatâd y Pennaeth.

Ceir ffurflen wyliau o’r ysgol neu cliciwch yma

Rydym yn cymryd eich preifatrwydd o ddifri, felly fe'ch anogwn i ddarllen y polisi hwn yn ofalus gan ei fod yn cynnwys gwybodaeth bwysig ynghylch:

• Pwy ydym ni
• Pa wybodaeth ydym yn casglu
• Sut a pham yr ydym yn casglu, yn storio ac yn rhannu gwybodaeth bersonol
• Eich hawliau yng nghyswllt eich gwybodaeth bersonol
• Sut i gysylltu â ni ac awdurdodau goruchwylio os oes gennych gŵyn

Pwy ydym ni

Mae Ysgol Bontnewydd ('ni') yn casglu, defnyddio ac yn gyfrifol am wybodaeth bersonol benodol amdanoch chi fel ‘rheolydd data’. Wrth wneud hynny, cawn ein rheoleiddio gan y Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol sy'n weithredol ledled yr Undeb Ewropeaidd (yn cynnwys y Deyrnas Unedig) ac rydym yn gyfrifol fel 'rheolwr data' am y wybodaeth bersonol honno er dibenion y cyfreithiau hynny.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am Datganiad Preifatrwydd

pel

Mae’r ysgol mewn partneriaeth â’r cartref, yn gyfrifol am ddatblygiad corfforol pob plentyn, yn ogystal â’i ddatblygiad addysgol a moesol.

 

 

Felly, cynhelir gwersi Addysg Gorfforol yn rheolaidd i’r Cyfnod Sylfaen a’r Adran Iau yn neuadd yr ysgol, ar y buarth neu ar y cae. Bydd plant yr Adran Iau yn manteisio ar gyfnod o nofio yn ogystal yn ystod y flwyddyn.

Ein nod yw datblygu cryfder, rheolaeth ac esthetrwydd y plant trwy eu cael i fod yn gorfforol weithgar. Byddant hefyd yn cael cyfleoedd i weithio’n annibynnol a chyd-weithio ag eraill ac i lunio a rheoli gemau eu hunain.

Yn ddibynnol ar y wers, disgwylir i’r plant wisgo dillad priodol. Golyga hyn newid o’i gwisg ysgol i drowsus cwta a chrys T ar gyfer y gampfa. Mae trowsus loncian, crys T, crys chwys, treinars neu stỳds yn addas ar gyfer gwersi tu allan. Os yw plentyn yn anghofio ei ddillad addysg gorfforol disgwylir iddo/iddi ddefnyddio dillad sbâr o’r ysgol. Gwnewch yn siŵr fod enw eich plentyn ar bob dilledyn os gwelwch yn dda. Ni chaniateir gwisgo modrwyau, clustdlysau nag oriawr mewn unrhyw wers Addysg Gorfforol.

Mae Addysg Gorfforol yn rhan bwysig o’r Cwricwlwm ac yn statudol i bob plentyn. Os oes unrhyw reswm meddygol pam na all plentyn gymryd rhan mewn gwersi Addysg Gorfforol, gofynnir yn garedig i’r rhieni hysbysu’r ysgol yn ysgrifenedig. Hysbysir pob disgybl ar ddechrau’r flwyddyn ar ba ddiwrnod y caiff gwersi Addysg Gorfforol.

Cefnogir cystadlaethau dalgylchol a sirol pêl-droed, pêl-rwyd, rygbi, athletau a chriced. Yn ogystal cynhelir mabolgampau ysgol yn flynyddol. Cynhelir sawl Gala Nofio yn ystod y flwyddyn.

Caiff pob disgybl yn yr Adran Iau gyfle yn ystod y flwyddyn addysgol i gyfres o wersi nofio, yng Nghanolfan Hamdden Arfon. Fe’ch hysbysir mewn da bryd pan fydd eich plentyn yn mynychu. Mae’r gwersi’n rhan o weithgareddau’r ysgol, ac fe ddisgwylir i bob disgybl fynychu’r gwersi. Gofynnir i’r rhieni hysbysu’r athro dosbarth drwy lythyr, os na fydd eu plentyn yn mynychu. Gofynnir yn garedig i’r rhieni gyfrannu £1 tuag at gost cludiant.

Cyflwynir addysg rhyw a pherthnasoedd fel rhan o addysg bersonol, gymdeithasol a moesol y plentyn fel bod rhywioldeb yn cael ei adnabod fel priodwedd naturiol a chyffredin i bawb gan, ar yr un pryd, sylweddoli bod iddo oblygiadau personol, cymdeithasol a moesol. Mae addysg rhyw hefyd yn rhan o’r cwricwlwm Gwyddoniaeth.

Fe ymdrinnir â’r maes mewn ffordd sensitif a synhwyrol. Mae gan rieni hawl i eithrio eu plant o wersi addysg rhyw ffurfiol a gwneir pob ymdrech rhesymol i barchu’r hawl hwnnw. Am wybodaeth bellach dylid cysylltu â’r Pennaeth. Gellir gweld copi o’r Polisi yn yr ysgol.

Os nad yw rhieni’n fodlon i’w plant dderbyn gwybodaeth am addysg rhyw, dylid cysylltu â’r Pennaeth.

Amddiffyn Plant

Taflen Wybodaeth - cliciwch yma

Polisi Chwythu’r Chwiban i Staff Ysgol - cliciwch yma

Polisi Amddiffyn Plant - cliciwch yma

 

 

Nodir mewn canllawiau cenedlaethol bod un disgybl ym mhob pump a chanddo Anghenion Addysgol Arbennig yn ystod ei yrfa yn y gyfundrefn addysg. Yn y cyd-destun yma mae’r ysgol yn arddel Polisi Anghenion Arbennig sydd yn seiliedig ar ofynion deddfwriaethol a Chanllawiau Gweithredu Awdurdod Addysg Gwynedd.

Y Pennaeth sydd a’r cyfrifoldeb terfynol dros y polisi a hi hefyd yw Cyd - lynydd Addysg Ychwanegol yr ysgol.

Rhoddir plant y mae ganddynt anghenion arbennig ar Gofrestr Anghenion Addysgol Arbennig yr ysgol. Yn ôl dwyster eu hangen fe roddir disgyblion ar ystod o gamau. Bydd y ddarpariaeth wahanol a wneir ar eu cyfer yn amrywio o gymorth yn y dosbarth, cymorth unigol neu grŵp bach tu allan i’r dosbarth, cyngor gan y Seicolegydd Addysg, cymorth arbenigol a ddarperir gan yr Awdurdod Addysg yn yr ysgol neu leoliad mewn uned oddi ar safle’r ysol. Bydd pob darpariaeth a wneir yn cael ei drafod a’i gytuno gyda rhieni cyn ei weithredu.

Ein nod fel ysgol fydd cynnig arweiniad a darpariaeth a fydd yn gweddu i anghenion eich plentyn trwy gydol ei yrfa yn yr ysgol. Os bydd unrhyw bryderon gennych ynglŷn â datblygiad eich plentyn neu weinyddiad y Polisi Anghenion Arbennig fe’ch anogir i gysylltu yn gyntaf ag athro / athrawes eich plentyn neu gyda’r Pennaeth.

ADYaCH Gwynedd a Mon
logo adyach

Rydym yn falch o gyhoeddi fod Adran Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiad Gwynedd a Mon wedi datblygu Gwefan i rieni a theuluoedd.
Linc Gwefan ADY a Chynhwysiad Gwynedd ac Ynys Môn - adyach.cymru

estyn

Arolygwyd Ysgol Bontnewydd fel rhan o raglen genedlaethol o arolygiadau ysgolion.

Diben arolygu yw nodi nodweddion da a diffygion mewn ysgolion er mwyn iddynt wella ansawdd yr addysg a gynigir a chodi’r safonau a gyflawnir gan eu disgyblion. Bwriedir arolygu pob ysgol o fewn cylch chwe blynedd.

Cynhaliwyd yr arolygiad o Ysgol Bontnewydd Rhagfyr 2009. Dyfarnwyd y graddau canlynol:
Pa mor dda y mae dysgwyr yn cyflawni? - Gradd 1
Pa mor effeithiol yw’r addysgu, yr hyfforddi a’r asesu? - Gradd 1
Pa mor dda mae’r profiadau dysgu? - Gradd 1
Pa mor dda yw’r gofal, y cyfarwyddyd a’r gefnogaeth? - Gradd 1
Pa mor effeithiol yw arweinyddiaeth a rheolaeth strategol? - Gradd 1
Pa mor dda mae arweinwyr yn arfarnu ac yn gwella ansawdd a safonau? - Gradd 1
Pa mor effeithiol mae arweinwyr a rheolwyr wrth ddefnyddio adnoddau? - Gradd 1

I weld yr adroddiad i gyd cliciwch yma

Yn unol â gofynion y Cyfnod Sylfaen a’r Cwricwlwm Cenedlaethol rydym wedi cynllunio dull manwl o asesu ac adrodd i rieni. Rydym yn asesu’r plant yn barhaol yn holl feysydd a phynciau’r Cyfnod Sylfaen / Cwricwlwm Cenedlaethol. Bydd yr asesiadau yn cael eu cofnodi'n fanwl ac ar gael i athrawon yr ysgol. Darperir adroddiad cynhwysfawr i rieni ar holl raglen waith y disgyblion ar ddiwedd y flwyddyn ysgol.

Yn ôl gofynion statudol bydd athrawon y Dosbarth Derbyn yn asesu holl ddisgyblion blwyddyn 0 o fewn chwech wythnos cyntaf y tymor. Bydd hyn yn creu lefel cychwynnol neu gwaelodlin i'r plant.

Yn ôl gofynion statudol bydd asesiadau athro diwedd y Cyfnod Sylfaen (Blwyddyn 2) yn cael eu pennu a bydd lefel cyrhaeddiad pob disgybl yn y meysydd canlynol yn cael eu cofnodi
• Personol a Chymdeithasol, Lles ac Amrywiaeth Ddiwylliannol
• Sgiliau Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu
• Datblygiad Mathemategol
Yn ôl gofynion statudol bydd asesiadau athro diwedd Cyfnod Allweddol 2 (Blwyddyn 6) yn cael eu pennu a bydd lefel cyrhaeddiad pob disgybl yn y pynciau craidd canlynol yn cael eu cofnodi
• Cymraeg
• Saesneg
• Mathemateg
• Gwyddoniaeth

bocs bwyd

Anogir pob disgybl i gymryd prydau ysgol ar ddechrau’r dosbarth Derbyn. Mae’r bwyd a ddarperir yn arlwy cytbwys ac iach.

Os nad ydych am i’ch plentyn gael cinio ysgol, gall ddod a phecyn bwyd i’r ysgol. Mae’r plant i gyd yn bwyta o dan arolygaeth yn y neuadd neu’r ystafell ddosbarth.

Ceisiwch sicrhau bod cynnwys y bocs yn cydymffurfio i’n polisi Ysgol Iach h.y. dim diod siol, dim da da, dim llawer o bethau melys.

Pe bai raid cau’r ysgol mewn argyfwng byddai’r staff yn gwneud eu gorau i gysylltu â chi yn uniongyrchol. Mae’n hollbwysig eich bod yn rhoi gwybod i’r ysgol pe bai eich manylion cyswllt megis rhif ffôn yn newid.

Mewn argyfwng megis tan, y man ymgynnull argyfwng yw'r Ganolfan Bentref.
Pe bai raid cau’r ysgol oherwydd tywydd garw gofynnir i chi gadw golwg ar wefan yr ysgol neu wefan Cyngor Gwynedd - cliciwch yma , neu trwy wrando ar bigion newyddion Radio Cymru neu Heart.

bwydlen

Anogir pob disgybl i gymryd prydau ysgol ar ddechrau’r dosbarth Derbyn.

Mae’r bwyd a ddarperir yn arlwy cytbwys ac iach.

 

Os oes gan eich plentyn alergedd at fathau gwahanol o fwyd dylid cynnwys y wybodaeth ar ffurflen fynediad eich plentyn neu drwy gysylltu â’r Pennaeth. Bydd y wybodaeth yn cael ei drosglwyddo i’r gogyddes.

Mae’r plant i gyd yn bwyta o dan arolygaeth yn y neuadd.

Pris cinio ysgol yw £2.50 y dydd/£12.50 am yr wythnos. Rhaid talu am ginio ysgol drwy system Schoolcomms. Y Clerc Cinio ar gyfer unrhyw ymholiadau tal yw Mrs Gillian Jones.

Rhoddir cynnig i ddisgyblion sy’n dod a phecyn bwyd i ymuno gyda’r criw cinio ysgol ar ddyddiau arbennig megis Cinio Nadolig, Cinio Gŵyl Ddewi a Chinio Rhyngwladol.

Am Fwydlen Ysgolion Cynradd Gwynedd - cliciwch yma

powlen

Gwnaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ymrwymiad i roi cyfle i bob plentyn o oedran ysgol gynradd gael brecwast iach am ddim yn yr ysgol bob dydd. Bwriad y fenter yw helpu i wella iechyd a gallu plant i ganolbwyntio, er mwyn helpu i godi safonau dysgu a chyrhaeddiad.

Cynhelir Clwb Brecwast yn Ysgol Bontnewydd. Mae’n glwb rhad ag am ddim i bob plentyn o oed ysgol. Bydd y Clwb ar agor rhwng 8:00 a 8:50. Bydd brecwast yn cael ei weini rhwng 8:00 a 8:30. Gwneir trefniadau arbennig ar gyfer disgyblion sydd yn teithio i’r ysgol ar fws Caeathro.

Darperir dewis o rawnfwyd, tost, sudd ffrwythau a llefrith. Adran Darparu Cyngor Gwynedd sydd yn darparu’r bwyd.

Goruchwylir disgyblion o fewn y Clwb gan gymorthyddion Brecwast.
Mrs Carys Porter – Uwch oruchwyliwr Brecwast
Mrs Christine Jones – Goruchwyliwr Brecwast
Mrs Rhian Hall - Goruchwyliwr Brecwast
Mrs Carys Porter – Staff y Gegin

Os yw eich plentyn yn dymuno derbyn ei frecwast yn y Clwb gofynnir i chi lenwi’r ffurflen berthnasol a’i ddychwelyd i’r ysgol.

Cliciwch yma am ffurflen

Mae’r Corff Llywodraethol, yn unol â gofynion Deddf Addysg 1988, yn derbyn na ellir codi tâl am y canlynol:
• mynediad i’r ysgol
• yr addysg a roddir yn ystod oriau’r ysgol
• defnyddiau ac offer ar gyfer gwersi yn ystod oriau ysgol
• gweithgareddau a gynhelir yn ystod oriau ysgol

Rhagwelir y trefnir rhai teithiau yn ystod oriau ysgol na fydd yn rhan hanfodol o’r gwaith cwrs, ond a fydd yn brofiad llesol i’r disgyblion. Yn ôl y Ddeddf, er nad oes gan ysgol hawl i godi tâl am deithiau o’r fath, mae ganddi hawl i:
• ofyn am gyfraniad gwirfoddol tuag at gost o drefnu’r fath daith
• ofyn i asiant allanol i drefnu’r daith

Heb gyfraniadau tebyg, mae’n bosibl na fydd y weithgaredd yn cael ei gynnal. Mae hawl gan y Pennaeth i ddileu gweithgaredd a drefnwyd os yw cyfraniadau isel yn golygu colled sylweddol i’r ysgol.

Awdurdodir y Pennaeth i ofyn am daliadau ar gyfer y canlynol:
• gwersi cerdd unigol
• gweithgareddau a gynhelir y tu allan i oriau’r ysgol yn ôl amodau’r Ddeddf
• mewn achosion lle achosir difrod i unrhyw ran o adeiladau’r ysgol yn dilyn ymddygiad disgyblion
• pan fydd disgybl yn colli neu’n difrodi llyfr, cyfarpar neu eiddo sy’n perthyn i’r ysgol, i aelod o staff neu ddisgybl arall

Nid oes gan yr ysgol gysylltiadau uniongyrchol na ffurfiol ag unrhyw enwad crefyddol penodol, ond gwahoddir y gweinidogion ac offeriaid lleol i’r ysgol yn ysbeidiol i arwain addoli ar y cyd.

Ceir cyfnod o addoli ar y cyd yn ddyddiol; ar lefel adran neu ysgol gyfan ar bob dydd Llun a Gwener ac yn y dosbarthiadau ar ddyddiau eraill. Y ffydd Gristnogol a gyflwynir yn bennaf yn yr addoli hwn a chaiff disgyblion gyfle i gymryd rhan yn rheolaidd.

Mae gan rieni hawl i ofyn i’r ysgol eithrio eu plant o wersi addysg grefyddol a chyfnodau o addoli ar y cyd. Dylai rhieni sy’n dymuno gwneud hynny ddod i drafod y mater gyda’r Pennaeth.

dim cwn

 

Ni chaniateir i neb ddod â chŵn (ac eithrio cŵn tywys) ar dir yr ysgol wrth nôl a danfon plant nac i unrhyw weithgareddau a drefnir gan yr ysgol.

 

 

Ein nod yn Ysgol Bontnewydd yw darparu addysg gyflawn a chwricwlwm eang i bob disgybl. Hyderwn ein bod yn galluogi pob plentyn i ddatblygu i’w lawn botensial.

Creiddiol i’n gwaith yw sicrhau fod pob plentyn yn datblygu’r sgiliau angenrheidiol ar gyfer dysgu gydol oes, ac i fod yn aelod llawn o’r gymdeithas. Rhoddwn fri mawr ar sicrhau sgiliau dwyieithog pob plentyn gan gynnwys gwybodaeth a dealltwriaeth o’r etifeddiaeth Gymraeg.

Dilynir saith maes cwricwlwm y Cyfnod Sylfaen gyda’r disgyblion rhwng 3 i 7 oed.
• Datblygiad Personol a Chymdeithasol, Lles ac Amrywiaeth Ddiwylliannol
• Sgiliau Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu
• Datblygu’r Gymraeg
• Datblygiad Mathemategol
• Gwybodaeth a Dealltwriaeth o’r Byd
• Datblygiad Corfforol
• Datblygiad Creadigol

Dilynir Cwricwlwm Cenedlaethol 2008 gyda disgyblion 7-11 oed.
• Pynciau Craidd – Cymraeg, Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth
• Pynciau Sylfaen – Hanes, Daearyddiaeth, Addysg Grefyddol, Cerdd, Celf, Technoleg Gwybodaeth, Dylunio a Thechnoleg ac Addysg Gorfforol

Yn naill gyfnod allweddol dilynir gofynion y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd, Fframwaith Sgiliau yn ogystal Fframwaith ar gyfer Addysg Bersonol a Chymdeithasol.

“Darpara’r ysgol amrediad cyfoethog ac ysgogol o brofiadau dysgu. Mae hyn yn nodwedd ragorol yn y ddarpariaeth” ESTYN

Mae’r Corff Llywodraethol hefyd wedi mabwysiadu polisi ynglŷn â’r drefn i’w dilyn pan dderbynir cwynion yn gysylltiedig â’r ysgol.

Ym mhob achos dylid cysylltu â’r ysgol i wneud apwyntiad i drafod unrhyw gŵyn gyda’r Pennaeth yn y lle cyntaf, neu gysylltu â Chadeirydd y Llywodraethwyr os yw’r gŵyn am y Pennaeth.

Pwysleisir, y gellir ymdrin â llawer o gwynion yn gyflym ac effeithiol drwy ystyriaeth anffurfiol yn seiliedig ar drafodaethau gyda’r Pennaeth. Hwn yw’r cam rhesymol cyntaf, a bydd y Corff Llywodraethu’n disgwyl bod y cam yma wedi ei gyflawni cyn cyflwyno’r gŵyn yn ffurfiol mewn achosion eithriadol.

Nod yr ysgol yw:
• Sicrhau yr un cyfleoedd i’r holl ddisgyblion o ba bynnag gefndir cymdeithasol y dônt, cyfleoedd cyfartal i fechgyn a merched, i blant galluog iawn a phlant llai galluog.
• Meithrin agweddau cadarnahol mewn perthynas â hil a chrefydd a rhyw.
• Osgoi cyflyru ac ystrydebu, yn enwedig mewn perthynas â’r cwricwlwm.
Mae gan yr ysgol ystod o bolisïau sy’n ymwneud â hyrwyddo cynhwysiad gwahanol ddisgyblion. Mae’r Polisi Hygyrchedd yn cyfeirio at y trefniadau i hwyluso mynediad i ddisgyblion ag anabledd. Gwneir pob ymdrech i sicrhau nad ydynt yn cael eu trin yn llai ffafriol na disgyblion eraill.

Mae cangen gref iawn o Gymdeithas Rhieni ac Athrawon yn bodoli yn yr ysgol, sy’n cynnwys cynrhychiolwyr o rieni gweithgar a brwdfrydig. Mae’r gymdeithas bob amser yn awyddus i groesawu aelodau newydd ac yn ddiolchgar iawn o bob cymorth a gynigir.

Cynhelir amrywiol weithgareddau i godi arian tuag at goffrau’r ysgol yn ystod y flwyddyn ac rydym yn gwerthfawrogi’n fawr yr holl gefnogaeth mae’r ysgol yn ei dderbyn gan y gymdeithas hon.

Cynhelir cyfarfod blynyddol ar ddechrau’r flwyddyn ysgol i godi aelodau newydd ar y pwyllgor, ac i ddechrau trefnu gweithgareddau am y flwyddyn ddilynol. Fel rheol cynhelir tua dau weithgaredd bob tymor ysgol.

Disgwylir i’r plant ymddwyn yn barchus a chwrtais bob amser. Mae gan yr ysgol Bolisi ar Hyrwyddo Ymddygiad Da a Disgyblaeth sydd ar gael yn yr ysgol i unrhyw un ei weld.

Mae disgwyl i bob disgybl gyfrannu at greu cymdeithas wâr yn yr ysgol drwy:
• Fod yn feddylgar, yn garedig ac yn foneddigaidd yn ei berthynas â disgyblion eraill, holl staff yr ysgol ac unrhyw ymwelwyr.
• Peidio â gwneud difrod bwriadol nac ymyryd ag eiddo pobl eraill; peidio defnyddio iaith anweddus na bod yn anghwrtais ac ateb yn ôl.
• Gwneud pob ymdrech i gadw’r ysgol a’i hamgylchedd yn daclus gan rhoi pob ysbwriel yn y biniau.
• Peidio â dod â phethau personol i’r ysgol e.e., teganau oni ofynnir amdanynt gan yr athro/athrawes dosbarth

Mae’r drefn disgyblu yn seiliedig ar bolisi o ganmol a chlodfori yr ymddygiad a ddymunir. Mae pob athro/athrawes yn gyfrifol am ymddygiad ei ddosbarth ei hun, ond os oes angen, gellir cyfeirio disgybl i sylw’r Dirprwy, Pennaeth y Cyfnod Sylfaen neu’r Pennaeth. Mewn rhai achosion o gamymddwyn, cedwir y plentyn i mewn fel cosb dros amser chwarae. Os bydd sefyllfa yn codi ble bydd plentyn yn camymddwyn yn rheoliadd neu’n ddifrifol, gofynnir i’r rhieni i ddod i mewn i’r ysgol i drafod y mater gyda’r Pennaeth. Mae’r ysgol yn hyrwyddo egwyddorion Cynnal ymddygiad da Webster Stratton.

Mae’r ysgol yn ceisio dysgu’r disgyblion i wahaniaethu rhwng ffraeo dydd i ddydd rhwng ffrindiau a chyfoedion, a bwlio. Mae bwlio yn weithred fwriadol a bygythiol sy’n gamddefnydd o bwêr. Ni ddioddefir unrhyw fath o fwlio yn yr ysgol. Mae canllawiau wedi’u nodi yn y Polisi Disgyblaeth ac os bydd bwlio’n digwydd yna delir â’r mater yn unol â’r canllawiau hynny.

Mae gan yr ysgol Bolisi Grym Rhesymol sydd i’w weithredu gan staff dan amgylchiadau arbennig er cynnal lefel dderbyniol o ddiogelwch.

toiledau

 

Mae Cyngor Ysgol, Bontnewydd yn weithredol ers rhai blynyddoedd bellach ac yn dylanwadu’n bositif iawn ar fywyd pob dydd yr ysgol.

 

Mae gan ddosbarthiadau blynyddoedd 2 i 6 Gyngor Dosbarth, ac yn ystod y flwyddyn cynhelir sawl cyfarfod ble caiff y disgyblion oll gyfle i fynegi barn am weithdrefnau’r ysgol a chynnig syniadau ar gyfer gwella.

Ar ddechrau pob blwyddyn ysgol cynhelir pleidlais ble mae pob Cyngor Dosbarth yn ethol dau ddisgybl i’w cynrychioli ar y Cyngor Ysgol. Mae’r aelodau hyn yna’n cyfarfod o leiaf dwywaith y tymor er mwyn trafod syniadau’r Cynghorau Dosbarth cyn pennu blaenoriaethau a rhaglen weithredu. Disgwylir i’r cynrychiolwyr adrodd yn ôl i’w dosbarth yn dilyn pob cyfarfod fel eu bod yn deall ac yn gwybod pa benderfyniadau sydd wedi cael eu gwneud.

Mae’r Cynghorau Dosbarth ac Ysgol yn rhoi cyfle i’r disgyblion fynegi barn a chydweithio mewn partneriaeth gyda Staff a Llywodraethwyr i wella a datblygu’r ysgol er lles pawb. Mae hefyd yn rhoi cyfle i’r disgyblion ddatblygu sgiliau di-ri gan gynnwys cyfathrebu, gwrando, mynegi barn, datrys problemau, gwneud penderfyniadau a myfyrio. Gan eu bod hefyd yn cael dyraniad arian, llunio mantolen, cadw cofnodion a chyfathrebu mewn sawl ffordd, maent yn datblygu eu sgiliau llythrennedd, rhifedd a TGCh yn drawsgwricwlaidd.

Cliciwch yma i fynd i dudalen y Cyngor Ysgol

logo

Mae Ysgol Bontnewydd yn ‘Ysgol Werdd’ ac wedi bod yn rhan o’r Cynllun ‘Eco-Sgolion’ ers Mai 2009 a Chynllun ‘Ysgolion Gwyrdd’ ers Medi 2010. ‘Rydym yn ymfalchïo yn y ffaith ein bod yn cydweithio fel tîm i godi ymwybyddiaeth o’r angen i ofalu am yr amgylchedd a chymryd camau gweithredol er mwyn ei ddatblygu.

logo efydd

Hyd yn hyn 'rydym wedi derbyn y gwobrau Efydd, Arian a'r Faner Werdd, Eco-Sgolion dwywaith a'r achrediad Efydd, Arian ac Aur Ysgolion Gwyrdd Gwynedd a Môn. Rydym yn y broses o weithredu er mwyn cynnal y safonau a hefyd cyrraedd y graddau sydd eu hangen ar gyfer ennill y gwobrau nesaf.

Ar ddechrau pob blwyddyn ysgol, mae disgyblion blynyddoedd dau i chwech yn ethol dau gynrychiolydd i fod yn aelodau o’r cyngor. Mae’r Cyngor Eco / Grŵp Gwyrdd yna’n cynnal arolwg Amgylcheddol sy’n ymwneud ag:
• Lleihau Gwastraff;
• Arbed ynni ac adnoddau naturiol;
• Lleihau a rhwystro llygredd;
• Edrych ar ôl yr amgylchedd leol a byd eang;
• Teithio yn ddoeth
• Byw’n Iach.
Yn dilyn yr arolwg, maent yn pennu blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn, yn creu cynllun gweithredu a, gyda chymorth holl ddisgyblion, staff, llywodraethwyr a ffrindiau’r ysgol, yn gweithredu arnynt er mwyn cyflawni’r targedau. Mae’r cyngor yn cyfarfod yn rheolaidd iawn er mwyn monitro a myfyrio ar y datblygiadau a phenderfynu ar y camau nesaf.

Cliciwch yma i fynd i dudalen Ysgol Werdd / Eco-Sgolion

Cynllun Ysgol Iach, Gwynedd

logoMae Ysgol Bontnewydd yn Ysgol Iach. Mae Cynllun ‘ Ysgolion Iach’ Gwynedd yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru drwy law Iechyd Cyhoeddus Cymru. Gweithredir mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a Chyngor Gwynedd. Mae’r cynllun yn galluogi ni fel ysgol i gyfrannu’n bositif tuag at iechyd a lles y disgyblion, athrawon a’r gymuned ehangach drwy ddatblygu amgylchedd sy’n hyrwyddo iechyd.

Mae ‘Ysgolion Iach’ yn cyflwyno agweddau iechyd a lles drwy’r:-

• Cwricwlwm Cenedlaethol;
• Cwricwlwm cudd ac ethos yr ysgol;
• Datblygu ar y cysylltiadau sydd yn bodoli eisoes rhwng y cartref, y gymuned ac asiantaethau arbenigol.

Bellach, rydym wedi llwyddo i dderbyn CAM 1, 2 a 3 gyda'r Cynllun Ysgol Iach Gwynedd. Rydym nawr yn gweithio tuag ar lwyddo i gael CAM 4.
Healthy School Scheme, Gwynedd

Cliciwch yma i fynd i dudalen Ysgol Iach

Cyngor Siarter Iaith

logo siarter iaithErs lansio’r Siarter Iaith Gymraeg yn ysgolion cynradd Gwynedd, mae llawer o waith gwerth chweil wedi digwydd yn ein hysgol. Nod y Cyngor Siarter Iaith yw dylanwadu’n bositif ar ddefnydd cymdeithasol plant o’r Gymraeg. Mewn gair, cael y plant i siarad Cymraeg yn naturiol ymysg ei gilydd. Mae’r Siarter Iaith yn gofyn am gyfranogiad gan bob aelod o gymuned yr ysgol - y cyngor ysgol, y disgyblion, y gweithlu, rhieni, llywodraethwyr a’r gymuned ehangach er mwyn sicrhau perchnogaeth lawn ohoni.

Ar ddechrau pob blwyddyn ysgol, cynhelir pleidlais yn nosbarthiadau CA2 ble mae’r Cyngor Dosbarth yn ethol dau ddisgybl i’w cynrychioli ar y Cyngor Siarter Iaith. Mae’r aelodau hyn yna’n cyfarfod o leiaf dwywaith y tymor er mwyn trafod syniadau’r Cynghorau Dosbarth cyn pennu blaenoriaethau a rhaglen weithredu. Disgwylir i’r cynrychiolwyr adrodd yn ôl i’w dosbarth yn dilyn pob cyfarfod fel eu bod yn deall ac yn gwybod pa benderfyniadau sydd wedi cael eu gwneud.

Mae’r Cynghorau Dosbarth a’r Cyngor Siarter Iaith yn rhoi cyfle i’r disgyblion fynegi barn a chydweithio mewn partneriaeth gyda’r Staff a’r Llywodraethwyr. Mae hefyd yn rhoi cyfle i’r disgyblion ddatblygu sgiliau di-ri gan gynnwys sgiliau llythrennedd, rhifedd a phersonol a chymdeithasol.

Hyd yn hyn ‘rydym wedi derbyn gwobrau Efydd ac Arian Siarter Iaith Gymraeg, Cyngor Gwynedd. Rydym yn y broses o weithredu er mwyn cyrraedd y graddau sydd eu hangen ar gyfer ennill y wobr Aur.

Cliciwch yma i fynd i dudalen Siarter Iaith

cytundeb

Anogir rhieni i gymryd diddordeb yn addysg eu plant gan hyrwyddo cydberthynas rhwng y cartref a’r ysgol. Trefnir cyfarfodydd rhieni yn dymhorol, a gwahoddir rhieni i’r amrywiol weithgareddau a drefnir gan yr ysgol. Gall rhiant drefnu cyfweliad ag athro penodol, drwy drefniant blaenorol.

Cyflwynir y Cytundeb Cartref Ysgol yn ystod y flwyddyn gyntaf o addysg statudol plentyn. Seilir y cytundeb ar bartneriaeth rhwng yr ysgol a’r rhieni er budd eu plant.

Cliciwch yma i weld y cytundeb

CYRRAEDD YR YSGOL
Mae’r ysgol yn derbyn cyfrifoldeb am y plant am 10 munud cyn ac ar ôl pob sesiwn dysgu. Atgoffwn y rhieni yn rheolaidd nad oes gan athrawon gyfrifoldeb am y plant yn swyddogol tan 8:50 a.m. ac na ddylai plant gyrraedd yr ysgol cyn hynny. Bydd staff y Clwb Brecwast yn goruchwylio aelodau’r Clwb tan 8:50.

GADAEL YR YSGOL
Dylai’r rhieni ddod i gyfarfod y plant at giât yr ysgol a bydd yr athrawon yn eu danfon yn ddiogel. Os digwydd i riant fod yn hwyr yn dod i nôl plentyn, bydd yr athrawes yn mynd ag ef yn ôl yn ddiogel i’r dosbarth. Gofynnir i rieni sy’n hwyr ddod i mewn i’w nôl.

Yn naturiol, nid oes hawl gan blentyn o’r Cyfnod Sylfaen i adael tir yr ysgol heb ganiatâd a heb oedolyn i'w gyrchu.

Cofiwch roi gwybodaeth i ni yn yr ysgol, yn ogystal ag i’ch plentyn, os bydd unrhyw newid yn y trefniadau arferol ar gyfer codi plant o’r ysgol. Pan fydd teuluoedd yn chwalu, ac un o’r rhieni’n cael gofal dros y plant, mae’n bwysig ein bod yn cael gwybod am y trefniadau er mwyn osgoi sefyllfa annifyr.

Ni ellir gadael i blentyn fynd o’r ysgol yn gynnar oni bai fod rhiant yn dod i’w nôl neu fod cais ysgrifenedig yn cael ei dderbyn yn gofyn i ni anfon y plentyn adref ar amser penodol.

Datganiad GAD 2016-2017

I lawrlwytho'r datganiad - cliciwch yma

dim ysmygu

 

Mae’r ysgol a’i thiroedd yn ardal di-fwg. Ni chaniateir ysmygu ar safle’r ysgol.

 

 

cyfrifiadur

Wrth ddefnyddio Technoleg Gwybodaeth yn yr ysgol mae’r disgyblion yn cael cyfle i ddefnyddio’r Rhyngrwyd. Mae defnyddio cyfrifiaduron a chodi gwybodaeth ohono, megis o’r Rhyngrwyd, yn rhan o’r gofynion yn y Cwricwlwm Cenedlaethol i blant cynradd. Mae llawer o’r wybodaeth yn ddefnyddiol ac yn gymorth i waith y disgyblion. Gall y disgyblion hefyd ddefnyddio E-bost i anfon negeseuon at ddefnyddwyr eraill o fewn yr ysgol ac ar draws y byd.

Yn anffodus, fodd bynnag, mae rhywfaint o’r deunydd sydd ar y We Fyd Eang yn anghyfreithlon, yn ffiaidd ac yn anaddas i blant. Mae’r Awdurdod, felly, wedi gosod y rhaglen Cyber Patrol ar y system sy’n cysylltu ysgolion â’r Rhyngrwyd. Mae’r meddalwedd yma yn hidlo a rhwystro mynediad i safleoddd mae rhywun yn gwybod sy’n anaddas i blant gyda’r ‘blocio’ yn cael ei ddiweddaru’n gyson fel mae safleoedd newydd yn cael eu creu. Er yn anhebygol iawn, ni ellir gwarantu’n llwyr na fydd disgyblion yn cael mynediad i safleoedd anaddas ar ddamwain.

Er hyn mae’r ysgol yn credu bod y manteision a ddaw yn sgîl defnyddio’r Rhyngrwyd yn llawer mwy na’r anfanteision. Er mwyn ceisio sicrhau na fydd y disgyblion yn mynychu safleoedd anaddas ar y We bydd athrawon yn goruchwilio y defnydd a wna’r disgyblion o’r Rhyngrwyd yn ystod y gwersi gan arwain disgyblion at adnoddau addas. Mae’n ofynnol hefyd i’r disgyblion hynaf ddeall a dilyn canllawiau’r ysgol ar gyfer defnyddio’r Rhyngrwyd adref.

mynediad

Mae system ddiogelwch yn bodoli yn yr ysgol hon. Ni fydd modd cael mynediad i’r ysgol drwy fynedfa'r Cyfnod Sylfaen/Adran Iau wedi naw o’r gloch. Gofynnir i rieni ganu cloch y brif fynedfa, os ydych am fynediad i’r ysgol.

Cymerir pob cam rhesymol ac ymarferol i sicrhau diogelwch a lles yr holl bersonau sy’n defnyddio adeiladau a thiroedd yr ysgol.

Gweithredir yn unol â pholisi iechyd a diogelwch ac adolygir y gweithdrefnau yn rheolaidd. Rhaid i bob ymwelydd / gweithiwr lofnodi mewn wrth gael mynediad i’r ysgol gan dynnu sylw ei hun at reolau tan a rheolau diogelwch yr ysgol

Adnodd Diolgelwch Ar-lein Hwb - cliciwch yma

Mae gennych hawl i gael golwg ar nifer o ddogfennau megis Polisiau yr Awdurdod Addysg, Polisiau’r Corff Llywodraethol, adroddiadau AEM ar yr ysgol, meysydd llafur ac adroddiad blynyddol Y Corff Llywodraethol. Cewch wneud trefniant gyda’r Pennaeth ar gyfer hyn.

Mae’r Ysgol yn berchen ar Gynllun Cyhoeddi Cyfredol.

dosbarth

Ymfalchïwn yn y ffaith bod rhieni ac ymwelwyr â’r ysgol yn cydnabod yr ymdeimlad o gyfeillgarwch a threfn sy’n bodoli yma, a’r modd y bydd disgyblion newydd yn ymgartrefu’n hapus.

 

Ceir awyrgylch symbylus a gweithgar yn y dosbarthiadau yn seiliedig ar gydberthynas o barch a gofal. Mae hyn yn galluogi’r disgyblion i ddatblygu hunan hyder ag agwedd bositif at ddysgu. Disgwylir safon uchel o ymddygiad ac ymroddiad ar bob achlysur. Ceir ymdeimlad da o gydweithio ac anogir pob disgybl i dderbyn a rhannu cyfrifoldebau amrywiol.

“Mae ethos gofalgar a chynhwysol yn yr ysgol ac mae’r disgyblion yn cael eu gwerthfawrogi a’u cefnogi gan yr oedolion oll”. ESTYN

Rhoddir pob plentyn yng ngofal athro/athrawes dosbarth, ond ceisia’r staff cyfan ymorol am les yr holl ddisgyblion. Mae’r ysgol hon yn annog plant i fod yn hunan-ddisgybledig, yn gyfrifol ac i ddangos parch at eraill. Gwyddom y cawn gefnogaeth rhieni yn hyn o beth. Mae gofal bugeiliol yn rhan o wasanaeth pob athro, a dyma rai o’r dyletswyddau:-
• Cofrestru eu grwpiau er mwyn monitro prydlondeb a phresenoldeb.
• Hysbysu’r Pennaeth o unrhyw bryderon am waith ysgol neu ymddygiad.
• Cyflwyno pob gwybodaeth angenrheidiol a llythyrau i’r plant fynd adref.
• Cyfarfod â’r rhieni yn ystod Nosweithiau Agored.
• Paratoi adroddiadau i’r rhieni ar ddiwedd blwyddyn ysgol ar ddatblygiad eu plant

Rhoddir gwybodaeth reolaidd am weithgareddau’r tymor trwy lythyron unigol, calendr digwyddiadau tymhorol a Newyddlen y Tymor. Bydd yr holl ohebiaeth yn ddwyieithog. Gofynnir yn garedig i chi ddarllen pob gohebiaeth yn ofalus os gwelwch yn dda. Byddwn yn gohebu fesul teulu gan roi’r llythyron yng ngofal y plentyn hynaf. Os yw eich sefyllfa bersonol yn golygu nad ydych yn derbyn y wybodaeth y dymunech, yna cysylltwch â’r Pennaeth i wneud trefniadau pellach.

Ein nod yw sicrhau diogelwch y plant a chadw safon dderbyniol o drefn a rheolaeth.
Mae’r ysgol yn gweithredu trefniadau goruchwylio plant gan yr athrawon a’r gweinyddesau yn ystod y cyfnodau isod:
• Cyn dechrau’r ysgol (8.50 – 9.00)
• Egwyl y bore
• Egwyl y prynhawn
• Diwedd y prynhawn (3:00 – 3:10 neu 3:20 – 3:30)

a) Trefniadau Tywydd Sych
Gweithredir y goruchwylio drwy system rota dyddiol. Bydd y staff ar ddyletswydd yn goruchwylio’r buarth drwy gydol y cyfnod. Gwneir trefniadau i gyflenwi pan fo aelod o staff yn absennol.

b) Trefniadau Tywydd Garw
Ar gyfnodau o dywydd garw, yr athrawon dosbarth fydd yn gyfrifol am baratoi gweithgaredd i’r plant a’r staff ar ddyletswydd i’w goruchwylio yn ystod yr egwyl.

c) Trefniadau Amser Cinio
Goruchwylir plant gan tair oruchwylwraig. Ar ôl i’r plant orffen bwyta, mae’r goruchwylwyr yn mynd allan gyda’r plant ac yn eu goruchwylio ar y buarth hyd amser dod i mewn. Byddent yn cael eu cefnogi gan gymorthyddion y Cyfnod Sylfaen a chymorthyddion ADY. Yn ystod tywydd garw, byddant yn goruchwylio’r plant yn eu dosbarthiadau.

Grantiau

Grant Dysgu Proffesiynol 2018/19

Derbyniodd Ysgol Bontnewydd grant o £4,650.

Mae'n ofynnol i ysgolion adrodd ar ddefnydd ac effaith y grant.

Defnyddiwyd £2,325 ar gyfer rhyddhau athrawon Cyfnod Sylfaen i gydweithio o fewn Cymunded Dysgu Proffesiynol ar fireinio'r ddarpariaeth yn y CS.

Defnyddiwyd £2,325 ar gyfer rhyddhau athrawon Cyfnod Allweddol 2 i fynychu ysgolion arfer dda/arloesol er mwyn mireinio'r ddarpariaeth yn CA2.

Grant Gwella Addysg 2018-19

Derbyniodd Ysgol Bontnewydd grant GGA o £9,200

Mae’n ofynnol ar ysgolion bellach i adrodd ar eu gwefan defnydd ac effaith y grant uchod. Defnyddiwyd grant 2018-19 fel a ganlyn :

• Darparu Cynllun cefnogaeth Llythrennedd a Rhifedd (£7,200) • Darparu cefnogaeth er mwyn torii cysylltiad rhwng anfantais a chyrhaeddiad addysgol (£2,200)

Cafodd y grant effaith positif ar yr unigolion hynny fu’n mynychu’r cynllun cefnogaeth


Grant Gwella Addysg 2017-18

Derbyniodd Ysgol Bontnewydd grant GGA o £11,000.

Mae’n ofynnol ar ysgolion bellach i adrodd ar eu gwefan defnydd ac effaith y grant uchod. Defnyddiwyd grant 2017-18 fel a ganlyn :

• Darparu Cynllun cefnogaeth Llythrennedd a Rhifedd (£2,000) • Darparu cefnogaeth er mwyn torii cysylltiad rhwng anfantais a chyrhaeddiad addysgol (£9,000)

Cafodd y grant effaith positif ar yr unigolion hynny fu’n mynychu’r cynllun cefnogaeth


Grant Gwella Addysg 2016-17

Derbyniodd Ysgol Bontnewydd grant GGA o £10,950.

Mae’n ofynnol ar ysgolion bellach i adrodd ar eu gwefan defnydd ac effaith y grant uchod. Defnyddiwyd grant 2016-17 fel a ganlyn :

• Darparu Cynllun cefnogaeth Llythrennedd a Rhifedd (£7,250)
• Darparu cefnogaeth er mwyn torii cysylltiad rhwng anfantais a chyrhaeddiad addysgol (£3,700)

Cafodd y grant effaith positif ar yr unigolion hynny fu’n mynychu’r cynllun cefnogaeth


Grant Gwella Addysg 2015-16

Derbyniodd Ysgol Bontnewydd grant GGA o £10,437.

Mae’n ofynnol ar ysgolion bellach i adrodd ar eu gwefan defnydd ac effaith y grant uchod. Defnyddiwyd grant 2015-16 fel a ganlyn :

• Darparu Cynllun cefnogaeth Llythrennedd a Rhifedd (£6,237)
• Darparu cefnogaeth er mwyn torri cysylltiad rhwng anfantais a chyrhaeddiad addysgol (£4,200)

Cafodd y grant effaith positif ar yr unigolion hynny fu’n mynychu’r cynllun cefnogaeth.


Grant Gwella Addysg 2014-15

Derbyniodd Ysgol Bontnewydd grant GGA o £14,637.

Mae’n ofynnol ar ysgolion bellach i adrodd ar eu gwefan defnydd ac effaith y grant uchod. Defnyddiwyd grant 2014-15 fel a ganlyn :

• Darparu Cynllun cefnogaeth Llythrennedd a Rhifedd (£4688)
• Darparu cefnogaeth er mwyn torii cysylltiad rhwng anfantais a chyrhaeddiad addysgol (£4200)

Cafodd y grant effaith positif ar yr unigolion hynny fu’n mynychu’r cynllun cefnogaeth.


Grant Amddifadedd Disgyblion 2013-14

Derbyniodd Ysgol Bontnewydd grant GAD o £4,500 am y flwyddyn 2013-14.

Mae’n ofynnol ar ysgolion bellach i adrodd ar eu gwefan defnydd ac effaith y grant uchod. Defnyddiwyd grant 2013-14 fel a ganlyn :

• Pryniant o 4 i-pad + hyfforddiant i’r staff ar eu defnydd addysgol
• Darparu Cynllun cefnogaeth Llythrennedd (20 sesiwn)
• Rhyddhau 2 aelod o staff i fynychu cymuned dysgu dalgylchol (Rhifedd / Llythrennedd)

Cafodd y grant effaith positif ar yr unigolion hynny fu’n mynychu’r cynllun cefnogaeth.

Mae disgyblion yn cael budd o’r dechnoleg a brynwyd ac mae’r adnoddau yn cael defnydd rheolaidd ar lawr dosbarth.

 

Darllen
Gweithredir cynllun darllen Cartref/Ysgol o Blwyddyn 1 - Blwyddyn 6. Bwriad y llyfryn yw hyrwyddo partneriaeth rhwng rhieni a’u plant a disgybl a’u hathrawon. Gwerthfawrogwn eich cydweithrediad i hybu darllen yn gyffredinol er budd eich plant.

A fyddech gystal â sicrhau fod eich plant yn dychwelyd y llyfrau a ddarllenwyd yn wythnosol ynghyd â’r llyfr coch cofnod darllen. Gofynnir i chi roi sylwadau yn y llyfr a’i lofnodi.

Gwaith Cartref
Yn achlysurol rhoddir gwaith cartref yn y Cyfnod Sylfaen. Gosodir gwaith cartref yn yr Adran Iau yn wythnosol. Gobeithir y byddwch fel rhieni yn cydweithredu i hybu gwaith cartref y plant.

Ambell i dro bydd gweithgarwch arbennig yn gofyn am wybodaeth gan rieni a pherthnasau a chymdogion, neu’n gofyn am waith holi a darganfod ar ran y plant. Sylweddolir mai cyfrifoldeb y cartref yw’r plentyn yn ystod yr oriau hyn ac mai yng ngoleuni’r cyfrifoldeb hwnnw y bydd rhieni yn cytuno neu’n anghytuno i gydweithredu.

O dro i dro fe all athro/athrawes ofyn i blentyn wneud gwaith ychwanegol er mwyn cryfhau rhyw faes neu ganolbwyntio ar agwedd arbennig o’r gwaith.

Bryd hynny gobeithir cael cydweithrediad y cartref ac anogaeth i’r plentyn i wneud y gwaith.

Mae’r ysgol yn credu’n gryf mewn meithrin a datblygu doniau creadigol ac fe hywryddir hyn drwy gynnal cyngherddau a chystadlu mewn Eisteddfodau. Bydd yr ysgol bob amser yn gwneud ei gorau i gefnogi gweithgareddau lleol o’r fath.

Ceir hefyd gyfleoedd i gystadlu mewn gweithgareddau addysg gorfforol -yn aml maent ar benwythnos neu gyda’r nôs. Mae’r gweithgareddau hyn yn agored i’r holl ddisgyblion sydd ym marn y Pennaeth, yn aeddfed ac yn barod i gymryd rhan cyfrifol ynddynt.

perfformio

Cynigiwn wersi offerynnol mewn partneriaeth â Gwasanaeth Ysgolion William Mathias.

Nod y bartneriaeth yw galluogi disgyblion i dderbyn hyfforddiant gan diwtoriaid arbenigol yn ystod oriau dysgu.


Darperir 30 gwers o fewn y flwyddyn ysgol. Bydd y tiwtoriaid yn cynorthwyo gydag ymarfer cyngherddau, gwaith arholiadau a chystadlaethau’r Urdd.

Ar hyn o bryd gynigir gwersi offerynnol telyn a phres i ddisgyblion blynyddoedd 4,5 a 6.

Cost y gwersi fydd £120 am y flwyddyn, i’w dalu ar ddechrau tymor. Ni fydd ad-daliad os yw eich plentyn yn penderfynu rhoi gorau i’r gwersi yn ystod y flwyddyn.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

GWISG YSGOL

Am fanylion sut i archebu gwisg ysgol drwy’r Pwyllgor Rhieni / Athrawon, ebostiwch ysgolbontnewyddpta@gmail.com
Mae gan yr ysgol wisg ysgol swyddogol ac ‘rydym yn eich hannog i sicrhau fod eich plant yn gwisgo’r canlynol lle’n bosibl:-

- trowsus / sgert dywyll

- esgidiau / trainers du addas

- crys polo melyn gyda logo yr ysgol wedi ei frodio arno (os yn bosibl)

- siwmper, hwdi neu gardigan las gyda logo yr ysgol (os yn bosibl)

- ffrog haf las neu felyn ‘gingham’

Gallwch eu prynu o nifer o siopau petaech ddim am brynu drwy’r Gymdeithas Rhieni / Athrawon

Rhaid pwysleisio nad oes rhaid i blentyn wisgo gwisg ysgol swyddogol. Fodd bynnag, disgwylir i’r disgyblion wisgo’n briodol bob amser. Gofynnwn yn garedig i chwi sicrhau eich bod wedi labelu pob eitem o ddillad gydag enw eich plentyn.

Yn unol â pholisi'r ysgol, byddwn yn hysbysu rhieni pe bai llau pen yn cael eu gweld yng ngwallt eu plentyn. Gofynnir i rieni archwilio a thrin gwallt eu plant yn syth. Trwy gydweithio fel hyn anelwn at leihau a dileu'r nifer o achosion o lau yn yr ysgol.

llawlyfr

I lawrlwytho ein llawlyfr 2021 - 2022 - Cliciwch yma

ffrwythau

Cynigir llefrith hwn am ddim i blant dan saith oed.

Os nad yw eich plentyn yn yfed llefrith cynigir dwr iddo/ iddi.

Mae dwr ar gael i blant Cyfnod Allweddol 2 neu gallent ddod a photel dwr i’r ysgol.

Mae rhan fwyaf o blant yr ysgol yn dod a ffrwyth i’w fwyta ar amser chwarae. Os ydych yn danfon ffrwyth mewn bocs gofynnir i chi ei labelu’n glir.

asthma

 

Disgwylir i rieni hysbysu’r ysgol o unrhyw gyflwr meddygol neu glinigol a allai effeithio ar addysg plentyn.

 

Os yw’n hanfodol bod plentyn yn cymryd moddion yn ystod oriau ysgol rhaid trafod y mater gyda’r Pennaeth, a llenwi ac arwyddo ffurflen bwrpasol. Cliciwch yma am ffurflen.

Cedwir unrhyw foddion mewn cwpwrdd dan glo. Ni ddylai plant ddod â moddion i’r ysgol eu hunain.

Mae mynedfeydd priodol i dderbyn disgyblion, rhieni neu ymwelwyr ag anableddau drwy fynedfeydd yr ysgol ac Uned Gwyrfai. Mae toiled addas i’r anabl o fewn yr adeilad. Mae mannau parcio dynodedig ar gyfer yr anabl yn y maes parcio.

Sicrheir cefnogaeth fugeiliol ac academaidd gydradd i ddisgyblion ag anableddau o fewn fframwaith arferol yr ysgol.

Mae Uned Therapi ar safle’r ysgol ar gyfer diwallu anghenion disgyblion ag anableddau corfforol o fewn prif ffrwd yr ysgol.

Gweledigaeth
• Adeiladu ar y seiliau cadarn presennol gan sicrhau gwelliant ym mhrif feysydd addysg. Arwain yr ysgol i fod yn sefydliad ysgogol a deinamig gall wynebu her addysg yr 21ain ganrif yn hyderus.

Nodau
• Creu ethos hapus, ysgogol a gweithgar lle y gall pob plentyn dyfu, datblygu ac aeddfedu i ddod yn unigolyn hyderus, yn ymwybodol o les eraill, ac yn aelod cyfrifol o’r gymdeithas.
• Cynnig addysg o’r ansawdd uchaf gan feithrin brwdfrydedd ac awch at ddysgu a fydd yn sail i ddatblygu sgiliau dysgu gydol oes.
• Darparu mynediad i brofiadau a gweithgareddau eang sy’n tanio’r dychymyg ac yn hyrwyddo cymhelliant ac annibyniaeth.
• Hyrwyddo gwir bartneriaeth rhwng yr ysgol a’r cartref a chynnal perthynas gynhwysol gyda’r gymuned.

Amcanion
• Galluogi pob plentyn i ddatblygu ei botensial yn llawn drwy ennill sgiliau, gwybodaeth, dealltwriaeth ac agweddau, gan gynnwys sgiliau personol, cymdeithasol ac emosiynol, er mwyn sicrhau ei fod yn datblygu sgiliau dysgu gydol oes gadarn.
• Galluogi pob plentyn i ddatblygu’n gwbl ddwyieithog
• Cynnig i blant gwricwlwm eang a chynhwysol sy’n eu hysgogi i ddysgu ac i gyrraedd safonau da ym mhob agwedd o’u gwaith ysgol ac i wireddu eu potensial
• Hyrwyddo diwylliant o gynhwysiant cymdeithasol a pharch at amrywiaeth, yn arbennig drwy ddatblygu lles plant gan deilwra’r dysgu i anghenion yr unigolyn.
• Sefydlu cymuned ddysgu broffesiynol cadarn lle gall ymarferwyr ddatblygu a rhannu gwybodaeth broffesiynol am ddysgu ac addysgu.
• Darparu cymuned ddysgu gadarn ar gyfer pawb sy’n gysylltiedig â bywyd ysgol, yn cynnwys plant a’u teuluoedd, llywodraethwyr, athrawon, staff ac oedolion sy’n hyfforddi i weithio yn yr ysgol.
• Bod yn bartner allweddol gyda darparwyr eraill wrth gynllunio a chyflwyno gwasanaethau ychwanegol i blant er mwyn gwella’u lles a’u dysgu.

Ni chaniateir parcio yn iard yr ysgol nac yn y bae bysys. Mae maes parcio'r ysgol at ddefnydd staff, yr anabl, tacsis a bws Pendalar. Gofynnir yn garedig i rieni barcio yn unol â rheolau’r ffordd fawr heb rwystro’r groesfan na’r tai cyfagos.

Polisi E-Ddiogelwch - Cliciwch yma i ddarllen y polisi

Amcanion Cyffredinol
• Meithrin agwedd gadarnhaol tuag at y ddwy iaith
• Datblygu gallu ieithyddol yn y ddwy iaith
• Meithrin diddordeb mewn ffurfiau amrywiol o lenyddiaeth
• Creu ymwybyddiaeth o werth yr etifeddiaeth Gymraeg

Prif amcanion gweithgareddau’r Cyfnod Sylfaen fydd rhoi sylfaen gadarn Gymraeg i bob plentyn. Gan mai yn y cyfnod cynnar hwn y mae plentyn mwyaf parod i amsugno iaith, y mae’n bwysig creu amrywiaeth o brofiadau symbylus iddynt.

Ym mlwyddyn 1 a 2 adeiladir ar y sylfeini a osodwyd i’r Gymraeg, er mwyn galluogi’r plentyn i gyrraedd y nod o ddwyieithrwydd llawn maes o law; cadarnhau a datblygu mamiaith y plentyn o ddysgwr Cymraeg ac ymestyn gafael y plant o gartref Cymraeg ar y Saesneg.

Yng Nghyfnod Allweddol 2 bydd cadarnhad a datblygiad pellach o Gymraeg a Saesneg pob plentyn, er mwyn sicrhau ei fod yn gallu siarad, darllen ac ysgrifennu’n rhwydd a hyderus yn y ddwy iaith pan fydd yn trosglwyddo i’r ysgol Uwchradd.

Trefnir i hwyrddyfodiaid yn Cyfnod Allweddol 2 i fynychu’r Uned Iaith Dalgylchol ble mae cyfleusterau ar gyfer cyflwyno cyrsiau dwys arbenigol i ddysgwyr. Bydd y dysgwyr yn trosglwyddo yn ôl i’r ysgol gynradd ymhen tymor.

I hybu naws Gymreig yr ysgol, disgwylir mai’r Gymraeg a ddefnyddir i sgwrsio’n anffurfiol yn y dosbarth ac ar y buarth.

Derbynnir disgyblion i’r ysgol yn unol â Pholisi Mynediad yr Awdurdod.

Trefniadau Derbyn i Ysgolion 2015/16 - cliciwch yma

Yn unol â’r polisi hwnnw, derbynnir disgyblion Meithrin (rhan amser), i’r ysgol yn y mis Medi yn dilyn eu pen-blwydd yn 3 oed.

Derbynnir disgyblion oed Derbyn i’r ysgol yn llawn amser yn y Medi yn dilyn eu pen-blwydd yn 4 oed - cliciwch yma

Croeso i chi gysylltu â’r Pennaeth i drafod a threfnu ymweliad.

pensel

Mae presenoldeb a phrydlondeb disgyblion yn un o brif flaenoriaethau’r ysgol. Cydnabyddir fod cydberthynas rhwng presenoldeb a pherfformiad addysgol. O ganlyniad, anogir rhieni i sicrhau presenoldeb eu plant yn yr ysgol.

Mae cyfrifoldeb rhieni yn ymestyn i sicrhau fod eu plant yn cyrraedd yr ysgol mewn pryd, yn daclus, ac mewn cyflwr i ddysgu.

Bydd drysau’r Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2 yn cael eu cau am 9:00. Disgwylir i ddisgyblion sydd yn hwyr cael mynediad drwy’r brif fynedfa.

Salwch

O bryd i'w gilydd bydd salwch yn taro disgyblion yr ysgol. Er mwyn lleihau'r risg o ymlediad o'r haint drwy'r ysgol, hoffwn atgoffa rhieni o’r Polisi 'Dychwelyd i’r Ysgol wedi Salwch' a seiliwyd ar argymhellion y Bwrdd Iechyd lleol. Ni ddylai plant ddychwelyd i’r ysgol am 48 awr yn dilyn cyfnod o daflu fyny a dolur rhydd.

POLISI : Dychwelyd i’r Ysgol yn dilyn Salwch (Disgyblion) - cliciwch yma

ysgol syr hugh

Trosglwyddir rhan fwyaf o ddisgyblion yr ysgol hon i Ysgol Syr Hugh Owen.


Gwneir trefniadau ar gyfer pontio a hwyluso trosglwyddiad o un ysgol i’r llall. Bydd disgyblion blwyddyn 6 yn mynd ar ymweliad i YSHO yn nhymor yr Hydref a thymor yr Haf a bydd staff o YSHO yn ymweld â blwyddyn 6. Bydd athrawes blwyddyn 6 yn ymweld â disgyblion blwyddyn 7 tua chwe wythnos ar ôl trosglwyddiad.

Trosglwyddir disgyblion i’r ysgol uwchradd yn unol â Pholisi Mynediad yr Awdurdod.

Gofynnir i rieni sydd am ddanfon eu plentyn i unrhyw ysgol uwchradd arall i drefnu ymweliad eu hunain. Byddwn wrth reswm yn hwyluso unrhyw ymweliad fel y gallwn.

cameraYn achlysurol bydd lluniau yn cael eu tynnu o’r plant yn cymryd rhan mewn gweithgareddau gyda’r ysgol. Gall rhai o’r lluniau yma gael eu rhoi yn y papurau newydd, eu cynnwys mewn cyhoeddiadau neu ar safleoedd gwe'r ysgol, Cyngor Gwynedd neu sefydliadau eraill y byddwn yn cydweithio â nhw.

Os nad ydych am i’ch plentyn gael ei chynnwys/gynnwys mewn lluniau cyffelyb, a fyddech cystal ag ysgrifennu llythyr at y pennaeth i nodi hynny.

Os na dderbynnir llythyr cymerir yn ganiataol nad oes gennych wrthwynebiad.

eira

Pe bai raid cau’r ysgol oherwydd tywydd garw gofynnir i chi gadw golwg ar wefan yr ysgol neu wefan Cyngor Gwynedd trwy glicio yma, neu trwy wrando ar bigion newyddion Radio Cymru neu Heart.

 

uned gwyrfai

Agorwyd uned newydd arloesol ar safle Ysgol Bontnewydd yn Ionawr 2000. Roedd Uned Gwyrfai yn un o’r unedau cyntaf o’i fath yng Nghymru lle mae plant ag anghenion addysgol dwys yn cael eu haddysgu yn yr ysgol gynradd leol.

Partneriaeth rhwng Cyngor Gwynedd, Ysgol Pendalar ac Ysgol Bontnewydd yw Uned Gwyrfai. Caiff rhwng 6 – 8 disgybl oedran cynradd 7 -11 eu haddysg yno, o dan ofalaeth athrawes a chymorthyddion o Ysgol Pendalar. Gweithredir ar system o integreiddio rhwng yr Uned a ‘r prif lif i gyfoethogi profiadau addysgol a chymdeithasol disgyblion.