Plant

 

Croeso i Adran y Plant.

Yma, fe welwch amrywiaeth o dudalennau
i'ch diddanu a'ch cynorthwyo yn eich dysgu.
 

Gwaith Cartref

Gwaith Cartref

llyfrau

Mae gwaith cartref yn gyswllt pwysig rhwng yr ysgol a’ r cartref, ac yn rhoi cyfle i rieni cyfrannu i’r broses o addysgu’r plentyn. Gosodir gwaith cartref yn ysbeidiol yn y Cyfnod Sylfaen. Gosodir gwaith cartref yn wythnosol yng Nghyfnod Allweddol 2 yn unol â Pholisi Gwaith Cartref yr ysgol. Byddem yn naturiol yn rhoi ystyriaeth i oedran, gallu ac anghenion pob plentyn wrth ei osod a gobeithiwn y byddwch chi fel rhieni/gwarchodwyr yn cynorthwyo, yn goruchwylio ac yn sicrhau fod y tasgau yn cael eu cyflawni hyd gorau gallu pob unigolyn.

Gall y gwaith cartref adlewyrchu gwaith y dosbarth a rhoi cyfle i’r disgyblion adolygu ac atgyfnerthu'r hyn sy’n digwydd yn yr ysgol. Ambell dro, bydd gofyn i ddisgybl wneud gweithgaredd arbennig sy’n gofyn am wybodaeth gan rieni, perthnasau a chymdogion. Byddwn hefyd yn rhoi ambell dasg sy’n rhoi cyfle iddynt ddefnyddio’u dychymyg, datblygu eu sgiliau meddwl, darllen, cyfathrebu a datrys problemau. Bydd ambell i weithgaredd hefyd yn gofyn i’r disgyblion wneud gwaith ymchwiliol a chanfod a chyflwyno gwybodaeth am bwnc penodol neu o’u dewis hwy.

Darllen
Gweithredir ar Gynllun Darllen Cartref / Ysgol. Bwriad y cynllun yw hyrwyddo’r bartneriaeth rhwng rhieni a’u plant; disgybl a’u hathrawon a’r cyswllt rhwng y cartref a’r ysgol.

Yn wythnosol bydd pob plentyn yn dod a llyfr darllen adref ynghyd a llyfr cofnodi. Gwerthfawrogwn eich cydweithrediad yn y fenter a sefydlwyd i hybu darllen y plant.