Ysgol


Ysgol Gynradd Sirol Ddwyieithog ar gyfer disgyblion 3 – 11 oed
yw Ysgol Bontnewydd.


“Mae hon yn ysgol dda gyda nifer fawr o ragoriaethau sydd yn cael eu hamlygu yn holl waith yr ysgol.” ESTYN


 

Cyngor Ysgol

Mae Cyngor Ysgol, Bontnewydd yn weithredol ers rhai blynyddoedd bellach ac yn dylanwadu’n bositif iawn ar fywyd pob dydd yr ysgol.

Mae gan ddosbarthiadau blynyddoedd 2 i 6 Gyngor Dosbarth, ac yn ystod y flwyddyn cynhelir sawl cyfarfod ble caiff y disgyblion oll gyfle i fynegi barn am weithdrefnau’r ysgol a chynnig syniadau ar gyfer gwella.

Ar ddechrau pob blwyddyn ysgol cynhelir pleidlais ble mae pob Cyngor Dosbarth yn ethol dau ddisgybl i’w cynrychioli ar y Cyngor Ysgol. Mae’r aelodau hyn yna’n cyfarfod o leiaf dwywaith y tymor er mwyn trafod syniadau’r Cynghorau Dosbarth cyn pennu blaenoriaethau a rhaglen weithredu. Disgwylir i’r cynrychiolwyr adrodd yn ôl i’w dosbarth yn dilyn pob cyfarfod fel eu bod yn deall ac yn gwybod pa benderfyniadau sydd wedi cael eu gwneud.

Mae’r Cynghorau Dosbarth ac Ysgol yn rhoi cyfle i’r disgyblion fynegi barn a chydweithio mewn partneriaeth gyda Staff a Llywodraethwyr i wella a datblygu’r ysgol er lles pawb. Mae hefyd yn rhoi cyfle i’r disgyblion ddatblygu sgiliau di-ri gan gynnwys cyfathrebu, gwrando, mynegi barn, datrys problemau, gwneud penderfyniadau a myfyrio. Gan eu bod hefyd yn cael dyraniad arian, llunio mantolen, cadw cofnodion a chyfathrebu mewn sawl ffordd, maent yn datblygu eu sgiliau llythrennedd, rhifedd a TGCh yn drawsgwricwlaidd.

 

Diwrnod Plant Mewn Angen 2020 – CA2

Eleni, mae Pudsey yn 40 mlwydd oed felly penderfynodd plant Ysgol Bontnewydd i ymuno yn yr her ‘Actia Dy Oed’ drwy wneud gweithgareddau amrywiol am nifer o funudau oedd yn gywerth a’u hoed. Penderfynodd disgyblion dosbarthiadau CA2 i gymryd rhan mewn sawl gweithgaredd yn ystod y diwrnod. Roedd y rhain yn cynnwys aros yn ddistaw, taflu a bownsio pêl, darllen, creu symiau mathemateg oedd yn rhoi’r un ateb a’u hoed a rhedeg o amgylch yr ysgol. Cawson hwyl garw wrth gofio am yr achos da. Fel ysgol, casglom £325.22 tuag at yr elusen Plant Mewn Angen. Diolch i chi gyd am eich cefnogaeth.

children in need 2020 children in need 2020 children in need 2020

Diwrnod Plant Mewn Angen 2020 - Cyfnod Sylfaen

Wel son am hwyl cafodd plant y Cyfnod Sylfaen yn gwneud gweithgareddau 'Actia dy Oed' heddiw yn ystod Diwrnod Plant Mewn Angen. Roedd pob dosbarth wedi penderfynu ar weithgareddau amrywiol gan gynnwys bownsio pêl, rhedeg o amgylch y trac a bownsio pêl ar barasiwt am amser cywerth a’u hoed. Fel ysgol, rydym wedi casglu £325.22 tuag at yr elusen Plant Mewn Angen. Diolch i chi gyda am eich cefnogaeth..

children in need 2020 children in need 2020
children in need 2020 children in need 2020

Cyngor Ysgol 2020/21
poster

Llongyfarchiadau mawr iawn i’r disgyblion hyn am gael eu hethol i gynrychioli eu dosbarth ar y Cyngor Ysgol eleni. Rydym yn gwybod y byddwch yn gwneud gwaith gwych.


Cyngor Ysgol 2019/20
poster

Llongyfarchiadau mawr iawn i’r disgyblion hyn am gael eu hethol i gynrychioli eu dosbarth ar y Cyngor Ysgol. Rydym yn gwybod y byddwch yn gwneud gwaith gwych eleni.


Aelodau Cyngor Ysgol 2018 - 2019
plant

Dyma ein Cyngor Ysgol am eleni. Ar ôl cyflwyniadau hynod o ddiddorol yn y dosbarthiadau, etholwyd Deian, Gwenlli, Ciron, Carrie, Owain, Anest, Tomos, Carlota, Deio a Cêt fel yr aelodau a fydd yn cynrychioli’r dosbarthiadau ar y Cyngor Ysgol. Llongyfarchiadau mawr iawn i chi gyd.

Mae'r Cyngor Ysgol wedi pennu eu blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn ac wedu cychwyn ar er gwaith. Eu bwriad yw helpu i sicrhau fod Ysgol Bontnewydd yn ysgol wych ac yn le hapus i bawb.

Dosbarthiadau
Cynrhychiolwyr
Prif Ddisgyblion Deian Smith
(Trysorydd)
Gwenlli Griffiths
(Ysgrifenyddes/Is-gadeirydd )
Yr Wyddfa Ciron Mowle
(Trysorydd)
Carrie Williams
(Cadeirydd)
Elidir Owain Davies
Anest Smith
(Ysgrifenyddes)
Tryfan Tomos Jones
Carlotta Thomas
Yr Aran Deio Williams Cêt Allsup
Staff Eirian Madine
(Dirprwy Bennaeth)

Diwrnod Siwmper Nadolig

Penderfynodd y Cyngor Ysgol, ofyn i bawb yn garedig i wisgo Siwmper Nadolig i’r ysgol ar ddiwrnod Siwmper Nadolig 2019. Gofynnwyd hefyd, os oedd yn bosibl, i’r plant ddod a chyfraniad at fanc bwyd Caernarfon.

Hoffwn ddiolch yn fawr iawn i bawb gan fod llwyth o fwyd wedi cael ei gasglu. Bydd yn helpu llawer o deuluoedd i gael bwyd ar y bwrdd y Nadolig yma.

plant plant plant

Diwrnod Plant Mewn Angen 2019
poster

Yn ystod diwrnod Plant mewn Angen, bu cynnwrf mawr yn Ysgol Bontnewydd gan fod holl blant ac oedolion yr ysgol wedi gwisgo yn eu pyjamas lliwgar â trainers ar eu traed er mwyn codi arian a chadw eu hunain yn iach ar yr un pryd. Casglwyd £252.87 tuag at yr achos da. Diolch am eich cefnogaeth.

Noson Sinema
Cinema Night


Am fwy o wybodaeth cliciwch ymaGeifr i Affrica

Drama gyda Sian Beca
Drama gyda Sian Beca

Ers sawl blwyddyn mae plant Ysgol Bontnewydd wedi danfon anrheg i Affrica drwy gynllun Nadolig Oxfam. Bob blwyddyn bydd praidd bach o eifr yn cael eu gyrru i bentref yn Affrica. Noddir y cynllun gan ddisgyblion yr ysgol. Cesglir arian coch mewn welingtons - ‘Fill a Welly’. Mae un llond wellington yn prynu gafr. Eleni casglwyd £155.79 a phrynwyd 6 gafr. Diolch blant am eich haelioni.

Menter Cardiau Nadolig
plant

Er mwyn codi ychydig o arian i gronfa’r Cyngor Ysgol, penderfynodd yr aelodau y byddai yn braf creu nwyddau ar gyfer y Nadolig. Cafodd pob plentyn yn yr ysgol gyfle i ddylunio llun i fynd ar flaen cerdyn Nadolig. Roedd y dyluniad yma hefyd yn gallu cael ei ddefnyddio i greu papur lapio, cardiau diolch, matiau bwrdd a magnedau. Roedd y cynnyrch terfynol yn edrych yn ffantastig chafwyd sawl archeb.
Hoffwn ddiolch o galon i chi am gefnogi’r fenter. Gwnaethpwyd £264.75 o elw. Bydd y Cynghorau Dosbarth nawr yn cynnal trafodaethau ac yna bydd y Cyngor Ysgol yn penderfynu sut i wario’r arian.

Plant Mewn Angen 2018

plant
plant
plant
Gwerthu afalau
Gwerthu afalau

Diolch o galon i holl blant yr ysgol am gefnogi Diwrnod Plant Mewn Angen. Roedd bron bob un plentyn ac aelodau o staff wedi anghofio eu gwisg ysgol heddiw!!!! Roedd sawl un dal yn eu pyjamas ac ambell un mewn dillad Pudsey. Casglwyd £193 tuag at yr achos da. Diolch yn fawr.

Diwrnod Rhyngwladol - Americanaidd

Gwerthu afalau
Gwerthu afalau

Cawsom ddiwrnod Americanaidd diddorol iawn ar ddydd Iau, Hydref 18. Gwisgodd y disgyblion ddillad o’u dewis a chawson gyfle i ddysgu rhywbeth yn ymwneud â’r UDA. Cawsom hefyd ginio arbennig o Byrger caws, sglodion Ffrengig a colslo a phwdin o fisgedi browni siocled a hufen ia. Hoffwn ddiolch i Anti Maggie a gweithwyr y gegin am goginio bwyd mor flasus ac i’r Cyngor Ysgol am drefnu.

Diolchgarwch

children

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Rhannu gwybodaeth gyda'r Llywodraethwyr 2018

plantMwynhaodd y Llywodraethwyr wrando ar gyflwyniadau hynod o ddiddorol gan aelodau o’r Cyngor Ysgol, Cyngor Siarter Iaith a’r Cyngor Eco am yr hyn maent wedi bod yn ei wneud yn ystod y flwyddyn addysgol 2017-2018. Mae pob un aelod o’r Cynghorau yn gweithio’n galed iawn, ynghyd â gweddill y disgyblion a’r staff, er mwyn helpu gwneud Ysgol Bontnewydd yn ysgol wych.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

Prif Flaenoriaethau’r Cyngor Ysgol 2017-2018

Prif Flaenoriaethau’r Cyngor Ysgol 2017-2018
Cliciwch yma
am fwy wybodaeth

 

Hyfforddiant Llysgenhadon Chwaraeon Ifanc Efydd Gwynedd

mosaic of photos

Cafodd Cain, Gwen, Katie a Cian, Llysgenhadon Chwaraeon Ysgol Bontnewydd, hyfforddiant hynod o ddiddorol yng Nghanolfan Hamdden Glaslyn, Porthmadog. Ynghyd gyda dysgwyr o ysgolion eraill Gwynedd, cawson gydweithio mewn partneriaeth gyda Arweinwyr Chwaraeon Prydain er mwyn ennill cymhwster ‘Playmaker’.

Cawson ddatblygu llawer o sgiliau arweinyddiaeth fel sut i gyfathrebu’n effeithiol ag eraill, trefnu pobl ac offer a gweithio fel rhan o dim. Eu sialens wan fydd defnyddio’r sgiliau hyn er mwyn hyrwyddo chwaraeon yn yr Ysgol.

Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2018

Safer Internet Day 2018
Safer Internet Day 2018

Er mwyn rhannu negeseuon pwysig ynghlyn a sut i gadw eich hun ac eraill yn ddiogel tra’n defnyddio’r We, cynhaliodd aelodau’r Cyngor Ysgol wasanaeth boreol ar y thema Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel. Trefnasant hefyd bod PC Dylan Pritchard yn cynnal Noson Gwricwlaidd i rieni ar Chwefror 6ed. Yn ystod y dydd, bu’r athrawon yn brysur yn cynnal gweithgareddau amrywiol gyda’r dysgwyr yn y dosbarthiadau. Mae gennym i gyd gyfrifoldeb i sicrhau cymuned ar lein gwell a fwy diogel.


Diwrnod Diogelwch Y We

Twrnament Pêl-Rwyd

Diwrnod Diogelwch Y We - 06/02/18

Llythyr i Rhieni - cliciwch yma

 

 

Presenoldeb 100% Tymor yr Hydref 2017

Presenoldeb 100% Tymor yr Hydref 2017Yn ystod y tymor, mae aelodau'r Cyngor Ysgol wedi bod yn monitro presenoldeb disgyblion yn y dosbarthiadau. Ein targed gan Gyngor Gwynedd yw 96.6%. Hoffai'r Cyngor Ysgol longyfarch y disgyblion isod ar eu presenoldeb 100% yn ystod Tymor yr Hydref. Cafodd pob un 'Pensel Presenoldeb'.

Cynllun Fill a Welly 2017

Penderfynodd y Cyngor Ysgol unwaith eto i gefnogi'r cynllun Fill a Welly. Yn ystod Tymor yr Hydref mae'r plant wedi bod yn brysur yn casglu ceiniogau gan geisio llenwi welington gyda'r pres coch. Mae tua llond welington yn galluogi'r plant i brynu gafr. Eleni, casglwyd £184.29 sef digon i ddanfon 7 gafr i Affrica drwy'r cynllun Oxfam. Hoffwn ddiolch i bawb am ein cefnogi.

Fill a Welly 2017
Fill a Welly 2017
Fill a Welly 2017

Bocsys Nadolig T4U 2017

Bocsys Nadolig T4U 2017
Bocsys Nadolig T4U 2017

Diolch o galon i bob teulu cyfrannodd bocs Nadolig i blentyn mewn gwlad arall. Mae’r cynllun T4U yn gwerthfawrogi pob cymorth y maent yn derbyn i wneud Nadolig y plant hyn yn well.Eleni casglwyd 87 o focsys a byddent yn mynd am Bosnia a Belarus. Diolch yn fawr iawn.
Cliciwch yma i weld ychydig o luniau

Siacedi Diogelwch

Siacedi Diogelwch
Siacedi Diogelwch

Hoffai'r Cyngor Ysgol ddiolch o galon i Mr Peter Garlick am ei rodd caredig o £100. Mae'r aelodau wedi archebu 30 siaced diogelwch gyda'r arian. Bydd disgyblion Ysgol Bontnewydd yn gwisgo rhain yn ystod ymweliadau addysgol. Cadwch lygaid allan amdanynt, maent yn edrych yn smart iawn

Plant Mewn Angen
Plant Mewn AngenDiolch o galon i holl blant yr ysgol am gefnogi Diwrnod Plant Mewn Angen. Roedd bron bob un plentyn wedi anghofio eu gwisg ysgol heddiw!!!! Roedd sawl un dal yn eu pyjamas ac ambell un mewn dillad Pudsey. Casglwyd £205.10 tuag at yr achos da.

Cliciwch yma i weld rhagor o luniau

Diwrnod Indiaidd
Diwrnod IndiaiddTrefnodd y Cyngor Ysgol ddiwrnod rhyngwladol sef Diwrnod Indiaidd llwyddiannus iawn. Roedd y neuadd wedi ei haddurno gyda fflagiau’r wlad tra roedd disgyblion a staff yn eu gwisgoedd lliwgar. Cafodd plant gyfle i ddysgu am agweddau gwahanol yn ymwneud ag India ac am fywyd pobl o fewn y wlad. I goroni’r cyfan cafwyd cinio Indiaid blasus iawn amser cinio.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

Diolchgarwch 2017
Diwrnod Maint CymruPenderfynodd aelodau’r Cyngor Ysgol y bydde’n braf cael derbyn rhoddion ar gyfer Banc Bwyd, Caernarfon eto eleni. Mae’r plant yn hoffi eu bod yn gallu helpu pobl llai ffodus sy’n byw yn lleol. Daeth Gwyn o’r elusen i ddiolch i’r plant am fod mor ffeind. Diolch yn fawr i’r rhai a gefnogwyd.

 

Taith Gerdded Ysgol Bontnewydd Medi 2017

Taith GerddedBu cynnwrf mawr ym Montnewydd, Dydd Llun, Medi 25ain, wrth i tua 140 o blant gymryd rhan yn Nhaith Gerdded, Ysgol Bontnewydd. Syniad y Cyngor Ysgol oedd i gynnal y gweithgaredd cyffroes yma er mwyn codi arian i’r Ysgol. Yn ffodus iawn, roedd yr haul yn gwenu a chafodd bawb hwyl a sbri wrth gerdded ar hyd lôn Eifion i Gaernarfon ac yn ôl. Wedi cyrraedd Caernarfon, cafodd bawb seibiant bach i ymlacio ac yna bwyta eu picnic cyn cychwyn yn ôl am yr Ysgol. Cafodd y Picnic Perffaith ei baratoi gan ferched y gegin - blasus iawn oedd.

Yn ystod y diwrnod, bu disgyblion y Dosbarth Derbyn yr un mor brysur yn codi arian drwy wneud gweithgareddau corfforol amrywiol yn y Neuadd ac ar iard yr ysgol. Cawson hwyl a sbri wrth gadw’n heini.
Hyd yn hyn, ‘rydym wedi codi £1400. Wedi i ni dderbyn yr holl arian i mewn, bydd y Cyngor Ysgol, yn dilyn awgrymiadau gan y disgyblion, yn penderfynu sut i wario hanner yr arian er mwyn archebu adnoddau gwerthfawr i’r Ysgol er lles y disgyblion. Bydd gweddill yr arian yn cael ei drosglwyddo i gronfa’r Gymdeithas Rhieni ac Athrawon. Hoffwn ddiolch o galon i bawb sydd wedi noddi’r disgyblion.

Cliciwch yma i weld mwy o lunaiu

Diwrnod Ben i Waered y Cyngor Ysgol

Trefnodd y Cyngor Ysgol ddiwrnod Pen i Waered er mwyn codi arian ar gyfer eu cronfa. Daeth y disgyblion i gyd mewn gwisg eu hunain a’r oedolion mewn gwisg ysgol. Talwyd £1 ar gyfer y fraint. Bydd aelodau’r Cyngor Ysgol yn pennu sut i wario’r arian (£142) yn dilyn adborth gan y Cynghorau Dosbarth. Diolch i bawb am gefnogi’r fenter.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

Diwrnod Diogelwch y We

children children  

Penderfynodd y Cyngor Ysgol y byddem yn cynnal diwrnod Diogelwch y We ar Chwefror 7fed i gyd-fynd gyda Diwrnod Rhyngwladol Diogelwch y We. Pwrpas y dydd oedd i ddatblygu dealltwriaeth y disgyblion o sut i ddefnyddio’r We yn ddiogel. Daeth PC Pritchard i drafod materion cysylltiedig gyda dysgwyr CA2. Trefnom hefyd i PC Pritchard gynnal noson gwricwlaidd er mwyn rhannu gwybodaeth bwysig gyda’r rhieni’r plant gyda’r nos. Rhannwyd llawer iawn o storiau a negeseuon pwysig o ran diogelwch, cyfrifoldeb a defnydd cadarnhaol o dechnoleg digidol. Mae gennym i gyd gyfrifoldeb i sicrhau cymuned ar lein gwell a fwy diogel. Gall bawb chwarae eu rhan ar gyfer Gwe Gwell.

Wythnos Gwrth fwlio

plant plant

Penderfynodd aelodau’r Cyngor Ysgol y byddem yn cynnal Wythnos Gwrth Fwlio yn ystod Tachwedd14-18. Ein nod oedd datblygu ymwybyddiaeth y disgyblion o beth yw bwlio a beth i wneud pe byddent yn cael eu bwlio. Cawsom hwyl yn creu mygydau 'Archarwyr Gwrth-fwlio'. Cafodd bawb gopi o ein polisi gwrthfwlio plant gyfeillgar. Buom hefyd yn trafod beth sy’n gwneud ffrind da a daeth PC Pritchard draw i drafod materion tebyg gyda dysgwyr Bl5 a 6.

Polisi - cliciwch yma

Blaenoriaethau 2016-2017

plant Cliciwch yma i weld y poster

Cynllun Fill a Welly 2016 - Geifr i Affrica

plant plant  

Penderfynodd y Cyngor Ysgol unwaith eto i gefnogi'r cynllun Fill a Welly. Yn ystod Tymor yr Hydref mae'r plant wedi bod yn brysur yn casglu ceiniogau gan geisio llenwi welington gyda'r pres coch. Mae un llond welington yn galluogi'r plant i brynu gafr i'w ddanfon i Affrica drwy gynllun Oxfam. Eleni, casglwyd £175.83 sef digon i ddanfon gafr 7 dramor. Hoffwn ddiolch i bawb am ein cefnogi.

Diwrnod Plant mewn Angen 2016

plant plant  

Yn ystod diwrnod Plant mewn Angen, bu cynnwrf mawr yn Ysgol Bontnewydd gan fod holl blant ac oedolion yr ysgol wedi gwisgo yn eu pyjamas lliwgar neu ddillad arbennig. Braf iawn oedd clywed y newyddion gwych fod yr ysgol wedi casglu £212 tuag at yr achos da. Galwodd Aled Hughes o Radio Cymru, a oedd ar her seiclo o Benrhyndeudraeth i Fangor i ddweud helo. Aeth a’r arian gan yr Ysgol i’r gronfa ym Mangor. Hoffai’r Cyngor Ysgol ddiolch i bawb am gefnogi’r achos.

 

T4U 2016

plant plant  

Llawer iawn o ddiolch i’r rhai hynny ohonoch baratodd focd ar gyfer elusern T4U. Mae’r Cyngor Ysgor wedi blaenoriaethu y tymor hwn fel tymor yr elusennau. Casglwyd 68 o focsys eleni. Bydd y bocsys yn cael eu danfon i Romania eleni.

Gwasanaeth Diolchgarwch 2016
childrenLlawer o ddiolch i ddisgyblion dosbarth Yr Wyddfa am baratoi gwasanaeth Diolchgarwch arbennig i’w teuluoedd a gweddill disgyblion yr ysgol ar y thema ‘Diolch’. Defnyddiasant y cyfle i’n hatgoffa ni oll am yr holl resymau sydd gennym i fod yn ddiolchgar ac am y ffyrdd gallem helpu eraill sy’n llai ffodus. Penderfynodd aelodau’r Cyngor Ysgol y byddem yn derbyn rhoddion ar gyfer Banc Bwyd, Caernarfon eleni. Daeth Gwyn o’r elusen i ddiolch i’r plant am fod mor ffeind. Diolch i chi gyd am fod mor garedig. Cliciwch yma i weld ychydig o luniau.

Y Cyngor Ysgol ar waith Gorffennaf 2016
sportsPlant Blwyddyn 6 y Cyngor Ysgol ar waith yn ysgrifennu Polisi Gwrth-fwlio Plant Gyfeillgar. Diolch am eich ymroddiad a'ch gwaith caled eleni. Mae'r Polisi yma wedi cael ei fabwysiadu gan y Corff Llywodraethol a bydd yn cael ei readru i'r holl ddisgyblion ym mis Medi.

 

Rhannu gwybodaeth gyda'r Llywodraethwyr

at the fair at the fair  

yn y ggair hafMwynhaodd y Llywodraethwyr wrando ar gyflwyniadau hynod o ddiddorol gan aelodau o’r Cyngor Ysgol, Cyngor Siarter Iaith a’r Cyngor Eco am yr hyn maent wedi bod yn ei wneud yn ystod y flwyddyn addysgol 2015-2016. Mae pob un aelod o’r Cynghorau yn gweithio’n galed iawn, ynghyd â gweddill y disgyblion a’r staff, er mwyn helpu gwneud Ysgol Bontnewydd yn ysgol wych.

Tymor yr Hydref 2015 - Presenoldeb 100%
plantYn ystod y tymor, mae aelodau’r Cyngor Ysgol wedi bod yn monitro presenoldeb disgyblion yn y dosbarthiadau. Ein targed gan Gyngor Gwynedd yw 96.6%. Hoffai’r Cyngor Ysgol longyfarch y 33 disgybl ar eu presenoldeb 100% yn ystod Tymor yr Hydref. Cafodd pob un ‘Pensel Presenoldeb’.

 

Cynllun 'Fill a Welly' - Geifr i Africa
plant
Mae'r Cyngor Ysgol yn cefnogi y cynllun uchod ers 2007.

Yn ystod Tymor yr Hydref bydd plant yn casglu ceiniogau gan geisio llenwi welington gyda'r pres coch.

Mae un llond welington yn galluogi'r plant i brynu gafr i'w ddanfon i Affrica drwy gynllun Oxfam.

Hyd yn hyn mae 50 o geifr wedi eu danfon i Affrica. Eleni, casglwyd £173.73 sef digon i ddanfon gafr 7 dramor.

Cliciwch yma i weld y lluniau

plant

 

 

 

 

 

 

 

 

Aelodau’r Cyngor Ysgol 2015-2016

Dosbarthiadau
Cynrychiolwyr
Yr Wyddfa
Llio Jones - (Cadeirydd)
Morgan Jones (Is-gadeirydd)
Anest Griffiths - (Trysorydd)
Joseff Thomas (Ysgrifennydd)
Elidir
Elin Williams (Ysgrifennydd)
Hari Jones (Trysorydd)
Tryfan
Cara Owen
Dyfan Pritchard
Blwyddyn 2
Anna Celyn Evans
Owain Davies
Staff
Miss Eirian Madine

 

Bwriadau'r Cyngor Ysgol 2015-2016

poster

 

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

 

 

 

Monitro Presenoldeb
plantAr hyn o bryd, mae presenoldeb disgyblion Ysgol Bontnewydd yn dda. Mae Aelodau'r Cyngor Ysgol eisiau'r safon hon barhau felly maent wedi penderfynu monitro'r sefyllfa yn wythnosol. Pob bore dydd Llun byddent yn cofnodi canran presenoldeb yr wythnos flaenorol ar arwydd tu allan i bob dosbarth. Bydd dysgwr gyda phresenoldeb o 100% ar ddiwedd y tymor yn derbyn gwobr, sef 'Pensel Presenoldeb', gan y Cyngor Ysgol.

Bocsys Nadolig T4U

Diolch o galon i bob teulu cyfrannodd bocs Nadolig i blentyn mewn gwlad arall. Mae’r cynllun T4U yn gwerthfawrogi pob cymorth y maent yn derbyn i wneud Nadolig y plant hyn yn well.

Eleni casglwyd 71 o focsys. Diolch yn fawr iawn

Wythnos Gwrth-fwlio 2015

Yn dilyn penderfyniad gan aelodau'r Cyngor Ysgol, bu ffocws ym mhob dosbarth yn ystod yr wythnos Tachwedd 16-20, 2015 ar y thema Gwrth-fwlio a Sut i fod yn ffrindiau da. Braf oedd gweld y bwrdd du allanol yn llawn sylwadau gan blant yn nodi pwy sy’n ffrindiau da a pham.

Diwrnod Plant mewn Angen
Hoffai aelodau'r Cyngor Ysgol ddiolch i bawb am wneud ymdrech wych i gefnogi'r elusen Plant mewn Angen. Roedd yn braf gweld mor o liwiau o amgylch y lle gan fod pawb wedi gwisgo yn eu pyjamas. Codwyd £199.65.

plant
plant

Blwyddyn Newydd Tseiniaidd
plant

Yn dilyn penderfyniad gan y Cyngor Ysgol, cawsom ddiwrnod rhyngwladol gwerth chweil yn dathlu Blwyddyn Newydd Tseiniaidd. Yn ogystal â chael cinio ysgol arbennig a hynod o flasus, bu pob disgybl yn brysur yn gwneud gweithgareddau addysgol amrywiol er mwyn datblygu eu dealltwriaeth. Diolchwn i Mrs Mair Jones am roi cyflwyniad diddorol am ei hymweliad hi i'r wlad. Roedd y lluniau werth eu gweld a'r diod o de yn syrpreis neis.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau.

Offer Amser Chwarae 2015-16
plantMae’r Cyngor Ysgol wedi bod yn brysur yn meddwl am ffyrdd o wario’r arian a dderbynwyd yn dilyn y Daith Gerdded. Yn dilyn adborth gan y Cynghorau Dosbarth, penderfynodd aelodau'r Cyngor Ysgol i archebu mwy o adnoddau er mwyn cadw disgyblion y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2 yn ddiddyg a hapus ar yr iard yn ystod amser chwarae. Mae gwariant o tua £850 wedi mynd ar archebu cyflenwad da a fydd digon am eleni a’r flwyddyn nesaf. Mae’r rhain yn cynnwys: peli amrywiol,offer badminton, gemau taflu, yo-yo, gem connect 4, hop scotch, rhaffau sgipio a hula hoops. Mae'r offer hyn oll yn plesio ac yn cael eu defnyddio'n ddyddiol. Bwriadau'r Cyngor Ysgol yw monito’r defnydd o’r rhain yn ystod y tymor.

Cyflwyno gwybodaeth i’r Llywodraethwyr

Plant
Mwynhaodd y Llywodraethwyr wrando ar gyflwyniadau hynod o ddiddorol gan aelodau o’r Cyngor Ysgol, Cyngor Siarter Iaith a’r Cyngor Eco am yr hyn maent wedi bod yn ei wneud yn ystod y flwyddyn addysgol 2014-2015. Mae pob un aelod o’r Cynghorau yn gweithio’n galed iawn, ynghyd â gweddill y disgyblion a’r staff, er mwyn helpu gwneud Ysgol Bontnewydd yn ysgol wych.

 

Taith Gerdded Ysgol Bontnewydd
plantBu cynnwrf mawr ym Montnewydd, Dydd Gwener Mehefin 12fed, wrth i dros 150 o blant a dros 20 o oedolion gymryd rhan yn Nhaith Gerdded, Ysgol Bontnewydd. Syniad y Cyngor Ysgol oedd cynnal y gweithgaredd cyffroes yma er mwyn codi arian i’r Ysgol. Yn ffodus iawn, roedd yr haul y gwenu a chafodd bawb hwyl a sbri yn cerdded ar hyd lôn Eifion i Gaernarfon ac yn ôl. Wedi cyrraedd Caernarfon, cafodd bawb seibiant bach i ymlacio ac yna bwyta eu picnic cyn cychwyn yn ôl am yr Ysgol. Cafodd y Picnic Perffaith ei baratoi gan ferched y gegin - blasus iawn oedd.

plantHyd yn hyn, ‘rydym wedi codi £3000. Bydd y Cyngor Ysgol, wedi cynnal trafodaethau gyda’r dosbarthiadau amrywiol, yn penderfynu sut i wario hanner yr arian er mwyn archebu adnoddau gwerthfawr i’r Ysgol er lles y disgyblion. Bydd gweddill yr arian yn cael ei drosglwyddo i gronfa’r Gymdeithas Rhieni ac Athrawon.
Hoffwn ddiolch o galon i bawb sydd wedi noddi’r disgyblion.

Cliciwch yma i weld llond trol o ffotograffau.

Offer Amser Chwarae Newydd 2015
plantMae’r Cyngor Ysgol wedi bod yn brysur yn meddwl am syniadau ar sut i gadw pawb yn hapus ac yn ddiddig yn ystod amser chwarae. Canlyniad eu gwaith oedd penderfynu defnyddio £100 o'u cyllid er mwyn prynu offer amser chwarae newydd.

Yn dilyn adborth gan y Cynghorau Dosbarth, penderfynodd aelodau'r Cyngor Ysgol i archebu: peli amrywiol, batiau tennis, gemau taflu i ddisgyblion y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2, cyflenwad o geir bach ar gyfer disgyblion y CS a gols pêl droed newydd ar gyfer disgyblion CA2. Mae'r offer hyn oll yn plesio ac yn cael eu defnyddio'n ddyddiol. Bwriadau'r Cyngor Ysgol yw archebu mwy o offer yn y dyfodol pan fydd yr arian ganddynt i wneud.

Cliciwch yma i weld ychydig o luniau.

Helpu Eraill - Tymor yr Hydref 2014/15

Diwrnod Plant mewn Angen
plantYn ystod diwrnod Plant mewn Angen, bu cynnwrf mawr yn Ysgol Bontnewydd gan fod holl blant ac oedolion yr ysgol wedi gwisgo yn eu pyjamas lliwgar. Braf iawn oedd clywed y newyddion gwych sef bod yr ysgol wedi casglu £167 tuag at yr achos da. Diolch yn fawr.

Bocsys T4U
2 fachgen

Llawer iawn o ddiolch i’r rhai hynny ohonoch ddanfonodd bocs llawn anrhegion Nadolig eleni. Casglwyd 77 o focsys ar ran T4U. Bydd y bocsys yn mynd i gartrefi plant yn Romania.

 

Cynllun Fill a Welly
2 eneth

Bu pob dosbarth yn brysur yn casglu arian coch fel rhan o'n cynllun i gefnogi'r elusen ‘Fill a Welly’. Eleni casglwyd £150 mewn ceiniogau, digon o Arian er mwyn prynu 6 gafr. Bydd y geifr yn cyrraedd Africa erbyn y Nadolig.

 


Noddi Plentyn
Defnyddiwyd elw’r cyngherddau Nadolig er mwyn noddi addysg plentyn am flwyddyn. Ers blynyddoedd, rydym wedi bod yn noddi Alex yn Uganda. Mae ef ar fin gadael yr ysgol ac, o'r herwydd, 'rydym yn ffarwelio ag ef ac yn dymuno pob llwyddiant iddo yn y dyfodol.

Mbalenhle Moyo yw ein plentyn nawdd ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod. Mae’n chwech oed ac yn byw yn Zimbabwe. Gobeithio y bydd yn Hapus gyda'i hanrheg gan ddisgyblion Ysgol Bontnewydd. Edrychwn ymlaen er mwyn derbyn llythyr ganddi yn fuan.

 

Logo'r Cyngor Ysgol
plentynTeimlodd Aelodau'r Cyngor Ysgol fod angen Logo ar y Cyngor ac o'r herwydd penderfynasant redeg cystadleuaeth ar gyfer disgyblion Blynyddoedd 1-6. Cawsant eu syfrdanu gan ansawdd a safon y dyluniadau ac, o ganlyniad, bu trafodaethau di-ri a chrafu pen cyn gwneud y dewis terfynol. Dyluniad Cain a ddaeth i'r brig oherwydd credant ei fod wedi ymgorffori nod y Cyngor sef cyd weithio, cynnal a chefnogi'n gilydd er mwyn gwneud pawb yn Ysgol Bontnewydd yn hapus. Llongyfarchiadau mawr iawn iddo a diolchwn i bawb a gymrodd ran.

 

Tymor yr Hydref
• Trefnu Cinio 'Tân Gwyllt';
• Trefnu i gasglu arian tuag at yr elusen Plant mewn Angen;
• Casglu bocsys Nadolig ‘T4U’.

Tymor y Gwanwyn
• Cynnal cyfarfodydd yn fwy rheolaidd (o dan arweiniad Miss Madine);
• Datblygu'r hysbysfwrdd yn y Neuadd;
• Cynnal cystadleuaeth er mwyn creu 'Logo' ar gyfer y Cyngor Ysgol;
• Sefydlu pwyllgor 'Siarter Iaith' a gweithredu ar eu blaenoriaethau (o dan arweiniad Miss Wills);
• Prynu mwy o offer Amser Chwarae - gols pêl droed, peli amrywiol, batiau a cheir bach;
• Archebu tanc a physgod aur ar gyfer y Cyfnod Sylfaen;
• Trefnu i gael drychau yn nhoiledau disgyblion Cyfnod Allweddol 2;
• Trefnu 'Diwrnod Cymreig' gyda chinio arbennig;
• Ceisio sicrhau bod pob disgybl yn hapus ac yn ymddwyn yn briodol ar iard yr ysgol.

Tymor yr Haf
• Parhau i geisio sicrhau bod pob disgybl yn hapus ac yn ymddwyn yn briodol ar iard yr ysgol;
• Cynnal diwrnod Cadw'n iach gyda ffocws ar weithgareddau gwahanol i chwarae ar yr iard;
• Trefnu gweithgaredd codi arian;
• Trefnu 'Diwrnod Rhyngwladol' gyda chinio i gyd-fynd.

 

Dyma Lun o Gyngor yr Ysgol

Blwyddyn 6 Nathan Jones Anna Hughes
  Dion Morgan Catrin Lloyd
Blwyddyn 5 Joseph Thomas Anest Griffith
Blwyddyn 4 Iwan Morris Caitlin Childs
Blwyddyn 3 Cain Owen Gwen Rowley
Blwyddyn 2 Cian Evans Ffion Jones
Staff Mrs Janet Wyn George (Pennaeth)

 

 
Blwyddyn 6 Sion Dafydd (Cadeirydd) Efa Ceiri (Ysgrifenydd)
  Guto Jones Malan Hughes
Blwyddyn 5 Nathan Jones Anna Hughes
Blwyddyn 4 Joseff Thomas Anest Griffith
Blwyddyn 3 Hari Jones Alaw Morgan
Blwyddyn 2 Iolo Bremaud Thomas Gwen Rowley
Staff Mrs Janet Wyn George

 

 
cyngor ysgol
Blwyddyn 6 Cai Tudur (Cadeirydd) Norrie Jones (Ysgrifennydd)
  Ynyr Pritchard Mared Hughes
Blwyddyn 5 Sion Dafydd Efa Ceiri
Blwyddyn 4 Jac Owen Catrin Lloyd
Blwyddyn 3 Sion Jones Sian Roberts
Blwyddyn 2 Hari Jones Erin Thomas
Staff Mrs Janet George (Pennaeth)

 

Tymor yr Haf
* Cynnal Diwrnod Rhyngwladol y Gorllewin Gwyllt
* Cynnal Diwrnod Cronfa Alaw

Tymor yr Hydref
* Didoli ac adnewyddu teganau buarth
* Gweithredu cynllun 'Cymraeg Campus' - Siartr Iaith
* Gwella trefnu cyfarfodydd y Cyngor Ysgol

Tymor y Pasg
* Gweithredu cynllun 'Tua'r Copa' Siartr Iaith
* Trefnu diwrnod rhyngwladol Indiaidd
* Cynyddu nifer aelodau'r Cyngor Ysgol i gynnwys aelodau Ysgol Iach a Llysgenhadon Efydd

 

 
cyngor ysgol
Blwyddyn 6 Guto Jones (Cadeirydd) Ffion Elain Evans (Ysgrifennydd)
  Owain Thomas Lois Bee
Blwyddyn 5 Cai Williams Norrie Jones
Blwyddyn 4 Richie Parry Malan Hughes
Blwyddyn 3 Jac Edwards Anna Hughes
Blwyddyn 2 Joseff Thomas Llio Jones
Staff Mrs Janet George (Pennaeth)

Tymor yr Hydref
• Datblygu’r Toiledau – Cwblhau’r gwaith paentio ac archebu seti newydd
• Trefnu a gweithredu amserlen ‘Bydis Buarth’
• Creu posteri i hybu ‘Rheolau’r Coridorau’

Tymor y Pasg
• Archebu mwy o offer Amser Chwarae
• Trefnu Diwrnod Rhyngwladol Eidaleg
• Sefydlu system hysbysu er mwyn hwyluso gwaith y goruchwylwyr amser chwarae cinio

Tymor yr Haf

• Archebu mwy o offer Addysg Gorfforol
• Archebu mwy o offer Dylunio a Thechnoleg
• Archebu cypyrddau newydd i rai dosbarthiadau
• Gosod seti toiled newydd yn nhoiledau genod Cyfnod Allweddol 2
• Cynnal Diwrnod Tsieniaidd

Datblygu’r Toiledau – Cwblhau’r gwaith paentio ac archebu seti newydd

 
adnoddau chwarae

Mae’r Cyngor Ysgol wedi bod yn brysur yn ystod y tymor yn meddwl am syniadau ar sut i gadw pawb yn hapus a diddig yn ystod amser chwarae. Canlyniad eu gwaith oedd penderfynnu prynu offer chwarae newydd ar gyfer y Cyfnod Sylfaen yn ogystal â’r Adran Iau. Cawsant £350 i wario ar adnoddau er mwyn datblygu sgiliau chwarae wrth gadw’n heini.
Guto Alun a Dafydd Eryl o flwyddyn 6 ynghyd â Lois a Joseff bl.2 fu’n gyfrifol am archebu’r adnoddau.
Bellach mae’r disgyblion i weld llawer hapusach yn cyd-chwarae yn hapus gyda’r adnoddau newydd.
Da iawn y Cyngor Ysgol.