Rhieni

 

Partneriaeth yw addysg rhwng yr ysgol a'r cartref.

Rydym yn eich annog i ymddiddori yn addysg eich
plant a chefnogi gwaith yr ysgol.
 

Cymdeithas Rhieni ac Athrawon

Mae cangen gref iawn o Gymdeithas Rhieni ac Athrawon yn bodoli yn yr ysgol, sy’n cynnwys cynrhychiolwyr o rieni gweithgar a brwdfrydig. Mae’r gymdeithas bob amser yn awyddus i groesawu aelodau newydd ac yn ddiolchgar iawn o bob cymorth a gynigir.

Cynhelir amrywiol weithgareddau i godi arian tuag at goffrau’r ysgol yn ystod y flwyddyn ac rydym yn gwerthfawrogi’n fawr yr holl gefnogaeth mae’r ysgol yn ei dderbyn gan y gymdeithas hon.

Cynhelir cyfarfod blynyddol ar ddechrau’r flwyddyn ysgol i godi aelodau newydd ar y pwyllgor, ac i ddechrau trefnu gweithgareddau am y flwyddyn ddilynol. Fel rheol cynhelir tua dau weithgaredd bob tymor ysgol.

Dyma rai gweithgareddau a gynhaliwyd yn ddiweddar:

Casgliad Rag Bag
Disgo Calan Gaeaf
Ffair Nadolig
Raffl Nadolig

Dyma swyddogion y pwyllgor am eleni:

Cadeirydd - Llio Jones
Ysgrifennydd - Sian Griffiths/Lynn Jones Trysorydd - Caryl Owen Trefnydd Rag Bag - Eirian Rees Trefnydd Dillad Ysgol - Tegwen Hughes

Mae croeso i unrhyw un sydd â diddordeb mewn cynnig awgrymiadau neu rannu syniadau fynychu’r cyfarfodydd. Bydd y Pwyllgor yn falch iawn o groesawu wynebau newydd.

Diogelwch ar y We
poster

 

Chwefror 7fed

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 


Disco Santes Dwynwen
poster

 

Ionawr 25fed


Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

 


Ffair Nadolig Ysgol Bontnewydd 2016
poster

 

Nos Iau, Tachwedd 24ain
Ffair Nadolig Ysgol Bontnewydd 2016
Cofiwch gadw'r dyddiad yn rhydd.


Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 


Disco Calan Gaeaf 2016
poster

Tachwedd 2il, 6-7 yr hwyr

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 


 

 


Ffurflen Archebu Dillad Ysgol - cliciwch yma


Ffair Haf
poster

Dydd Iau, Gorffennaf 7fed

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth