Ysgol


Ysgol Gynradd Sirol Ddwyieithog ar gyfer disgyblion 3 – 11 oed
yw Ysgol Bontnewydd.


“Mae hon yn ysgol dda gyda nifer fawr o ragoriaethau sydd yn cael eu hamlygu yn holl waith yr ysgol.” ESTYN


 

Y Clwb Brecwast

brecwast

 

Gwnaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ymrwymiad i roi cyfle i bob plentyn o oedran ysgol gynradd gael brecwast iach am ddim yn yr ysgol bob dydd. Bwriad y fenter yw helpu i wella iechyd a gallu plant i ganolbwyntio, er mwyn helpu i godi safonau dysgu a chyrhaeddiad.

Cynhelir Clwb Brecwast yn Ysgol Bontnewydd. Mae’n glwb rhad ag am ddim i bob plentyn o oed ysgol. Bydd y Clwb ar agor rhwng 8:00 a 8:50. Bydd brecwast yn cael ei weini rhwng 8:00 a 8:30. Gwneir trefniadau arbennig ar gyfer disgyblion sydd yn teithio i’r ysgol ar fws Caeathro.

Darperir dewis o rawnfwyd, tost, sudd ffrwythau a llefrith. Adran Darparu Cyngor Gwynedd sydd yn darparu’r bwyd.

Goruchwylir disgyblion o fewn y Clwb gan gymorthyddion Brecwast.

Mrs Carys Porter - Uwch oruchwyliwr Brecwast
Mrs Christine Jones - Goruchwyliwr Brecwast
Miss Rhian Hall - Goruchwyliwr Brecwast
Mrs Lilia Owen - Staff Cegin


Os yw eich plentyn yn dymuno derbyn ei frecwast yn y Clwb gofynnir i chi lenwi’r ffurflen berthnasol a’i ddychwelyd i’r ysgol.

Cliciwch yma am ffurflen