Plant

 

Croeso i Adran y Plant.

Yma, fe welwch amrywiaeth o dudalennau
i'ch diddanu a'ch cynorthwyo yn eich dysgu.
 

Chwaraeon

Mae’r ysgol mewn partneriaeth â’r cartref, yn gyfrifol am ddatblygiad corfforol pob plentyn felly, cynhelir gwersi Addysg Gorfforol yn rheolaidd i’r Cyfnod Sylfaen a’r Adran Iau yn neuadd yr ysgol, ar y buarth neu ar y cae.
Mae Addysg Gorfforol yn rhan bwysig o’r Cwricwlwm ac yn statudol i bob plentyn. Hysbysir pob disgybl ar ddechrau’r flwyddyn ar ba ddiwrnod y caiff gwersi Addysg Gorfforol a disgwylir i bod disgybl wisgo dillad pwrpasol. Yn yr Adran Iau caiff pob disgybl gyfle yn ystod y flwyddyn addysgol i fynychu cyfres o wersi nofio yng Nghanolfan Hamdden Arfon. Mae’r gwersi’n rhan o weithgareddau’r ysgol, ac fe ddisgwylir i bob disgybl fynychu’r gwersi.
Ein nod yw datblygu cryfder, rheolaeth ac esthetrwydd y plant trwy eu cael i fod yn gorfforol weithgar. Trefnir llu o weithgareddau amrywiol er mwyn datblygu iechyd, ffitrwydd a lles disgyblion yn ogystal â meithrin a datblygu sgiliau chwarae teg a chydweithio fel aelod o dîm.

Yn ystod y flwyddyn cynigir gweithgareddau:

• Pêl-droed

• Pêl-rwyd

• Rygbi

• Hoci

• Criced

• Rownderi

• Tenis

• Datrys problemau a chyfeiriannu

• Gymnasteg

• Dawns

• Athletau

• Ymarfer Cylched

• Nofio

   

Yn ogystal â’r uchod, yn achlysurol, cynigir cyfleoedd i’r disgyblion fynychu gweithgareddau chwaraeon allgyrsiol. Gall y gweithgareddau hyn gynnwys cyfleoedd i’r plant ddatblygu sgiliau hwylio, ceufad, syrffio, cerdded a dringo rhaffau.

 

Fel ysgol cefnogir llu o gystadlaethau dalgylch a sirol megis pêl-droed, pêl-rwyd, rygbi, athletau, criced, cyfeiriannu, rhedeg trawsgwlad a nofio. Cynhelir mabolgampau ysgol yn flynyddol ble mae cyfle i bob disgybl gymryd rhan mewn amrywiaeth o gystadlaethau hwyliog.

Clwb Campau’r Ddraig
logo campau'r ddraig

Cynhelir clwb chwaraeon yn bythefnosol drwy gydol y flwyddyn. Bydd y gweithgareddau’n cynnwys gemau, athletau a sesiynau ffitrwydd.

Mae Clwb Campau'r Ddraig ar agor i ddisgyblion blwyddyn 4, 5 a 6